YMEC IO2 – Opracowanie podręcznika dla osób pracujących z młodymi ludźmi

W ramach projektu № 2016-2-BG01-KA205-023931, realizowanego w ramach programu Erasmus +, powstał drugi rezultat pracy intelektualnej  „Podręcznik dla osób pracujących z młodzieżą”.

Ma on na celu zapewnienie młodym ludziom realnej możliwości zwiększenia szans na zatrudnienie i integrację z  rynkiem pracy.

Przewodnik jest efektem czterech lat doświadczenia edukatorów młodzieży i dorosłych, działających na ścieżce pozaformalnej. Podręcznik został opracowany wspólnie przez wszystkich partnerów. Przygotowano materiały pomocnicze dla stażystów/osób pracujących z młodzieżą: scenariusze szkoleniowe, symulacje oraz metody interaktywne.

Lider tego rezultatu pracy intelektualnej (IO2), litewskie stowarzyszenie Aktyvus Jaunimas, ma szerokie doświadczenie w opracowywaniu metod uczenia i kształtowania umiejętności menedżerskich i przedsiębiorczych u młodych osób, jak również w zapewnianiu innych elementów „know-how” potrzebnych do rozwoju kariery. Materiał zawiera wskazówki, jak zaangażować młodych ludzi i zostać oficjalnie certyfikowanym trenerem umiejętności zawodowych. Kolejną kwestią omawianą przez podręcznik są wymagania. Dotyczą one kwestii takich jak: wymagane miejsce, zalecana liczba osób lub czas wykonania. Ponadto, wyszczególnione zostały dziedziny nauki i efekty uczenia się. Pomaga to zarówno osobom pracującym z młodzieżą (trener), jak i młodym uczestnikom (ponieważ będą świadomi potencjalnych nowych umiejętności/kompetencji, których należy się nauczyć).

Materiały były podstawą szkolenia, które odbyło się w Polsce między 26.02-02.03.2018. Podczas 5 dni szkolenia uczestnicy wymieniali doświadczenie i wiedzę na temat praktyk stosowanych w swoich organizacjach, nabywając jednocześnie umiejętności konieczne do zdobycia uprawnień trenerskich w systemie VCC.

W celu szerszego rozpowszechniania, przewodnik jest tłumaczony na języki narodowe wszystkich partnerów projektu-bułgarski, włoski, polski, rumuński, litewski (http://ymec.eu/platform/ ).

 

YMEC2