Przedsiębiorczość – podstawy ekonomii dla nieekonomistów

business peopleSzkolenie z zakresu „Przedsiębiorczość – podstawy ekonomii dla nieekonomistów” jest adresowane do studentów studiów nieekonomicznych oraz osób dorosłych, które chcą poznać podstawy nauk ekonomicznych. Uczestnik w trakcie szkolenia zdobędzie informacje niezbędne do zrozumienia szeregu

Kwalifikacja obejmuje następujący zakres:

 • Podstawowego słownictwa w zakresu nauk ekonomicznych,
 • Decyzji zakupowych konsumenta,
 • Decyzji produkcyjnych przedsiębiorcy, w tym problematyki opłacalności produkcji,
 • Równowagi rynkowej i innych zagadnień mikroekonomicznych,
 • Rachunków narodowych i podstawowych założeń polityk makroekonomicznych,
 • Podstawowych zagadnień z obszaru finansów publicznych,
 • Cyklu koniunkturalnego i innych zagadnień makroekonomicznych,
 • Organizacji polskiego systemu bankowego,
 • Historii polskiej bankowości,
 • Produktów bankowych przeznaczonych dla klienta indywidualnego,
 • Znajomości rynków pieniężnych,
 • Znajomości rynków papierów dłużnych,
 • Znajomości rynków papierów właścicielskich,
 • Znajomości instrumentów pochodnych,
 • Podstaw analizy finansowej,
 • Analizy powiązań pomiędzy obszarami gospodarki, ich wzajemnego oddziaływania oraz kanałów tych oddziaływań.

Uczestnik po ukończeniu szkolenia jest przygotowany do:

 • Krytycznej analizy informacji gospodarczych,
 • Samodzielnej i krytycznej oceny decyzji polityków i ich wpływu na stan gospodarki,
 • Oceny potencjału rynkowego przedsięwzięcia, w tym również aspektów takich jak minimalny poziom sprzedaży, czynniki determinujące podaż i popyt itd.,
 • Porównań oferty bankowej w zakresie warunków oferowanych przez poszczególne banki,
 • Rozpoczęcia oraz realizacji procesu inwestycyjnego na rynkach kapitałowo-pieniężnych.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 32

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 60 min - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Wprowadzenie do nauk ekonomicznych. Pojęcie przedsiębiorczości i jego ewolucja na gruncie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Podstawowe pojęcia w naukach ekonomicznych. Upadek banku Baringsa. „Kto zabrał mój ser” jako literacka podwalina Nowej Ekonomii. Wprowadzenie do żargonu ekonomicznego.
 2. Krzywa popytu. Krzywa podaży. Równowaga rynkowa. Model pajęczyny. Czynniki wpływające na popyt i podaż (w tym działalność regulacyjna państwa). Mania tulipanowa. Cykl świński.
 3. Kryteria decyzji producenta. Krzywa możliwości produkcyjnych. Koszt marginalny. Koszt alternatywny. Model produkcji chłodni państwowych w okresie PRL.
 4. Próg rentowności. Elastyczność podaży. Sezonowość produkcji.
 5. Kryteria decyzji konsumenta. Linia budżetowa. Krzywa obojętności. Util.
 6. Optimum konsumenta. Elastyczność popytu. Wpływ mody na popyt w wybranych branżach.
 7. Rachunki narodowe. Metody liczenia PKB. Różnice między PKB i PNB. Problemy porównań PKB. Metodologia liczenia HDI. Wpływ kultury i tradycji na rozwój społeczny.
 8. Polityki makroekonomiczne. Krzywa Laffera.
 9. Efekt wypychania. Klasyczna krzywa Philipsa. Naturalna stopa bezrobocia. Sytuacja gospodarcza Japonii.
 10. Budżet państwa. Polskie progi ostrożnościowe. Cykl koniunkturalny: przyczyny, przebieg, typy.
 11. System bankowy. Bezpieczeństwo systemu bankowego. Upadłości banków w Polsce.
 12. Bank centralny. Narodowy Bank Polski. Inflacja kontra zatrudnienie. Wpływ NBP na sytuację gospodarczą w Polsce. System Rezerw Federalnych i jego cele jako banku centralnego.
 13. Produkty bankowe. Wpływ jezuitów na rozwój produktów bankowych. Cash-pooling.
 14. Rynek pieniężny.
 15. Rynki długu. Finanse behawioralne. Catalyst.
 16. Rynek akcji . Rozwój polskiej giełdy. Obecne zasady funkcjonowania GPW. Rodzaje wykresów. Żargon giełdowy.
 17. Derywaty. Największe polskie afery giełdowe.
 18. Wykresy świecowe i barowe. Proste strategie opcyjnie. (część ćwiczeniowa)
 19. Elementy sprawozdania finansowego. Bilans.
 20. Rachunki kosztów. RZiS. Wskaźniki finansowe.
 21. Oddziaływania afer na realny kształt gospodarki (upadłości banków, rekomendacje bankowe, systemy transakcyjne). Wielkość powiązań w gospodarce.
Wyposażenie sali szkoleniowej

Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:
a) Sala egzaminacyjna
b) Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:

 • Komputer dla każdego uczestnika,
 • Dostęp do Internetu,
 • Linijki,
 • Kalkulatory.

c) Pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP.

Opis stanowiska egzaminacyjnego

Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:
Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie szkolenia:

 • Komputer dla każdego uczestnika,
 • Dostęp do Internetu,
 • Linijki,
 • Kalkulatory.

Pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP.

Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:
  • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanymi treściami programowymi danych kompetencji),
 • posiada doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla osób dorosłych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • posiada doświadczenie jako nauczyciel akademicki,
 • posiada doświadczenie praktyczne w pionie finansowym w sektorze niepublicznym,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Select

Przedsiębiorczość – podstawy ekonomii dla nieekonomistów

 • Autor: Agnieszka S. Wójcik
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
152
Opis

Czy papier wartościowy potrafi ugryźć? Czy można zarobić na zmianie grubości pokrywy śnieżnej, jeśli nie ma się kurortu w górach? Dlaczego w XVI wieku za cenę jednej cebulki tulipana płacono równowartość domu? Na te i inne pytania odpowiada niniejszy podręcznik.

Celem książki jest zapoznanie z podstawami nauk ekonomicznych, z naciskiem na możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Po jej lekturze czytelnik powinien bez problemu zrozumieć takie zjawiska jak wpływ kursu dolara na ceny benzyny czy wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej na wysokość kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich. Ponadto książka zawiera szereg dodatkowych informacji, dzięki którym czytelnik już nigdy nie będzie utożsamiać świata ekonomii ze smutnymi panami w garniturach, prowadzącymi długie dysputy w niezrozumiałym dla nikogo spoza branży języku.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Przedsiębiorczość – podstawy ekonomii dla nieekonomistów.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1.    Punkty leżące na prawo od linii budżetowej:
a)    Są punktami optimum konsumenta,
b)    Mogą być osiągnięte jedynie, jeśli wzrośnie dochód konsumenta,
c)    Oznaczają kombinacje niewykorzystujące w pełni dochodu konsumenta,
d)    W żadnych warunkach nie mogą stać się punktami optimum, nawet jeśli dochód konsumenta wzrośnie.
2.    Wskaż nieprawdziwe zdanie:
a)    Peter Drucker jest nazywany ojcem nauki o zarządzaniu,
b)    Prawo czekowe w Polsce pochodzi z 1936 r.,
c)    Ceny pasz nie wpływają w czasie na poziom podaży żywca wieprzowego,
d)    Możliwe jest wykazanie przychodu z tytułu przeszacowania wartości składnika majątku.
3.    Wskaż nieprawdziwe zdanie:
a)    NBP poprzez operacje otwartego rynku wpływa na płynność sektora bankowego,
b)    Aktywa są prezentowane w bilansie według kryterium malejącej płynności,
c)    Prawo czekowe w Polsce pochodzi z 1936 r.,
d)    Zakon jezuitów wykorzystywał czeki podróżne.
4.    Krzywa Laffera obrazuje:
a)    Zmiany dochodów budżetu państwa w zależności od poziomu stopy podatkowej,
b)    Zmiany kosztu marginalnego,
c)    Zmiany popytu w trakcie cyklu koniunkturalnego,
d)    Zmiany podaży w trakcie cyklu koniunkturalnego.
5.    Protekcjonizm:
a)    Jest pochwalany przez WTO,
b)    Jest uwzględniany przy liczeniu Human Development Index,
c)    Jest realizowany poprzez płacę minimalną,
d)    Może mieć formę barier celnych.
6.    Które zdanie nie jest prawdziwe:
a)    Kapitał własny może być tylko długoterminowy,
b)    Wzór na elastyczność cenową popytu to jednocześnie wzór na cotangens konta nachylenia krzywej popytu,
c)    WIRR to skrót od Warszawski Indeks Rynku Równoległego,
d)    Nadwyżka wydatków nad przychodami budżetowymi to deficyt publiczny.
7.    Które zdanie o historii polskiej bankowości nie jest prawdziwe:
a)    Po II wojnie światowej dokonano nacjonalizacji kilku banków zagranicznych,
b)    Wschodni Bank Cukrownictwa został przejęty przez Getin Bank,
c)    Banki spółdzielcze nie podlegają prawu bankowemu,
d)    Banki spółdzielcze podlegają prawu spółdzielczemu.
8.    Cykl koniunkturalny:
a)    Można łagodzić dzięki progresji podatkowej,
b)    Zawsze trwa 5 lat,
c)    Obejmuje trzy fazy,
d)    Zawsze jest skutkiem baniek spekulacyjnych.
9.    Kontrakt terminowy w przeciwieństwie do opcji:
a)    Jest instrumentem symetrycznym,
b)    Nie jest instrumentem pochodnym,
c)    Nie jest przedmiotem obrotu giełdowego,
d)    Wymaga fizycznej dostawy.
10.    Jeśli podaż jest doskonale elastyczna, a na osi rzędnych odkłada się ilość dobra, to:
a)    Krzywa podaży ma przebieg poziomy,
b)    Współczynnik liniowy krzywej podaży wynosi 1,
c)    Współczynnik liniowy krzywej podaży wynosi 0,
d)    Krzywa podaży ma przebieg pionowy.
11.    Wskaż nieprawdziwe zdanie:
a)    Elastyczna podaż szybko i silnie reaguje na zmiany ceny dostarczanego dobra,
b)    Punkt przecięcia się krzywej podaży i popytu to punkt równowagi rynkowej,
c)    W fazie rozkwitu następuje zwiększenie mocy produkcyjnych,
d)    Nieelastyczny popyt szybko i silnie reaguje na zmiany ceny dobra.
12.    Bank Gospodarstwa Krajowego:
a)    Powstał przed II wojną światową,
b)    Powstał jako jeden z „banków dziewiątki”,
c)    Powstał w 1988 r.,
d)    Jest podmiotem z przewagą kapitału zagranicznego.
13.    Fundusz amortyzacji pojawia się przy liczeniu PKB metodą:
a)    Wydatkową,
b)    Dochodową,
c)    Jako suma wartości dodanej,
d)    Nie pojawia się w żadnej metodzie.
14.    Wskaż nieprawdziwe zdanie:
a)    Podaż jest to ilość danego dobra, jaką sprzedawcy są skłonni zaoferować przy różnych poziomach cen,
b)    Popyt jest to ilość dobra, jaką nabywcy są skłonni zakupić przy określonym różnych poziomach cen,
c)    Jeśli A i B są dobrami komplementarnymi, to wzrost ceny dobra A wywoła wzrost popytu na dobro B,
d)    Działalność regulacyjna państwa ma wpływ na poziom podaży.
15.    Składnikiem aktywów nie są:
a)    Wartości niematerialne i prawne,
b)    Zysk netto,
c)    Należności krótkoterminowe,
d)    Inwestycje długoterminowe.
16.    Inwestor, który zajął pozycję long call:
a)    Ma ograniczone zyski i straty,
b)    Na nieograniczone zyski i ograniczone straty,
c)    Ma ograniczone zyski i nieograniczone straty,
d)    Ma nieograniczone zyski i nieograniczone straty.
17.    Rynek pieniężny:
a)    To inna nazwa rynku akcji,
b)    Służy do obrotu obligacjami Skarbu Państwa,
c)    Charakteryzuje się silnymi powiązaniami z rynkiem międzybankowym,
d)    Jest rynkiem, na którym realizowane są najczęściej małe transakcje
18.    Cel inflacyjny NBP wynosi:
a)    2,5% +/- 1p.p.
b)    2,5% +/- 0,5 p.p.
c)    2,5 %,
d)    Żadne z powyższych
19.    Wskaż nieprawdziwe zdanie:
a)    Płaca jest zapłatą za czynnik pracy,
b)    Płaca nawet w okresie recesji nie może być swobodnie obniżana przez pracodawców,
c)    Płaca minimalna ma jednoznacznie pozytywny wpływ na gospodarkę,
d)    Wzrost płac sprzyja presji inflacyjnej.
20.    Wskaż nieprawdziwe zdanie:
a)    Ekonomia normatywna proponuje rozwiązania oraz operuje sądami wartościującymi,
b)    Faza depresji następuje po fazie spowolnienia,
c)    Czynności bankowe sensu largo są czynnościami bankowymi, o ile wykonuje je bank,
d)    Na rynku podstawowym GPW są notowane spółki, które nie są w stanie spełnić wymogów rynku równoległego.
21.    Członkowie Rady Polityki Pieniężnej o restrykcyjnym nastawieniu do przestrzegania bezpośredniego celu inflacyjnego bywają nazywani:
a)    Jastrzębiami,
b)    Gołębiami,
c)    Zimnymi indykami,
d)    bykami.
22.    Paradoks Giffena odnosi się do:
a)    Spadku podaży pieniądza pomimo poluzowania polityki pieniężnej,
b)    Nieuzasadnionego spadku cen akcji,
c)    Wzrostu popytu na dobra luksusowe, jeśli dochód konsumenta rośnie,
d)    Spadku popytu na dobra podstawowe, gdy dochód konsumenta rośnie.
23.    PKB per capita to:
a)    Produkt narodowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
b)    Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
c)    Inna nazwa PNB per capita,
d)    Taki termin nie istnieje.
24.    Mianem optimum konsumenta określa się:
a)    Punkt przecięcia się krzywej obojętności i linii budżetowej,
b)    Punkt styczności krzywej obojętności i linii budżetowej,
c)    Dowolny punkt leżący na krzywej obojętności,
d)    Dowolny punkt leżący na linii budżetowej.
25.    Marginalna stopa substytucji to:
a)    relacja żądanej przez konsumenta ilości dobra B za rezygnację z jednostki dobra A,
b)    krańcowa zastępowalność dóbr komplementarnych w procesie produkcji,
c)    współczynnik kierunkowy krzywej możliwości produkcyjnych,
d)    współczynnik kierunkowy linii budżetowej.
26.    Popularnie mianem karty bankomatowej określa się:
a)    Kartę kredytową,
b)    Kartę przedpłaconą,
c)    Kartę charge,
d)    Kartę debetową.
27.    Odsetek umiejących czytać i pisać jest uwzględniany przez następujący wskaźnik:
a)    Produkt Krajowy Brutto,
b)    Produkt Narodowy Brutto,
c)    Human Development Index,
d)    Żaden z powyższych.
28.    Tak zwany długi cykl koniunkturalny, będący m. in. skutkiem zmian technologii produkcji oraz wojen bywa nazywany cyklem:
a)    Jurgala,
b)    Kondratiewa,
c)    Kitchena,
d)    Kuznetza.
29.    Dochody i wydatki Skarbu Państwa są podstawowym przedmiotem zainteresowania:
a)    Polityki dochodowej,
b)    Polityki strukturalnej,
c)    Polityki fiskalnej,
d)    Polityki pieniężnej.
30.    Wskaż nieprawdziwe zdanie:
a)    W układzie rodzajowym wyróżnia się miedzy innymi koszty ogólnego zarządu,
b)    Hossa to okres długotrwałego wzrostu cen akcji,
c)    W fazie ożywienia maksymalizacja wolumenu produkcji jest sposobem na wzrost przychodów,
d)    Prawo wekslowe pochodzi z 1936 r.

 1. Wyjaśnij, w jaki sposób płaca minimalna oddziałuje na gospodarkę.
 2. Jeśli cena dobra A jest dwukrotnie wyższa od ceny dobra B, a dochód konsumenta wynosi 5.000,00 PLN, a za jedną pensję może maksymalnie nabyć 500 sztuk dobra A, to ile maksymalnie może nabyć sztuk dobra B. Jaka jest cena dobra B? Czy możliwa jest jednoczesna konsumpcja 100 sztuk dobra A i 300 sztuk dobra B?
 3. Jeśli inwestor zajął pozycję long call i zapłacił za opcję na 100 sztuk akcji firmy ABC 100 PLN, to ile wynosi jego zysk? Wiadomo ponadto, że kurs wykonania opcji wynosi 4 PLN za sztukę, a kurs akcji ABC wynosi w dniu rozliczenia opcji 5,5 PLN.
 4. Opisz kryteria decyzji producenta.