VCC w strategiach Unii Europejskiej

VCC wpisuje się w inicjatywę Unii Europejskiej Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy

foto-4Prace Komisji Europejskiej zmierzają aktualnie do stanu, w którym edukacja powinna zostać ściślej dostosowana do rynku pracy. Jedną z inicjatyw przyczyniających się do realizacji tego zamierzenia jest inicjatywa Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy, która ma na celu:

 • lepsze przewidywanie przyszłych potrzeb w zakresie kwalifikacji,
 • lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy,
 • uwzględnienie potrzeb rynku pracy na etapie kształcenia.

Europejczycy muszą mieć dostęp do kształcenia przez całe życie. Jest to warunek nie tylko samorealizacji i aktywnego udziału w społeczeństwie, ale również funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Konieczna jest aktualizacja posiadanych kwalifikacji, jak również nabywanie nowej wiedzy i umiejętności w dowolnym momencie aktywności zawodowej. Wprowadzając tę zasadę w praktykę, UE opracowała Europejskie Ramy Odniesienia – Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie, w których określa osiem kompetencji kluczowych:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 • kompetencje informatyczne,
 • umiejętność uczenia się,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość,
 • świadomość i ekspresja kulturalna.

Konstrukcja VCC uwzględnia zalecenia Unii Europejskiej w tym zakresie. Wymienione kompetencje uwzględnione zostały w modelu certyfikacji VCC, w szczególności w zakresie branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych i społecznych oraz przedsiębiorczości.

Fundacja VCC, prowadząc stały monitoring i badania w obszarze rynku pracy i edukacji, wykorzystując analizy Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), badania opracowane w ramach projektu Monitoring rozwoju rynku pracy w Europie, opracowania i biuletyny Unii Europejskiej, jak również współpracując z Partnerami i ekspertami zawodowymi w Polsce i za granicą, przedstawia ofertę edukacyjną, będącą odpowiedzią na współczesne potrzeby Europejczyków. Dzięki analitycznemu podejściu do zagadnienia z sukcesem przewiduje, które umiejętności są i będą pożądane w przyszłości. Efektem takiego podejścia jest rozwijanie kształcenia zawodowego w nowoczesnej formie, umożliwiającej pracownikom uzyskanie wymaganych umiejętności I uzupełniającego formalny system edukacji.

VCC jako sposób potwierdzania kwalifikacji nabytych w systemie pozaformalnym i nieformalnym odpowiedzią na założenia Strategii EUROPA 2020

Strategia Europa 2020 jest nowym długookresowym programem rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020, który zastąpił realizowaną w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską. Zaproponowany w Strategii Europa 2020, model europejskiej społecznej gospodarki rynkowej, w większym niż dotychczas stopniu ma opierać się na trzech wzajemnie zależnych i uzupełniających się priorytetach:

 • wzrost inteligentny, oznaczający rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach,
 • wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywniej korzystającej z zasobów,
 • wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu jako wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

W powiązaniu z powyższymi priorytetami określono pięć wymiernych celów rozwojowych, które powinny być osiągnięte do roku 2020 na poziomie unijnym:

 • wskaźnik zatrudnienia na poziomie 75%,
 • poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej,
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%,
 • podniesienie poziomu wykształcenia,
 • wspieranie włączenia społecznego.

Odnosząc się do priorytetów i celów Strategii Europa 2020 należy podkreślić ogromne znaczenie inwestycji w badania i rozwój poprzez zreformowanie krajowych i regionalnych systemów prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, zapewnienie odpowiedniej liczby absolwentów studiów na kierunkach ścisłych, zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami i biznesem, rozwijanie mechanizmów uznawania kwalifikacji nieformalnych i pozaformalnych oraz ułatwianie zmiany kwalifikacji, zgodnie z potrzebami sektorów wschodzących.

W obszarze edukacji i rynku pracy szczególnie podkreślić należy inicjatywę Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, oznaczającą modernizację rynków pracy, wzmocnienie pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie, zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej, lepsze dopasowanie podaży do popytu na rynku pracy. Podkreśla się zatem konieczność przygotowania kandydatów do pracy, którzy będą posiadali kwalifikacje adekwatne do potrzeb pracodawców, wykażą się wysokim poziomem aktywności zawodowej, a utrzymanie się na rynku pracy będzie warunkowała postawa sprzyjająca idei uczenia się przez całe życie. Ważną kwestią pozostaje fakt, iż uczenie się przez całe życie może odbywać się w różny sposób: formalny, nieformalny i pozaformalny. W przypadku systemu formalnego kwalifikacje potwierdzane są instytucjonalnie, co zapewnia w sposób oczywisty ich uznawalność. Trudność występuje przy potwierdzaniu efektów uczenia się uzyskanych drogą nieformalną i pozaformalną, która stanowi nieodłączny element uczenia się przez całe życie.

Rozwiązaniem tego problemu jest ujednolicony system walidacji wiedzy i umiejętności, zdobytych poza formalnym systemem kształcenia, jakim jest VCC. Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach.