Mediacje sądowe i pozasądowe

mediacje-fotoMediacja, to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Jest ona procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora, który jest osobą neutralną i bezstronną, niezaangażowaną w konflikt. Zadaniem mediatora jest ułatwianie procesu osiągania porozumienia drogą negocjacji z obiema stronami konfliktu poprzez stosowanie konkretnych technik komunikacyjnych neutralizowania konfliktu i budowania współpracy. Mediacja w swoim głównym założeniu ma prowadzić do wypracowania porozumienia satysfakcjonującego obie strony typu WYGRANY/WYGRANY, co wymaga od obu stron gotowości do kompromisu oraz odpowiednich kompetencji w zawodzie mediatora.

Celem kształcenia jest zrozumienie istoty procesu mediacji, pozyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie pracy sztuki rozwiązywania konfliktów. Program zawiera wiedzę z zakresu przeciwdziałania konfliktom w organizacji, uczy zmienić sytuację konfliktową w relacje.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i mediacyjne, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru kompetencji mediatora:
1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego.
2. Prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych.
3. Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności: aktywne słuchanie, zadawanie pytań, używanie neutralnego języka.
4. Dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności: ocena, czy zastosowanie mediacji jest zasadne, identyfikacja pozycji i potrzeb stron w konflikcie, wyodrębnienie pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.
5. Wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności: wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji, wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
6. Sporządzania porozumienia końcowego.

Kurs skierowany jest do psychologów, pedagogów, socjologów, menedżerów, pracowników HR, prawników, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz przyszłych mediatorów, którzy chcą uzyskać status mediatora stałego (sądowego), prowadzić mediacje sądowe i pozasądowe oraz dla innych osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę lub zyskać dodatkowe kompetencje zawodowe.

Kurs daje również możliwości wspierania programów dot. zarządzania konfliktem i jego profilaktyki w organizacjach.

Zapisz

Zapisz

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 96

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 30 min - część praktyczna
Program szkolenia

I Komunikacja interpersonalna
1. Czym jest informacja w procesie komunikacji
2. Jak budować kontakt i porozumienie?
3. Techniki komunikacji i ich przegląd
4. Komunikacja w mediacji
5. Techniki komunikacji w mediacji:
a. umożliwiające budowanie wzajemnego zrozumienia
b. służące budowaniu relacji
6. Pytania w mediacji
7. Źródła blokad komunikacyjnych w mediacji
8. Asertywność w zawodzie mediatora

II Mediator – rola i kompetencje w zawodzie.

III Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiazywania konfliktów
1. Definicja konfliktu
2. Detektory konfliktu
3. Rodzaje konfliktów
4. Konflikt interpersonalny, intrapersonalny i organizacyjny
5. Dynamika konfliktu
6. Fazy konfliktu
7. Osobowość a konflikt
8. Techniki radzenia sobie w konflikcie
9. Pseudorozwiązania w konflikcie
10. Jak działać, gdy konflikt eskaluje
11. Kiedy negocjować/mediować?
12. Geneza konfliktu a fazy rozwoju
13. Koło Moore’a
14. Strategie działania w konflikcie
15. Indywidualne postawy wobec konfliktu
16. Cykl konfliktu
17. Coaching konfliktu

IV Negocjacje
1. Definicja negocjacje
2. Zasady negocjacji opartych na współpracy
3. Etapy negocjacji
4. Style prowadzenia negocjacji
5. Taktyki negocjacyjne
6. Przełamywanie impasu w negocjacjach

V Wprowadzenie do mediacji
1. Krótka historia mediacji
2. Definicja, istota i zasady mediacji
3. Rodzaje mediacji
4. Mediacja facylitatywna (klasyczna)
5. Mediacja ewaluatywna
6. Mediacja oparta na interesach stron
7. Mediacja transformatywna
8. Mediacja humanistyczna
9. Mediacja sądowa i umowna
10. Modele mediacji w teorii i praktyce
11. Przeciwskazania do mediacji

VI Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego
1. Działania przygotowawcze do mediacji – premediacja
2. Zadania mediatora w pierwszym kontakcie ze stronami:
a. monolog mediatora
b. zawarcie kontraktu
c. korzyści mediacji
3. Prezentacja stanowisk czyli pierwsze propozycje stron w mediacji/wentylacja
4. Budowanie wzajemnego zrozumienia
5. Rola spotkań na osobności: BATNA/WATNA
6. Poszukiwanie rozwiązań i negocjacje końcowe
7. Impas w mediacjach
8. Praca nad porozumieniem
9. Podstawowe składniki ugód mediacyjnych

VII Obszary mediacji
1. Mediacje Rodzinna
2. Mediacje Gospodarcza
3. Mediacje Transgraniczne
4. Mediacje w postępowaniu w sprawach nieletnich
5. Mediacje w postępowaniu cywilnym i pracowniczym
6. Mediacje w postępowaniu karnym
7. Kwalifikacje mediatorów
8. Mediacje – ramy prawne

VIII Wzory dokumentów mediacyjnych
1. Kodeks Etyczny i Standardy Prowadzenia Mediacji i Postępowań Mediacyjnych krajowych i międzynarodowych standardach

Wyposażenie sali dydaktycznej
 • pomieszczenie powinno spełniać wymagania ergonomiczne oraz wskazane przepisami BHP,
 • stoły i krzesła dla uczestników szkolenia,
 • stół i krzesło dla prowadzącego szkolenie,
 • rzutnik multimedialny,
 • komputer z dostępem do internetu,
 • tablica typu flipchart wraz pisakami i zapasem kartek.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:

Część teoretyczna

 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową.

 

Wymagania dla Trenera/Egzaminatora

Kwalifikacje osób prowadzących trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji:
a) wykształcenie wyższe w zakresie prawa, nauk społecznych lub humanistycznych;
b) minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji;
c) udokumentowane doświadczenie trenerskie lub dydaktyczne w prowadzeniu zajęć i treningów w zakresie rozwiązywania konfliktów: co najmniej 400 h dydaktycznych;
d) ukończony kurs trenerski :najmniej 120 h lub studia podyplomowe z tej tematyki;
e) ukończone szkolenie podstawowe i specjalistyczne z mediacji: najmniej 120 h lub studia podyplomowe z zakresu mediacji;
d) znajomość i akceptacja zasad etyki zawodowej mediatora;
e) znajomość aktualnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie mediacji;
f) znajomość i akceptacja standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

Kwalifikacje osób przeprowadzających egzaminy z kwalifikacji mediacje:
a) wykształcenie wyższe magisterskie z pedagogiki/psychologii/socjologii/prawa/filozofii /resocjalizacji  lub stopień naukowy z nauk humanistycznych;
b) minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji;
c) udokumentowane doświadczenie trenerskie lub dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z kompetencji psychospołecznych: najmniej 400 h dydaktycznych;
d) ukończony kurs trenerski :najmniej 120 h lub studia podyplomowe z uprawnień pedagogicznych;
e) ukończone szkolenie podstawowe i specjalistyczne z mediacji: najmniej 120 h lub studia podyplomowe z zakresu mediacji;
d) znajomość i akceptacja zasad etyki zawodowej mediatora;
e) znajomość aktualnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie mediacji;
f) znajomość i akceptacja standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

Podręczniki
Select

Mediacje sądowe i pozasądowe

 • Autor: Natalia Kurzawa, Grzegorz Francuz, Krzysztof Augustyn, Cezary Radomski
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
166
Opis

Mediacja to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności walki w sądzie. Jest ona procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora, który jest osobą neutralną i bezstronną, niezaangażowaną w konflikt. Zadaniem mediatora jest ułatwianie procesu osiągania porozumienia drogą negocjacji z obiema stronami konfliktu poprzez stosowanie konkretnych technik komunikacyjnych neutralizowania konfliktu i budowania współpracy. Mediacja w swoim głównym założeniu ma prowadzić do wypracowania porozumienia satysfakcjonującego obie strony typu WYGRANY/WYGRANY, co wymaga od obu stron gotowości do kompromisu oraz odpowiednich kompetencji w zawodzie mediatora. W różnych typach mediacji są potrzebne różne role, kwalifikacje  i zasoby mediatora, bo to właśnie działania podjęte przez mediatora mogą przesądzić o tym, czy konflikt  będzie zarzewiem destrukcyjnych działań, czy też stanie się katalizatorem przemiany. Dla efektywności mediacji kluczowe jest odpowiednie przeszkolenie kandydatów oraz przestrzeganie standardów etycznych. Mediator realizuje także cele ogólnospołeczne, polegające na uświadamianiu stronom, by zrozumiały, iż każdy problem może być rozwiązany przez konstruktywny dialog, co sprzyja budowaniu społeczeństwa otwartego, dojrzałego i odpowiedzialnego za pojawiające się konflikty czy to interpersonalne czy też w organizacjach.

Podręcznik kierowany jest do  psychologów, pedagogów, socjologów, menedżerów, pracowników HR, prawników, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz przyszłych mediatorów, którzy chcą uzyskać status mediatora stałego (sądowego), prowadzić mediacje  sądowe i pozasądowe oraz dla innych osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę lub zyskać dodatkowe kompetencje zawodowe.

Niniejszy Podręcznik pozwala na zrozumienie istoty procesu mediacji, pozyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie pracy sztuki rozwiązywania konfliktów. Dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Mediacje Sądowe i Pozasądowe. Po odbyciu kursu słuchacze będą potrafili samodzielnie prowadzić proces mediacji zgodnie z krajowym i międzynarodowymi standardami.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Główne zasady mediacji:
a. pozytywne wzmocnienie
b. neutralność i poufność
c. twarde argumenty
d. asertywna komunikacja

2. Mediacja to:
a. negocjacje z 2 osobami
b. dialog motywacyjny
c. rozmowa o problemach
d. negocjacje przy pomocy osoby neutralnej

3. W aktywnym słuchaniu jednym z elementów wykorzystywanych jest:
a. zasada Pareto
b. technika sekretów
c. technika oczywistego założenia
d. strategia „gąbki”

4. Największe znaczenie w komunikacji niewerbalnej ma:
a. treść wypowiedzi
b. głos
c. mowa ciała
d. język

5. Skrót oznaczający BATNA to:
a. model negocjacji oparty o zasady
b. najlepsza alternatywa dla negocjowanego porozumienia
c. najgorsza alternatywa dla negocjowanego porozumienia
d. granica ustępstw w negocjacjach

6. Mediator to ekspert od:
a. komunikacji
b. terapii
c. poradnictwa
d. doradztwa

7. Widzimy sens negocjacji, gdy:
a. strony mają wystarczające kompetencje decyzyjne
b. istnieją inne możliwości zaspokojenia potrzeb
c. nasze szanse są znikome – nie mamy oferty
d. strony negocjacji są gotowe do ustępstw

8. Wpisu do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych dokonuje:
a. Minister Sprawiedliwości
b. Prezes Sądu Okręgowego
c. Prezes Sądu Apelacyjnego
d. Prokurator Rejonowy

9. Naleganie na zawarcie porozumienia jest typowe dla miękkiego modelu negocjacji, natomiast naleganie na przyjęcie obiektywnych kryteriów jest typowe dla:
a. twardego modelu negocjacji
b. rzeczowego modelu negocjacji
c. kooperacyjnego modelu negocjacji
d. modelu negocjacji napędzającego proces decyzyjny

10. Typ zachowania w sytuacji konfliktowej o dużym poziomie nastawienia kooperacyjnego i małym poziomie asertywności to:
a. współpraca
b. dostosowywanie się
c. unikanie
d. rywalizacja

11. „Koncentracja na zadaniach, a nie na poglądach” to założenie:
a. twardego modelu negocjacji
b. miękkiego modelu negocjacji
c. harwardzkiego modelu negocjacji
d. modelu negocjacji napędzającego proces decyzyjny

12. Blokady w komunikacji to:
a. odzwierciedlanie
b. krytykowanie
c. słuchanie
d. parafrazowanie

13. Efektywne strategie radzenia sobie ze stresem mogą być ukierunkowane na:
a. współpracowników
b. otoczenie środowiskowe
c. zadanie
d. luminacje na temat stresora

14. Parafrazowanie to:
a. bezmyślne używanie fraz w trakcie procesu komunikowania
b. inaczej metafora
c. powtarzanie własnymi słowami tego, co ktoś powiedział
d. dokładne powtórzenie tego, co ktoś powiedział

15. Zachowania mediatora powinny być:
a. bierne
b. agresywne
c. asertywne
d. ugodowe

16. Komunikat asertywnej odmowy powinien być:
a. niejednoznaczny
b. niebezpośredni
c. nie uwikłany w długie wyjaśnienie
d. krótki – jedno lub dwa słowa jednoznacznej odmowy

17. W przypadku rozwodu, zakres władzy rodzicielskiej, alimentów oraz podziału majątku:
a. określa wyłącznie sędzia właściwego sądu
b. może być ustalone przez strony w kompleksowej ugodzie mediacyjnej
c. może być ustalone przez strony w odrębnych ugodach mediacyjnych
d. może być ustalone w trakcie mediacji na zasadzie umowy ustnej

18. W sprawach okołorozwodowych stosuje się głównie przepisy:
a. kpc i kro
b. kro i kk
c. kpc i kk
d. kk i kpa

19. Pozytywne przesłanki rozwodowe to:
a. dobro wspólnych małoletnich
b. zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego
c. zasady współżycia społecznego
d. niezgodność charakterów małżonków

20. Monolog mediatora to:
a. narzędzie dyscyplinujące
b. narzędzie psychologiczne
c. narzędzie prawne
d. narzędzie rozwiązywania konfliktów

21. Klauzuli wykonalności nie może podlegać:
a. władza rodzicielska
b. podział majątku
c. sposób korzystania z mieszkania
d. przejęcie nieruchomości

22. W przypadku, gdy głównym celem stron jest podtrzymanie dobrych stosunków i rozwiązanie problemu, ale bez urażenia drugiej strony, wówczas mamy do czynienia z:
a. modelem miękkim negocjacji
b. modelem twardym negocjacji
c. modelem rzeczowym negocjacji
d. modelem negocjacji zorientowanym na rezultaty

23. Najniższy możliwy do zaakceptowania wynik, poniżej którego negocjacje zostaną przez nas uznane za porażkę lub zerwane to:
a. poziom aspiracji
b. granica ustępstw
c. BATNA
d. BATNA naszego adwersarza w negocjacjach

24. Z mediacją pośrednią mamy do czynienia, gdy:
a. mediator pośredniczy w rozmowach między stronami w sądzie
b. mediator spotyka się „wahadłowo” raz z jedną, raz z drugą stroną
c. mediator reprezentuje jedną ze stron i pośredniczy w jej komunikacji z druga stroną
d. mediator przekazuje ustalenia z rozmów ze stronami konfliktu do sądu

25. Które zdanie jest prawdziwe:
a. poziom aspiracji to najlepsza alternatywa negocjowanego porozumienia
b. BATNA to inaczej Best Alternative To Negotiated Around
c. przed przystąpieniem do negocjacji zawsze musimy ustalić jak bardzo elastyczni zamierzamy być i jaki styl negocjacji zamierzamy przyjąć
d. najtrudniejsze warunki negocjuj zawsze na początku rozmów negocjacyjnych

26. Wzajemna zależność dwóch lub więcej osób przejawia się ma poziomie konfliktu:
a. strukturalnego
b. psychologicznego
c. behawioralnego
d. społecznego

27. Do faz konfliktu nie należy:
a. kulminacja
b. wyciszenie
c. facylitacja
d. porozumienie

28. W której strategii działania w konflikcie według Thomasa plasują się mediacje:
a. rywalizacja
b. dostosowanie się
c. kompromis
d. współpraca

29. Celem procesu mediacji jest ustalenie:
a. prawdy
b. winnych
c. potrzeb każdej strony
d. prawnego stanu faktycznego

30. W doradztwie w przeciwieństwie do mediacji, nie jest zachowana zasada:
a. bezstronności
b. neutralności
c. akceptowalności
d. partycypacji

Uczestnik zobligowany jest do:

1. Przeprowadzenia 30-minutowej sesji mediacyjnej z klientem lub klientami, jej nagranie na dyktafon i dostarczenie egzaminatorowi. Do wyboru z zakresu:
– mediacji rodzinnych,
– mediacji gospodarczych,
– mediacji cywilnych.

2. Sporządzenie scenopisu scenariusza procesu mediacji.

3. Sporządzenie dokumentów mediacyjnych do scenariusza wybranej mediacji