Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych

Glasglobus mit Statistiken, Kugelschreiber und TaschenrechnerModuł prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe. Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu rachunkowości i finansów powinien posiadać wiedzę i umiejętności ściśle powiązane z odzwierciedleniem sytuacji, zjawisk oraz procesów finansowych w podmiotach gospodarczych o różnorakiej formie własności, jak i w instytucjach finansowych w celu podejmowania decyzji gospodarczych. Do zadań pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw rachunkowo-finansowych należy przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych danego podmiotu, czyli księgowanie operacji finansowych w urządzeniach księgowych. Dodatkowymi zadaniami jakie wykonuje osoba będąca na tym stanowisku należy kontrola dokumentów finansowych pod względem rachunkowym, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów zgodnie z zasadami przyjętymi przez dany podmiot, sporządzanie sprawozdań rachunkowych w tym wyniku finansowego. Taka osoba sporządza także deklarację oraz przechowuje dokumenty rachunkowe podmiotu.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu prowadzenia spraw rachunkowo-finansowych posiada wiedzę na temat:

 • operacji matematycznych oraz statystycznych;
 • aktów prawnych dotyczących rachunkowości;
 • zakresu i funkcji rachunkowości;
 • funkcjonowania kont księgowych, bilansowych, wynikowych;
 • tworzenia zestawień obrotów i sald;
 • organizacji rachunkowości;
 • aktywów trwałych;
 • kapitału własnego;
 • kosztów w układzie rodzajowym;
 • przychodów i kosztów finansowych oraz operacyjnych;
 • sporządzania wyniku finansowego;
 • podatków.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 80

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 45 min - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Istota i funkcje rachunkowości

a)      Przedmiot, podmiot oraz cechy rachunkowości

b)      Podstawowe regulacje prawne. Zasady rachunkowości

c)       Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów

 1. Elementy ksiąg rachunkowych

a)      Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

b)      Dowód księgowy

c)       Rodzaje i wymogi dotyczące dowodów księgowych

 1. Dokumenty opisujące zasady rachunkowości

a)      Inwentaryzacja – metody oraz przebieg inwentaryzacji

b)      Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

c)       Dokumentacja związana z inwentaryzacyjną

 1. Sprawozdawczość finansowa – istota, cechy, elementy

a)      Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego

 1. Aktywa jednostki gospodarczej- charakterystyka i klasyfikacja

a)      Majątek trwały – ewidencja operacji gospodarczych

b)      Majątek obrotowy – ewidencja operacji gospodarczych

c)       Metody wyceny zapasów materiałów i towarów

 1. Pasywa jednostki gospodarczej – charakterystyka i klasyfikacja

a)      Kapitały własne – ewidencja operacji gospodarczych

b)      Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – ewidencja operacji gospodarczych

 1. Koszty i przychody

a)      Zyski i straty

b)      Wynik finansowy

c)       Zasady sporządzania rachunku zysków i start w wariantach porównawczym oraz kalkulacyjnym

 1. Istota i funkcję podatku dochodowego

a)      Przychody opodatkowane i zwolnione

b)      Koszt uzyskania przychodu

c)       Wydatki zaliczane i nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu

d)      Podstawa opodatkowania dochodu

e)      Deklaracje podatku dochodowego

 1. Zakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT

a)      Warunki odliczenia naliczonego podatku VAT

b)      Moment powstania obowiązku podatkowego

c)       Deklaracje podatku VAT

 1. Prezentacja programu komputerowego z branży rachunkowości i finansów

a)      Dekretowanie operacji gospodarczych

b)      Ewidencja środków finansowych

c)       Rozrachunki z kontrahentami, ZUS i US

d)      Wycena i ewidencja materiałów

e)      Bilans oraz rachunek zysków i strat

Wyposażenie sali szkoleniowej
 • sala szkoleniowa powinna być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i skanerem, z pakietem
 • programów do prowadzenia rachunkowości, ksiąg rachunkowych,
 • stanowiska komputerowe dla kursantów (jedno stanowisko dla jednego kursanta), podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i skanerem, z pakietem programów do prowadzenia rachunkowości, ksiąg rachunkowych ,
 • wzory dokumentów, formularzy, kodeksy pracy,
 • tablica szkolna biała (tryptyk),
 • ekran rozwijany biały,
 • projektor multimedialny,
 • kalkulatory.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • sala egzaminacyjna powinna być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
 • indywidualne stanowiska składające się ze stolika i krzesła
 • kalkulator
 • kartkę papieru
 • długopis
Koszty

 

Wymagania dla Trenera/Egzaminatora

Wymagania stawiane trenerom/egzaminatorom VCC:

 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń
  z zakresu rachunkowości i finansów,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • korzysta z pełni praw publicznych.
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw rachunkowo-finansowych lub prowadzeniu szkoleń/egzaminów z tej tematyki,
 • lub
 • wykształcenie zawodowe (technik ekonomista lub technik rachunkowości) lub ukończony kurs,
 • minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw rachunkowo-finansowych lub prowadzeniu szkoleń/egzaminów z tej tematyki.

Dodatkowe predyspozycje:

 • posiada praktyczną wiedzę z dziedziny rachunkowości i finansów
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Select

Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych

 • Autor: Henryka Frączek, Adrian Wojtas
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
256
Opis

Rachunkowość jest jedną z najstarszych dyscyplin ekonomicznych. Wiąże się ona ściśle z rozwojem ludzkości i cywilizacji, dostarcza wszechstronnych oraz udokumentowanych informacji na temat przebiegu różnorakich zjawisk gospodarczych – a tym samym umożliwia ocenę działalności podmiotów gospodarczych, jak również podejmowanie strategicznych i bieżących decyzji w ramach zarządzania tymi podmiotami. Znajomość podstawowych, niezmiennych od wieków i sprawdzonych zasad oraz reguł pozwala zrozumieć istotę dziedziny nauk, jaką jest rachunkowość. W tym celu niniejsza książka wykształciła całościowy i zwarty zbiór metod i reguł postępowania.
Podręcznik kierowany jest do kształcenia pracodawców, pracowników działów finansów i rachunkowości, osób związanych z zawodem księgowego, studentów oraz każdego, kto na co dzień spotyka się z utylitarnym ujęciem rachunkowości i finansów.

Podręcznik obejmuje podstawy finansów i rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe, wchodzące w zakres rachunkowości finansowej. Treść książki podzielono na dziewięć logicznych merytorycznie rozdziałów. Z ważniejszych zagadnień wymienić należy istotę rachunkowości, zakres podmiotowy oraz przedmiotowy Ustawy o rachunkowości, identyfikację aktywów i pasywów, zapisy księgowe w kontekście zdarzeń i operacji gospodarczych, dokumentację księgową, księgi rachunkowe, zasady funkcjonowania kont, problemy poprawy błędnych zapisów księgowych (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gdy jednostka realizuje ją przed i po zamknięciu ksiąg rachunkowych), a także opis elementów tworzących pozycje bilansu – z uwzględnieniem różnych form prawnych jednostek (np. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe).

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych.

 

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. System informacyjny odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze zachodzące w danej jednostce, pozwalający na przedstawienie jej sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy to:
a) sprawozdawczość
b) księgowość
c) analiza fnansowa
d) rachunkowość

2. Rachunkowość dostarczająca informacji służących do podejmowania decyzji gospodarczych to:
a) rachunkowość finansowa
b) rachunkowość statystyczna
c) rachunkowość opisowa
d) rachunkowość zarządcza

3. Rachunkowość obejmująca sprawozdawczość i rewizję finansową to:
a) rachunkowość finansowa
b) rachunkowość statystyczna
c) rachunkowość opisowa
d) rachunkowość zarządcza

4. Działania zorientowanie na szybkość i istotność poznawanych danych to cechy charakterystyczne rachunkowości:
a) zarządczej
b) systematycznej
c) fnansowej
d) gospodarczej

5. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia rachunkowości jest:
a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
b) ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
c) ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
d) rozporządzenia Ministra Finansów

6. Przyjęta polityka rachunkowości, określenie sposobu prowadzenia ksiąg, inwentaryzacja, sporządzanie sprawozdań finansowych to zakres:
a) podmiotowy ustawy o rachunkowości
b) przedmiotowy ustawy o rachunkowości
c) ewidencyjny ustawy o rachunkowości
d) statystyczny ustawy o rachunkowości

7. Dokumentem księgowym jest:
a) zestawienie obrotów i sald
b) formularz planistyczny
c) zestawienie delegacji
d) księgi pierwotne

8. Okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, nazywamy:
a) okresem sprawozdawczym
b) okresem bilansowym
c) okresem rozliczeniowym
d) okresem statystycznym

9. Zasada kontynuacji działalności oznacza:
a) jednolity i ciągły sposób działania
b) ujmowania operacji gospodarczych w okresach, w których powstały i których dotyczą
c) działalność jednostki gospodarczej w niezmienionym zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości
d) ostrożność w wycenie składników majątku jednostki gospodarczej

10. Oddzielne ustalanie wartości aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, zysków i strat nadzwyczajnych wynika z:
a) zasady współmierności przychodów i kosztów
b) zasady ostrożności
c) zasady zakazu kompensat
d) zasady memoriału

11. Podmioty niezobligowane do prowadzenia ewidencji księgowej to:
a) spółki prawa handlowego
b) spółki cywilne
c) spółki komandytowe
d) osoby utrzymujące się z gospodarki rolnej i leśnej

12. Osoby fizyczne, spółki fizyczne i jawne prowadzące działalność na małą skalę, tzn. ich obrót za rok poprzedni nie przekroczył 250 000 euro, są zobligowane do prowadzenia ewidencji w postaci:
a) rachunku zysków i strat
b) karty podatkowej
c) rachunku przepływów pieniężnych
d) ksiąg podatkowych

13. Konta aktywne to:
a) kredyt krótkoterminowy
b) należności z tytułu dostaw i usług
c) zobowiązania z tytułu dostaw i usług
d) zysk netto

14. Do rzeczowych aktywów trwałych nie zalicza się:
a) środków trwałych
b) środków trwałych w budowie
c) nieruchomości
d) inwestycji długoterminowych

15. Zakupiona licencja na wytwarzanie soków to:
a) środek trwały
b) materiały
c) wartości niematerialne i prawne
d) inwestycja długoterminowa

16. Rzeczowe aktywa obrotowe to:
a) zapasy majątkowe jednostki, które są przeznaczone do zużycia lub sprzedaży
b) środek trwały w budowie
c) zobowiązania krótkoterminowe
d) kapitał własny

17. Krótkoterminowe aktywa finansowe to:
a) akcje z terminem wykupu do 3 miesięcy
b) papiery wartościowe z terminem wykupu do 12 miesięcy
c) zobowiązania krótkoterminowe
d) należności krótkoterminowe

18. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitały własne stanowią:
a) kapitał akcyjny, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy
b) fundusz udziałowy, kapitał zasobowy, kapitał rezerwowy
c) kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy
d) kapitał udziałowy, kapitał akcyjny, kapitał zapasowy

19. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazuje się w bilansie:
a) w pasywach – grupie kapitałów własnych
b) w pasywach – grupie zobowiązań długoterminowych
c) w pasywach – grupie zobowiązań krótkoterminowych
d) w aktywach – w grupie należności krótkoterminowych

20. Strata bilansowa poniesiona w roku bieżącym przez jednostkę będzie wykazywana w bilansie:
a) ze znakiem minus w grupie kapitałów własnych
b) ze znakiem plus w grupie kapitałów własnych
c) ze znakiem plus w grupie zobowiązań z tytułu dostaw i usług
d) ze znakiem minus w grupie zobowiązań z tytułu dostaw i usług

21. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy należą do:
a) zobowiązań długoterminowych
b) zobowiązań krótkoterminowych
c) zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych
d) w pasywach – grupie zobowiązań długoterminowych

22. Kierownik jednostki powinien zapewnić sporządzenie bilansu:
a) nie później niż w ciągu 1. miesiąca od dnia bilansowego
b) nie później niż w ciągu 2. miesiąca od dnia bilansowego
c) nie później niż w ciągu 3. miesiąca od dnia bilansowego
d) nie później niż na koniec roku obrotowego, za który sporządza się bilans

23. W układzie rodzajowym kosztów ujmowane są:
a) koszty fnansowe
b) pozostałe koszty operacyjne
c) koszty zwykłej działalności operacyjnej
d) straty nadzwyczajne

24. Ekwiwalent wypłacany za pranie odzieży roboczej to przykład kosztu rodzajowego:
a) wynagrodzenia
b) pozostałe koszty
c) zużycie materiałów
d) świadczenia na rzecz pracownika

25. Podatek dochodowy w układzie podmiotowym to przykład kosztów:
a) produkcji pomocniczej
b) ogólnego zarządu
c) sprzedaży
d) wydziałowych

26. Wzór na wskaźnik rentowności majątku ROA to:
a) wynik fnansowy/średnioroczny stan aktywów x 100%
b) wynik fnansowy brutto/średnioroczny stan aktywów x 100%
c) wynik fnansowy netto/średnioroczny stan aktywów x 100%
d) wynik fnansowy/średnioroczny stan aktywów netto x 100%

27. Wzór na marżę sprzedaży netto to:
a) wynik fnansowy brutto/przychody brutto ze sprzedaży x 100%
b) wynik fnansowy netto/przychody brutto ze sprzedaży x 100%
c) wynik fnansowy netto/przychody netto ze sprzedaży x 100%
d) wynik fnansowy brutto/przychody netto ze sprzedaży x 100%

28. Organem zatwierdzającym w trybie zwyczajnym sprawozdanie finansowe w spółce akcyjnej jest:
a) walne zgromadzenie akcjonariuszy
b) zgromadzenie wspólników
c) wspólnicy
d) organ założycielski

29. Leasing to przykład zobowiązań:
a) krótkoterminowych
b) publicznoprawnych
c) długoterminowych
d) wekslowych

30. Podmiotem udzielającym środki finansowe pod nazwą kredyt może być:
a) osoba fzyczna
b) osoba prawna
c) osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych
d) zawsze bank

Zadanie 1.
Wykorzystaj zasadę równowagi bilansowej i oblicz brakujące składniki bilansu, wpisując odpowiednie kwoty.
Aktywa = kapitał własny + zobowiązania
435 000 = 297 000 + …………………
320 000 = ………………… + …………………
……………… = 437 800 + 211 020

Zadanie 2.
Ułóż poniżej wymienione składniki aktywów według stopnia płynności oraz przyporządkuj odpowiednio do aktywów trwałych bądź obrotowych.
1. inwestycje krótkoterminowe
2. zapasy
3. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
4. wartości niematerialne i prawne
5. należności długoterminowe
6. rzeczowe aktywa trwałe
7. należności krótkoterminowe
8. inwestycje długoterminowe

Zadanie 3.
Oblicz i zinterpretuj na podstawie danych fnansowych wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) dla frmy „BOS”:
– wynik finansowy netto 326 000,−
– kapitał własny 598 600,−