MENTORING – Odkrywanie i rozwijanie potencjału osobistego i zawodowego

W procesie rozwoju i nauki nie ma nic piękniejszego dla nauczyciela, niż sytuacja, w której  uczniowie rozwijają skrzydła i szybują po spełnienie swoich marzeń. Rozwój  talentów, pokonywanie  przeszkód, realizacja planów i osiąganie zamierzonych celów- to ciężka praca, której efekty bywają spektakularne. Mentoring jest szczególną formą wyzwalania potencjału i dzielenia się wiedzą przez tych, którzy już przeszli drogę, którą inni chcą pójść. Jeśli odnosisz sukcesy, mierzyłeś się z trudnościami i porażkami, masz doświadczenie, realizujesz się z powodzeniem w swojej dziedzinie i chciałbyś pomóc innym w realizacji ich wyzwań, to mentoring jest dla Ciebie.

Posiadacz certyfikatu VCC „MENTORING – Odkrywanie i rozwijanie potencjału osobistego i zawodowego”:

 • Rozwija, pogłębia i wykorzystuje swoją wiedzę do rozstrzygania problemów i dylematów w pracy zawodowej;
 • Formułuje i analizuje problemy oraz dobiera możliwie optymalne metody ich rozwiązania podczas sesji mentorskich;
 • Rozpoznaje i opisuje problemy i konflikty oraz znajduje ich możliwe rozwiązania podczas sesji mentorskich;
 • Stosuje sposoby skutecznej komunikacji podczas prowadzenia sesji mentorskich;
 • Zarządza sobą i procesem mentorskim, za który odpowiada;
 • Zwiększa świadomość siebie i swojego ciała, głosu, wywierania wpływu mentee;
 • Formułuje cele procesu mentorskiego;
 • Motywuje mentee do działania i realizowania celów;
 • Wykorzystuje narzędzia do sesji mentorskich;
 • Tworzy programy mentorskie oraz prowadzić ewaluację działań;
 • Zarządza czasem – w obszarze prowadzenia sesji mentorskich oraz całego procesu mentoringu.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 80

Czas trwania egzaminu

 • 90 min. - część teoretyczna
 • - część praktyczna
Program szkolenia

Sesja I MENTOR I JEGO ROLA – wstęp do mentoringu 8 godz.

 • Integracja z grupą warsztatową
 • Przedstawienie celów szkolenia, ustalenie zasad pracy
 • Definiowanie i ustalanie kim jest mentor –starożytność a współczesność
 • Weryfikacja wiedzy w zakresie różnych form wspierania rozwoju (mentoring, coaching, doradztwo, szkolenie)
 • Poznanie znaczenia roli mentoringu w rozwijaniu kompetencji własnych mentora, definiowanie kompetencji
 • Cechy skutecznego mentora w różnych formach mentoringu
 • Planowanie zasad współpracy w relacji mentor-mentee – ustalanie kontraktu

Sesja II ZARZĄDZANIE PROCESEM MENTORINGU – 16 godz.

 • Zarządzanie procesem mentoringu
 • Zarządzanie sobą w przebiegu procesu mentoringu
 • Umiejętność słuchania –umiejętności komunikowania jako narzędzia pracy mentora
 • Sztuka zadawania pytań – pogłębianie wiedzy na temat zadawania pytań
 • Współpraca z mentee na różnych etapach relacji mentorskiej

Sesja III ESENCJA PRACY MENTORA – 24 godz.

 • Budowanie relacji – czynniki, które wzmacniają relację, fazy relacji, źródła trudności powstające na różnych etapach relacji
 • Wybór najlepszej metody przekazywania wiedzy
 • Weryfikacja i możliwość zmiany swoich zachowań i utrwalonych niepożądanych nawyków, które przeszkadzają w budowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi
 • Doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, w tym nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej – metoda FUKO
 • Definiowanie celów – metoda SMARTER
 • Motywacja a manipulacja – oczekiwania motywacyjne poszczególnych pokoleń – przykłady karier i różnych motywacji
 • Asertywność w pracy mentora
 • Analiza transakcyjna w organizacji i relacji mentor – mentee

OBSZAR UMIEJĘTNOŚCI NA SESJI / Z GRUPĄ

 • Autoprezentacja w pracy mentora
 • Praca z głosem i ciałem – głos i ciało jako narzędzia pracy mentora
 • Aktywizujące metody prowadzenia sesji mentoringowej

OBSZAR UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWYCH

 • Metodologia diagnozowania potrzeb rozwojowych, narzędzia diagnozy potrzeb rozwojowych – poziom uczestnika i organizacji
 • Praktyczne umiejętności biznesowe w pracy mentora

Sesja IV PROGRAMY MENTORSKIE I ROZWÓJ OSOBISTY MENTORA – 16 godz.

 • Kluczowe metody wdrażania programów mentorskich w organizacji
 • Jak wybrać mentora lub mentee – dobór osób
 • Odkrywanie i rozwijanie talentów i potencjału osobistego i zawodowego
 • Sukcesja jako motywacja do wdrażania mentoringu w organizacji
 • Zmiana jako szansa na rozwój
 • Budowanie zaangażowania pracowników – case study
 • Umiejętności przywódcze i budowanie autorytetu
 • Analiza kosztów i korzyści z procesu mentoringu
 • Pogłębienie samopoznania
 • Budowanie marki mentora w oparciu o archetypy
 • Superwizja w pracy mentora
 • Inspiracje rozwoju, wymiana doświadczeń i wsparcie codziennego treningu
 • Odpowiedzialność i etyka mentora

Sesja V TOOLBOX – MENTOR W AKCJI – 16 godz.

 • Poznanie narzędzi budujących wizję i misję rozwoju mentora i mentee
 • Coaching oraz narzędzia coachingowe w pracy mentora
 • Storytelling i flipowanie jako kreatywne narzędzia pracy mentorskiej
 • Koło jako element doskonalenia różnych obszarów kompetencyjnych
 • Mapowanie i wizualizacja w procesie mentoringu
 • Cykl PDCA jako element weryfikacji postępów
 • Model GROW
 • Linia czasu
 • Praktyczny warsztat mentorski:
 • praca indywidualna – przygotowanie do sesji mentorskiej indywidualnej i grupowej
 • prowadzenie fragmentu sesji mentorskiej, metody aktywne – sytuacje trudne,
 • informacja zwrotna – uczestnicy/trener (opcja: analiza rzeczywistych doświadczeń z relacji mentoringowych uczestników szkolenia),
 • dobre praktyki – na bazie wystąpień.
 • Przygotowanie do egzaminu
 • Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia

Pomiędzy / po szkoleniu indywidualna praktyka mentorska – min. 20 sesji.

Wyposażenie sali szkoleniowej

Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia do kompetencji Mentoring konieczne jest zorganizowanie pracowni dydaktycznej według poniższych zaleceń.

 1. Pracownia dydaktyczna

Jest to pomieszczenie pozwalające na realizację treści kształcenia zawartych w materiale programowym, które wyposażono w środki dydaktyczne audiowizualne oraz optymalną ilość stanowisk dydaktycznych dla uczestników i nauczycieli/egzaminatorów. Pomieszczenie powinno spełniać wymagania ergonomiczne oraz wskazane przepisami BHP. Pomieszczenie powinno zapewniać poczucie komfortu fizycznego i psychicznego uczestnika.

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:
 • Laptop dla prowadzącego
 • Projektor multimedialny
 • Dostęp do internetu
 • Flipchart i pisaki
 • Możliwość podpięcia komputerów na jedną sesję warsztatową
 1. Opis dodatkowego wyposażenia pracowni dydaktycznej:
 • Dodatkowe miejsca na stoły robocze do ćwiczeń praktycznych – w zależności od grup szkoleniowych, min. 3 odrębne stanowiska pracy
 • Opcjonalnie komputery – jeżeli na szkoleniu będą wykorzystywane jakieś programy w obszarze zarządzania personelem.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:

 1. Sala egzaminacyjna zgodna z obowiązującymi przepisami BHP, w tym:
 • Laptop dla egzaminowanego
 • Dostęp do internetu
 • Flipchart i pisaki
 • Dwa stoły
 • Krzesła dla egzaminatorów i egzaminowanego
 • Pomieszczenie powinno zapewniać poczucie komfortu fizycznego i psychicznego uczestnika
Wymagania dla Trenera/Egzaminatora

Wymagania stawiane Trenerom i Egzaminatorom:

 •  legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności): zarządzanie, marketing, ekonomia, finanse, rachunkowość, prawo, psychologia, pedagogika

 lub

 • ukończył studia podyplomowe w zakresie MBA i/lub menadżerskie

Dodatkowo

 • posiada certyfikat trenera VCC,
 • posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi (zespół minimum 5 osobowy),
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykorzystywania narzędzi mentorskich i/lub zarządzania organizacją zatrudniającą minimum 100 osób,
 • przeprowadził min. 300 godzin szkoleniowych lub sesji mentorskich w obszarze podnoszenia kompetencji zawodowych i rozwijających umiejętności w obszarach zarządzania, marketingu, ekonomii, finansów, rachunkowości, prawa, sprzedaży, life mentoringu
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta w pełni z praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • stopień naukowy w dziedzinie uzyskiwanych kompetencji zawodowych,
 • publikacje: książki, artykuły, e-booki, pigułki wiedzy w zakresie wykorzystania narzędzi mentorskich,
 • doświadczenie w wdrażaniu mentoringu w organizacjach,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Koszty

Usługa certyfikacyjna w ramach modułu Select Competences to koszt 344,40 zł brutto.

W skład usługi wchodzi udostępnienie egzaminu oraz wydanie certyfikatu w przypadku pozytywnego przejścia procesu walidacji. Pozostałe koszty walidacji ustala Partner Egzaminacyjny VCC.

Podręczniki
Select

Mentoring. Odkrywanie i rozwijanie potencjału osobistego i zawodowego

 • Autor: Sylwia Petryna, Krzysztof Pilch, Marzena Stokłosa
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
148
Opis

Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego w procesie rozwoju i nauki niż sytuacja, kiedy uczniowie rozwijają skrzydła i szybują po spełnienie swoich marzeń. Rozwój talentów, pokonywanie przeszkód, realizacja planów i osiąganie zamierzonych celów to ciężka praca, ale efekty bywają
spektakularne. Mentoring jest szczególną formą wyzwalania potencjału i dzielenia się wiedzą przez tych, którzy już przeszli drogę, którą inni chcą pójść. Jeśli odnosisz sukcesy, mierzyłeś się z trudnościami i porażkami, masz doświadczenie, realizujesz się z powodzeniem w swojej dziedzinie i chciałbyś pomóc innym w realizacji ich wyzwań – zostań mentorem. Masz szansę podzielić się wiedzą z tymi, którzy mają pomysły i talenty, a nie wiedzą, jak je wykorzystać. W świecie, w którym czas jest coraz cenniejszy, to propozycja nie do odrzucenia. Zawód mentora staje się niezwykle pożądany.

Książka zawiera wszystko to, co my, autorzy, uznaliśmy za najważniejsze oraz niezbędne do tego, by wejść na ścieżkę mentorską. Znajdziesz w niej praktyczne wskazówki, jak zaprojektować swoją mentorską karierę, jak skorzystać z wiedzy i doświadczenia, które już masz, w nowym kontekście. Znajdziesz narzędzia, które pozwolą tobie projektować proces mentoringowy i dbać o jego efekty, tak, by twoja praca i rezultaty mentee były satysfakcjonujące.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne
 1. Kim jest mentor i czym się zajmuje?
  1. mentor udziela wskazówek początkującym pracownikom
  2. mentor wspiera rozwój drugiej osoby wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie, kompetencje zgodnie z potrzebami mentee
  3. mentor jak coach zadaje pytania, ale dodatkowo daje rady co powinien zrobić mentee
  4. mentor to po prostu doradca, który mówi mentee jakie konkretne kroki ma podjąć by rozwiązać problem
 1. Relacja mentorska ukierunkowana jest na:
  1. Podległość
  2. Problem
  3. Osobę
  4. Osobę i organizację
 1. Mentor to osoba:
  1. Która pomaga innym zrealizować ich potencjał
  2. Która oferuję wiedzę, perspektywę, zrozumienie mądrość w obszarach potrzebnych swojemu „podopiecznemu”
  3. Do naśladowania
  4. Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
 1. Jakie role łączy „modelowy mentor”?
  1. nauczyciela i trenera
  2. nauczyciela, trenera i kontrolera
  3. instruktora, sponsora i komunikatora
  4. komunikatora, instruktora, kontrolera, nauczyciela, trenera, sponsora
 1. Słuchanie polegające na powtarzaniu usłyszanych treści, odzwierciedlaniu uczuć, zrozumieniu, że opowiadający wie, co jest ważne w jego opowieści to :
  1. Słuchanie interpretacyjne
  2. Słuchanie empatyczne
  3. Słuchanie oceniające
  4. Słuchanie wspierające
 1. Z uwagi na rodzaj relacji mentoring to:
  1. Relacja bliska ukierunkowana na osobę i na organizację
  2. Relacja neutralna ukierunkowana na osobę docieranie
  3. Relacja neutralna ukierunkowana na problem
  4. Relacja przełożony-podwładny oparta na współpracy
 1. Jakie znaczenie dla procesu mentoringu ma miejsce spotkania
  1. nie ma żadnego znaczenia
  2. pomaga budować relacje, zaufanie i dostarcza pola do obserwacji
  3. wspiera prestiż mentora
  4. ma pomóc zrelaksować się mentee
 1. W relacji mentoringowej wyróżnia się kilka faz:
  1. Faza wstępna, doświadczania, obserwacji i refleksji, konfliktu, końcowa,
  2. Faza wstępna, merytoryczna, doświadczania i rozwoju, końcowa, nieformalna
  3. Faza doświadczania i rozwoju, obserwacji i refleksji, merytoryczna, konfliktu, końcowa
 1. Zaznacz kompetencje mentora:
  1. Dzielenie się doświadczeniem
  2. Słuchanie innych
  3. Szacunek da wiedzy i umiejętności innych
  4. Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
 1. Czemu służy analiza oczekiwań i pragnień mentee?
  1. określeniu najważniejszej potrzeby mentee, w realizacji, której mentor będzie mógł odpowiednio wspierać mentee poprzez dobór odpowiednich metod i narzędzi
  2. określeniu czy mentor jest dobrze dopasowany do mentee
  3. sprawdzeniu motywacji mentee do działania
  4. sprawdzeniu motywacji mentee do działania i określeniu czy mentor i mentee pasują do siebie
 1. W pracy mentora prawidłowe jest posługiwanie się pytaniami :
  1. Poszerzającymi, zawężającymi, wyjaśniającymi
  2. Otwartymi i zamkniętymi
  3. Hipotetycznymi, prowokującymi, pozytywnymi
  4. Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
 1. Cykl Kolba to model, w którym etapy są w następującej kolejności:
  1. Refleksja, doświadczenie, wyciąganie wniosków, zastosowanie
  2. Wyciąganie wniosków, doświadczenie, refleksja, , zastosowanie
  3. Zastosowanie, doświadczenie, refleksja, wyciąganie wniosków
  4. Doświadczenie, refleksja, wyciąganie wniosków, zastosowanie
 1. Elementy dobrej relacji wg Kena Blancharda to?
  1. mówienie prawdy, budowanie zaufania, tworzenie okazji do rozwoju,
  2. sformułowanie misji, czas na introspekcję, mówienie prawdy, korzystanie z sieci kontaktów, budowanie zaufania, tworzenie okazji do rozwoju, podsumowanie i odnowienie relacji
  3. sformułowanie misji, mówienie prawdy, tworzenie okazji do rozwoju
  4. mówienie prawdy, korzystanie z sieci kontaktów, budowanie zaufania, tworzenie okazji do rozwoju, podsumowanie i odnowienie relacji
 1. W metodzie SMARTER definiującej cel litera A oznacza, że cel jest:
  1. Określony, opisany
  2. Mierzalny,
  3. Realny i ambitny
  4. Istotny
 1. Metoda FUKO oznacza, że w komunikacji opieramy się na:
  1. Przekonaniach i umiejętnościach
  2. Faktach i uczuciach
  3. Wiedzy i doświadczeniu
  4. Analizie i wyciąganiu wniosków
 1. Metoda 5 why to:
  1. Pięciokrotne zadawanie pytania dlaczego, w celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące nas zagadnienie
  2. Pięciokrotna analiza danego problemu
  3. Określenie pięciu różnych rozwiązań
  4. Żadna z powyższych odpowiedzi
 1. Umiejętność budowania relacji to jedna z umiejętności mentora. Czym są relacje interpersonalne?
  1. Wielowymiarowym procesem pomiędzy społecznościami
  2. Uzależniające relacje pomiędzy mentorem a mentee
  3. Kontakty interpersonalne
  4. To interakcje występujące między dwoma lub więcej partnerami mogą przybierać charakter uczuć i postaw
 1. Poziomy świadomości Diltsa to…
  1. Środowisko, zachowanie, misja
  2. Środowisko, zachowanie, tożsamość, misja
  3. Środowisko, zachowanie, umiejętności, misja
  4. Środowisko, zachowanie, umiejętności, przekonania, tożsamość, misja
 1. Jakie znaczenie ma dla procesu mentoringu pokolenie, z którego wywodzi się mentee?
  1. Ma znaczenie dla doboru metod motywowania mentee
  2. Nie wpływa w żaden sposób na przebieg procesu
  3. Może generować trudności komunikacyjne
  4. Nie wpływa w żaden sposób na przebieg mentoringu
 1. Pokolenie X obejmuje osoby urodzone w latach:
  1. 1965-1980
  2. 1975-1996
  3. 1981-1994
  4. 1960-1975
 1. Przykładowe pytania pomagające rozpoznać przeszkody zewnętrzne:
  1. Co jest Twoim celem?
  2. Czego potrzebujesz, a czego ci brakuje, aby osiągnąć ten cel?
  3. Czy dostrzegasz jakąś główną przeszkodę?
  4. Odpowiedzi b i c są prawdziwe
 1. Analiza Transakcyjna opisuje trzy stany JA – Rodzic, Dorosły i Dziecko. Który stan jest najbardziej wspierającym mentora w jego pracy?
  1. Rodzic – bo kieruje się normami, zasadami, regułami, systemem wartości przejętym od swoich rodziców i opiekunów.
  2. Dziecko – bo reprezentuje emocjonalną stronę życia, a wiele decyzji podejmujemy pod wpływem emocji
  3. Dorosły – bo działa w sposób przemyślany i racjonalny analizując doświadczenia, które nas spotykają i oceniając je w sposób obiektywny
  4. Rodzic i Dziecko – bo normy Rodzica i emocje Dziecka składają się na postawę Dorosłego
 1. Wśród metod pracy wykorzystywanych w mentoringu możemy stosować:
  1. Tabele, listy, zestawienia
  2. Formułowanie celów
  3. Koła strategii, koła życia
  4. Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
 1. Cykla PDCA to metoda:
  1. Sporządzania notatek z elementami szkicowania
  2. Oceny jakości mentoringu poprzez ulepszanie i doskonalenie procesu
  3. Wizualizacji wzmagająca kreatywność
  4. Ułatwiająca zapamiętywanie i koncentrację
 1. Prawdziwa zmiana w mentoringu zaczyna się od:
  1. Pójścia do mentora
  2. Opuszczenia strefy komfortu
  3. Wsparcia rodziny
  4. Rewolucji w życiu
 1. Sprawność mentora to świadome zadawanie pytań, umiejętne operowanie ich różnymi rodzajami, tak aby doprowadziły do zaangażowania i motywowały mentee. Podaj przykład pytania nie skłaniającego do refleksji.
  1. Jak sądzisz, dlaczego tak zrobił?
  2. Jak ta sytuacja może się dalej potoczyć?
  3. Czy taki miał być rezultat?
  4. Jaka jest różnica między tym co teraz robisz a tym jakbyś chciał to robić?
 1. Wykorzystanie storytellingu w pracy mentora umożliwia
  1. Zaprzyjaźnienie się mentee i mentora
  2. Przede wszystkim wymianę wiedzy i doświadczeń
  3. Porozumiewanie się i koncentrowanie na prawdziwych emocjach i motywach działania drugiego człowieka, daje możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń
  4. Zapobieganie nudzie w procesie mentoringu
 1. W modelu GROW litera G oznacza:
  1. Podejmowanie decyzji i ustalanie planu
  2. Poznanie możliwości
  3. Określenie celu
  4. Rozpoznanie rzeczywistości
 1. Reguła dowodu społecznego mówi:
  1. O tym, że raczej zachowamy się zgodnie ze swoimi dotychczasowymi wyborami niż wbrew im
  2. O tym, że bardziej ufamy i robimy więcej dla osoby, która jest autorytetem w dziedzinie nam bliskiej
  3. O tym, że bardziej przekonujemy się do czegoś jeśli inni ludzie tak samo myślą, to samo mówią lub z tego samego korzystają
  4. O tym, że gdy otrzymujemy od kogoś, coś, co ma dla nas znaczenie, będziemy się czuć
 1. Jakie dodatkowe korzyści z mentoringu mogą odnieść mikroprzedsiębiorcy myślący o założeniu własnej firmy?
  1. podniesienie samooceny
  2. reklama firmy
  3. pomoc w skupieniu się na odpowiednich zagadnieniach i stworzenie sieci współpracy i kontaktów
  4. prestiż