VCC w przykładowych działaniach

Edukacja dla rozwoju regionu – Edukacja przedszkolnaart1

  • zaakceptowane wnioski z VCC uzyskały 11,5 % udziału w budżecie konkursu w tym największy projekt oparty jest na wykorzystaniu koncepcji VCC

Oś Priorytetowa X ,,Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-003/15 – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych


 art2Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

  • kontent i certyfikacja VCC została wykorzystana w 27% zaakceptowanych wniosków

Oś priorytetowa 12 „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje“, Priorytet Inwestycyjny 10, „Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych form kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji”. Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu RPLU.12.03.00-IZ.00-06-001/15


Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – Program Rozwoju Kompetencjiart3

kontent i system VCC został wykorzystany w 11,5% zaakceptowanych wniosków w tym 2 największy projekt oparty jest na wykorzystaniu koncepcji VCC

Oś III “Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Działanie 3.1 “Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 w Programie Rozwoju Kompetencji organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmianart4

  • kontent i certyfikacja VCC została wykorzystana w 48% zaakceptowanych wniosków

Oś priorytetowa 10 „Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian“, Priorytet inwestycyjny 8 „Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian“, Działanie 10.2 Programy typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu RPLU.10.02.00-IZ.00-06-001/15


Powyższe wyniki wyraźnie wskazują na wysoką przydatność wykorzystania systemu VCC w łańcuchu różnych poziomów edukacji i aktywizacji zawodowej. Wszystkim Partnerom, których wnioski uzyskały akceptację, serdecznie gratulujemy!