Programy biurowe w administracji

collageObsługa programów biurowych jest kompetencją potrzebną nie tylko osobom pracującym w biurze, ale także osobom, które w celu poprawienia jakości oraz szybkości swego działania chcą wykorzystywać dobrodziejstwa płynące z ich wykorzystywania. Praca z dokumentem tekstowym to domena osób pracujących nad wszelkimi opisami, instrukcjami, opracowaniami w formie pisemnej, referatami itp. Znajomość prawideł dotyczących pracy z tego typu dokumentami staje się w tych sytuacjach nieodzownym elementem funkcjonowania. Z kolei praca z prezentacją multimedialną jest nie tylko prostym, ale przede wszystkim skutecznym sposobem przedstawiania własnych pomysłów, sugestii, produktów i innych danych oraz rzeczy, które mają zostać zaprezentowane i zareklamowane gremium czy też wyjaśnione. Arkusz kalkulacyjny to idealne narzędzie do prowadzenia statystyk, budżetu oraz sumowania należności, co w dalszej konsekwencji prowadzi do sporych ułatwień, poprawy jakości i szybkości wykonywania obliczeń we wszelkiego typu biurach rachunkowych, czy też w zadaniach, które są nam zlecone.

Umiejętność obsługi programów biurowych to atut, który pozwoli danej osobie opanować zakres tematyczny predysponujący do posiadania następujących kompetencji:

 • Wprawne formatowanie i budowanie struktury dokumentu
 • Stosowanie narzędzi ułatwiających i usprawniających proces pracy nad obszernymi dokumentami tekstowymi
 • Sprawne stosownie technik prezentacji i komponowania jej poszczególnych elementów w kontekście danej grupy społecznej
 • Stosowanie animacji i multimedialnych wyróżników, które w sposób charakterystyczny podkreślą przekaz treści, jaka jest adresowana do odbiorców
 • Opanowanie formuł i funkcji usprawniających proces wyliczeniowy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 • Sposoby i techniki pracy z arkuszem kalkulacyjnym

Umiejętności te tworzą ujednolicony standard, który staje się niezbędny do sprawnej obsługi programów biurowych.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 80

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 30 min - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Edycja i formatowanie tekstów, praca z szablonami
 2. Spisy treści oraz organizacja dokumentu
 3. Używanie i edycja stopek, nagłówków oraz przypisów dolnych i końcowych
 4. Zabezpieczanie dokumentu przy pomocy hasła oraz usuwanie blokad
 5. Formularze w dokumentach tekstowych
 6. Arkusze danych
 7. Makropolecenia – tworzenie makropoleceń, uruchamianie oraz przypisywanie makra do przycisku
 8. Drukowanie – zaawansowane zastosowanie opcji drukowania
 9. Import danych, sortowanie i filtrowanie danych
 10. Funkcje obliczeniowe. Podatek, upust, rabat, funkcje warunkowe
 11. Narzędzia kalkulacji i kosztorysowania, scenariusze działań
 12. Audytorium i środowisko – rozumienie wpływu środowiska przeprowadzenia prezentacji na jej odbiór u słuchaczy
 13. Podstawy tworzenia, stosowania efektów i kolorystyki slajdów w celu maksymalizacji efektywności przekazu
 14. Używanie sformatowanych tekstów, kolorów, wzorców i obrazów w slajdach i ich zapis w formatach graficznych
 15. Konwersja grafiki na obiekt rysunkowy i formatowanie obrazów
 16. Stosowanie efektów w pokazach slajdów
 17. Edytowanie obiektów graficznych użytych w prezentacji przy użyciu dostępnych narzędzi
 18. Wykorzystanie wykresów i diagramów w prezentacjach oraz ich edycja i formatowanie
 19. Zarządzanie prezentacją – kontrolowanie pokazu slajdów (chronometraż, przejścia, itp.)
 20. Powiązanie prezentacji z arkuszem danych, fragmentem tekstu i wyświetlanie ich w formie obiektu w prezentacji
Wyposażenie sali szkoleniowej

Stanowisko komputerowe dla każdego z uczestników szkolenia, spełniające następujące wymagania:

 • zainstalowany system operacyjny z serii Windows,
 • zainstalowany pełny pakiet Office 2007
 • stały dostęp do Internetu
 • zainstalowana dowolna przeglądarka Internetowa
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Stanowisko komputerowe dla każdego z uczestników egzaminu, spełniające następujące wymagania:

 • zainstalowany system operacyjny z serii Windows:
 • zainstalowany pełny pakiet Office 2007
 • stały dostęp do Internetu
 • zainstalowana dowolna przeglądarka Internetowa
Podręczniki
Select

Programy biurowe w administracji

 • Autor: Tadeusz Kwoka (red.)
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
296
Opis

Programy biurowe w administracji to zbiór wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu aplikacji biurowych, wykorzystywanych na co dzień przez pracowników administracji. Aplikacje te współpracują ze sobą, co doświadczeni użytkownicy wykorzystują do zwiększenia efektywności operacji realizowanych za ich pomocą. Podręcznik prezentuje zagadnienia z zakresu baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, edytora tekstu, prezentacji multimedialnych oraz obsługi programu pocztowego, które przedstawione są w sposób syntetyczny, w formie praktycznych treści.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Programy biurowe w administracji

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Jaki program służy do obsługi bazy danych:
a) Ms Access
b) Ms Excel
c) Ms Word
d) Ms Outlook

2. Baza danych to:
a) Zestawienie danych w postaci graficznej
b) System zarządzania danymi alfanumerycznymi
c) Jest to zbiór wzajemnie powiązanych danych wraz
d) Uporządkowany zbiór informacji z oprogramowaniem umożliwiającym ich zdefiniowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie.

3. Format danych jest to:
a) Sposób wyświetlania lub drukowania danych
b) Sposób przechowywania danych
c) Definicja struktury tabeli
d) Definicja struktury rekordu

4. Zaznacz podpunkt będący poprawnym sformułowaniem związanym z pojęciem Kolumna.
a) Zawiera pola, o tych samych typach danych
b) Może zawierać pola o różnych typach danych
c) Zawiera wiersze z różnych tabel
d) Jest określeniem na wybraną przez użytkownika grupę rekordów

5. Dokończ zdanie: Import do bazy danych to…
a) operacja polegająca na dodaniu do bazy danych rekordów lub tabel pochodzących z zewnętrznego źródła (zewnętrzne z punktu widzenia bazy danych).
b) peracja dotycząca jedynie danych typu tekstowego.
c) operacja możliwa jedynie po utworzeniu tabeli w bazie danych.
d) operacja, która nie jest możliwa w jedno-tabelowych bazach danych.

6. Zaznacz podpunkt będący poprawną formą opisującą pojęcie Kwerenda bazy danych.
a) Jest synonimem zapytania
b) Opisuje sposób przechowywania danych
c) Opisuje system plików bazy danych
d) Opisuje System Zarządzania Bazą Danych

7. Dokończ zdanie: Raport bazy danych w programie można utworzyć…
a) …za pomocą kreatora lub w widoku projektu
b) …wyłącznie za pomocą kreatora
c) …wyłącznie w widoku projektu
d) …podczas edycji tabeli

8. Szablon prezentacji to:
a) Wzorcowa prezentacja, może ona zawierać układy slajdów, kolory motywów, czcionki, efekty, style tła, a nawet treść
b) Wzorcowa prezentacja stosowana do tworzenia slajdów, która zawiera materiały informacyjne i notatki prelegenta w prezentacji
c) Wzorcowa prezentacja stosowana tylko do tworzenia pól tekstowych wchodzących w skład bieżącego slajdu
d) Wzorcowa prezentacja stosowana do tworzenia elementów graficznych i animacji dotyczących bieżącego slajdu

9. Zastosowanie motywu w prezentacji pozwala:
a) Nadać temu dokumentowi spójny wygląd
b) Szybko zmienić układ treści w dokumencie
c) Wstawić do dokumentu myśl przewodnią
d) Dostosować zawartość konspektu do potrzeb użytkownika

10. Zmiany dokonane w widoku wzorca mają wpływ na:
a) Wszystkie slajdy oparte na tym wzorcu
b) Wszystkie zaznaczone slajdy
c) Wszystkie slajdy w prezentacji
d) Wygląd aktualnie opracowywanego slajdu

11. Do każdego slajdu prezentacji można przypisać:
a) Tylko jeden efekt przejścia
b) Tylko dwa efekty przejścia
c) Trzy efekty przejścia
d) Dowolną ilość efektów przejścia

12. Dla każdej animacji niestandardowej:
a) Można zmodyfikować ustawienia
b) Żadna odpowiedź nie jest poprana
c) Można dodać kolor tła animacji
d) Można dodać ścieżkę animacji

13. Czy istnieje możliwość automatycznej zamiany błędnie wpisanych wyrazów np. wpisanie słowa „juz” spowoduje pojawienie się słowa „już”?
a) Tak, jest to opcja Autokorekta
b) Tak, jest to opcja Autoformatowanie
c) Tak, jest to opcja Sprawdzanie pisowni
d) Nie

14. Czy istnieje możliwość automatycznej zamiany łącznika „..” na pauzę „—”?
a) Tak, jest to opcja Autoformatowanie
b) Tak, jest to opcja Autokorekta
c) Tak, jest to opcja Sprawdzanie pisowni
d) Nie

15. W celu dokonania graficznej prezentacji danych można użyć:
a) Wykresów
b) Obrazów z aparatu
c) Filmu
d) Żadna odpowiedź nie jest poprawna

16. Czy istnieje możliwość zamiany tekstu na tabelę?
a) Nie
b) Tak
c) Tak, ale tylko w przypadku, gdy tekst jest rozdzielany przecinkami
d) Tak, ale tylko w przypadku, gdy tekst jest rozdzielany kropkami

17. Spis treści w programie Word:
a) Nie jest tworzony na podstawie nagłówków
b) Nie może być aktualizowany
c) Może być aktualizowany
d) Spis treści jest tworzony ręcznie, Word nie oferuje opcji automatycznego tworzenia spisów treści

18. Przy pomocy korespondencji seryjnej można tworzyć:
a) Koperty
b) Listy
c) Wiadomości e-mail
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

19. Funkcja TERAZ:
a) Zwraca kolejną liczbę reprezentującą bieżącą datę wraz z godziną
b) Zwraca kolejną liczbę reprezentującą bieżącą datę
c) Zwraca kolejną liczbę reprezentującą bieżącą godzinę
d) Pokazuje gdzie aktualnie znajduje się aktywna komórka

20. Funkcja LICZ.JEŻELI:
a) Zlicza liczbę niepustych komórek w zakresie spełniających podane kryterium
b) Liczy sumę niepustych komórek w zakresie spełniających podane kryterium
c) Liczy zakres komórek
d) Liczy tekst zawarty w komórkach spełniających podane kryterium

21. Czy do skoroszytu można dodać dane pobrane z zewnętrznych źródeł:
a) Wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) Tak, tylko z Internetu
c) Tak, tylko z zewnętrznej bazy danych
d) Tak, tylko z innego arkusza

22. Ochrona arkusza, chroni:
a) Wszystkie komórki posiadające atrybut Zablokuj i znajdujące się w blokowanym arkuszu
b) Wszystkie komórki w arkuszu
c) Wszystkie komórki w skoroszycie
d) Żadna odpowiedź nie jest poprawna

23. Formatowanie warunkowe pozwala na:
a) Automatyczne formatowanie komórek, na podstawie ich zawartości (danych)
b) Formatowanie zakresów jako danych
c) Formatowanie komórek pod warunkiem, że zostały uzupełnione
d) Żadna odpowiedź nie jest poprawna

24. Po zakończeniu pracy z kontem pocztowym należy:
a) Wyłączyć komputer
b) Wylogować się z konta pocztowego
c) Wyłączyć przeglądarkę
d) Zamknąć wszystkie programy

25. Jakie dane zapisuje się w polu: DO
a) Adresat ukryty (trafia do niego kopia wiadomości, ale inni odbiorcy maila tego nie widzą)
b) Temat wiadomości
c) Treść wiadomości
d) Adres główny

26. Wskaż program będący arkuszem kalkulacyjnym
a) Ms Access
b) Ms Excel
c) Ms Word
d) Ms Outlook

27. Wskaż program służący do tworzenia i edycji dokumentów
a) Ms Access
b) Ms Excel
c) Ms Word
d) Ms Outlook

28. Jakie dane zapisuje się w polu: DW
a) Adresat ukryty (trafia do niego kopia wiadomości, ale inni odbiorcy maila tego nie widzą)
b) Adresat, do którego trafia kopia wiadomości
c) Treść wiadomości
d) Adres główny

29. Jakie dane zapisuje się w polu: UDW
a) Adresat ukryty (trafia do niego kopia wiadomości, ale inni odbiorcy maila tego nie widzą)
b) Temat wiadomości
c) Treść wiadomości
d) Adres główny

30. Kto, zgodnie z poniższym obrazem, jest głównym adresatem maila?

pyt 30 test
a) przemyslaw.kowalski@vccsystem.eu
b) jan.kowalski@vccsystem.eu
c) anna.kowalska@vccsystem.eu
d) każda z wymienionych osób

Zadanie 1.

Z pliku tekstowego Nowi_sprzedający znajdującego się na dysku zaimportuj do bazy danych Firma Build S.A.accdb w formacie rozdzielanymi znakami tabulacji dane do nowej tabeli o nazwie Nowi sprzedający (tak samo nazwany jest plik, który należy zaimportować). Niech nie będzie ustawionego klucza podstawowego, a nazwy pól nowej tabeli zostaną utworzone na podstawie nazwy pierwszego wiersza z importowanego pliku.

Zadanie 2.

Powiąż relacją tabele Nieruchomość i Szczegóły nieruchomości. Wymuś więzy integralności.

Zadanie 3.

Dla pola Wynagrodzenie w tabeli Pr_dane_prywatne ustaw typ danych walutowy. Dodatkowo zastosuj Regułę sprawdzania poprawności tak, by w razie wprowadzenia wartości większej niż 10 000 zł pojawił się komunikat: „Wysokość zarobków musi potwierdzić zarząd spółki”.

Zadanie 4.

Otwórz skoroszyt Przykłady_Excel.xlsx przejdź do arkusza Formatowanie warunkowe 1 i usuń wszystkie reguły formatowania zdefiniowane w tym arkuszu.

Zadanie 5.    

Otwórz skoroszyt Przykłady_Excel.xlsx przejdź do arkusza Funkcje 1 i w komórkach z zakresu D2:D96 wstaw formułę która przypisze do każdego pracownika premię w zależności od tego w jakim dziale pracuje. Wartość premii w zależności od działu jest podana w zakresie komórek H4:I6.

Zadanie 6.

Otwórz skoroszyt Przykłady_Excel.xlsx przejdź do arkusza Sortowanie 3 i posortuj rosnąco dane z zakresu A2:C96 według kolumny Nazwisko i dodaj drugi poziom sortowania, rosnąco według danych z kolumny Imię.

Zadanie 7.

Otwórz plik WORD_przykład.docx i ustaw w nim margines górny na 1,5 cm i lewy na 2,5 cm.

Zadanie 8.

Otwórz plik Tekst_na_tabele.docx i zamienić tekst zawarty w dokumencie na tabelę o trzech kolumnach.

Zadanie 9.

Otwórz plik Zarządzanie_projektami_2.docx i na ostatniej stronie dokumentu zaktualizuj spis treści.

Zadanie 10.
    
Utwórz nową prezentację na podstawie szablonu Wprowadzenie do programu PowerPoint 2007 i zapisz na pulpicie pod nazwą Wprowadzenie.

Zadanie 11.
Na slajdzie 2 prezentacji PowerPoint_przykłady umieść przycisk akcji, który po kliknięciu przejdzie do 7 slajdu prezentacji.

Zadanie 12.

Wyślij plik Nowi_sprzedający na adres egzaminator@vcci.eu. Na e-mail podany przez egzaminatora wyślij ukrytą kopię wiadomości.