Fundacja VCC organizatorem spotkania z przedstawicielami Wydziałów Edukacji z województwa lubelskiego

Dnia 30 marca 2016 r. Fundacja VCC zorganizowała w Hotelu Agit spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły zawodowe z terenu województwa lubelskiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się min.: Starosta Powiatu Świdnickiego Dariusz Kołodziejczyk, dyrektorzy Wydziałów Edukacji oraz Wydziałów Funduszy Europejskich.

Celem zorganizowanego spotkania było lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich jakości w kontekście ogłoszenia konkursu na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16 – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Podczas spotkania zaprezentowano rozwiązania (międzynarodowy system kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych – system VCC) dla szkolnictwa zawodowego mające na celu integrację z rynkiem pracy oraz dające możliwość wykorzystania ich w ramach projektów współfinasowanych ze środków unijnych. Ponadto, omówiono również niektóre wytyczne regulaminu ogłoszonego konkursu w zakresie wymogów realizacji szkoleń zawodowych.