Projekty

 • Secure Business – certified Information Security Officers in SMEs

  Projekt „Bezpieczny biznes – certyfikowani pracownicy zarządzania bezpieczeństwem informacji w sektorze małych przedsiębiorstw” realizowany jest w ramach Programu Lifelong Learning, Leonardo da Vinci, Transfer Innowacji i ma na celu wielostronną współpracę, polegającą na przenoszeniu na nowy grunt innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego. W ramach projektu przewidziany jest transfer wzorców i materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach projektu INSEMOT oraz wdrożenie certyfikacji VCC we wszystkich krajach partnerskich. Projekt realizowany jest przez Synteę Spółka Akcyjna, posiadająca status Akademii Edukacyjnej VCC w partnerstwie z podmiotami z Włoch, Austrii, Grecji, Bułgarii oraz Hiszpanii. Fundacja VCC jest organem eksperckim odpowiedzialnym za dostosowanie szkoleń do certyfikacji VCC.

  www
 • Teaching creativity in engineering

  Projekt „Nauczanie kreatywności w inżynierii” ma na celu wprowadzenie nowych narzędzi, użytecznych w edukacji formalnej i pozaformalnej, tak aby zwiększyć świadomości wśród nauczycieli i studentów na temat procesów poznawczych i komunikacji społecznej. Zaangażowanie znacznej liczby nauczycieli ma zapewnić wpływ na ogólną jakość kształcenia na poziomie instytucjonalnym. Projekt realizowany jest przez Synteę SA w partnerstwie z siedmioma podmiotami reprezentującymi Cypr, Chorwację, Rumunię, Portugalię oraz Hiszpanię. Jego efektem będzie opracowanie i realizacja szkoleń oraz stworzenie platformy e-learningowej kreatywnego nauczania w inżynierii w oparciu o certyfikację VCC. Fundacja VCC jest odpowiedzialna za akredytację szkoleń zgodnie z metodologią VCC. 

  www
 • Mój zawód moja przyszłość

  Projekt „Mój zawód – moja przyszłość” realizowany jest do czerwca 2015 roku przez Syntea SA w partnerstwie z Fundację VCC w pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji. Podczas przedsięwzięcia zostanie wypracowany spójny materiał metodyczno-informacyjny wspomagający proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów (szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Materiał umożliwi samodzielne wykorzystanie go przez uczniów, ich rodziców i osoby dorosłe zamierzające podjąć naukę lub uczące się.

  W jego skład wejdzie:

  • informator o wszystkich zawodach z klasyfikacji zawodów,
  • filmy promujące zawody,
  • aplikacja multimedialna informująca o zawodach i zawierająca krótkie ankiety badające predyspozycje uczniów do wykonywania danego zawodu.

  W projekcie przewidziane są szkolenia dla doradców zawodowych i nauczycieli z możliwości wykorzystania materiału w pracy z uczniem i rodzicem oraz dystrybucja wypracowanych narzędzi w formie elektronicznej do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i poradni pedagogiczno-psychologicznych.

   

  www
 • Promotion and Capitalization of International Mobility Project to Reinforce Employability and Sociability System

  Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus + przez partnerów z Francji, Włoch, Holandii oraz Polski.

  U podstaw leży założenie, że projekty mobilności zawodowej są obecnie jednym ze sposobów na nieformalną edukację oraz zdobycie personalnych i zawodowych kompetencji. Umiejętności nabyte podczas takich przedsięwzięć mogą być doskonałym narzędziem do promocji osób – szczególnie młodych – oraz zwiększenia ich szans na międzynarodowym rynku pracy. Brakuje jednak wystandaryzowanych narzędzi, umożliwiających identyfikację i mierzenie tych kompetencji oraz ich porównywanie w krajach członkowskich UE.

  Celem projektu jest zatem wypracowanie ujednoliconego portfolio kompetencji (za które odpowiedzialna jest Fundacja VCC) oraz stworzenie nowoczesnego narzędzia on-line do ich określania. Zakończenie planowane jest na koniec sierpnia 2017 roku.

  www
 • Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji Fundacji VCC poprzez działania doradcze

  Fundacja VCC otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji Fundacji VCC poprzez działania doradcze w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

  Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej Fundacji VCC na rynkach między-narodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania związane z opracowaniem nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności fundacji do 31.12.2016r.

  W ramach projektu zrealizowane zostanie wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania związane z opracowaniem nowego modelu biznesowego(do 31.12.2016) związanego z internacjonalizacją działalności Fundacji VCC. W ramach projektu zostaną przeprowadzone usługi doradcze świadczonych przez doradców zewnętrznych (firma Sotres sp. z o.o. wyłoniona zgodnie z procedurą zawartą w regulaminie konkursu), prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem usługi – Vocational Competence Certificate (VCC) jednolitego systemu certyfikacji kwalifikacji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia na nowy rynek zagraniczny (rezultat projektu) obejmujących w szczególności:
  a) analizę możliwości eksportowych Fundacji VCC poprzez zbadanie usługi oraz ocenę konkurencyjnej pozycji na rynkach zagranicznych,
  b) badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
  c) koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
  d) wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
  e) rekomendacje w zakresie reorganizacji Fundacji VCC i przygotowanie jej do działalności.

  Okres realizacji projektu od 01/09/2016 do 31/12/2016

  Wartość projektu: 56 826.00 PLN
  Dofinansowanie projektu z UE: 45 460.00 PLN

  www.dreamsart.plwww.dreamsart.pl

  www