Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Dnia 22 grudnia 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Weszła ona w życie 15 stycznia 2016 roku. Ustawa o ZSK wprowadziła porządek w obszarze polskich kwalifikacji. Określone zostały wspólne zasady, wymogi i standardy dla wszystkich włączanych do ZSK kwalifikacji.

Każda kwalifikacja włączona do systemu jest dokładnie opisana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć oraz jaki zasób kompetencji społecznych posiadać, żeby uzyskać formalne jej potwierdzenie i otrzymać certyfikat. Do każdej kwalifikacji przyporządkowany jest także jeden z ośmiu poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), który pozwala na odniesienie polskich kwalifikacji do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i poprzez ERK do poziomów kwalifikacji w poszczególnych państwach UE. Wszystkie kwalifikacje włączone do systemu są wpisywane do jednego publicznie dostępnego rejestru – Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK).

Zintegrowany System Kwalifikacji ma na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce, dzięki któremu będzie można potwierdzić umiejętności swoje lub swoich pracowników na polskim i zagranicznym rynku pracy. Ponadto ZSK ma porządkować kwalifikacje funkcjonujące w Polsce i zapewniać jakość kwalifikacji nadawanych poza edukacją formalną (tj. poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego).

Kwalifikacje rynkowe

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący.

Nowością jest wprowadzenie kwalifikacji rynkowych, które tworzone są przez różne środowiska (organizacje społeczne, zrzeszenia, korporacje lub inne podmioty). Kwalifikacje rynkowe mogą zostać włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, ale zanim znajdą się w rejestrze, muszą zostać opisane, a ich jakość – oceniona. Minister przeprowadza więc konsultacje z zainteresowanymi środowiskami branżowymi. Po zapoznaniu się z opinią specjalistów minister właściwy dla kwalifikacji decyduje o włączeniu kwalifikacji rynkowej do ZSK, w odpowiedzi na inicjatywę zainteresowanego środowiska.

Każda kwalifikacja włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ma przypisany poziom PRK. Informacja o poziomie PRK jest umieszczana na dokumencie potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji (świadectwie, dyplomie, certyfikacie itp.). Dokumenty zawierające oznaczenie poziomu PRK mogą wydawać wyłącznie instytucje, które uzyskały uprawnienie do certyfikowania tych kwalifikacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ZSK.

Fundacja VCC we współpracy z ekspertami branżowymi opisuje kwalifikacje rynkowe, które uzyskują status kwalifikacji funkcjonujących. Dzięki nadaniu przez ministrów uprawnień do certyfikowania, Fundacja VCC ma możliwość prowadzenia procesów walidacji (egzaminowania) oraz wydawania certyfikatów opatrzonych numerem polskiej ramy kwalifikacji.

Zachęcamy do zapoznania się z listą naszych kwalifikacji:

  • Kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK – kwalifikacje rynkowe, które uzyskały już status kwalifikacji funkcjonującej. Zmiana statusu kwalifikacji na funkcjonującą świadczy o dopełnieniu wszystkich procedur związanych z włączeniem kwalifikacji przez właściwego Ministra, nadaniem uprawnień do jej certyfikowania Fundacji VCC oraz przypisaniem Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ).
  • Kwalifikacje rynkowe procedowane – kwalifikacje zgłoszone przez Fundację VCC, które oczekują na włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacja (ZSK).