VCC na zatwierdzonej przez PARP liście certyfikatów/ akredytacji/ standardów uwiarygodniających usługi rozwojowe świadczone przez Podmioty ubiegające się o wpis do Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nową, skróconą listę akredytacji nadawanych podmiotom świadczącym usługi rozwojowe (firmom szkoleniowym, doradczym itp.), które zostaną wprowadzone do kryterium wiarygodności nr 5 w Karcie Podmiotu. Na zweryfikowanej i opublikowanej liście 11 standardów nie zabrakło akredytacji VCC udzielanej firmom świadczącym usługi rozwojowe w ramach systemu kształcenia i certyfikacji VCC (w strukturze VCC status Akademii Edukacyjnej oraz Partnera Egzaminacyjnego).

Na podstawie stworzonej we współpracy z ekspertami zewnętrznymi wyłonionymi w drodze konkursu oraz w ramach konsultacji społecznych definicji zostały poddane weryfikacji istniejące na rynku standardy. Oceniane były według 4 kryteriów:

1. Rodzaj działalności – jest nadawany/przyznawany wyłącznie Podmiotom świadczącym usługi rozwojowe.

2. Dostępność – jest dostępny po spełnieniu obiektywnych, jednoznacznie określonych i powszechnie dostępnych (w szczególności opublikowanych na stronie internetowej instytucji wystawiającej dokument) kryteriów dotyczących:

a) procesu świadczenia usługi rozwojowej, w tym definiowania potrzeb klientów, zapewniania zgodności realizacji usługi z potrzebami klientów, ewaluacji i monitorowania usługi  rozwojowej

oraz

b) zarządzania Podmiotem, w tym planowania, organizowania i kontroli prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług rozwojowych.

3. Cykliczność – jego utrzymanie uzależnione jest od udokumentowanych wyników przeglądów przeprowadzanych regularnie i okresowo przez instytucję zewnętrzną wobec Podmiotu lub przez Podmiot w formie samooceny.

4. Wiarygodność – istnieje na rynku usług rozwojowych, w kształcie opisanym w pkt 1-3, od co najmniej 1 roku, licząc od dnia wystawienia pierwszego dokumentu.

Spełnienie powyższych wymagań i umieszczenie w Karcie Podmiotu akredytacji VCC oznacza dla firm posiadających statusy partnerskie VCC otrzymanie 5 punktów przyznawanych w kryterium wiarygodności przy aplikowaniu do RUR. Jednocześnie wartym podkreślenia jest fakt, iż wśród zatwierdzonych standardów VCC jest jedyną akredytacją, która kompleksowo dotyczy wszystkich typów usług rozwojowych oraz pełnego procesu świadczenia ich i ewaluacji. Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania akredytacji VCC znajdują się na stronach http://vccsystem.eu/akademia-edukacyjna/ oraz http://vccsystem.eu/partner-egzaminacyjny/