Wzory certyfikatów

CERTYFIKAT VCC

Jest dokumentem potwierdzającym nabyte kwalifikacje. Uzyskanie certyfikatu jest możliwe po weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się, poprzez system egzaminów teoretycznych oraz praktycznych.

CERTYFIKAT VCC zawiera następujące informacje:

 • imię i nazwisko posiadacza certyfikatu,
 • nazwa zawodu,
 • numer identyfikujący wydany certyfikat,
 • wynik egzaminu,
 • data i miejsce wydania certyfikatu,
 • logo Europass.
pobierz wzór certyfikatu

SUPLEMENT VCC

Suplement jest uzupełnieniem certyfikatu VCC. Wydawany jest w języku narodowym posiadacza certyfikatu, na prośbę certyfikowanego również w języku obcym. Zawiera precyzyjne informacje, które nie są podane na certyfikacie, a tworzą z nim spójną całość. Suplement zawiera następujące informacje:

 • nazwa certyfikatu,
 • nazwa certyfikatu w języku oryginału,
 • profil umiejętności i kompetencji,
 • podstawa wydania certyfikatu,
 • skala ocen,
 • przebieg kształcenia zakończonego uzyskaniem certyfikatu,
 • wykaz efektów uczenia się.

Suplement do certyfikatu VCC oparty jest na strukturze dokumentu wspólnego dla wszystkich krajów UE Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

pobierz wzór suplementu

Zestaw dokumentów składający się z certyfikatu oraz suplementu VCC umożliwia rozpoznawanie i porównywanie posiadanych kwalifikacji na europejskim rynku pracy.