Wdrażanie Ustawy o ZSK tematem posiedzenia Rady Ministrów

13 marca Rada Ministrów wysłuchała informacji o wdrażaniu ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, przedłożonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Obecność zagadnienia kwalifikacji włączanych do ZSK świadczy o znaczeniu jakie przypisuje się integrowaniu kwalifikacji nabywanych w różnych systemach: w oświacie i szkolnictwie wyższym, edukacji pozaformalnej oraz poprzez nieformalne uczenie się.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) jest jednym z narzędzi koordynacji polityki państwa w zakresie uczenia się przez całe życie, stanowiącego odpowiedź na potrzeby współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Działania związane z włączaniem kwalifikacji rynkowych do ZSK są niezwykle ważne ze względu na troskę o jakość kwalifikacji nadawanych poza szkołami i uczelniami. W ZSK przewidziano mechanizmy, które mają stać na straży jakości procesu potwierdzania umiejętności.

Rada Ministrów podejmuje działania nakierowane na przyspieszenie włączania kwalifikacji do ZSK. Procedowanych jest obecnie ponad 40 wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych. Zakłada się, że przynajmniej 40 kwalifikacji spoza oświaty i szkolnictwa wyższego powinno wejść do ZSK przed końcem 2018 r.

Fundacja VCC jest jednym z najbardziej aktywnych podmiotów w zakresie zgłaszania kwalifikacji rynkowych do ZSK. Do tej pory złożyła 12 wniosków, obecnie jest na etapie ukończenia kolejnych. Jest też pierwszą i na razie jedyną instytucją w Polsce, która uzyskała uprawnienia do certyfikowania opisanej przez siebie kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej”.