Zdalne egzaminy do kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK w czasie pandemii

Fundacja VCC jako instytucja certyfikująca do obecnie 10 kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji od początku ogłoszenia pandemii wirusa SARS-CoV-21 zabiegała o umożliwienie przeprowadzania zdalnych walidacji w zakresie kwalifikacji regulowanych Ustawą o ZSK.

Efektem tych starań jest art. 51 „Ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21” w brzmieniu:

Art. 51. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego ogłoszonych z powodu COVID-19 minister właściwy w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) może wyrazić zgodę na przeprowadzanie przez instytucję certyfikującą, na jej wniosek, walidacji całości lub części efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji rynkowej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, wyłączając w tym zakresie wymagania dotyczące walidacji określone w obwieszczeniu w sprawie włączenia danej kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, wydanym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

2. Warunkiem wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, jest stosowanie przez instytucję certyfikującą podczas walidacji systemu teleinformatycznego zapewniającego wiarygodne sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie kwalifikacji rynkowej osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji. System teleinformatyczny i metody stosowane w walidacji powinny w szczególności umożliwiać identyfikację osoby przystępującej do walidacji, samodzielność pracy tej osoby i zabezpieczenie przebiegu walidacji przed ingerencją osób trzecich.

Fundacja VCC złożyła już wnioski do właściwych ministrów o umożliwienie prowadzenia zdalnych walidacji dla kwalifikacji, do których posiada uprawnienia do certyfikowania i oczekuje obecnie na zgody ministrów.