Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą

zdjecie

Kartezjusz, stwierdzając „Cogito, ergo sum”, doszedł do wniosku, że myślenie jest jedyną niepodważalną prawdą o ludzkim istnieniu. „Myślę, więc jestem” – towarzyszy nam w praktyce od dziecinnych lat.

W dzisiejszych czasach wiele osób uznaje samozatrudnienie, czy też otworzenie własnego biznesu za jedyna drogę rozwoju kariery zawodowej. I dla wielu jest to prawdą…

Moduł „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą” zawiera zarówno aspekty związane z umiejętnościami kreatywnego myślenia, komunikacji, negocjacji, sprzedaży i marketingu, jak również zagadnienia finansowo – prawne.

Treści zawarte w publikacji pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competence.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 40

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 45 min - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Mój potencjał.
 2. Cele życiowe: Kim chcę być? Co chcę osiągnąć? Co chciałbym wiedzieć?
 3. Ludzkie możliwości. Moje umiejętności, talenty i predyspozycje. Analiza moich mocnych i słabych stron oraz życiowych szans i zagrożeń.
 4. Kreatywne myślenie.
 5. Techniki myślenia kreatywnego i ich zastosowanie w poszukiwaniu pomysłów na własną działalność.
 6. Ja i Rynek – Wymagania rynku. Branża, w której chciałbym działać. Burza mózgów w grupach o podobnych zainteresowaniach branżowych – nowe pomysły na biznes. kwestie związane z poprawą rentowności poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu.
 7. Umiejętności komunikacyjne i negocjacje w biznesie – Znaczenie umiejętności komunikacyjnych. Język ciała. Aktywne słuchanie. Wywieranie wpływu na innych. Negocjowanie umów, BATNA.
 8. Marketing.
 9. Fazy procedur marketingowych: rozpoznanie rynku, kształtowanie oferty, przyciąganie klientów, dostarczanie produktu.
 10. Elementy marketingu: produkt, cena, dystrybucja, promocja. Spojrzenie na pomysł z punktu widzenia rynku.
 11. Sprzedaż.
 12. Sprzedaż jako istotny element marketingu. Proces sprzedaży.
 13. Typy klienta. Techniki sprzedaży. Reklama.
 14. Rynkowa ocena pomysłu.
 15. Dyskusja w grupie na temat poszczególnych pomysłów – ich ocena i doskonalenie.
 16. Organizacja, która pomoże ocenić pomysły.
 17. Ryzyko w biznesie.
 18. Dlaczego biznes wiąże się z ryzykiem? Związek między bezpieczeństwem a dochodowością. Czego możemy się nauczyć z błędów innych?
 19. Cena sukcesu. Przykłady udanych przedsięwzięć w regionie. Reklama jako sposób na zmniejszenie czynnika ryzyka.
 20. Wymagane zasoby.
 21. Zasoby firmy: zasoby ludzkie, środki trwałe, informacja, kapitał.
 22. Sposoby ich pozyskania.
 23. Potrzeby kapitałowe.
 24. Udział kapitału własnego i obcego.
 25. Źródła kapitału.
 26. Instytucje – pozyskiwanie kapitału.
 27. Urząd pracy. Nowe przepisy: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004. Środki pomocowe UE.
 28. Pożyczki. Fundusze gwarancyjne.
 29. Finanse firmy.
 30. Przychody, koszty , rezultaty. Płynność.
 31. Jak ją utrzymać? Co robić, gdy jest zagrożona? Własny biznes – co można wliczyć w koszty? (programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości).
 32. Podstawy prawne firmy.
 33. Nowe przepisy: Ustawa o swobodzie gospodarczej z 2 lipca 2004. Daty wchodzenia w życie poszczególnych przepisów.
 34. Działalność wolna a licencjonowana, przepisy i zezwolenia.
 35. Formy działalności gospodarczej.
 36. Podatki.
 37. VAT.
 38. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 39. Formy opodatkowania.
 40. Programy służące do rozliczania z US.
 41. Składki ubezpieczeniowe (ZUS).
 42. Ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne.
 43. Sposoby naliczania składek.
 44. Programy służące do rozliczania z ZUS.
 45. Rejestracja działalności.
 46. Procedura tradycyjna lub tzw. obsługa jednostanowiskowa.
 47. Biznes plan.
 48. W jakim celu powstaje biznes plan?
 49. Co powinien zawierać? Stworzenie uproszczonego biznes planu.
Wyposażenie sali szkoleniowej
 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:
 • Laptop dla prowadzącego,
 • Projektor multimedialny,
 • Dostęp do internetu,
 • Flipchart i pisaki,
 • Kalkulatory.
 1. Opis dodatkowego wyposażenia pracowni dydaktycznej:
 • W przypadku zajęć na programach komputerowych (opcjonalnie) komputer z oprogramowaniem dla każdego uczestnika – element może być uzupełnieniem procesu edukacyjnego.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:

Część teoretyczna:

 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową.

Część praktyczna:

 • sala egzaminacyjna zgodna z obowiązującymi przepisami BHP, w tym:
  – stolik i krzesło dla egzaminatora,
  – dla każdego uczestnika krzesło i stolik (osobny lub w ciągu),
  – długopis,
  – czyste kartki papieru,
  – formularz testu.
Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom do modułu Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej VCC – Select Competence:

 • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności): zarzadzanie, marketing, ekonomia, finanse, rachunkowość, prawo,
 • posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu własnej działalności, zarządzaniu własnym biznesem i/lub zarządzaniu firmą (jako pracownik / współpracownik),
 • przeprowadził min. 600 godzin szkoleniowych w obszarze zakładania własnej działalności gospodarczej,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • mile widziany certyfikat / dyplom trenera
 • stopień naukowy w dziedzinie uzyskiwanych kompetencji zawodowych,
 • publikacje: książki, artykuły, e-booki, pigułki wiedzy w zakresie prowadzenia i otwierania własnej działalności,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych i innych na rozwój działalności gospodarczej,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Select

Własny biznes - jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą

 • Autor: Sylwia Petryna, Mariola Kruszyńska
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
136
Opis

Ta publikacja, jak również sam warsztat szkoleniowy, jest próbą pokazania, jak można i powinno się rozwiązywać problemy związane z własną działalnością gospodarczą. W dzisiejszych czasach wiele osób uznaje samozatrudnienie, czy też otworzenie własnego biznesu za jedyna drogę rozwoju kariery zawodowej. I dla wielu jest to prawdą…
Czym jest nasza książka? Co różni ją od tych uniwersalnych recept na szczęście i pewny sukces?
Książka zawiera przegląd wielu aspektów przygotowania do otworzenia własnego biznesu, jak również jego prowadzenia. Jako praktycy, z kilkunastoletnim doświadczeniu w prowadzeniu własnej firmy, zdajemy sobie sprawę, że o sukcesie przedsięwzięcia decydują umiejętności,
kompetencje oraz wiedza. Publikacja „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą” zawiera zarówno aspekty związane z umiejętnościami kreatywnego myślenia, komunikacji, negocjacji, sprzedaży i marketingu, jak również zagadnienia finansowo – prawne.
Naszym zamiarem było stworzenie książki, która powinna umocnić Was w podjętej decyzji dotyczącej tworzenia własnego biznesu.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Proces twórczego myślenia można ująć w czterech następujących w kolejności etapach:
a) analiza posiadanego zasobu informacji, generowanie pomysłu, zbieranie informacji, ocena pomysłu
b) generowanie pomysłu, ocena pomysłu, zbieranie informacji, analiza posiadanego zasobu informacji,
c) analiza posiadanego zasobu informacji, zbieranie informacji, generowanie pomysłu, ocena pomysłu
d) zbieranie informacji, analiza posiadanego zasobu informacji, generowanie pomysłu, ocena pomysłu.

2. BATNA oznacza:
a) alternatywę porażki
b) dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia
c) skoncentrowanie na wspólnocie interesów
d) najlepszą alternatywę do negocjowanego porozumienia

3. Co powinien zawierać Biznesplan
a) streszczenie, charakterystyka rynku, analiza finansowa
b) analiza marketingowa, harmonogram działań
c) charakterystyka przedsiębiorstwa, kierownictwa
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

4. Do elementów marketing mix-u zaliczamy:
a) markety, mini markety i supermarkety
b) korzyści, koszt, łatwość komunikowania się, wygoda nabycia
c) produkt, cenę, dystrybucję i promocję
d) produkt, cenę, dystrybucję i reklamę

5. Marketing to:
a) tworzenie marketów
b) sztuka poznawania i zdobywania rynku
c) rozstawianie towarów na półkach w marketach
d) element analizy SWOT

6. Elementy segmentacji odnoszące się do konsumentów to:
a) wzorce konsumpcji, warunki zakupu, oferowanie korzyści
b) kryteria geograficzne, konsumpcyjne, dotyczące warunków zakupu
c) kryteria demograficzne, geograficzne, psychologiczne
d) kryteria psychologiczne, polityczne, społeczne

7. Na cenę mogą mieć wpływ następujące czynniki:
a) koszty
b) ceny konkurentów
c) wartość użytkowa
d) wszystkie powyższe

8. Które zdanie jest prawdziwe?
a) produkt poszerzony to podstawowa wartość użytkowa
b) na produkt faktyczny składają się kolor, kształt, opakowanie, jakość
c) na produkt faktyczny składa się gwarancja i dodatkowe usługi
d) produkt właściwy to serwis i dostawa

9. Co to jest segment rynku?
a) wszyscy potencjalni klienci rynku
b) substytuty
c) pewna grupa klientów na rynku, która ma takie same potrzeby
d) konkurencja

10. Z jakich elementów składa się analiza SWOT?
a) mocne strony, słabe strony, szanse i oczekiwania
b) dobre strony, słabe strony, wyzwania i zagrożenia
c) mocne strony, słabe strony, szanse i zaangażowanie
d) mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia

11. Podczas analizy SWOT słabych stron należy szukać:
a) w działaniu własnej firmy
b) u konkurencji
c) w branży
d) w otoczeniu rynkowym

12. Na wyniki sprzedażowe mają wpływ następujące elementy:
a) idea, korzyści, jakość działań
b) ilość, kreatywność, jednolitość działań
c) ilość, kierunek i jakość działań
d) ilość, koszt, jednostka miary

13. Barierą wejścia na rynek mogą być:
a) zakup patentu
b) niskie nakłady finansowe
c) brak wykwalifikowanej kadry
d) odpowiedź a i c jest poprawna

14. Na wyniki sprzedażowe mają wpływ następujące elementy:
a) idea, korzyści, jakość działań
b) ilość, kreatywność, jednolitość działań
c) ilość, kierunek i jakość działań
d) ilość, koszt, jednostka miary

15. Zasoby firmy, wg. Gordona to:
a) zasoby ludzkie, środki materialne, finansowe, wyobraźnia
b) środki finansowe, zasoby wiedzy, osiągnięcia konkurentów
c) zasoby infrastrukturalne, aktywa prywatne właścicieli, wyobraźnia
d) aktywa prywatne właścicieli, osiągnięcia konkurentów, środki materialne

16. Źródłami finansowania tworzonej firmy mogą być:
a) podatki lokalne
b) wkład własny, kredyt, dotacja, wkład inwestora
c) wyłącznie własne oszczędności założyciela
d) wyłącznie dotacja z PUP

17. Refundacja kosztów stanowiska pracy może być udzielana przez:
a) wyłącznie Agencje Rozwoju Regionalnego
b) Urzędy Marszałkowskie
c) Powiatowe Urzędy Pracy
d) wyłącznie organizacje pozarządowe

18. Która z niżej wymienionych form działalności gospodarczej jest najtrudniejsza do zarejestrowania?
a) spółka komandytowa
b) spółka cywilna
c) spółka akcyjna
d) spółka jawna

19. Które z poniższych zdań jest fałszywe:
a) przy tworzeniu biznesplanu ważny jest pomysł
b) przy tworzeniu biznesplanu ważne jest używanie branżowego skomplikowanego słownictwa
c) przy tworzeniu biznesplanu ważny jest obiektywizm
d) przy tworzeniu biznesplanu ważne jest rozpoznanie rynku

20. Skuteczna dystrybucja to:
a) inaczej reklama towarów i usług
b) upusty cenowe, promocje
c) dostarczanie produktu bądź usługi w najdogodniejszym dla klienta miejscu i czasie
d) wyznaczenie strategii cenowej

21. Przychodami z działalności finansowej dla prywatnej szkoły są:
a) odsetki leasingowe, odsetki na rachunku bankowym od zgromadzonych środków,
b) odsetki od rodziców za nieterminowe wpłaty czesnego, odsetki dla urzędu skarbowego,
c) odsetki na rachunku bankowym od zgromadzonych środków, odsetki od kredytu
d) odsetki od rodziców za nieterminowe wpłaty czesnego, odsetki od lokat

22. Kosztami według rodzaju są między innymi:
a) Koszty finansowe, usługi obce, wynagrodzenia, amortyzacja, pozostałe koszty
b) Zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja, wynagrodzenia
c) Usługi obce, amortyzacja, podatek dochodowy, pozostałe koszty
d) Podatki i opłaty, koszty bezpośrednie, koszty stałe i zmienne

23. Do kosztów wynagrodzeń zaliczamy
a) Wynagrodzenia netto, zus pracodawcy oraz podatek dochodowy od osób prawnych
b) Wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie
c) Wynagrodzenie netto z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło
d) Wszystkie koszty związane z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę

24. Do spółek osobowych nie zaliczamy
a) spółki komandytowo – akcyjne, spółki z o.o.
b) spółki partnerskie, spółki komandytowo – akcyjne
c) spółki jawne, spółki partnerskie
d) spóło jawne, spółki komandytowo – akcyjne

25. Do spółek osobowych nie zaliczamy
a) spółki komandytowo – akcyjne, spółki z o.o.
b) spółki partnerskie, spółki komandytowo – akcyjne
c) spółki jawne, spółki partnerskie
d) spóło jawne, spółki komandytowo – akcyjne

26. Które stwierdzenie jest nieprawdziwe zgodnie z treścią ustawy o swobodzie gospodarczej
a) w ustawie znajdziemy definicję mikroprzedsiębiorcy
b) w ustawie znajdziemy informacje na temat kontroli u przedsiębiorcy
c) w ustawie wymienione są działalności wymagające pozwolenia i licencji
d) w ustawie wymienione są zasady rozliczeń w fiskusem

27. Które ze stwierdzeń jest prawdziwe
a) Podatkową księgę przychodów i rozchodów musi każda spółka komandytowo – akcyjna oraz spółka jawna
b) Spółki działające zgodnie z kodeksem spółek handlowych zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości
c) Podmioty prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów i nie muszą prowadzić dodatkowych ewidencji podatkowych
d) Będący na ryczałcie ewidencjonowanym zobowiązani są także do prowadzenie ewidencji swojego majątku

28. Które stwierdzenie dotyczące podatków nie jest prawdziwe
a) Spółki osobowe mogą płacić podatek CIT po przekroczeniu odpowiedniego progu dochodowego
b) Spółki kapitałowe płacą podatek CIT
c) Spółki jawne płacą podatek PIT

29. Spółki komandytowo – akcyjne są płatnikami podatku CIT Które ze stwierdzeń jest fałszem
a) Ewidencje sprzedaży i zakupu vat prowadzą podmioty będące płatnikami podatku VAT
b) Ewidencję środków trwałych prowadzą wszystkie podmioty, które posiadają własne środki trwałe
c) Osoby prowadzące ewidencję sprzedaży ewidencjonowanej nie są zobowiązane do prowadzenia żadnej dodatkowej ewidencji
d) Spółki kapitałowe prowadzą pełną księgowość i rozliczają się z fiskusem na zasadzie podatku CIT

30. Które stwierdzenie dotyczące składek ZUS jest fałszywe
a) Składkę na ubezpieczenie zdrowotne nalicza się od każdej umowy zlecenie
b) Osoby współpracujące opłacają składki ZUS jak właściciele
c) Przedsiębiorca, który posiada inny tytuł do ubezpieczenia nie musi płacić żadnych składek do ZUS od swojej jednoosobowej działalności gospodarczej
d) Składki zdrowotne nie odkładają się na indywidualne konta ubezpieczonego