Kursy i szkolenia z certyfikatem kwalifikacji zawodowych – opis systemu certyfikacji

VCC (Vocational Competence Certificate) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Idea VCC narodziła się w 2007 roku. Powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.

System podzielony jest na 3 obszary:

  1. przygotowanie do nowego zawodu – New Competences
  2. uzupełnienie lub aktualizacja kwalifikacjiSelect Competences
  3. zewnętrzna certyfikacja kompetencji nie uwzględnionych w dwóch powyższych obszarach.

Moduł VCC New Competences umożliwia nabycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz otrzymanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. System VCC New Competences umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu.

Jego innowacyjność przejawia się w uwzględnieniu w ścieżce szkolenia i certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, co jest charakterystyczne dla większości systemów szkoleniowych, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego i kompetencji informatycznych. Dopiero taki wachlarz posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych upoważnia do uzyskania certyfikatu VCC New Competences.

Aby otrzymać certyfikat VCC New Competences należy poddać się egzaminom, obejmującym następujące obszary efektów uczenia się:

  • zawodowe,
  • językowe,
  • informatyczne.

Udział procentowy poszczególnych obszarów jest uzależniony od specyfiki zawodów i jest on określony w charakterystyce zawodów. Kursant uzyskuje ocenę procentową za każdy obszar, a średnia arytmetyczna tych ocen stanowi podstawę oceny na certyfikacie. Załącznikiem do certyfikatu jest suplement. Przedstawia on w sposób syntetyczny wyniki osiągnięte w poszczególnych obszarach efektów uczenia się, z wyszczególnieniem bloków tematycznych objętych egzaminem. Jest to niezmiernie istotne z punktu widzenia pracodawcy, gdyż analizując suplement, może on ocenić na ile kwalifikacja odpowiada jego oczekiwaniom.

Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach.