Pośrednictwo pracy

Serious business team during a brainstorming in a meeting roomPośrednicy pracy realizują zadania związane z kojarzeniem popytowej i podażowej strony rynku pracy. Pozyskują oferty pracy od pracodawców i kierują je do potencjalnych kandydatów do pracy. Dbają o właściwy dobór osób na zgłoszone przez pracodawców oferty, zgodnie z ich preferencjami wynikającymi z profilu poszukiwanego kandydata do pracy. Dobierają oferty pracy do określonych preferencji i możliwości zawodowych osób szukających zatrudnienia na skutek pozostawania w bezrobociu lub osób chcących zmienić dotychczasową pracę. Pośrednicy pracy wykorzystują wiedzę z zakresu rynku pracy, rekrutacji i selekcji oraz zawodoznawstwa. W pracy stosują zasady profesjonalnej obsługi klienta, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Dbają o stałe doskonalenie zawodowe i aktualizują swoją wiedzę o rynku pracy, zawodach i aktach prawnych regulujących świadczenie pośrednictwa pracy. Będąc najbliżej rynku pracy, pełnią rolę doradczą w działaniach prowadzonych przez Fundację VCC.

Certyfikat VCC z zakresu Pośrednictwa pracy ważny jest przez okres 5 lat.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 72

Czas trwania egzaminu

 • 105 min - część teoretyczna
 • 180 min - część praktyczna
Program szkolenia

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji VCC z zakresu pośrednictwa pracy dla osób spełniających następujące kryteria:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • udokumentowane co najmniej 2 lata pracy w publicznych służbach zatrudnienia, innych instytucjach rynku pracy lub placówkach oświatowych,
 • Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu VCC z pośrednictwa pracy.

Tematyka szkolenia

1. Rynek pracy w Polsce i w UE, zjawisko bezrobocia

 • Podstawowe pojęcia związane z rynkiem pracy
 • Koncepcje rynku pracy
 • Sytuacja na polskim i europejskim rynku pracy
 • Europejskie służby zatrudnienia
 • Zjawisko bezrobocia i jego rodzaje.
 • Skutki bezrobocia
 • Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.

2. Akty prawne przydatne w pracy pośrednika

 • Instytucje rynku pracy
 • Praktyki absolwenckie
 • Elementy procedury administracyjnej
 • Podstawowe zagadnienia prawa pracy

3. Warsztat pracy i środowisko pracy pośrednika pracy.

 • Wymagania zawodowe pośrednika pracy
 • Narzędzia pracy pośrednika pracy
 • Modele organizacyjne pośrednictwa pracy
 • Środowisko pracy pośrednika pracy
 • Formy prowadzenia pośrednictwa pracy

4. Współpraca z pracodawcami

 • Źródła informacji o pracodawcach
 • Formalne kwestie związane z obsługą pracodawców
 • Współpraca powiatowych i wojewódzkich urzędów pracyv w zakresie obsługi pracodawców

5. Kierowanie osób szukających pracy do pracodawców

 • Zasady kierowania kandydatów do pracodawców
 • Kierowanie do pracy za granicą
 • Kierowanie na refundowane stanowiska pracy

6. Rekrutacja i selekcja pracowników.

 • Rekrutacja i selekcja jako narzędzia pomocne w pracy pośrednika pracy
 • Rekrutacja
 • Opis stanowiska pracy i profil kandydata do pracy.
 • Upowszechnianie informacji o poszukiwaniu pracownika.
 • Strategie selekcyjne.
 • Narzędzia selekcji kandydatów do pracy
 • Ocena kandydata i podjęcie decyzji personalnych

7. Zawodoznawstwo w pracy pośrednika pracy

 • Istota zawodoznawstwa
 • Pojęcia związane z zawodoznawstwem
 • Zbiory informacji zawodowej
 • Analiza pracy
 • Obsługa osób szukających pracy (ćwiczenia, symulacje, case study).

Uzupełnieniem części szkoleniowej są warsztaty, poświęcone rozwiązywaniu problemów związanych z pośrednictwem pracy w formie pakietu case study oraz symulacje rozmów pośrednika z klientem.

Wymagania dla trenera
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys zawodowy
 • Studia wyższe magisterskie
 • Przeprowadzenie co najmniej 200 godzin szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat bezpośrednio z zakresu pośrednictwa pracy.
 • Przedstawienie minimum 3 rekomendacji z firm, na rzecz których były świadczone usługi szkoleniowe
 • Potwierdzenie posiadanych kompetencji, poprzez zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego z zakresu doradztwa zawodowego z minimalnym wynikiem 90%
 • Potwierdzenie znajomości koncepcji certyfikacji VCC, poprzez rozwiązanie testu z minimalnym wynikiem 60%
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o gotowości do współpracy w ramach certyfikacji VCC w zakresie pośrednictwa pracy

Do pobrania:

Oświadczenie o gotowości do współpracy

Oświadczenie o niekaralności

Życiorys zawodowy

Wymagania dla egzaminatora
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys zawodowy
 • Studia wyższe magisterskie
 • Przeprowadzenie co najmniej 200 godzin szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat bezpośrednio z zakresu pośrednictwa pracy.
 • Przedstawienie minimum 3 rekomendacji z firm, na rzecz których były świadczone usługi szkoleniowe
 • Potwierdzenie posiadanych kompetencji, poprzez zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego z zakresu doradztwa zawodowego z minimalnym wynikiem 90%
 • Potwierdzenie znajomości koncepcji certyfikacji VCC, poprzez rozwiązanie testu z minimalnym wynikiem 60%
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o gotowości do współpracy w ramach certyfikacji VCC w zakresie pośrednictwa pracy

Do pobrania:

Życiorys zawodowy

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o gotowości do współpracy

Wyposażenie sali szkoleniowej

Wymagania dla sali szkoleniowej do realizacji modułu zawodowego:

 • stanowisko komputerowe dla trenera
 • projektor multimedialny, ekran
 • notatnik, długopis
 • tablica do pisania/flipchart

pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP.

Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową.
Podręczniki
Select

Pośrednictwo pracy

 • Autor: Joanna Buczma-Zielonka, Jacek Głód
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
99
Opis

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy. Korzystać z niej mogą osoby zarówno poszukujące zatrudnienia, zamierzające zmienić pracę, jak i pracodawcy, planujący zatrudnienie personelu zgodnie z wymaganiami określonymi danym stanowiskiem pracy. Pośrednik pracy, chcący świadczyć swoje usługi w sposób profesjonalny, powinien posiadać odpowiednią wiedzę oraz umiejętności zawodowe.

Niniejszy podręcznik zawiera zbiór najważniejszych informacji dotyczących pośrednictwa pracy, pomocnych dla osób zatrudnionych w służbach publicznych oraz innych instytucjach świadczących usługi z tego zakresu. W podręczniku zostały umówione następujące tematy: rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, zjawisko bezrobocia, wybrane (w tym prawne) aspekty prowadzenia pośrednictwa pracy w Polsce, warsztat i środowisko pracy pośrednika pracy, współpraca z pracodawcami, kierowanie osób poszukujących pracy do pracodawców, rekrutacja i selekcja oraz zawodoznawstwo. Ponadto w podręczniku znajdują się liczne propozycje w postaci literatury oraz tematycznych portali internetowych, umożliwiające zgłębienie wiedzy dotyczącej sektora pośrednictwa pracy.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Pośrednictwo pracy.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

Pytanie 1 :

Uzupełnij zdanie wybierając odpowiednie słowo spośród zamieszczonych poniżej

 

…………………………………to zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez pracodawców, czyli ilość pracy, jaką pracodawcy mają do zaoferowania przy określonych stawkach płac.

 

a)     Popyt na pracę

b)     Podaż pracy

c)     Oferta pracy

Pytanie 2 :

Zaznacz kliknięciem, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe

Segmentacja rynku pracy- oznacza proces podziału rynku pracy na wiele odrębnych komponentów, różniących się między sobą między innymi dostępnością dla zainteresowanych pracowników, wysokością otrzymywanego tam przez nich wynagrodzenia za pracę, możliwościami rozwoju zawodowego, zasadami ruchliwości pracowniczej, etc.

a)     PRAWDA

b)     FAŁSZ

 

Pytanie 3 :

Zaznacz kliknięciem prawidłową odpowiedź:

Według tej koncepcji rynek pracy podzielony jest na dwie części, w których pracownicy i pracodawcy działają opierając się na odmiennych zasadach postępowania i które charakteryzują się różnymi cechami. Koncepcja ta wprowadza rozróżnienie ? dobrych miejsc pracy? i ? złych? miejsc pracy.

 

a)     koncepcja zewnętrznego rynku pracy

b)     koncepcja dualnego rynku pracy

c)     koncepcja wewnętrznego rynku pracy

 

Pytanie 4 :

Uzupełnij zdanie wybierając odpowiednie słowo spośród zamieszczonych poniżej

…………………………….-przekazywanie przez przedsiębiorstwa działań i procesów wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym.

a)     Job sharing

b)     Outsourcing

c)     Benchmarking

Pytanie 5 :

Zaznacz kliknięciem prawidłową odpowiedź:

Niemcy otworzyły rynek pracy dla obywateli z nowej Wspólnoty:

 

a)     01.05.2004

b)     01.05.2008

c)     01.05.2011

 

Pytanie 6 :

Zaznacz kliknięciem, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe

 

EURES-jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

 

a)     PRAWDA

b)     FAŁSZ

 

Pytanie 7 :

Zaznacz kliknięciem, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe

Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

 

a)     PRAWDA

b)     FAŁSZ

 

Pytanie 8 :

Zaznacz kliknięciem prawidłową odpowiedź

Ten rodzaj bezrobocia stanowi pewien nieunikniony dodatni poziom bezrobocia towarzyszący normalnie rozwijającej się gospodarce. Wiąże się ono z dynamiką procesów zachodzących na rynku pracy, czyli powstawania nowych i likwidowania już istniejących miejsc pracy oraz ze zmianą aktywności siły roboczej.

 

a)     bezrobocie strukturalne

b)     bezrobocie naturalne

c)     bezrobocie frakcyjne

Pytanie 9 :

Zaznacz kliknięciem, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe

Bezrobocie jawne jest ustalane na podstawie ewidencji urzędów lub ustalone na podstawie badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).

 

a)     PRAWDA

b)     FAŁSZ

 

Pytanie 10 :

Uzupełnij zdanie wybierając odpowiednie słowa spośród zamieszczonych poniżej

 

Aktywizacja zawodowa to proces wzmożenia ………………………………………..podjęty przez nią samodzielnie (efekt zainteresowań, dążeń itp.) lub pod naciskiem czynników zewnętrznych, jak poradnictwo, współzawodnictwo itp

 

a)     działalności zawodowej jednostki

b)     działalności edukacyjnej jednostki

c)     działalności edukacyjno-zawodowej jednostki

 

Pytanie 11 :

Zaznacz kliknięciem, właściwe kategorie

Bezrobotni, którzy wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, znaleźli się w szczególnej sytuacji na rynku pracy to:

 

bezrobotni do 30 roku życia,

bezrobotni długotrwale,

bezrobotni powyżej 50 roku życia

bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,

bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

bezrobotni powracający na polski rynek pracy po okresie wyjazdu za granicę

bezrobotnym posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

bezrobotni niepełnosprawni

Pytanie 12 :

Zaznacz kliknięciem, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe

Pomoc bezrobotnym znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy to m.in. zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

a)     PRAWDA

b)     FAŁSZ

CASE STUDY

1) Podstawowe dane
Karolina – 27 lat, wykształcenie średnie-handlowe, mężatka, dwuletnie dziecko, mąż pracuje zawodowo na stanowisku przedstawiciela handlowego. Jego praca wiąże się z częstymi wyjazdami.

2) Historia zawodowa
Pani Karolina po ukończeniu szkoły przez pół roku pracowała w galerii handlowej na stoisku odzieżowym. Straciła pracę, ponieważ z powodu niskiej sprzedaży pracodawca zredukował zatrudnienie. Później wyszła za mąż, urodziła syna i zajmowała się prowadzeniem domu.

3) Poszukiwanie pracy
Pani Karolina podjęła decyzję o zatrudnieniu niani i powrocie do pracy. W związku z tym zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy. Podczas rozmowy z pośrednikiem oświadczyła, że interesuje ją praca wyłącznie na jedną zmianę. Szuka również informacji o innych instytucjach rynku pracy, działających na terenie miasta, które mogłyby jej pomóc w uzyskaniu zatrudnienia.

Karta rozwiązań zawiera następujące bloki

1) Główne potrzeby

2) Motywacja do podjęcia pracy

3) Ograniczenia zdrowotne

4) Poziom adekwatności wykształcenia formalnego

5) Posiadane kompetencje

6) Sytuacja rodzinna

7) Konieczność zaangażowania innych osób, pracowników innych instytucji

8) Czynniki warunkujące realizację proponowanego rozwiązania