Tworzenie witryn internetowych

Kod kwalifikacji w ZRK: 4C481900008

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Tworzenie witryn internetowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 11.12.2018 r. poz. 1211).

Powszechna cyfryzacja i przenoszenie większości usług do Internetu sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT stale rośnie. Pracodawcy poszukują głównie programistów, specjalistów do spraw administrowania systemami, a także ekspertów do spraw analiz i testowania. Największą popularnością szczególnie w przedsiębiorstwach oferujących outsourcing usług IT, cieszą się stanowiska programistów. Popyt na specjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie programowania witryn WWW związany jest również ze stale rosnącą liczbą rejestrowanych domen.

Kwalifikacja „Tworzenie witryn internetowych” skierowana jest do osób z wykształceniem technicznym, które chciałyby potwierdzić kompetencje związane z tworzeniem witryn internetowych, osób zainteresowanych tworzeniem witryn internetowych, wykonywaniem zadań dewelopera stron internetowych, a także informatyków innych specjalności, grafików komputerowych Ponadto kwalifikacja adresowana jest do osób, które chciałyby świadczyć pracę zdalną, oraz uczniów i studentów.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu tworzenia witryn internetowych:

 • jest przygotowany do samodzielnego zaprojektowania i zaprogramowania witryny internetowej w  warstwie elementów obsługiwanych przez przeglądarki internetowe (front-end), wykorzystując technologię HTML, CSS i Javascript,
 • pracuje na gotowych plikach graficznych i multimedialnych, niemniej jest gotowa do wprowadzania modyfikacji materiałów graficznych w  podstawowym zakresie,
 • w podstawowym zakresie – prowadzi prace w zakresie technologii serwerowych, bazy danych, panelu administracyjnego oraz Systemu Zarządzania Treścią (CMS),
 • uruchamia witrynę na serwerze i przeprowadza testy funkcjonalne, a w razie potrzeby – usuwa błędy,
 • jest przygotowany do szkolenia klientów z obsługi witryny,
 • po uruchomieniu wersji produkcyjnej witryny monitoruje jej prawidłowe działanie i dba o jej bezpieczeństwo,
 • na życzenie klienta wprowadza poprawki i modyfikacje do projektu.

Certyfikat ważny jest 5 lat. W celu odnowienia certyfikatu kandydat poddawany jest weryfikacji, w której dopuszczalne są metody: analiza dowodów, test wiedzy, symulacja, rozmowa z komisją.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 120

Czas trwania egzaminu

 • część teoretyczna
 • część praktyczna
Wymagania poprzedzające dla kandydatów

Osoba przystępująca do walidacji musi ukończyć gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową, a zatem posiadać kwalifikację pełną na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Program szkolenia
Efekty uczenia się

Tworzenie witryn internetowych_umiejętności i egzamin

Laboratoria szkoleniowo-egzaminacyjne

Fundacja VCC posiada kompletnie wyposażone mobilne laboratoria umożliwiające realizację zarówno szkoleń, jak i egzaminów w dowolnej lokalizacji.

W skład jednego laboratorium wchodzi:

 • 10 komputerów* (do każdego komputera dołączona mysz w zestawie) z wyświetlaczem wyposażonych w system operacyjny Windows 10, z co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej i zainstalowanym pakietem Microsoft Office oraz następującymi programami:
  – Edytor Visual Studio Code/Notepad++,
  – Filezilla,
  – XAMPP,
  – GIMP,
 • skonfigurowane środowisko pracy dla każdego użytkownika na aktualnym oprogramowaniu wymaganym do realizacji szkoleń oraz egzaminów ZRK,
 • wsparcie telefoniczne.

Koszt wynajmu dla jednej 10-osobowej grupy: 20 000 zł/brutto.
Wynajem na okres około 25 dni roboczych czyli 6h/dziennie (150h).

Nie ma możliwości skrócenia okresu wynajmu. Natomiast na wniosek zainteresowanych osób istnieje możliwość wydłużenia okresu wynajmu. Podlega to indywidualnej wycenie.

*Ilość komputerów przewidziana dla grupy 10-osobowej.

Wyposażenie sali szkoleniowej

Stanowisko komputerowe wyposażone w:

 • system operacyjny z interfejsem graficznym,
 • połączenie z Internetem,
 • edytor graficzny,
 • pakiet oprogramowania biurowego,
 • edytor tekstu lub środowisko programistyczne,
 • przeglądarkę stron internetowych,
 • środowisko hostingowe zawierające serwer bazodanowy, serwer HTTP wyposażony w technologie webowe, w szczególności PHP, ASP,
 • klienta FTP.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Do przeprowadzenia egzaminu potrzebne jest stanowisko komputerowe wyposażone w:

 • system operacyjny z interfejsem graficznym,
 • połączenie z Internetem,
 • edytor graficzny,
 • pakiet oprogramowania biurowego,
 • edytor tekstu lub środowisko programistyczne,
 • przeglądarkę stron internetowych,
 • środowisko hostingowe zawierające serwer bazodanowy, serwer HTTP wyposażony w technologie webowe, w szczególności PHP, ASP,
 • klienta FTP.
Wymagania dla Operatora Systemu Egzaminacyjnego
 1. posiada wykształcenie minimum średnie;
 2. posiada znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. posiada umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
Wymagania dla Trenera/Egzaminatora
 1. posiada minimum wykształcenie średnie;
 2. posiada minimum pięcioletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie programowania witryn internetowych;
 3. przestrzega wysokich standardów etyki zawodowej;
 4. stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
 5. stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Zasady przeprowadzania egzaminu i kryteria oceny

Walidacja dla kwalifikacji „Tworzenie witryn internetowych” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, obejmuje minimum 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej egzaminu dopuszcza się zastosowanie następujących metod walidacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

Uczestnicy mają prawo do złożenia odwołania od wyniku egzaminu. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie http://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/opis-systemu-certyfikacji/procedury-egzaminacyjne/

2. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej:

Każdy uczestnik przystępuje do etapu weryfikacji w postaci egzaminu VCC. Ocena merytoryczna posiadanej wiedzy i umiejętności zgodnej z efektami uczenia się dla kwalifikacji „Tworzenie witryn internetowych” dokonywana jest podczas dwuetapowego egzaminu:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line na stronie exams.vccsystem.eu. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, obejmuje minimum 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Za każdą prawidłową odpowiedź system przyznaje 1 pkt. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego. W momencie zakończenia testu System Egzaminacyjny wyświetla uczestnikowi na ekranie wynik egzaminu.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej egzaminu dopuszcza się zastosowanie następujących metod walidacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów.

Proces zgłoszenia i obsługi egzaminu:

 1. Zgłoszenie egzaminu z listą uczestników egzaminu, na podstawie której Fundacja VCC nadaje loginy i hasła do systemu egzaminacyjnego na czas części teoretycznej egzaminu. Zgłoszenie przesyłane jest do Fundacji VCC dwiema drogami: w systemie CRM (partner.vccsystem.eu) oraz na adres mailowy egzaminy@vccsystem.eu. Wzór zgłoszenia opracowywany jest przez Fundację VCC i przesyłany partnerom.
 2. Pracownik Fundacji nadaje uczestnikom egzaminu loginy i hasła według przyjętego klucza oraz wypełnia dla Partnera Egzaminacyjnego Potwierdzenia Egzaminu Teoretycznego i Praktycznego. Dokumenty wysyłane są do Partnera Egzaminacyjnego przed dzień przed lub w dniu egzaminu.
 3. Przed egzaminem uczestnikom odczytywane są „Zasady uczestnictwa w egzaminie”, gdzie uczestnicy są informowani o formie egzaminu, liczbie pytań i zadań oraz zasadach oceniania.
 4. Potwierdzenie egzaminu teoretycznego podpisywane przez uczestników egzaminu oraz Operatora Systemu Egzaminacyjnego. Operator Systemu Egzaminacyjnego wpisuje wynik egzaminu odczytany z systemu egzaminacyjnego.
 5. Potwierdzenie egzaminu praktycznego podpisywane przez uczestników egzaminu wraz z wynikiem egzaminu i podpisem Egzaminatora.
 6. Zapis części teoretycznej egzaminu w systemie egzaminacyjnym on-line, do której w każdej chwili ma dostęp Fundacja VCC.
 7. Egzaminatorzy dostarczają arkusze dla egzaminu praktycznego wraz z dokumentacją egzaminu.
 8. Kompletne potwierdzenia egzaminu wraz z dokumentacją egzaminu Egzaminatorzy przesyłają w oryginałach do Fundacji.
 9. Od momentu otrzymania dokumentacji z realizacji egzaminu Fundacja VCC w terminie 30 dni wystawia certyfikaty dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu.
 10. Dokumentacja egzaminu jest przechowywana w Fundacji VCC.
Koszty

Koszt przeprowadzenia egzaminu oraz koszt certyfikacji wynosi 2800 zł brutto. Certyfikat wydawany jest wyłącznie osobom, które zakończyły walidację z wynikiem pozytywnym.