Opis systemu certyfikacji

VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.

System podzielony jest na 3 obszary:

  1. przygotowanie do nowego zawoduNew Competences
  2. uzupełnienie lub aktualizacja kompetencji – Select Competences
  3. zewnętrzna certyfikacja kompetencji nie uwzględnionych w dwóch powyższych obszarach.

Moduł VCC Select Competences umożliwia podwyższenie, uaktualnienie lub swobodny wybór nowych kwalifikacji, jako uzupełnienie posiadanych już kwalifikacji zawodowych. Poszczególne kursy z zakresu VCC Select Competences są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby międzynarodowego rynku pracy. W praktyce zatem, wybierając odpowiedni moduł VCC Select Competences każdy ma możliwość dostosowania własnych kwalifikacji zawodowych do dowolnego rynku pracy w Europie i poza nią.

Zalecana ścieżka szkolenia w module VCC Select Competences wynosi od 15-100 godzin szkoleniowych, co zostało szczegółowo opisane w charakterystyce poszczególnych modułów. Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych, może być dostosowywana przez instytucję szkolącą. Ostatecznym efektem szkolenia jest uzyskanie określonych efektów uczenia się przez uczestników kursu.

Moduły składowe New Competences (zawodowy, językowy czy IT) mogą być realizowane oddzielnie w ścieżce Select Competences.

Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach.