Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta w kontekście idei Smart City

Cechą XX i XXI wieku są procesy związane z decentralizacją władzy. Przyjmuje się, że władza im bliżej obywateli tym skuteczniej mogą być realizowane poszczególnie polityki dla danej wspólnoty. Decentralizacja pociąga za sobą także wyposażenie niższych szczebli administracji publicznej w instrumenty do realizowania swoich zadań. Konsekwencją tego zjawiska jest sposób wykonywania tych zadań, czyli zarządzanie.

Oznacza to, że managerowie miast zarządzają nimi. Czym się kierują? Czy maksymalizacją zysku jak w tradycyjnym sektorze przedsiębiorstw? Czy maksymalizacją wartości dla jego właścicieli jak wskazuje nowoczesna szkoła ekonomii? Jeżeli przyjmiemy, że właścicieli są mieszkańcy/obywatele to największą wartością dla nich powinna być jakość życia. Jak zatem zarządzać miastem? W sposób zrównoważony.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 32

Czas trwania egzaminu

 • 30 min. - część teoretyczna
 • 60 min. - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Geneza koncepcji zrównoważonego rozwoju;
 2. Kryzys ekologiczny lat 60. XX wieku
 3. Raporty dla Klubu Rzymskiego;
 4. Raport Brundtland;
 5. Szczyt Ziemi  w Rio (1992) – założenia Agendy 21;
 6. Implementacyjny plan działań  z Johannesburga (2002) Przyszłość jakiej chcemy;
 7. Nowa Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku
 8. Podstawy zrównoważonego rozwoju miasta;
 9. Aksjologia zrównoważonego rozwoju;
 10. Ład zintegrowany
 11. Idea Smart City;
 12. Definicje i obszary smart;
 13. Wdrażanie koncepcji Smart City;
 14. Pokonywanie barier w procesie wdrażania Smary City przykłady
 15. Zarządzanie smart wspólnotą – wybrane aspekty;
 16. Zarządzanie przez rezultaty;
 17. Budżet zadaniowy, kontrola zarządcza Partycypacja społeczna;
 18. E-administracja;
 19. Systemy informatyczne w JST
 20. Mieszkańcy gminy –  jako czynnik zrównoważonego rozwoju Smart City;
 21. Kapitał ludzki;
 22. Kapitał społeczny;
 23. Kapitał kreatywny;
 24. Innowacje społeczne;
 25. Koncepcja łańcucha wartości dodanej w sektorze edukacji
 26. Budowanie partnerstw z wykorzystaniem teorii interesariuszy.
 27. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju;
 28. Edukacja dla bezpieczeństwa i kształtowanie kultury bezpieczeństwa;
 29. Edukacja dla demokracji;
 30. Edukacja ekologiczna i kształtowanie świadomości i kultury ekologicznej;
 31. Dziedzictwo kulturowe i jego ochrona dla zrównoważonego rozwoju;
 32. Kształtowanie kompetencji społeczeństwa przyszłości w perspektywie rozwoju przemysłu 4.0 i społeczeństwa 4.0
 33. Monitorowanie, planowanie i prognozowanie zrównoważonego rozwoju miasta;
 34. Metody i narzędzia;
 35. Wskaźniki;
 36. Zarządzanie ryzykiem
Wymagania dla Trenera/Egzaminatora

Wymagania stawiane trenerom VCC:

 • 200 h prowadzonych szkoleń/warsztatów z zakresu: rozwoju regionalnego, zrównoważonego rozwoju tematyki Smart City potwierdzone referencjami lub
 • udokumentowane zatrudnienie (minimum 3 lata) w instytucjach zajmujących się problematyką rozwoju lokalnego (np. jednostki samorządu terytorialnego – wydziały strategii, centra obsługi inwestorów, parki naukowo- technologiczne, centra transferu technologii, , firmy konsultingowo-doradcze zajmujące się wspieraniem samorządów w zakresie zrównoważonego rozwoju lub o podobnym profilu).
Wyposażenie sali szkoleniowej

Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia do kompetencji: „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta w kontekście idei Smart City” konieczne jest zorganizowanie pracowni dydaktycznej według poniższych zaleceń.

Pracownia dydaktyczna

Jest to pomieszczenie pozwalające na realizację treści kształcenia zawartych w materiale programowym, które wyposażono w środki dydaktyczne audiowizualne oraz optymalną ilość stanowisk dydaktycznych dla uczestników i nauczycieli/egzaminatorów. Pomieszczenie powinno spełniać wymagania ergonomiczne oraz wskazane przepisami BHP.

Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

 • Stanowisko komputerowe dla Trenera,
 • rzutnik,
 • flipchart.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:

 1. Sala egzaminacyjna zgodna z obowiązującymi przepisami BHP;
 2. Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego uczestnika egzaminu), podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
 • rzutnik,
 • flipchart.
Koszty

Usługa certyfikacyjna w ramach modułu Select Competences to koszt 344,40 zł brutto.

W skład usługi wchodzi udostępnienie egzaminu oraz wydanie certyfikatu w przypadku pozytywnego przejścia procesu walidacji. Pozostałe koszty walidacji ustala Partner Egzaminacyjny VCC.

Podręczniki
Select

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta w kontekście idei Smart City

 • Autor: Aleksandra Kuzior, Bartosz Sobotka
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
162
Opis

Podręcznik przygotowuje teoretycznie oraz wskazuje treści kształcenia praktycznego niezbędne do zapoznania się przed przystąpieniem do egzaminu z kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta w kontekście idei Smart City”.