Operator wózków jezdniowych podnośnikowych

Operator wózków jezdniowych podnośnikowychCelem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące zasad obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, podlegających dozorowi technicznemu oraz z zakresu bezpiecznej i prawidłowej obsługi ładunków.

Szkolenie ma na celu również:

 • kształtowanie postaw zorientowanych na bezpieczeństwo podczas obsługi wózków jezdniowych,
 • rozwój umiejętności identyfikacji zagrożeń dla życia i zdrowia występujących przy obsłudze wózków jezdniowych,
 • rozwój świadomości w zakresie przewidywania konsekwencji podejmowanych zachowań ryzykownych, podczas obsługi wózków jezdniowych.

Program szkolenia VCC Operator wózków jezdniowych podnośnikowych jest zgodny z autoryzowanym programem szkolenia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkolenia - 60

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 30 min - część praktyczna

Dostępne w językach

 • PL
Program szkolenia

1. Wymagania kwalifikacyjne dla obsługujących urządzenia transportu bliskiego.
2. Rola i zadania Urzędu Dozoru Technicznego.
3. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego.
4. Podstawowe parametry eksploatacyjne urządzenia.
5. Pojęcie stateczności urządzenia.
6. Budowa wózków jezdniowych.
7. Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.
8. Urządzenia zabezpieczające stosowane w urządzeniach transportu bliskiego.
9. Obsługa urządzeń transportu bliskiego.
10. Praca w specyficznych warunkach.
11. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem (LPG, CNG).
12. Warunki bezpiecznej pracy.
13. BHP przy obsłudze.
14. Niebezpieczne uszkodzenie, nieszczęśliwy wypadek.

Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniające wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera,
 • rzutnik.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Sprzęt, narzędzia i materiały, niezbędne do przeprowadzenia egzaminu teoretycznego i praktycznego:

 • sala egzaminacyjna,
 • stanowiska komputerowe dla uczestników szkolenia wraz z dostępem do Internetu,
 • wózek jezdniowy podnośnikowy (z aktualną decyzją zezwalającą na eksploatację wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego, instrukcją bezpiecznej eksploatacji oraz książką konserwatora lub innym dokumentem potwierdzającym właściwy stan techniczny wózka),
 • wolna przestrzeń manewrowa dla bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu praktycznego (zalecane min. 150 metrów kwadratowych powierzchni lub więcej, w zależności od wielkości urządzenia na egzaminie),
 • pachołki drogowe do wydzielania tras jazdy na egzaminie i zapewnienia bezpiecznego obszaru jazdy wózkiem,
 • ładunki o masie nie większej niż wynosi maksymalny udźwig wózka dostępnego na egzaminie do wykonania czynności operatorskich.
Podręczniki
Select

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych

 • Autor: Adam Sikora
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
118
Opis

Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy dla osób planujących podjęcie pracy w charakterze operatora wózków jezdniowych podnośnikowych.

Treść podręcznika zawiera następujące zagadnienia: wymagania kwalifikacyjne dla obsługujących urządzenia transportu bliskiego, techniczne wiadomości dotyczące podstaw budowy wózków jezdniowych podnośnikowych, ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa, podstawy mechaniki i elektromechaniki, obowiązujące przepisy dotyczące ich obsługi, wyposażenia i techniki transportu ładunków umożliwiające operatorowi wykonanie pracy efektywnie i bez narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych w rzeczywistych warunkach pracy, postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Operator wózków jezdniowych podnośnikowych.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Gest: obie ręce zgięte, dłonie skierowanie wewnętrzną stroną na zewnątrz przedramiona wykonują powolne ruchy od siebie (jak na rysunku poniżej) wskazuje operatorowi:
pyt 1
a) uniesienie ładunku powolne
b) ruch do przodu
c) uniesienie ładunku szybkie
d) ruch do tyłu
2. Poniższy symbol stosowany w wózkach oznacza:
pyt 2
a) opuszczanie/podnoszenie zębów wideł lub masztu
b) przechylanie masztu lub wideł do przodu/do tyłu
c) przesuwanie karetki lub wideł do przodu/do tyłu
d) przesuw boczny w lewo/w prawo
3. Poniższy symbol stosowany w wózkach oznacza:

pyt 3

a) opuszczanie/podnoszenie zębów wideł lub masztu
b) przechylanie masztu lub wideł do przodu/do tyłu
c) przesuwanie karetki lub wideł do przodu/do tyłu
d) przesuw boczny w lewo/w prawo
4. Poniższy symbol stosowany w wózkach oznacza:

pyt 4

a) opuszczanie/podnoszenie zębów wideł lub masztu
b) przechylanie masztu lub wideł do przodu/do tyłu
c) przesuwanie karetki lub wideł do przodu/do tyłu
d) przesuw boczny w lewo/w prawo
5. Gest przy którym obydwie dłonie przyłożone do siebie na wysokości klatki piersiowej oznacza (zgodnie z rysunkiem):

pyt 5

a) stop – zatrzymanie w nagłym przypadku
b) pionizować ładunek
c) koniec – zatrzymanie działania
d) ruch do tyłu
6. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez decyzji UDT lub wbrew decyzji UDT o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu podlega karze:
a) grzywny
b) ograniczenia wolności
c) grzywny albo karze ograniczenia wolności
d) żadnej z powyższych
7. Kto przerabia urządzenie techniczne bez zgody UDT podlega karze:
a) grzywny
b) ograniczenia wolności
c) grzywny albo karze ograniczenia wolności
d) żadnej z powyższych
8. Poniższy symbol stosowany w wózkach oznacza:

pyt 8

a) opuszczanie/podnoszenie zębów wideł lub masztu
b) regulacja zębów wideł (otwieranie/zamykanie)
c) zwalnianie lub blokowanie klamer
d) wychylenie masztu lub wideł w lewo lub w prawo
9. Poniższy symbol stosowany w wózkach oznacza:

puy 9

a) obrót
b) regulacja zębów wideł (otwieranie/zamykanie)
c) zwalnianie lub blokowanie klamer
d) przesuw boczny w lewo/w prawo
10. Poniższy symbol stosowany w wózkach oznacza:

pyt 10

a) obrót
b) regulacja zębów wideł (otwieranie/zamykanie)
c) zwalnianie lub blokowanie uchwytu ładunku
d) przesuw boczny w lewo/w prawo
11. Poniższy symbol stosowany w wózkach oznacza:

pyt 11

a) obrót
b) regulacja zębów wideł (otwieranie/zamykanie)
c) zwalnianie lub blokowanie klamer
d) zdejmowanie lub pobieranie ładunku
12. Poniższy symbol stosowany w wózkach oznacza:

pyt 12

a) wyładunek łyżki lub powrót łyżki do pozycji wyjściowej+
b) regulacja zębów wideł (otwieranie/zamykanie)
c) zwalnianie lub blokowanie klamer
d) przesuw boczny w lewo/w prawo
13. Poniższy symbol stosowany w wózkach oznacza:

pyt 13

a) opuszczanie/podnoszenie zębów wideł lub masztu
b) przechylanie masztu lub wideł do przodu/do tyłu
c) przesuwanie karetki lub wideł do przodu/do tyłu
d) przesuw boczny w lewo/w prawo
14. Wielkość udźwigu zredukowanego jest określona przez:
a) wg zapisu w książce rewizyjnej UDT
b) kierowcę wózka na podstawie tabliczki diagramowej
c) DTR
d) kierownika oddziału transportu
15. Utrata stateczności wózka może nastąpić:
a) przy jeździe po pochyłościach
b) przy nagłym hamowaniu
c) przy przesunięciu środka ciężkości ładunku
d) utrata stateczności może wystąpić we wszystkich powyższych przypadkach
16. W halach produkcyjnych z pracującymi ludźmi można pracować bez ograniczeń wózkami:
a) z napędem elektrycznym
b) z napędem spalinowym zasilanym olejem napędowym
c) z napędem spalinowym zasilanym gazem
d) z napędem spalinowym zasilanym etyliną
17. Prawną możliwość wykonywania funkcji kierowcy-operatora pracownik nabywa:
a) po zdaniu egzaminu ze znajomości obsługi wózka, przed zakładową komisją
b) po ukończeniu kursu dla kierowców wózków i odbyciu instruktażu stanowiskowego
c) zaświadczenie ukończenia kursu jest imiennym zezwoleniem do prowadzenia wózka
d) ukończenie kursu kierowcy-operatora i zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną
18. Obie ręce zgięte, dłonie skierowane wewnętrzną stroną do góry, przedramiona wykonują powolne ruchy w kierunku ciała (jak na rysunku poniżej) sygnalizują operatorowi poniższą czynność:

pyt 18

a) uniesienie ładunku powolne
b) ruch do przodu
c) uniesienie ładunku szybkie
d) podnieść ładunek
19. Osoba podejmująca pracę jako kierowca-operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym w nowym zakładzie pracy, a posiadająca uprawnienia z poprzedniego miejsca pracy – jest zobowiązana:
a) ukończyć powtórnie kurs kierowców wózków
b) odbyć szkolenie w ramach instruktażu stanowiskowego i po jego ukończeniu otrzymać nowe zezwolenie na kierowanie wózkami
c) korzystać z posiadanych uprawnień z poprzedniego zakładu pracy
d) przedłożyć kwalifikacje z poprzedniego miejsca pracy
20. Silniki napędowe w wózkach z napędem elektrycznym akumulatorowym zasilane są energią:
a) prądu przemiennego
b) rodzaj prądu zasilania jest zależny od konstrukcji wózka
c) prądu stałego
d) brak prawidłowej odpowiedzi
21. Kabina kierowcy wózka musi być:
a) wykonana i zamontowana przez zakład produkujący ten wózek
b) wykonana przez zakład użytkujący ten wózek
c) przełożona z innego wózka za zgodą producenta wózka
d) odpowiedzi a i b są prawidłowe
22. Wózek elektryczny może posiadać rozrusznik:
a) oporowy węglowy
b) stycznikowy
c) wózek jezdniowy akumulatorowy nie posiada rozrusznika
d) mechaniczny
23. Koła z oponami pneumatycznymi w wózkach jezdniowych powinny mieć ciśnienie:
a) w upały, 10% poniżej wymaganego ciśnienia
b) zgodnie z podana wartością w DTR
c) zgodnie z wartością wpisaną na tabliczce znamionowej wózka
d) maksymalnie 0,8 MPa na przedniej osi i 0,6 MPa na tylnej osi
24. Olej w silniku spalinowym należy wymienić:
a) po obniżeniu się poziomu oleju poniżej dopuszczalnego
b) po 500 roboczogodzinach
c) w/g zalecenia w DTR
d) po przejechaniu 500 km
25. Do czynności kierowcy-operatora w ramach obsługi akumulatora trakcyjnego w wózkach z napędem elektrycznym należy:
a) uzupełnienie elektrolitów wodą destylowaną
b) uzupełnienie ubytków elektrolitu elektrolitem
c) kontrola stanu naładowania akumulatorów
d) smarowanie zacisków akumulatora wazeliną bezkwasową
26. Wózkiem podnośnikowym jedziemy tyłem gdy:
a) nie ma widoczności do przodu
b) przy zjeździe z pochyłości np. z rampy
c) jeżeli podłoże, po którym się poruszamy jest wyboiste
d) odpowiedzi a i b są prawidłowe
27. Wjeżdżając wózkiem spalinowym zasilanym gazem do hali, w której pracują ludzie należy:
a) operować wózkiem tylko po upewnieniu się, że wentylacja na hali działa prawidłowo
b) wyprowadzić ludzi z hali na zewnątrz
c) ograniczyć czas przebywania z uruchomionym silnikiem
d) przy dłuższym postoju wyłączyć silnik, gdy wózkiem nie są wykonywane żadne prace
28. W przypadku jazdy wózkiem jezdniowym po drogach publicznych:
a) należy posiadać wyłącznie prawo jazdy
b) należy posiadać prawo jazdy oraz imienne zezwolenie do obsługi wózków
c) wystarczy tylko imienne zezwolenie na prowadzenie wózka
d) brak prawidłowej odpowiedzi
29. W przypadku gdy po utracie stateczności wózek zaczyna się przewracać:
a) zeskoczyć w kierunku przeciwnym do kierunku przewrócenia
b) zeskoczyć do tyłu wózka
c) silnie trzymać się kierownicy i pozostać na siedzeniu
d) zeskoczyć w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy
30. Konieczność korzystania z kasku ochronnego określa:
a) pracodawca
b) kierowca
c) DTR
d) nie ma takiej konieczności

 

 

 

 

Zadanie 1
Omów elementy sterownicze wózka.
Zadanie 2
Dostosuj wózek do potrzeb kierowcy-operatora.
Zadanie 3
Opisz/wykonaj czynności kierowcy przed podjęciem pracy.
Zadanie 4
Opisz/wykonaj manewr jazdy do przodu.
Zadanie 5
Opisz/wykonaj manewr jazdy do tyłu.