Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych

Kod kwalifikacji w ZRK: 6C381900001

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz.1201).

Mediacja rozumiana jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów (ADR) pozwala uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonującą ugodę mediacyjną. Powodzenie mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów zależy jednak od profesjonalizmu mediatorów, wysokiego poziomu ich kwalifikacji i etyki zawodowej. Znajduje to odzwierciedlenie w przyjętych rozwiązaniach prawnych – krajowych i europejskich oraz w rosnącym zapotrzebowaniu na usługi mediatorów.
Mediacja staje się współcześnie nie tylko istotnym komponentem systemu prawa i wymiaru sprawiedliwości, ale również ważnym sposobem rozwiązywania problemów życia społecznego.

Kwalifikacja „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” skierowana jest do prawników różnych specjalności (m.in. adwokatów, radców prawnych, komorników i notariuszy, doradców podatkowych), mediatorów z doświadczeniem w sprawach cywilnych, psychologów biznesu, a także przedstawicieli przedsiębiorców, którzy kwalifikację z zakresu mediacji mogą wykorzystać w kontaktach z pracownikami, kontrahentami i klientami. Ponadto kwalifikacja adresowana jest do osób zatrudnionych w pionach egzekucyjnych różnych przedsiębiorstw oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszających przedsiębiorców, działających na rzecz biznesu, związanych z prowadzeniem postępowań arbitrażowych.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych:

 • jest przygotowany do samodzielnego planowania i przeprowadzania mediacji w sprawach gospodarczych zarówno ze skierowania sądu, jak i pozasądowych,
 • dokonuje analizy konfliktu, rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron,
 • ocenia, czy nie ma przeciwwskazań do zastosowania mediacji,
 • jest przygotowany do motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów,
 • sporządza dokumenty niezbędne w procesie mediacji (umowę o przeprowadzenie mediacji, protokół z posiedzenia mediacyjnego), wspiera proces kształtowania przez strony finalnej ugody mediacyjnej,
 • aktualizuje swoją wiedzę z zakresu mediacji oraz zastosowania podstaw prawnych związanych z procedurą mediacji (w tym w szczególności w kontekście regulacji postępowania mediacyjnego w Kodeksie postępowania cywilnego),
 • potrafi zweryfikować zdolność podmiotów do uczestniczenia w postępowaniu mediacyjnym o charakterze gospodarczym oraz określić konsekwencje wynikające z zawarcia ugody mediacyjnej,
 • posługuje się językiem prawniczym w podstawowym zakresie, w szczególności w zakresie redakcji jednoznacznego i niesprzecznego tekstu ugody, w takim zakresie, aby móc określić, czy zawierana przez strony ugoda jest zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego, czy jest zrozumiała i czy nie służy obejściu prawa, a w konsekwencji tego, czy jest możliwa do zatwierdzenia przez sąd.

Certyfikat ważny jest 10 lat. W celu odnowienia certyfikatu kandydat zobowiązany jest przedstawić dowody poświadczające przeprowadzenie min. 10 mediacji w sprawach gospodarczych od momentu potwierdzenia kwalifikacji. W przypadku braku wymaganych dowodów kandydat podchodzi ponownie do procesu weryfikacji.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 30 min. - część teoretyczna
 • 240 min. - część praktyczna
Wymagania poprzedzające dla kandydatów

Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK, potwierdzoną kwalifikację rynkową Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych oraz udokumentowane przeprowadzenie co najmniej 5 mediacji w sprawach cywilnych (sądowych lub pozasądowych) w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do walidacji.

W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć:

 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
 • certyfikat kwalifikacji rynkowej Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych
 • dokumenty potwierdzające przeprowadzenie co najmniej 5 mediacji w sprawach cywilnych (sądowych lub pozasądowych) w okresie ostatnich 5 lat przed przystąpieniem do walidacji.

 

Program szkolenia
Efekty uczenia się

Mediacje gospodarcze_umiejętności i egzamin

Wyposażenie sali szkoleniowej

Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 1. stanowisko komputerowe (jedno stanowisko dla jednego kandydata wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do internetu),
 2. stolik,
 3. 3 krzesła
 4. materiały biurowe (kartki, długopis).
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Instytucja prowadząca walidację musi zapewnić stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do internetu) do realizacji części teoretycznej egzaminu;

 • stolik, 3 krzesła oraz materiały biurowe (kartki, długopis);
 • 2 statystów, którzy odgrywają rolę stron w procesie mediacji (w rolę statystów mogą wcielić się również inni uczestnicy podchodzący do walidacji);
 • opracowane kazusy dotyczące mediacji w sprawach gospodarczych.
Wymagania dla Operatora Systemu Egzaminacyjnego
 1. posiada wykształcenie minimum średnie,
 2. posiada znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. posiada umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
Wymagania dla Trenera/Egzaminatora
 1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie (kwalifikacja pełna na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.));
 2. posiada minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji potwierdzone rekomendacją ośrodka mediacji lub sądu (w przypadku prowadzenia mediacji sądowych);
 3. posiada ukończone studia lub szkolenie z zakresu mediacji (min. 80 godzin) oraz co najmniej 2 specjalizacje z zakresu mediacji (w tym obligatoryjnie mediacji cywilnej);
 4. zna i stosuje zasady etyki zawodowej mediatora;
 5. zna aktualnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie mediacji;
 6. zna i akceptuje standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora;
 7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 8. stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
 9. stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Zasady przeprowadzania egzaminu i kryteria oceny

Walidacja dla kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, obejmuje minimum 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji: próbka pracy połączona z symulacją, rozmowa z komisją, analiza dowodów. Dowodami na potwierdzenie niniejszej kwalifikacji mogą być m.in. poświadczenia przeprowadzonych mediacji wydane przez sąd lub ośrodek mediacji wraz z opisami symulacji mediacji oraz dokumentacją.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych przez Partnera Egzaminacyjnego potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

Uczestnicy mają prawo do złożenia odwołania od wyniku egzaminu. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie http://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/opis-systemu-certyfikacji/procedury-egzaminacyjne/

2. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej:

Każdy uczestnik przystępuje do etapu weryfikacji w postaci egzaminu VCC. Ocena merytoryczna posiadanej wiedzy i umiejętności zgodnej z efektami uczenia się dla kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” dokonywana jest podczas dwuetapowego egzaminu:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line na stronie exams.vccsystem.eu. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, obejmuje minimum 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Za każdą prawidłową odpowiedź system przyznaje 1 pkt. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego. W momencie zakończenia testu System Egzaminacyjny wyświetla uczestnikowi na ekranie wynik egzaminu.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji: próbka pracy połączona z symulacją, rozmowa z komisją, analiza dowodów. Dowodami na potwierdzenie niniejszej kwalifikacji mogą być m.in. poświadczenia przeprowadzonych mediacji wydane przez sąd lub ośrodek mediacji wraz z opisami symulacji mediacji oraz dokumentacją.

Proces zgłoszenia i obsługi egzaminu:

 1. Zgłoszenie egzaminu z listą uczestników egzaminu, na podstawie której Fundacja VCC nadaje loginy i hasła do systemu egzaminacyjnego na czas części teoretycznej egzaminu. Zgłoszenie przesyłane jest do Fundacji VCC dwiema drogami: w systemie CRM (partner.vccsystem.eu) oraz na adres mailowy egzaminy@vccsystem.eu. Wzór zgłoszenia opracowywany jest przez Fundację VCC i przesyłany partnerom.
 2. Pracownik Fundacji nadaje uczestnikom egzaminu loginy i hasła według przyjętego klucza oraz wypełnia dla Partnera Egzaminacyjnego Potwierdzenia Egzaminu Teoretycznego i Praktycznego. Dokumenty wysyłane są do Partnera Egzaminacyjnego przed dzień przed lub w dniu egzaminu.
 3. Przed egzaminem uczestnikom odczytywane są „Zasady uczestnictwa w egzaminie”, gdzie uczestnicy są informowani o formie egzaminu, liczbie pytań i zadań oraz zasadach oceniania.
 4. Potwierdzenie egzaminu teoretycznego podpisywane przez uczestników egzaminu oraz Operatora Systemu Egzaminacyjnego. Operator Systemu Egzaminacyjnego wpisuje wynik egzaminu odczytany z systemu egzaminacyjnego.
 5. Potwierdzenie egzaminu praktycznego podpisywane przez uczestników egzaminu wraz z wynikiem egzaminu i podpisem Egzaminatora.
 6. Zapis części teoretycznej egzaminu w systemie egzaminacyjnym on-line, do której w każdej chwili ma dostęp Fundacja VCC.
 7. Egzaminatorzy dostarczają arkusze dla egzaminu praktycznego wraz z dokumentacją egzaminu.
 8. Kompletne potwierdzenia egzaminu wraz z dokumentacją egzaminu Egzaminatorzy przesyłają w oryginałach do Fundacji.
 9. Od momentu otrzymania dokumentacji z realizacji egzaminu Fundacja VCC w terminie 30 dni wystawia certyfikaty dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu.
 10. Dokumentacja egzaminu jest przechowywana w Fundacji VCC.
Koszty

Koszt przeprowadzenia egzaminu oraz koszt certyfikacji wynosi 3500 zł brutto. Certyfikat wydawany jest wyłącznie osobom, które zakończyły walidację z wynikiem pozytywnym.