Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gmin

Outsourcing Word Cloud on White BackgroundObecnie prawie wszystkie gminy prowadzą działania związane z pozyskiwaniem inwestorów. Jest to silnie związane z koncepcją rozwoju lokalnego, na który wpływ mają samorządy.

Na outsourcing i offshoring (czyli procesy związane z pozyskiwaniem inwestorów) należy spojrzeć dwojako: z perspektywy przedsiębiorstwa, które stosuje te procesy i perspektywy miejsca lokaty danych procesów, czyli lokalizacji (kraju, regionu, gminy – przyjmujących inwestora).

Moduł jest adresowany przede wszystkim do obecnych oraz przyszłych pracowników administracji samorządowej na różnych szczeblach, zajmujących się rozwojem gospodarczym oraz wszystkich zainteresowanych daną tematyką i poszukujących informacji na temat efektywnych działań prowadzących do pozyskiwania inwestorów do gmin i ich rozwoju.

Posiadacz certyfikatu VCC potwierdzającego kwalifikację Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gminy potrafi:

 • Wyjaśnić podstawowe definicje związane z outsourcingiem i offshoringiem.
 • Scharakteryzować motywy offshoringu.
 • Przedstawić teorię kosztów transakcyjnych.
 • Przedstawić eklektyczna teorię Dunninga.
 • Przedstawić teorię lokalizacji.
 • Wyjaśnić podstawowy model zarządzania outsourcingiem.
 • Przedstawić proces wyboru lokalizacji.
 • Scharakteryzować analizę SWOT.
 • Objaśnić na czym polega metoda delficka.
 • Opisać zasady budowania partnerstw w oparciu o teorię interesariuszy.
 • Formułować  ofertę inwestycyjną gminy.
 • Znajomość systemu zachęt finansowych dla inwestorów.
 • Wyjaśnić na czym polega łańcuch wartości dodanej w sektorze edukacji.
 • Wymienić narzędzia marketingu gospodarczego.
 • Scharakteryzować style negocjacyjne.
 • Przedstawić  zasady procesu obsługi proinwestycyjnej.
 • Przytoczyć motywy delokalizacji przedsiębiorstw.
 • Analizować czynniki oddziałujące na lokalizację przedsiębiorstw.
 • Obliczyć zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych.
 • Dokować analizy SWOT pod kątem strategii przyciągania inwestorów do gminy.
 • Stosować zasady prowadzenia negocjacji z inwestorami.
 • Przygotowywać ofertę inwestycyjną gminy.
 • Używać właściwych narzędzi marketingu gospodarczego.
 • Budować partnerstwa w oparciu  o teorie interesariuszy pod katem dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 30

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 60 min - część praktyczna

Dostępne w językach

 • PL
Program szkolenia
 1. Geneza offshoringu i outsourcingu. Ewolucja offshoringu. Definicje offshoringu i outsoursingu.
 2. Stadia dojrzałości usług według Capability Maturity Model (CMM) Teoria kosztów transakcyjnych. Eklektyczna teoria Dunninga. Teoria lokalizacji. Skala offshoringu i outsourcingu na świecie w Europie i w Polsce.
 3. Motywy offshoringu i outsourcingu w przedsiębiorstwach. Etapy budowy wartości przedsiębiorstwa a outsourcing. Fazy procesu realizacji projektu outsourcingowego na przykładzie budowy centrum usług wspólnych (captive offshoring).
 4. Proces zarzadzania outsourcingiem w przedsiębiorstwie. Proces decyzyjny w zakresie wyboru lokalizacji inwestycji przemysłowej.
 5. Wspieranie procesów delokalizacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wpływ decydentów na procesy lokalizacyjne przedsiębiorstw. Podejście strategiczne – wizja rozwoju lokalnego.
 6. Analiza zasobów. Zewnętrze i wewnętrze uwarunkowania procesów delokalizacyjnych. Analiza SWOT. Metoda Delficka. Budowanie partnerstw z wykorzystaniem teorii interesariuszy.
 7. Tworzenie ofert inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza danych demograficznych pod kątem rynku pracy. Charakterystyka terenów inwestycyjnych. System zachęt finansowych.
 8. Mechanizmy dostosowania kadr do potrzeb rynku pracy. Łańcuch wartości dodanej w sektorze edukacji.
 9. Operacjonalizacja strategii rozwoju gospodarczego. Narzędzia pośredniego marketing gospodarczy. Rola poszczególnych podmiotów w procesie pośredniego marketingu gospodarczego.
 10. Narzędzia bezpośredniego marketing gospodarczego.
 11. Organizacja obsługi inwestorów. Prowadzenie negocjacji z inwestorami. Zasady negocjacji z inwestorami. Obsługa procesu inwestycyjnego.
 12. Obsługa poinwestycyjna. Zakorzenienie przedsiębiorstw. Tworzenie mechanizmów praktycznej nauki zawodów.
 13. Przygotowanie strategii przyciągania inwestorów dla wybranej  W jakim celu powstaje strategia. Co powinna  zawierać? Stworzenie uproszczonego biznes planu. Uczestnicy reprezentują opracowane biznes plany przed grupą.
Wymagania dla Trenera/Egzaminatora
 • 200 h prowadzonych szkoleń/warsztatów z zakresu: rozwoju regionalnego, przyciągania inwestorów do gmin, przenoszenia procesów biznesowych do innej lokalizacji (outsourcing/offshoring) potwierdzone referencjami lub
 • udokumentowane zatrudnienie (minimum 3 lata) w instytucjach zajmujących się problematyką przenoszenia procesów biznesowych do nowych lokalizacji (np. jednostki samorządu terytorialnego – wydziały promocji gospodarczej, centra obsługi inwestorów, parki naukowo- technologiczne, centra transferu technologii, specjalne strefy ekonomiczne, firmy konsultingowo-doradcze zajmujące się wspieraniem przedsiębiorstw w zakresie delokalizacji lub o podobnym profilu)
Podręczniki
Select

Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gmin

 • Autor: Bartosz Sobotka
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
146
Opis

Obecnie prawie wszystkie gminy prowadzą działania związane z pozyskiwaniem inwestorów. Jest to silnie związane z koncepcją rozwoju lokalnego, na który wpływ mają samorządy.

Na outsourcing i offshoring (czyli procesy związane z pozyskiwaniem inwestorów) należy spojrzeć dwojako: z perspektywy przedsiębiorstwa, które stosuje te procesy i perspektywy miejsca lokaty danych procesów, czyli lokalizacji (kraju, regionu, gminy – przyjmujących inwestora).

W ramach niniejszej publikacji prezentuje się próbę uchwycenia obu tych perspektyw w kontekście strategii win-win (czyli przynoszącej korzyści dla obu stron). Przedsiębiorstwa realizują procesy outsourcingu i offshoringu  przede wszystkim z uwagi na podstawowy cel ekonomii, czyli maksymalizację zysku. Władze lokalne podejmują działania zmierzające do pozyskiwania inwestorów, którzy tworzą nowe miejsca praca dla dobra regionu. Kluczem do sukcesu relacji, która powstaje pomiędzy inwestorami a władzami publicznymi jest wzajemne zrozumienie swoich interesów i stworzenie systemu pozyskiwania inwestorów korzystnego dla obu stron.

Najważniejszym elementem takiego systemu powinna być zindywidualizowana oferta inwestycyjna danej gminy dla konkretnego inwestora, dopasowana do jego potrzeb w oparciu o zdefiniowane przez przedsiębiorcę optymalne kryteria lokalizacji.

Niniejsza publikacja koncentruje się na rozpoznaniu i wyjaśnieniu tego zagadnienia przede wszystkim w obrębie dostosowania kompetencji potencjalnych kadr do potrzeb pracodawców w aspekcie wdrażania modelu łańcucha wartości dodanej w sektorze edukacji.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Które zdanie jest fałszywe?
a) Outsourcing to wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.
b) W ramach outsourcingu wydzielenie niektórych procesów i przekazanie ich do innej organizacji odbywa się na podstawie umowy.
c) W ramach outsourcingu przekazuje się innej organizacji funkcje pomocnicze (procesy pomocnicze).
d) W ramach outsourcingu przekazuje się innej organizacji tylko funkcje kluczowe.
2. Które zdanie jest prawdziwe?
a) Outsourcing to wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.
b) W ramach outsourcingu wydzielenie niektórych procesów i przekazanie ich do innej organizacji nie odbywa się na podstawie umowy.
c) W ramach outsourcingu przekazuje się innej organizacji tylko funkcje z obszaru IT.
d) W ramach outsourcingu przekazuje się innej organizacji tylko funkcje kluczowe.
3. Paradygmat OLI kojarzony jest z:
a) eklektyczną teorią Dunninga,
b) twierdzeniem Rybczyńskiego,
c) dorobkiem Heckschera-Ohlina-Samuelsona,
d) teorią cyklu życia produktu.
4. Wskaż zdanie fałszywe:
a) W ramach pierwszej generacji ewolucji offshoringu jego głównym motywem była redukcja kosztów.
b) W ramach drugiej generacji ewolucji offshoringu głównym zagrożeniem była obawa przed utratą know-how.
c) W ramach trzeciej generacji ewolucji offshoringu jego przedmiotem były procesy pomocnicze,
d) W ramach pierwszej generacji ewolucji offshoringu jego głównym motywem była obawa przed utratą know-how.
5. Do czynników miękkich teorii lokalizacji nie zaliczamy:
a) systemu zachęt finansowych,
b) oferty kulturalny,
c) mentalność ludności,
d) bliskość pola golfowego.
6. Do usług KPO zaliczamy:
a) call center,
b) prace badawczo-rozwojowe,
c) prowadzenie księgowości,
d) prowadzenie spraw kadrowych.
7. Do czynników egzogenicznych w ramach procesu decyzyjnego związanego z wyborem lokalizacji nie zaliczamy:
a) nieruchomości,
b) rynku pracy,
c) ładu korporacyjnego,
d) systemu zachęt finansowych.
8. Do czynników endogenicznych w ramach procesu decyzyjnego związanego z wyborem lokalizacji zaliczamy:
a) rynek zbytu,
b) nieruchomość,
c) profil przedsiębiorstwa,
d) system zachęt finansowych.
9. Motywem inwestycji ukierunkowanych na zasoby (ang. resource seeking) nie jest
a) dostęp do surowców naturalnych,
b) dostęp do zasobów siły roboczej,
c) uwarunkowania makroekonomiczne,
d) dostęp do produktów rolnych.
10. Który z poniższych elementów nie jest typowy dla treści kontraktu outsourcingowego?
a) KPO – Knowledge Process Ousourcing,
b) SLO – Service Level Objectives,
c) SLI – Service Level Indicators,
d) SLA – Service Level Agreement.
11. Do klasycznych elementów kontraktu dotyczącego outsourcingu zaliczamy:
a) opis zakresu prac, porozumienie dotyczące jakości usług, wynagrodzenie dla dostawców, czas trwania umowy,
b) zarządzanie przekazanymi procesami, zapisy dotyczące praw do własności intelektualnej,
c) postanowienia dotyczące rozwiązani umowy, zaangażowanie podwykonawców,
d) poprawne są wszystkie powyższe odpowiedzi.
12. Inwestycje z sektora BPO przeważnie lokują się w:
a) dużych miastach,
b) małych gminach,
c) miejscowościach turystycznych,
d) miejscowościach przygranicznych.
13. Do bezpośrednich interesariuszy na terenie gminy w ramach procesu przyciągania inwestorów nie zaliczamy:
a) lokalnych przedsiębiorców,
b) mieszkańców gminy,
c) mieszkańców gmin ościennych,
d) mieszkańców kraju pochodzenia inwestora.
14. Wskaż prawidłowa kolejność etapów budowy relacji z interesariuszami wg A. Svendsen:
a) tworzenie podstaw; reorientacja organizacji, ocena systemu i struktury oraz wprowadzenie koniecznych zmian; formułowanie strategii; budowanie zaufania; ocena i powtarzanie tych etapów kroków,
b) formułowanie strategii, tworzenie podstaw; reorientacja organizacji, ocena systemu i struktury oraz wprowadzenie koniecznych zmian; budowanie zaufania; ocena i powtarzanie tych etapów kroków,
c) formułowanie strategii, budowanie zaufania, tworzenie podstaw; reorientacja organizacji, ocena systemu i struktury oraz wprowadzenie koniecznych zmian; ocena i powtarzanie tych etapów kroków,
d) budowanie zaufania, formułowanie strategii, tworzenie podstaw; reorientacja organizacji, ocena systemu i struktury oraz wprowadzenie koniecznych zmian; ocena i powtarzanie tych etapów kroków.
15. Wskaż zdania fałszywe dotyczące teorii interesariuszy:
a) najważniejszymi założeniami teorii interesariuszy jest istnienie wielu grup podmiotów (ang. stakeholders), które są zainteresowane oceną funkcjonowania podmiotu (np. gminy),
b) dany podmiot wchodzi w relacje z nielicznymi grupami interesariuszy,
c) koncentracja na naturze relacji, zarówno w obszarze procesu, jak i wyników dla organizacji;
d) interesy wszystkich uprawnionych interesariuszy mają istotną wartość i żadne z nich nie powinny dominować nad innymi.
16. Diagnoza zasobów gminy w kontekście budowania oferty inwestycyjnej powinna zawierać:
a) ogólną charakterystykę gminy na tle regionu,
b) stan i ochronę środowiska,
c) jakość instytucji edukacyjnych w gminie,
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
17. Inwestycje typu greenfield, polegają na:
a) zakładaniu od podstaw samodzielnych podmiotów gospodarczych,
b) na rozpoczęciu projektu inwestycyjnego w ramach jakiejś istniejącej infrastruktury,
c) inwestycji tylko w sektorze ekologicznym,
d) inwestycjach dotyczących prac badawczo-rozwojowych.
18. Inwestycje typu brownfield polegają na:
a) zakładaniu od podstaw samodzielnych podmiotów gospodarczych,
b) na rozpoczęciu projektu inwestycyjnego w ramach jakiejś istniejącej infrastruktury,
c) inwestycji tylko w sektorze hutniczym,
d) inwestycji tylko w sektorze chemicznym.
19. Inwestycje typu fuzje i przejęcia (ang. mergers and acquisitions – M&A):
a) pozwalają przedsiębiorstwu dokonującemu przejęcia ograniczyć ryzyko niepowodzenia, związanego z nieznajomością lokalnych uwarunkowań i tworzenie biznesu od podstaw,
b) są typową inwestycją greenfield,
c) dotyczą tylko sektora bankowego,
d) dotyczą tylko sektora ubezpieczeń.
20. Do działań łańcucha wartości systemu sektora edukacji zalicza się:
a) identyfikację potrzeb kompetencyjnych,
b) system zachęt finansowych dla inwestorów,
c) zarządzanie outsourcingiem,
d) przygotowanie kontraktu outsourcingowego.
21. Do tytułu zwolnień od podatków w SSE zalicza się:
a) nakłady inwestycyjne poczynione do doposażenia szkół lokalnych,
b) koszty pracy,
c) koszty programów outplacementowych w lokalizacji, gdzie przedsiębiorca likwiduje miejsca pracy,
d) koszty odszkodowań.
22. Oferta inwestycyjna dla sektora BPO powinna zawierać:
a) dane dotyczące kosztów pracy,
b) działki inwestycyjne do 5 ha,
c) informacje dotyczące zwolnień od podatku od nieruchomości,
d) informacje na temat najbliższych portów morskich.
23. Do warunków, których spełnianie jest niezbędne w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE, w Polsce, należą:
a) minimalne nakłady inwestycyjne 20 000 Euro,
b) minimalny wkład własny inwestora to 40%,
c) rodzaj działalności planowanej do uruchomienia w strefie musi kwalifikować
się do udzielenia zezwolenia,
d) projekt inwestycyjny musi zakładać utworzenie przynajmniej 50 nowych miejsc pracy.

24. Do jakiego organu należy kompetencja uchwalania wysokości podatku od nieruchomości:
a) gminy,
b) powiatu,
c) województwa,
d) urzędu skarbowego.
25. Wskaż zdanie prawdziwe:
a) w dużych miastach samorząd nie posiada zazwyczaj w swoim zasobie terenów inwestycyjnych pod inwestycje przemysłowe,
b) w dużych miastach samorząd posiada zazwyczaj w swoim zasobie tereny inwestycyjne pod inwestycje przemysłowe,
c) w małych gminach Skarb Państwa zazwyczaj jest właścicielem terenów inwestycyjnych,
d) w małych gminach samorząd posiada zazwyczaj nowoczesne powierzchnie biurowe do wynajęcia dla sektora BPO.
26. Który z poniższych elementów oferty inwestycyjnej dla przemysłu jest najważniejszy:
a) jakość obsługi w urzędzie,
b) dostęp do wykwalifikowanych pracowników i ich koszt,
c) jakości życia w danej lokalizacji,
d) oferta kulturalna lokalizacji.
27. Wskaż zdania prawdziwe:
a) udział w targach inwestycyjnych uważany jest za najskuteczniejszy sposób marketingu gospodarczego,
b) reklama w mediach społecznościowych uważana jest za najskuteczniejszy sposób marketingu gospodarczego,
c) reklama w folderach linii lotniczych jest uważana za skuteczną,
d) działania marketingu gospodarczego są trudno mierzalne w krótkim terminie.
28. Do narzędzi pośredniego marketingu gospodarczego zaliczamy:
a) współpracę z agencjami promocji inwestycji,
b) udział urzędników w misjach,
c) reklamę,
d) telemarketing.
29. Do narzędzia pośredniego marketingu gospodarczego zaliczamy:
a) współpracę z samorządem gospodarczym,
b) udział urzędników w misjach,
c) reklamę,
d) direct mailing.
30. Ekspaci to:
a) zagraniczni pracownicy w firmach, które dokonały inwestycji na terenie gminy,
b) pracownicy lokali pracujący w firmach, które dokonały inwestycji na terenie
gminy,
c) lokalni kooperanci firm, które dokonały inwestycji na terenie gminy,
d) studenci programu Erasmus.

Zadanie 1
Wymień motywy podejmowania działań offshoringowych przez przedsiębiorców.

Zadanie 2
Przeprowadź analizę SWOT wybranej lokalizacji pod względem pozyskiwania inwestycji.

Zadanie 3
Co powinna zawierać oferta inwestycyjna dla sektora BPO?