Zarządzanie projektami

project managementSzkolenie kierowane jest do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze zarządzania projektami, w tym również finansowanymi ze środków unijnych. Grupami adresatów są głównie:

 • Managerowie
 • Członkowie zespołu projektowego
 • Pracownicy firm realizujących projekty (inwestycyjne, informatyczne, szkoleniowo-doradcze)
 • Inne osoby zainteresowanych tą tematyką i podniesieniem kwalifikacji w tym obszarze.

Szczególnie zapraszamy wszystkich tych, którym zależy na odbyciu treściwego, profesjonalnego szkolenia prowadzonego przez praktyków. Oferujemy warsztat, z którego wyniosą Państwo zauważalne umiejętności nadające się, niejako „z marszu”, do wykorzystania w trakcie zarządzania projektem.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie następujące efekty uczenia się:

 • Umiejętność praktycznego zarządzania projektami unijnymi,
 • Charakteryzuje nowoczesne metody zarządzania projektami, ryzykiem projektowym, zmianami w projekcie,
 • Potrafi budować i zarządzać zespołem projektowym,
 • Eliminuje błędne metody postępowania, wynikające z rutyny lub niedoszkolenia,
 • Omawia i stosuje systemy kontroli i monitoringu projektów.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 24

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 60 min - część praktyczna

Dostępne w językach

 • PL
Program szkolenia
 1. Planowanie i przygotowanie do realizacji projektu
 • Przygotowanie do realizacji projektu
 • Analiza zmiennych
 • Narzędzia planowania projektami (praktyczne przykłady)
 1. Skuteczne zarządzanie projektami – wprowadzenie
 • Specyfika projektów
 • Cechy i rola projektów
 • Zasady efektywnego zarządzania projektami
 1. Zespół projektowy
 • Rekrutacja zespołu – kiedy i jak?
 • Zadania i podział ról zespołu projektowego
 • Komunikacja w zespole projektowym
 • Odpowiedzialność w zespole projektowym
 1. Budżet projektu
 • Pojęcie kwalifikowalności i nie kwalifikowalności wydatków
 • Kategorie budżetowe i rodzaje wydatków

MODUŁ II. REALIZUJEMY PROJEKT

 1. Aspekty prawne w projektach
 • Zasady ochrony danych osobowych w projekcie
 • Zasady dokonywania zmian w projekcie w trakcie realizacji
 1. Promocja projektów
 • Cele działań promocyjnych
 • Strategie skutecznej promocji
 • Określenie i dobranie grupy adresatów działań
 • Dobór form i narzędzi promocji
 • Finansowanie działań promocyjnych
 • Gromadzenie oznaczeń i logotypów
 • Materiały promocyjne (wariant podstawowy i minimalny)
 1. Zasady wyboru wykonawców
 • Zasady wyboru dla Jednostek z Sektora Finansów Publicznych
 • Zasady wyboru dla Jednostek spoza Sektora Finansów Publicznych
 1. Zarządzanie ryzykiem
 • Identyfikacja i klasyfikacja czynników ryzyka
 • Analiza ryzyka i wybór odpowiedniej strategii
 • Nadzór i kontrola ryzyka
 1. Monitoring i ewaluacja projektów
 • Etapy ewaluacji
 • Dobranie odpowiedniej metody badań ewaluacyjnych
 • Raporty z ewaluacji
 • Monitoring projektu, w tym wskaźników
 1. Zasady dokumentowania wydatków w ramach projektu
 • Wyodrębniona ewidencja wydatków
 • Dokumenty oraz zasady potwierdzające poniesienie wydatków
 1. Księgowość projektu
 • Dokumenty księgowe
 • Opisywanie faktur i dokumentów księgowych
 • Obieg dokumentów w projekcie
 1. Rozliczanie projektu
 • Harmonogram płatności i dokumentacja sprawozdawcza dla Inwestora
 • Powiązanie dokumentacji merytorycznej z dokumentacją finansową jako element Prawidłowości rozliczanych projektów
 • Rozliczenie projektu
 1. Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem projektów
 2. Realizacja projektu w partnerstwie
 3. Kontrola projektów i audyt wewnętrzny
 • Odpowiedzialność
 • Najczęściej popełniane błędy

MODUŁ III. KOŃCZYMY PROJEKT

 1. Rozliczenie projektu
 • Raport końcowy
 • Przekazanie dokumentów
 1. Archiwizacja
 • Obowiązek i zasady archiwizacji
 1. Dziennik doświadczeń
Wyposażenie sali szkoleniowej

Pracownia dydaktyczna

Pomieszczenie pozwalające na realizację treści kształcenia zawartych w materiale programowym, które wyposażono w środki dydaktyczne audiowizualne oraz optymalną ilość stanowisk dydaktycznych dla uczestników i nauczycieli/egzaminatorów. Pomieszczenie powinno spełniać wymagania ergonomiczne oraz wskazane przepisami BHP.

Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Laptop dla prowadzącego
Projektor multimedialny
Dostęp do internetu
Flipchart i pisaki

Opis dodatkowego wyposażenia pracowni dydaktycznej:

Dodatkowe miejsca na stoły robocze do ćwiczeń praktycznych – w zależności od grup szkoleniowych, min. 3 odrębne stanowiska pracy dające możliwość pracy zespołowej dla co najmniej 4-ch osób w grupie
Papier flipchart, pisaki (4 kolory), kartki papieru A4 – min 10 szt. na osobę

Opis stanowiska egzaminacyjnego

Sala egzaminacyjna wyposażona w:

– stolik i krzesło dla egzaminatora

– dla każdego uczestnika krzesło i stolik (osobny lub w ciągu)

– długopis

– czyste kartki papieru

– komputery z dostępem do Internetu. Pomieszczenie powinno spełniać wymagania ergonomiczne oraz wskazane przepisami BHP.

Wymagania dla trenera

Wymagania stawiane trenerom do modułu Zarządzanie Projektami VCC – Select Competence:

 • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności): zarzadzanie, marketing, ekonomia, finanse, rachunkowość, prawo, logistyka, zarządzanie produkcją oraz jednocześnie min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze zarządzania projektami

lub

wykształceniem średnim (preferowane techniczne) oraz jednocześnie min. 5 letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze zarządzania projektami

 • posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • przeprowadził min. 200 godzin szkoleniowych w obszarze zarządzania projektami,

lub

przeprowadził min. 50 godzin szkoleniowych w obszarze zarządzania projektami oraz posiada udokumentowane doświadczenie w min. 3 projektach, w których pełnił funkcję Kierownika, Koordynatora, Asystenta, Specjalisty (funkcję w zespole projektowym)

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • mile widziany certyfikat / dyplom trenera
 • stopień naukowy w dziedzinie uzyskiwanych kompetencji zawodowych,
 • publikacje: książki, artykuły, e-booki, pigułki wiedzy w zakresie zarządzania projektami,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.

Szczegółowe kryteria dotyczące uzyskania uprawnień trenerskich VCC znajdują się na stronie Akademii Regionalnej VCC pod adresem http://vccsystem.eu/akademia-edukacyjna/trener-vcc/

Podręczniki
Select competences

Zarządzanie projektami

 • Autor: Sylwia Petryna, Mariola Kruszyńska
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
134
Opis

Książka napisana jest w oparciu o polskie realia – opisane w niej rozwiązania dostosowane są również do aktualnych przepisów w obszarze zarządzania projektami fazowanymi ze środków unijnych.

Celem publikacji jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zarządzaniu projektami. Podejście autorek było następujące:

 • ze wszystkich metodyk wybrały to, co najlepsze,
 • dodały do tego narzędzia optymalizacji (z zakresu Lean Management),
 • stworzyły zestaw narzędzi i kroków w oparciu kilkunastoletnie doświadczenie,
 • uprościły język właściwy dla metody zarządzania,
 • dodały wiedzę z zarządzania projektami finansowanymi z UE.
Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne
 1. Projekt charakteryzuje się:
  1. terminowością, unikalnością, nową jakością
  2. celowością, tymczasowością, odrębnością
  3. ważnością, zaangażowaniem, tymczasowością
  4. zakresem, zarządzaniem, odmiennością
 1. Unikalność w projekcie oznacza:
  1. wyraźnie inną usługę i produkt od dotychczasowo wytwarzanych, realizowanych
  2. istnienie ograniczenia czasowego realizacji przedsięwzięcia (początek i koniec)
  3. realizację przedsięwzięcia zgodnego ze strategią
  4. realizację niepowtarzalnego przedsięwzięcia
 1. Projekty dotyczące przeznaczenia można podzielić na:
  1. zewnętrzne lub wewnętrzne
  2. marketingowe, techniczne, administracyjne
  3. duże, małe
  4. kompleksowe lub wycinkowe
 1. Trójkąt zarządzania projektami obejmuje:
  1. delegowanie zadań, motywowanie, organizowanie
  2. zakres projektu, czas realizacji projektu, koszt użytych zasobów
  3. koszt zasobów, jakość zasobów, czas dostępności zasobów
  4. odpowiedź a i b jest prawidłowa
 1. Zarządzanie zakresem działań to:
  1. działania związane z wykonywaniem projektu w założonym, wcześniej określonym terminie, o ile zmianie uległy przyjęte założenia oraz zakres
  2. koncentracja na zapewnieniu właściwych efektów projektu
  3. in. definicja struktury wytwarzanych produktów
  4. codzienne wybory koncentracji wysiłku, zasobów oraz przewidywanie możliwych kłopotów zanim się urzeczywistnią
 1. Cykl życia projektu obejmuje następujące fazy:
  1. definiowanie projektu, planowanie, wykonanie projektu, zamykanie projektu
  2. określenie zasobów, przydzielenie zadań, przygotowanie harmonogramu, wprowadzenie planu w życie
  3. organizowanie, podział na etapy, rozliczanie, zamknięcie
  4. odpowiedzi b i c są prawidłowe
 1. Zarządzanie integracją to:
  1. działania związane z wykonywaniem projektu w założonym, wcześniej określonym terminie, o ile zmianie uległy przyjęte założenia oraz zakres
  2. koncentracja na zapewnieniu właściwych efektów projektu
  3. in. definicja struktury wytwarzanych produktów
  4. codzienne wybory koncentracji wysiłku, zasobów oraz przewidywanie możliwych kłopotów zanim się urzeczywistnią
 1. Faza wykonania projektu w cyklu życia projektu obejmuje następujące elementy:
  1. definiowanie projektu, planowanie, wykonanie projektu, zamykanie projektu
  2. określenie zasobów, przydzielenie zadań, przygotowanie harmonogramu, wprowadzenie planu w życie
  3. określenie struktury projektu, planowanie przebiegu projektu, planowanie zasobów projektu, organizowanie wykonawstwa projektu
  4. inicjowanie projektu, definiowanie projektu, budowę zespołu projektowego
 1. Fazy budowania zespołu wg. B. Tuckman’a to:
  1. budowanie, działanie, rozwiązywania
  2. niemowlęctwa, dziecięcości, dorosłości
  3. formowanie, szturm, normowanie, działanie
  4. budowanie, akceptacja, działanie, zakończenie
 1. Zgodnie z przywództwem sytuacyjnym Instruowanie to styl odpowiedni dla osób:
  1. o wysokich kompetencjach i niskim zaangażowaniu
  2. o niskich kompetencjach i niskim zaangażowaniu
  3. o wysokich kompetencjach i wysokim zaangażowaniu
  4. o niskich kompetencjach i wysokim zaangażowaniu
 1. Wydatki na promocję projektu finansowane są w ramach projektów realizowanych ze środków unijnych z :
  1. odpowiedzi c i d są prawidłowe
  2. wyłącznie ze środków własnych Beneficjenta
  3. kosztów promocji dla projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w dokumentacji konkursowej określany jest limit wydatków na działania promocyjne)
  4. kosztów pośrednich dla projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego
 1. Skrót ADO oznacza:
  1. Administrator danych osobowych
  2. Administrator bezpieczeństwa internetu
  3. Administrator bezpieczeństwa informacji
  4. Administrator ochrony danych osobowych
 1. Pierwszym krokiem w procedurze zarządzania ryzykiem jest
  1. wykreślenie macierzy ryzyka
  2. identyfikacja czynników ryzyka
  3. kwantyfikacja czynników ryzyka
  4. Przygotowanie planu redukcji ryzyka
 1. Ewaluacji mid-term to:
  1. ewaluacja ciągła, powiązana z etapami działań, przez cały okres realizacji projektu
  2. obraz sytuacji zastanej przed rozpoczęciem działań, diagnoza problemu oraz prognoza spodziewanych efektów
  3. ewaluacja przeprowadzona w połowie realizacji projektu
  4. ewaluacja przeprowadzona po zakończeniu realizacji działań
 1. Zakres monitoringu obejmuje:
  1. monitoring nakładów
  2. monitoring procesów
  3. monitoring wyników
  4. odpowiedzi a, b, c są prawidłowe
 1. Budżet projektu to:
  1. Zatwierdzone oszacowanie dla projektu
  2. Koszt działań związanych z wytworzeniem i weryfikacją produktów
  3. Finansowy plan działania powszechnie wykorzystywany w rachunkowości
  4. odpowiedzi a, b, c są prawidłowe
 1. Tworząc budżet projektowy sprawdzamy zadania pod kątem:
  1. Czasu realizacji, zaangażowania osób
  2. Ryzyka , niezbędnych zasobów
  3. Odpowiedzi a i b są poprawne
  4. Tylko niezbędnych materiałów finansowych
 1. Rozliczanie projektu nastąpić może na podstawie dokumentów:
  1. Merytorycznych jeśli nie posiadamy faktur
  2. Tylko dokumentów takich jak faktury rachunki
  3. Tylko na podstawie dokumentów wskazanych w dokumentacji projektowej
  4. Na podstawie dokumentów księgowych oraz dokumentu potwierdzającego płatność
 1. Co nie jest korzyścią podczas stosowania sformalizowanych zasad wyboru wykonawców?
  1. Większa odpowiedzialność po stronie wykonawcy
  2. Mniejsze nasze zaangażowanie w zadanie merytoryczne
  3. Wzrost doświadczenia w zakresie współpracy
  4. Kwalifikowalność wydatków
 1. Które tryby zamówień publicznych stanowią tak zwane tryby podstawowe?
  1. Przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony
  2. Zamówienie z wolnej ręki i przetarg nieograniczony
  3. Zapytanie o cenę i zamówienie z wolnej ręki
  4. Negocjacje z ogłoszeniem i negocjacje bez ogłoszenia
 1. Dokumenty księgowe ze względu na źródło ich pochodzenia dzielimy na:
  1. Faktury, rachunki, druki PK i KW oraz raporty kasowe
  2. Dowody zewnętrzne i wewnętrzne
  3. Dowody zbiorcze, dowody zewnętrzne obce, dowody wewnętrzne obce
  4. Dowody zewnętrzne obce, dowody wewnętrzne oraz dowody zbiorcze
 1. Wszystkie dokument księgowe są sprawdzane pod kątem:
  1. Formalnym, merytorycznym i rachunkowym
  2. Formalnym, finansowym i prawnym
  3. Prawnym, merytorycznym, rachunkowym
  4. Formalnym, prawnym i rachunkowym
 1. Jednostki z sektora finansów publicznych prowadzą księgowość wyłącznie w oparciu o:
  1. Ustawę o finansach publicznych
  2. Ustawę o rachunkowości
  3. Odpowiedzi a i b są poprawne
  4. Żadna odpowiedź nie jest poprawna
 1. Tworząc harmonogram płatności musimy:
  1. Stosować dobrowolnie wybraną jego formę
  2. Stosować formę wskazaną przez Inwestora
  3. Stosować formę zgodną z ustawą o rachunkowości
  4. Stosować formę zgodną elektroniczną
 1. Każdy dokument księgowy ma:
  1. tylko jeden rodzaj powiązań
  2. kilka powiązań
  3. powiązanie wyłącznie z merytoryką
  4. powiązanie wyłącznie z systemem księgującym
 1. Co nie jest istotne podczas rozliczania projektu?
  1. Relacje ze sponsorem,
  2. Ograniczone zaufanie
  3. Sztywność procedur
  4. Czytelność zasad
 1. Co nie jest zadaniem audytowego?
  1. Audyt odpowiada za nadzór i monitoruje proces usprawnienia systemu kontroli zewnętrznej
  2. Koncentruje się na najważniejszych problemach i na obszarach o największym ryzyku
  3. Prowadzi kontrolę zapobiegawczą i bada ryzyko wystąpienia zjawisk o negatywnych efektach
  4. Audyt odpowiada za nadzór i monitoruje proces usprawnienia systemu kontroli wewnętrznej
 1. Tworząc macierz RACI korzystamy z definicji 4 ról:
  1. Odpowiedzialnego, informowanego, rozliczanego, konsultowanego
  2. Zarządzającego, informowanego, rozliczanego, konsultowanego
  3. Odpowiedzialnego, informowanego, rozliczającego, konsultowanego
  4. Nadzorującego, informowanego, rozliczającego, konsultowanego
 1. Zgodnie z metodyką Prince2 zaleca się żeby raport końcowy zawierał:
  1. Podsumowanie osiągnięć, ocenę wyników projektu
  2. Przegląd produktów, efektywności zespołu i wyników projektu w stosunku do założeń
  3. Skrót z dziennika doświadczeń oraz rekomendacje
  4. Odpowiedzi a i b są prawidłowe
 1. Które zdanie nie odnosi się do dziennika doświadczeń:
  1. Dziennik prowadzony jest oddzielnie dla każdego projektu
  2. Zapisy w dzienniku są chronologiczne
  3. Dostęp do dziennika ma tylko grupa sterująca
  4. W dzienniku wpisujemy także negatywne doświadczenia

ZADANIE PRAKTYCZNE 1

Określ zakres obowiązków Koordynatora projektu.

ZADANIE PRAKTYCZNE 2

Rozpisz szczegółowo budżet zadania pod nazwą: Zajęcia dodatkowe dla 25 dzieci w Przedszkolu „Zielone Jabłuszka”. Budżet powinien zawierać:

– nazwę kosztu

– jednostkę miary

– cenę jednostkową

– ilość

– wartość

ZADANIE PRAKTYCZNE 3

Jakie ryzyka, sposoby jego minimalizowania oraz działania zaradcze zaproponujesz dla poniżej opisanego projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Krakowie, przy ul. Gniazdowej 10.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

 1. Opracowanie dokumentacji projektu, termin: VII-X.2017
 2. Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 5 w Kamiennej Górze, termin:

V-XI.2018

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku, w tym:

– ocieplenie ścian zewnętrznych

– ocieplenie ścian wewnętrznych

– ocieplenie stropu

– ocieplenie stropodachu

– ocieplenie dachu

– wymiana drzwi wewnętrznych

– wymiana stolarki okiennej

 1. Nadzór budowlany, termin: V-XI.2018
 2. Działania promocyjne, termin: V-XI.2018
 3. Zarządzanie projektem, termin: V-XI.2018

Realizowane efekty:

 • Spadek emisji CO2 o 52,09 %;
 • Spadek emisji pyłów PM10 46,64%
 • Wzrost poziomu oszczędności energii – 50 %
 • Łączna powierzchnia użytkowa budynku poddanego termomodernizacji: 1981,92 m2 (94,3 lokal

użytkowy wyłączony z dofinansowania)

Projekt składany jest przez wspólnotę mieszkaniową. W imieniu wspólnoty będzie działał Zarządca projektu.