Jak zostać akademią edukacyjną?

Status Akademii Edukacyjnej mogą uzyskać instytucje prowadzące działalność szkoleniową, regionalne instytucje rynku pracy, placówki kształcenia ustawicznego, szkoły zawodowe (zasadnicze i technika), zrzeszenia pracodawców, a także przedsiębiorstwa, instytucje, firmy i inne jednostki organizacyjne po pozytywnym przejściu procesu akredytacji.

Procedura akredytacji Akademii Edukacyjnej

Podstawę do wszczęcia procedury akredytacyjnej stanowi przesłanie stosownego formularza oraz pozytywna weryfikacja danych w nim wskazanych. Weryfikacja przyjmuje formę wizyty studyjnej (audytu), której celem jest uwiarygodnienie działalności szkoleniowej realizowanej przez daną instytucję.

Etapy procedury akredytacyjnej:
1. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres partner@vccsystem.eu
2. Weryfikacja jakości usług szkoleniowych świadczonych przez podmioty ubiegające się o akredytację VCC poprzez dwuetapowy audyt certyfikujący obejmujący 4 obszary: Obszar zarządzania organizacją, Obszar świadczenia usług edukacyjnych, Obszar kompetencji kadry oraz Obszar infrastruktury. Weryfikacji będą podlegać między innymi: misja i cele strategiczne podmiotu, zgodność bieżącej działalności szkoleniowej z dokumentami będącymi podstawą działalności podmiotu, działanie wewnętrznych procedur jakości oraz system zapobiegania i reagowania na sytuacje kryzysowe, system reklamacji oraz monitorowania zadowolenia klienta ze świadczonych usług, zgodność świadczonych usług ze specyfikacją zamówienia, posiadanie wyspecjalizowanej kadry. Termin audytu ustalany jest indywidualnie z podmiotem ubiegającym się o akredytację VCC.
3. Podpisanie umowy licencyjnej na okres 1 roku na prowadzenie Akademii Edukacyjnej.
4. Samodzielna rejestracja instytucji w systemie CRM dla partnerów. Proces akredytacji prowadzony jest w systemie CRM według Procedury akredytacji Akademii w systemie CRM.
5. Przed przystąpieniem do procedury akredytacji w systemie CRM, instytucja powinna przygotować następujące dokumenty (prośba o wydruk, wypełnienie, podpisanie i zeskanowanie poniższych dokumentów):

  •     Załącznik nr 1 do umowy licencyjnej
  •     Załącznik nr 2 do umowy licencyjnej

6. Do uzyskania akredytacji Akademii Edukacyjnej z danego modułu VCC niezbędna jest akredytacja przez Akademię Konsultanta VCC oraz Trenera VCC.
7. Zakończeniem procesu akredytacji jest uzyskanie certyfikatu wraz z suplementem, który określa z jakich modułów dana Akademia Edukacyjna prowadzi proces kształcenia w systemie VCC.
8. Wniesienie opłaty licencyjnej.

W przypadku, gdy instytucja ubiega się o status Akademii Edukacyjnej oraz Partnera Egzaminacyjnego, zobowiązana jest do zachowania rozdzielności procesu kształcenia i egzaminowania w systemie VCC, co potwierdza podpisaniem oświadczenia załączanego do umowy licencyjnej.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UZYSKANIA STATUSU AKADEMII EDUKACYJNEJ OPISANE SĄ TUTAJ.