Zgoda Ministra Cyfryzacji na zdalną walidację w ramach ZSK

Fundacja VCC uzyskała pierwszą zgodę Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego na przeprowadzanie walidacji do trzech kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

W związku z wejściem w życie „Ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21” wprowadzono art. 51. w brzmieniu:

  1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego ogłoszonych z powodu COVID-19 minister właściwy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) może wyrazić zgodę na przeprowadzanie przez instytucję certyfikującą, na jej wniosek, walidacji całości lub części efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji rynkowej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, wyłączając w tym zakresie wymagania dotyczące walidacji określone w obwieszczeniu w sprawie włączenia danej kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, wydanym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
  2. Warunkiem wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, jest stosowanie przez instytucję certyfikującą podczas walidacji systemu teleinformatycznego zapewniającego wiarygodne sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie kwalifikacji rynkowej osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji. System teleinformatyczny i metody stosowane w walidacji powinny w szczególności umożliwiać identyfikację osoby przystępującej do walidacji, samodzielność pracy tej osoby i zabezpieczenie przebiegu walidacji przed ingerencją osób trzecich.

Zgoda Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego na przeprowadzanie walidacji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dotyczy kwalifikacji:

  • „Projektowanie grafiki komputerowej (kod kwalifikacji w ZRK 4C211900009)
  • „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” (kod kwalifikacji w ZRK 3C521900010)
  • „Tworzenie witryn internetowych” (kod kwalifikacji w ZRK 4C481900008)

Zgoda została wydana bardzo sprawnie, w zaledwie 5 dni od złożenia wniosku przez Fundację VCC.