VCC a mobilność zawodowa

VCC zgodny z założeniami projektu CELAN sprzyja mobilności zawodowej

foto-6W procesie kształcenia zawodowego VCC uwzględniono branżowy język obcy, dedykowany do poszczególnych zawodów. Podejście takie wpisuje się w założenia projektu CELAN (Language Strategies for Competitiveness and Employability), mającego na celu promowanie języków obcych w biznesie na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, iż europejscy pracodawcy coraz częściej wymagają od swoich podwładnych wykazania się umiejętnościami językowo-komunikacyjnymi. Znajomość języków obcych przyczynia się do samorealizacji, integracji społecznej, zatrudnienia oraz aktywności obywatelskiej.

Działania sieci CELAN obejmują:

  • badania potrzeb językowych europejskich przedsiębiorstw w różnych sektorach,
  • analizę istniejących narzędzi i usług językowych,
  • rozwój aplikacji on-line w celu wsparcia potrzeb językowych użytkowników biznesowych.

System VCC uwzględnia branżowy język obcy:

  • w module New Competences – warunkiem niezbędnym uzyskania certyfikatu New Competences jest potwierdzenie znajomości branżowego języka obcego, poprzez egzamin teoretyczny i praktyczny,
  • w module Select Competences – może spośród dostępnych propozycji VCC wybrać dowolne szkolenie z zakresu języka obcego dla swojego zawodu, zwiększając tym samym swoje szanse na europejskim rynku pracy. W praktyce bowiem, znajomość branżowego języka obcego jest warunkiem mobilności zawodowej pracowników.

VCC spójny z ECVET

VCC pozostaje w zgodzie z założeniami Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), który jest inicjatywą Unii Europejskiej, która ma umożliwiać obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspierać mobilność zawodową oraz uczenie się przez całe życie. Dzięki elastycznym ścieżkom kształcenia, które mogą być wykorzystywane na każdym etapie kształcenia i szkolenia zawodowego system VCC ułatwia zdobywanie i potwierdzanie kwalifikacji zawodowych. Certyfikaty VCC wydawane są w języku angielskim, aby ułatwić mobilność osób legitymujących się nimi na terenie Unii Europejskiej i rozpoznawanie kwalifikacji przez pracodawców. Każdy certyfikat zawiera wynik egzaminu w formie procentowej, zaś suplement do certyfikatu wynik z poszczególnych części egzaminu (teoretycznej i praktycznej) oraz otrzymaną ocenę (liczbowe określenie ogólnej wartości efektów uczenia się).