Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Business woman and group of workers people.Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych, legitymujący się certyfikatem VCC, posiada gruntowną, aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy oraz stosunków z niego wynikających, jak również stosunków pokrewnych, dotyczących:

 • stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego przyjmowania pracownika do pracy,
 • nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Ponadto, taka osoba prowadzi działalność w zakresie określania czasu pracy, wydawania świadectwa pracy, urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia ze stosunku pracy, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, świadczeń chorobowych dla pracowników. Posiada znajomość wybranych programów do obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej, jak również ogólnych zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej, oraz organizacji pracy małych zespołów. Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych kieruje się etyką, poszanowaniem praw pracodawcy i pracownika, przestrzega również zasad BHP, zasad ergonomii, stosuje przepisy prawne. Posiada zdolność organizacji samodzielnego procesu pracy, jak i pracy w zespole.

Certyfikat VCC uprawnia do pracy w dziale: kadr, spraw personalnych, zarządzania zasobami ludzkimi poszczególnych przedsiębiorstw.

Moduł oparty jest na PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE z dnia 7 lutego 2012 r. Zawód: technik ekonomista (331403), kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych).

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 80

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 30 min - część praktyczna
Program szkolenia

1. Przyjęcie pracownika do pracy

1.1 Dokumentacja związana z zatrudnieniem
1.2 Kwestionariusze osobowe: Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika, Kwestionariusz osobowy pracownika
1.3 Badania lekarskie
1.4 Dokumentacja pracownicza
1.5 Akta osobowe
1.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy: Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, Wstępne szkolenie BHP, Okresowe szkolenie BHP

2. Nawiązanie stosunku pracy

2.1 Istota stosunku pracy
2.2 Umowa o pracę na tle innych umów
2.3 Umowa o pracę
2.4 Umowa zlecenia
2.5 Umowa o dzieło
2.6 Umowa agencyjna
2.7 Kontrakt menedżerski

3. Czas pracy

3.1 Pojęcia związane z czasem pracy
3.2 Systemy i rozkłady czasu pracy
3.3 Skrócenie czasu pracy
3.4 Praca ponadnormatywna

4. Rozwiązanie stosunku pracy

4.1 Rozwiązywanie umów o pracę
4.2 Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
4.3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
4.4 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
4.5 Inne sposoby rozwiązania umowy o pracę
4.6 Wygaśnięcie stosunku pracy

5. Świadectwo pracy

5.1 Informacje ogólne
5.2 Obowiązek wydania świadectwa pracy
5.3 Sprostowanie świadectwa pracy
5.4 Treść świadectwa pracy
5.5 Obowiązek wydawania świadectw pracy przy umowach terminowych

6. Urlop wypoczynkowy

6.1 Prawo do urlopu
6.2 Wymiar urlopu wypoczynkowego
6.3 Pierwszy urlop wypoczynkowy
6.4 Wliczanie okresów nauki przy ustalaniu wymiaru urlopu
6.5 Urlop wypoczynkowy niepełnoetatowców
6.6 Urlop na żądanie
6.7 Plan urlopów
6.8 Ekwiwalent za urlop

7. Wynagrodzenie ze stosunku pracy

7.1 Istota wynagrodzenia za pracę
7.2 Składniki wynagrodzenia za pracę
7.3 Systemy wynagrodzeń za pracę
7.4 Dokumentacja wynagrodzeń
7.5 Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych: Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Podleganie ubezpieczeniom zleceniobiorców, Ubezpieczenie osób prowadzących działalność gospodarczą, Dokumentacja przekazywana do ZUS i zasady opłacania składek, Dokumentacja związana z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Obowiązki pracodawcy jako podatnika w rozliczeniu z urzędem skarbowym
7.6 Wynagrodzenie za pracę ponadnormatywną

8. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

8.1 Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
8.2 Ekwiwalent za urlop
8.3 Odszkodowania, odprawy, dodatki oraz inne należności pracownicze: Odszkodowania i rekompensaty z tytułu utraty pracy, Odprawy emerytalne i rentowe, Odprawa pośmiertna, Ujęcie składkowo-podatkowe

9. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby

9.1 Prawo do wynagrodzenia chorobowego
9.2 Zasady obliczania wynagrodzenia za chorobę (i zasiłku)
9.3 Ujęcie składkowe i podatkowe

10. Świadczenia chorobowe dla pracowników

10.1 Informacje ogólne
10.2 Zasiłek chorobowy
10.3 Świadczenie rehabilitacyjne
10.4 Zasiłek wyrównawczy
10.5 Zasiłek macierzyński
10.6 Zasiłek opiekuńczy

11. Przykłady naliczania wynagrodzeń

12. Wybrane programy do prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej

12.1. Symfonia Kadry i Płace
12.2. Płatnik: Zastosowanie programu Płatnik, Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek, Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych, Tworzenie dokumentów rozliczeniowych, Wysyłanie dokumentów do ZUS, Tworzenie dokumentów ZUS RMUA

13. Zagadnienia dodatkowe

13.1. Ogólne zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
13.2. Organizacja pracy małych zespołów

Wyposażenie sali szkoleniowej
 • sala szkoleniowa
 • stanowiska komputerowe dla kursantów (jedno stanowisko dla jednego kursanta), podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z pakietem programów do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych (Płatnik, Kadry i Płace),
 • tablica szkolna biała,
 • ekran rozwijany biały,
 • projektor multimedialny,
 • drukarka sieciowa,
 • kodeksy pracy,
 • wzory formularzy,
 • kalkulatory.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • sala egzaminacyjna
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego), podłączone do sieci lokalnej dostępem do Internetu,
 • indywidualne stanowiska dla egzaminowanych wyposażone w:
 • kalkulator
 • kartki papieru
 • długopis
Wymagania dla Trenera/egzaminatora

Wymagania stawiane trenerom/egzaminatorom VCC:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze (specjalizacja z zakresu prawa pracy) lub studia podyplomowe kierunkowe,
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych lub prowadzeniu szkoleń/egzaminów z tej tematyki,

lub

 • wykształcenie zawodowe (technik ekonomista lub technik rachunkowości) lub ukończony kurs,
 • minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych lub prowadzeniu szkoleń/egzaminów z tej tematyki.
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • jest praktykiem w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Select

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

 • Autor: Agnieszka Rusin, Dorota Gorajewska
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Pozycja adresowana jest do pracodawców, pracowników, działów kadr, osób związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, studentów oraz każdego, kto na co dzień spotyka się z utylitarnym ujęciem prawa pracy, obsługi płacowo-kadrowej i ubezpieczeniowej.

Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień problematyki kadrowo-płacowej oraz przepisów związanych z szeroko pojętym prawem pracy, których doniosłość i znaczenie przejawia się w stosunku zatrudnienia. Stanowi on kompendium wiedzy, wprowadzające czytelnika krok po kroku w prezentowaną tematykę. Tworzy rzeczowe i adekwatne podejście do problemów i kwestii napotykanych w bieżącej obsłudze podmiotów firmy.

Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia związane z: nawiązaniem stosunku pracy, przyjęciem pracownika do pracy, czasem pracy, wynagrodzeniem, urlopami pracowniczymi, dokumentacją pracowniczą oraz emerytalno-rentową, ustaniem stosunku pracy, urlopami pracowniczymi oraz obsługą programów komputerowych, wykorzystywanych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych. Ich znajomość pozwala na profesjonalną o efektywną obsługę spraw personalnych niemal w każdym przedsiębiorstwie.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

 

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. W umowie o pracę należy określić:

 1. wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 2. częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
 3. wymiar czasu pracy.

2. Wynagrodzenie za pracę nie przysługuje :

 1. za pracę wykonaną jeżeli pracodawca nie posiada środków na wypłatę wynagrodzeń,
 2. za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy,
 3. za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług.

3. Pracownica ma prawo zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego:

 1. po wykorzystaniu po porodzie 14 tygodni urlopu, jeżeli pracownik-ojciec wychowujący dziecko nie będzie korzystał z pozostałej części urlopu,
 2. po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni, jeżeli pracownik-ojciec wychowujący dziecko będzie korzystał z pozostałej części,
 3. po wykorzystaniu po porodzie 14 tygodni urlopu, jeżeli pracownik-ojciec wychowujący dziecko będzie korzystał z pozostałej części urlopu.

4. Okres zasiłkowy dla osoby chorej na gruźlicę wynosi:

 1. 182 dni,
 2. 270 dni,
 3. 182 dni + dodatkowo dla takich osób 60 dni.

5. Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane na podstawie:

 1. orzeczenia wydanego przez lekarza prowadzącego leczenie,
 2. orzeczenia wydanego przez pracownika ZUS,
 3. orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS.

6. Pracownik został zatrudniony w dniu 25 stycznia 2010r. na umowę o pracę na okres próbny na 3 miesiące, następnie została z nim zawarta umowa o pracę na określony na 2 lata, obecnie ma umowę na czas nieokreślony. Otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę w dniu 31 stycznia br. Jaki ma okres wypowiedzenia?

 1. 1 miesiąc,
 2. 2 tygodnie,
 3. 3 miesiące.

7. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i jego wymiar:

 1. wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na sposób ustania stosunku pracy, jeżeli przerwa między nimi nie przekraczała 3 miesięcy,
 2. wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu i sposób rozwiązania stosunku pracy,
 3. liczy się tylko okres pracy u pracodawcy udzielającego urlopu, tzw. staż zakładowy.

8. Informacja w świadectwie pracy o wysokości wynagrodzenia pracownika jest umieszczana:

 1. zawsze,
 2. na wniosek pracownika,
 3. zawsze, chyba że pracownik wniesie sprzeciw.

9. Dla pracowników objętych zadaniowym systemem czasu pracy pracodawca:

 1. nie ma obowiązku prowadzić ewidencji czasu pracy,
 2. nie obowiązku ewidencjonować nieobecności w pracy,
 3. nie ma obowiązku ewidencjonować godzin pracy.

10. Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

 1. datę urodzenia,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. datę urodzenia rodziców.

11. Pracodawca musi udzielić pracownikowi co najmniej:

 1. 24-godzinnego odpoczynku tygodniowego,
 2. 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego,
 3. 36-godzinnego odpoczynku tygodniowego.

12. Za porozumieniem stron nie można rozwiązać:

 1. umowy o pracę na okres próbny,
 2. umowy o pracę zawartej na czas wykonania określonej pracy,
 3. każdą umowę można rozwiązać za porozumieniem stron.

13. Pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia (dyscyplinarnie) zgodnie z art. 52 Kp, w przypadku:

 1. po 3 miesiącach niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 2. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
 3. naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, jedynie w przypadku jeżeli był on zatrudniony na czas nieokreślony.

14. Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy:

 1. dopiero po rozliczeniu się pracownika z przekazanego do użytkowania sprzętu,
 2. niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od ustania stosunku pracy,
 3. niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy.

15. Pracownik przedłożył pracodawcy świadectwo ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej oraz oświadczenie, że jest na drugim roku studiów. Przy wyliczaniu okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu:

 1. uwzględniamy okres nauki ze szkoły wyższej – 8 lat,
 2. uwzględniamy okres nauki ze średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 3. uwzględniamy okres nauki ze średniej szkoły ogólnokształcącej + okres 2 lat ze studiów wyższych, razem – 6 lat.

16. Pracodawca ma obowiązek złożyć dokument ZUS IWA do:

 1. 31 stycznia roku następnego,
 2. końca lutego roku następnego,
 3. 14 stycznia roku następnego.

17. Część składki na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy. I jest to wartość:

 1. 8,00% podstawy wymiaru,
 2. 7,75% podstawy wymiaru,
 3. 1,25% postawy wymiaru.

18. Jeżeli umowę zlecenia wykonuje uczeń albo student do ukończenia 26 roku, podlega on z tego tytułu:

 1. obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 2. nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 3. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu, ubezpieczeniu chorobowemu podlega na zasadzie dobrowolności.

19. Składniki zmienne wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc uwzględnia się w podstawie do obliczania ekwiwalentu za urlop:

 1. w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu,
 2. jako średnią z 3 miesięcy,
 3. jako średnią z 6 miesięcy.

20. Odprawa pośmiertna pracownika, który był zatrudniony u danego pracodawcy przez 11 lat wynosi:

 1. trzymiesięczne wynagrodzenie,
 2. dwumiesięczne wynagrodzenie,
 3. jednomiesięczne wynagrodzenie.

21. Pracownik w wieku 54 lat przebywał na zwolnieniu lekarskim od 1 października 2012r. do 24 listopada 2012r. Było to jego pierwsze zwolnienie w roku 2012. Pracownik otrzymał:

 1. wynagrodzenie za chorobę od 1 do 14 października 2012r., zasiłek chorobowy od 15 października do 24 listopada 2012r.
 2. wynagrodzenie za chorobę od 1 października do 2 listopada 2012r., zasiłek chorobowy od 3 do 24 listopada 2012r.
 3. od pierwszego dnia zwolnienia zasiłek chorobowy, gdyż zgodnie z Kp przysługuje on osobom po 50 roku życia.

 

22. Pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze:

 1. 2 tygodni,
 2. 4 tygodni,
 3. 8 tygodni.

23. Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo wynosi:

 1. 3 dni robocze,
 2. 3 dni kalendarzowe,
 3. 5 dni roboczych.

24. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej:

 1. 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku,
 2. 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku,
 3. 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

25. Niewykorzystanego w danym roku kalendarzowym urlopu na żądanie:

 1. nie udziela się w następnym roku kalendarzowym,
 2. należy udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego,
 3. należy udzielić do końca września następnego roku kalendarzowego.

26. Zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy:

 1. nie przysługuje
 2. przysługuje w przypadku jeżeli niezdolność do pracy spowodowana chorobą powstała w ciągu 14 dni od daty rozwiązania umowy o pracę i trwa nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni,
 3. przysługuje w przypadku jeżeli niezdolność do pracy spowodowana chorobą powstała w ciągu 30 dni od daty rozwiązania umowy o pracę i trwa nieprzerwanie przez co najmniej 14 dni.

27. Pracodawca nie może rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika po upływie:

 1. 3 miesięcy od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę,
 2. 3 miesiącach od wystąpienia okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę,
 3. 1 miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę.

28. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić mu na piśmie ustalenia, co do:

 1. rodzaju umowy oraz jej warunków,
 2. stron umowy oraz rodzaju umowy,
 3. rodzaju umowy, stron umowy oraz jej warunków.

29. W części C akt osobowych są przechowywane:

 1. świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy,
 2. kopia świadectwa pracy wydanego pracownikowi,
 3. zakres obowiązków pracownika.

30. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, wykonujący prace szczególnie niebezpieczne powinni odbyć szkolenie okresowe:

 1. nie rzadziej niż raz na 3 lata,
 2. nie rzadziej niż raz na 2 lata,
 3. nie rzadziej niż raz na 1 rok.

Zadanie 1

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę.
Wynagrodzenie zasadnicze: 1996,00 zł
Premia zadaniowa: 25% wynagrodzenia zasadniczego
Koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł
Ulga podatkowa: 46,33 zł
Składka wypadkowa: 1,93%
Oblicz wynagrodzenie netto pracownika i całkowity koszt zatrudnienia.

Zadanie 2

Pracownik był chory przez 8 dni w miesiącu grudniu 2012r.
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.800,00 zł oraz dodatek funkcyjny w różnej wysokości. Dodatek wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za chorobę.
Oblicz wysokość wynagrodzenia za 8 dni choroby.

tabela kadry egzamin

Zadanie 3

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę.
Wynagrodzenie zasadnicze: 4.560,00 zł
Premia zadaniowa: 25% wynagrodzenia zasadniczego
Oblicz składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne potrącane przez pracodawcę ze strony pracownika.