Skuteczna i rozwojowa komunikacja interpersonalna

Skuteczna, a zarazem rozwojowa komunikacja międzyludzka to pożądany element naszej codzienności, niezbędny do nawiązywania i podtrzymywania relacji, budowania wartościowych dialogów, kontroli przesyłanych informacji, realizacji założonych celów. Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym pełni ona jedną z kluczowych funkcji. Doszukujemy się w niej wartości, która pomoże wyodrębnić nasz potencjał, wpłynie na nasz rozwój osobisty oraz poczuci własnej wartości, a także przyczyni się do większej efektywności w obszarach biznesowych. Istotnym jest, aby umiejętność pracy z wartościowym komunikatem wdrażać już na etapie wychowania młodego człowieka, co w efekcie ukształtuje silny fundament postawy biznesowej. W kulturze dialogu należy zwrócić uwagę na jego procesowy charakter i kluczowe znaczenie informacji zwrotnej. To proces, który składa się z kilku etapów:
– budowania i wysyłania informacji, gdzie kluczowa jest znajomość konstrukcji komunikatów asertywnych, motywujących oraz wyodrębniających potencjał,
– przyjmowania, kiedy to często dominują emocje; na tym etapie znacząca jest także umiejętność domagania się wartościowych komunikatów,
– wyodrębniania wartości, zawartej w otrzymywanych informacjach,
– wdrażania wyodrębnianej wartości.

Posiadacz certyfikatu VCC „Skuteczna i rozwojowa komunikacja interpersonalna” m.in.:

 • Buduje komunikaty bazujące na potencjale dziecka według schematu GOLD i MASKA;
 • Przeprowadza dialog konstrukcją pytań angażujących;
 • Buduje konstruktywne komunikaty metodą FUKO, 3K, Komunikat JA;
 • Radzi sobie z emocjami towarzyszącymi przyjmowaniu feedbacku;
 • Dokonuje analizy feedbacku pozytywnego i wyodrębnia wartość metodą BWAP + i BWAP -;
 • Dokonuje selekcji pozyskanych informacji;
 • Wdraża pozyskaną wartość rozszerzeniem BWAP+ WIZ i BWAP- WIZ;
 • Skonstruuje indywidualne narzędzie do przekazywania informacji zwrotnej.

 

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 35

Czas trwania egzaminu

 • 30 min. - część teoretyczna
 • 30 min. - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Poziomy komunikowania się
 2. Poziomy EGO
 3. Rola konfliktu w przepływie informacji
 4. Płaszczyzny przekazu komunikatów
 5. Automotywacja i zaangażowanie w dialogu
 6. Walor rozwoju i skuteczności w komunikacji międzyludzkiej
 7. Argumenty determinujące styl przekazu informacji
 8. Odpowiedzialność nadawcy i odbiorcy komunikatów
 9. Angażujące słuchanie
 10. Wizerunek rozmówcy wspierającego
 11. Blokady komunikacyjne
 12. Angażujące odpowiedzi na pytania dziecka
 13. Rola pedagoga i rodzica w konstruktywnej komunikacji z dzieckiem
 14. Źródła wpływu kształtowania postawy człowieka
 15. Budowanie poczucia własnej wartości
 16. Modele rozwojowej informacji zwrotnej
 17. Krytyczne myślenie
 18. Realizacja celu rozwojowego pytaniami
 19. Konstruktywna krytyka
 20. Rola środowiska zawodowego w kształtowaniu postawy biznesowej
 21. Kultura dialogu w organizacji
 22. Modele biznesowej informacji zwrotnej
 23. Realizacja celu biznesowego pytaniami
 24. Komunikaty asertywne
 25. Kultura feedbacku
 26. Modele osobowości
 27. Styl dialogu zgodny z typologią rozmówcy
 28. Feedback bazujący na potencjale
 29. Feedback motywujący
 30. Feedback asertywny
 31. Emocje odbiorcy feedbacku
 32. Akceptacja feedbacku
 33. Wyodrębnienie wartości feedbacku pozytywnego
 34. Wyodrębnienie wartości feedbacku negatywnego
 35. Wdrażanie wartości wyodrębnionej z feedbacku pozytywnego
 36. Wdrażanie wartości wyodrębnionej z feedbacku negatywnego
 37. Formy dostarczania feedbacku
Wyposażenie sali szkoleniowej

Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia do kompetencji: „Skuteczna i rozwojowa komunikacja interpersonalna” konieczne jest zorganizowanie pracowni dydaktycznej według poniższych zaleceń.

Pracownia dydaktyczna

Jest to pomieszczenie pozwalające na realizację treści kształcenia zawartych w materiale programowym, które wyposażono w środki dydaktyczne audiowizualne oraz optymalną ilość stanowisk dydaktycznych dla uczestników i nauczycieli/egzaminatorów. Pomieszczenie powinno spełniać wymagania ergonomiczne oraz wskazane przepisami BHP.

Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

 • Stanowisko komputerowe dla Trenera,
 • rzutnik,
 • flipchart.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:

 1. Sala egzaminacyjna zgodna z obowiązującymi przepisami BHP;
 2. Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego uczestnika egzaminu), podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
 • rzutnik,
 • flipchart.
Wymagania dla Trenera/Egzaminatora

Wymagania stawiane trenerom VCC:

 • posiada minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy rozwojowej, bazującej na komunikacji międzyludzkiej,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • ma wykształcenie lub doświadczenie nauczycielskie, menadżerskie lub trenerskie lub rozwija kompetencje w tym kierunku.
 • posiada cechy osobowości, wspierające pracę rozwojową.
Koszty

Usługa certyfikacyjna w ramach modułu Select Competences to koszt 344,40 zł brutto.

W skład usługi wchodzi udostępnienie egzaminu oraz wydanie certyfikatu w przypadku pozytywnego przejścia procesu walidacji. Pozostałe koszty walidacji ustala Partner Egzaminacyjny VCC.

Podręczniki
Select

Skuteczna i rozwojowa komunikacja interpersonalna

 • Autor: Ewa Wilczewska
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
120
Opis

Podręcznik przygotowuje teoretycznie oraz wskazuje treści kształcenia praktycznego niezbędne do zapoznania się przed przystąpieniem do egzaminu z kwalifikacji rynkowej „Skuteczna i rozwojowa komunikacja interpersonalna”.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1.Komunikacja międzyludzka w biznesie odbywa się:

a) dialogiem,

b) w trakcie sesji 1:1,

c) korespondencją mailową,

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

2. Komunikacja pozioma w organizacji to dialog:

a) z osobami z tego samego poziomu pełnionych funkcji,

b) pomiędzy przełożonym a członkiem zespołu,

c) niższego szczebla,

d) wyższego szczebla.

3. Nowa potrzeba, inspiracje, zapobiegliwość, eliminacja zagrożenia to:

a) realizacja celu działaniem modułowym,

b) realizacja celu konstruktywnymi pytaniami,

c) eliminacja złych nawyków,

d) analiza potrzeb doświadczalnych,

4. „To zadanie pozbawione jest sensu” to komunikat:

a) oceniający,

b) pytający,

c) wątpiący,

d) orzekający.

5. Komunikowanie intrapsychiczne to:

a) wewnętrzny dialog człowieka,

b) relacja zachodząca pomiędzy dwojgiem ludzi,

c) dialog stosowany podczas sesji psychoterapeutycznych,

d) metoda dialogu człowiek – otoczenie.

6. Odpowiedzialność za feedback ponosi:

a) nadawca,

b) odbiorca,

c) ani nadawca, ani odbiorca,

d) zarówno nadawca, jak i odbiorca.

7. Proces komunikowania odnosi się do:

a) percepcji i reakcji,

b) akcji i reakcji,

c) akcji, reakcji, analizy,

d) percepcji, interpretacji, reakcji.

8. Koncentracja wypowiedzi na faktach oznacza:

a) oddzielenie osoby od zdarzeń,

b) oddzielenie osoby od drugiej osoby,

c) oddzielenie osoby od środowiska, w którym dzieje się coś złego,

d) oddzielenie osoby od mediów.

9. Angażujące słuchanie polega między innymi na:

a) dokonaniu własnej interpretacji i oceny,

b) unikaniu własnej interpretacji i oceny,

c) dopytaniu odbiorcy o możliwość własnej interpretacji i oceny,

d) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa.

10.Komunikat może być zakodowany:

a) wyłącznie w słowach,

b) wyłącznie pisemnie,

c) w słowach, gestach, mimice, intonacji,

d) w słowach, gestach, mimice.

11. Na proces przepływu informacji składają się etapy:

a) Nadawca – emocje – wartość,

b) Nadawca – odbiorca – wdrożenie,

c) Nadawca – odbiorca – emocje,

d) Nadawca – emocje – wdrożenie.

12. Prawdą nie jest, że feedback:

a) musi odnosić się wprost do rozmówcy,

b) powinien wskazywać na konsekwencje rozmówcy,

c) musi odnosić się do faktów, nie oceniać rozmówcy,

d) musi być udzielony bezpośrednio po zdarzeniu.

13. Na etapie wdrożenie feedbacku istotna jest:

a) analiza pytaniami,

b) analiza poleceniami,

c) zastosowanie impasu,

d) działanie emocjonalne.

14. Symbolem w komunikowaniu może być:

a) słowo, dźwięk, gest, przedmiot,

b) słowo lub przedmiot,

c) tylko słowo,

d) tylko przedmiot.

15. Model osobowości 4P wyróżnia typy:

a) Przywódca, Przewodnik, Partner, Profesjonalista,

b) Przywódca, Przewodnik, Partner, Analityk,

c) Przewodnik, Partner, Profesjonalista, Analityk,

d) Partner, Analityk, Przewodnik, Koordynator.

16. „Okno Johari” obrazuje:

a) poziom samoświadomości innych osób,

b) poziom relacji z innymi w kontekście dialogu,

c) poziom samoświadomości osoby oraz relacji z innymi,

d) poziom relacji z otoczeniem.

17. Nie każdy element feedbacku powinien podlegać analizie oraz wdrażaniu:

a) prawda,

b) fałsz,

c) prawda, jeśli tak umówimy się z nadawcą,

d) prawda, jeśli zastrzeżemy to nadawcy.

18. Argument przestrzeni w procesie komunikowania oznacza:

a) uznanie obszaru dialogu jako wspólnego dla wszystkich uczestników,

b) obowiązek zadbania o czystość w miejscu prowadzenia dialogu,

c) oddanie przestrzeni rozmówcy,

d) akcentowanie swojej przestrzeni.

19. Wysyłając komunikat pytający mamy możliwość: 

a) sprawdzenia czy respondent życzy sobie naszego feedbacku,

b) weryfikacji respondenta,

c) sprawdzenia czy respondent przygotował się na feedback,

d) rozpoznania intencji respondenta.

20. Analiza transakcyjna to:

a) analiza przebiegu dialogu pod kątem jego sensowności,

b) psychologiczna koncepcja stosunków międzyludzkich,

c) analiza poziomu rozmowy,

d) ocena wartości dialogu.

21. Odbiorca feedbacku odpowiada za:

a) opanowanie emocji i wyodrębnienie wartości,

b) opanowanie emocji, wyodrębnienie wartości i wdrożenie,

c) treść i styl feedbacku,

d) wyodrębnienie wartości i wdrożenie.

22. Skrót BWAP oznacza:

a) blokada – wytyczne – akceptacja – praktyka,

b) bezpieczeństwo – wady – atuty – praktyka,

c) blokada – wskazanie – akceptacja praktyki,

d) blokada – wskazanie – analiza pytaniami.

23. AT to:

a) anatomia tekstu,

b) analiza tekstu,

c) analiza transakcyjna,

d) anatomia relacji.

24. EGO Dorosłego to stan:

a) najbardziej krytyczny, emocjonalny, ale rzeczowy,

b) najbardziej logiczny, racjonalny i efektywny,

c) najbardziej nieśmiały, wrażliwy i efektowny,

d) najbardziej pouczający, opiekujący i rozliczający.

25. 3 KA to model informacji zwrotnej bazującej na:

a) pozytywach, atutach, alternatywach,

b) pozytywach, negatywach, uzasadnieniach,

c) pozytywach i negatywach,

d) pozytywach i alternatywach.

26. „Nie podoba mi się kiedy podnosisz głos” to przykład komunikatu:

a) FUKO,

b) MASKA,

c) JA,

d) TY.

27. BWAP (+) to:

a) analiza feedbacku w zakresie obszarów do rozwoju,

b) analiza feedbacku w zakresie alternatyw,

c) analiza feedbacku w zakresie mocnych stron,

d) analiza feedbacku w zakresie konsekwencji.

28. Sposób komunikowania się człowieka z otoczeniem przybiera styl, który zależy między innymi od:

a) stanu EGO, który w sobie uaktywnia,

b) stanu EGO, który uaktywnia otoczenie,

c) stanu EGO, które wymusza otoczenie,

d) stanu EGO, które posiadamy jako jedyne, charakterystyczne dla niego.

29. Konflikt w dialogu wywołany jest:

a) dynamiką procesów, jakie zachodzą między ludźmi,

b) wyłącznie czynnikami zewnętrznymi,

c) wyłącznie czynnikami wewnętrznymi,

d) dynamiką szumów komunikacyjnych.

30 Konstruktywna krytyka to taka, która:

a) nie jest zabarwiona negatywnymi emocjami nadawcy,

b) odnosi się do zachowania lub zdarzenia, nie osoby odbiorcy,

c) jest klarowna i zrozumiała,

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

 

 

 

ZADANIE PRAKTYCZNE 1

Podaj dwa przykłady zwrotów / komunikatów z pozycji EGO Rodzic

ZADANIE PRAKTYCZNE 2

Wymień elementy cyklu konfliktu

ZADANIE PRAKTYCZNE 3

Podaj przykład realizacji celu konstruktywnymi pytaniami