Nasza działalność

logo-vccFundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego.

Działalność Fundacji VCC koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie w systemie pozaformalnym i nieformalnym.
Głównym zadaniem Fundacji VCC jest obserwacja i analiza trendów i zmian zachodzących na rynku pracy oraz badanie zapotrzebowania na określone kwalifikacje. Fundacja VCC jest promotorem koncepcji uczenia się przez całe życie, kształcenia ustawicznego i mobilności zawodowej. Poprzez organizowanie konsultacji, konferencji czy debat społecznych bezpośrednio wpływa na ich rozwój, promocję i upowszechnienie.

Wynikiem prac Fundacji jest jednolity system kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych – system VCC (Vocational Competence Certificate), którego Fundacja jest właścicielem i operatorem. 

Główne zadania Fundacji VCC:

 • monitorowanie potrzeb światowego rynku pracy, tendencji i zmian na nim zachodzących,
 • monitorowanie zapotrzebowania na nowe zawody i kwalifikacje,
 • określanie kwalifikacji dla nowopowstałych zawodów,
 • testowanie i implementacja nowych rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego,
 • wskazywanie kierunków i metod kształcenia zawodowego w systemie pozaformalnym i nieformalnym,
 • certyfikowanie kwalifikacji w sposób ujednolicony, zgodny z krajowymi i unijnymi wytycznymi w tym zakresie,
 • promocja mobilności zawodowej pracowników,
 • promocja uczenia się przez całe życie.

MISJA:

Wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego i promocja współpracy między edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną dla rozwoju mobilności i uczenia się przez całe życie.

WIZJA:

Stworzenie najbardziej cenionego przez pracodawców Europy systemu kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych.

Fundacja VCC pełni jednocześnie w strukturze partnerskiej VCC rolę Akademii Regionalnej. Jej celem jest badanie, analiza i ewaluacja potrzeb regionalnego/krajowego rynku pracy oraz konstruowanie programów kształcenia zawodowego, dostosowanych do potrzeb regionalnych rynków pracy. Akademia Regionalna zajmuje się tłumaczeniem materiałów szkoleniowych na języki narodowe.

Do zadań Akademii Regionalnej należy również akredytowanie:

 • Akademii Edukacyjnych prowadzących kształcenie w systemie VCC,
 • Partnerów Egzaminacyjnych odpowiedzialnych za przeprowadzanie egzaminów VCC,vcc_akademia_regionalna
 • Trenerów VCC,
 • Egzaminatorów VCC,
 • Operatorów Systemu Egzaminacyjnego VCC,
 • Doradców zawodowych VCC,
 • Specjalistów branżowych VCC.

Akademia Regionalna czuwa nad prawidłowością przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych oraz wydaje certyfikaty zarówno dla kadry VCC, jak i dla osób podchodzących do egzaminów. Prowadzi działania promujące system VCC, wspiera Akademie Edukacyjne oraz Partnerów Egzaminacyjnych.

Fundacja VCC angażuje się zarówno w krajowe, jak i europejskie inicjatywy mające na celu promocję kształcenia zawodowego, zbliżanie sektora edukacji i pracodawców oraz wzrost świadomości na temat uczenia się przez całe życie. Wybrane inicjatywy, w które zaangażowany jest zespół VCC to:

 • prace nad testowaniem systemu zgłaszania kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, dzięki partnerstwu z WUP Kraków w projekcie „Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania”, w którym opracowuje projekt kwalifikacji „Opiekun osób starszych”, testuje procedury zapewniania jakości poprzez audyty procedur instytucji certyfikujących,
 • prace komisji powołanych przez największą organizację branży szkoleniowej – Polską Izbę Firm Szkoleniowych: Komisji ds. Jakości oraz Komisji ds. Kształcenia Zawodowego,
 • prace w ramach Komitetu ds. Oświaty i Szkolnictwa Zawodowego powołanego przez Krajową Izbę Gospodarczą,
 • zaangażowanie w projekty dot. potwierdzania kwalifikacji w ramach sieci europejskich organizacji działających w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego – EVTA.