Kompetencje społeczne

Kompetencje społeczne można określić, jako kzdjecie na okladkeluczowe kompetencje osobiste (tzw miękkie). Jest to zbiór kompetencji osobistych, które decydują o umiejętności skutecznego zastosowania pozostałych posiadanych kompetencji, w tym kompetencji zawodowych. Można powiedzieć, że we współczesnych czasach kompetencje społeczne decydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności. W przeszłości kompetencje społeczne były kwestią związaną z wychowaniem i pochodzeniem z określonego środowiska. Aktualnie kompetencje te wydają się być jednymi z bardziej kluczowych, zarówno w zakresie rozwoju kariery zawodowej, budowania relacji biznesowych jak również towarzyskich. Podczas analizy artykułów z branży HR, w każdym znajdziemy potwierdzenie istotności posiadania przez potencjalnego kandydata na pracownika właśnie kompetencji społecznych. Profesjonalni rekruterzy w trakcie prowadzonych rekrutacji poza sprawdzeniem wiedzy i doświadczenia zawodowego kandydata szczególnie zwracają uwagę i sprawdzają posiadane przez daną osobę kompetencje społeczne.Co więcej, niektóre branżowe wydawnictwa, w tym również rekruterzy i pracodawcy,  twierdzą iż kompetencje społeczne są ważniejsze od tzw. „twardych kwalifikacji”, związanych merytorycznie z danym obszarem. Niezwykle istotne jest więc ich zdobywanie i dalsze rozwijanie W ramach tego szkolenia doskonalimy umiejętności w zakresie: komunikacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności, autoprezentacji, zarządzania czasem, przywództwa, inteligencji emocjonalnej oraz samoświadomości.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności:

 • rozumienia samego siebie (emocje, cele, silne i słabe stron),
 • rozumienia innych (empatia),
 • komunikowania celów i potrzeb,
 • realizacji celów przy jednoczesnym budowaniu i zachowaniu dobrych stosunków z osobami w naszym otoczeniu,
 • efektywnego pełnienia różnych ról społecznych i zawodowych, współpracy, współdziałania i odpowiedzialności w grupie i otoczeniu,
 • budowania więzi emocjonalnych z innymi ludźmi,
 • osiągnięcia celów społecznych i jednostkowych z równoczesnym zachowaniem dobrych stosunków z partnerami interakcji,
 • mówienia i bycia rozumianym,
 • określania praw własnych i praw innych oraz stawiania granic,
 • bycia Panem swojego czasu,
 • zarządzania własną energią na wszystkich poziomach,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • budowania własnego wizerunku,
 • prowadzenia wystąpień publicznych,
 • identyfikacji i rozwijania cech lidera,
 • pracy zespołowej i zasad wpływania na innych.

 

Zapisz

Zapisz

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 48

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 60 min - część praktyczna
Program szkolenia

1. Podstawowe zasady komunikacji
2. Kanały komunikacyjne – komunikacja pośrednia i bezpośrednia
3. Bariery w komunikacji
4. Aktywne słuchanie jako podstawowe narzędzie
5. Rodzaje pytań, zadawanie pytań
6. Komunikat JA
7. Informacja zwrotna
8. Zaproszenia do rozmowy („otwieracze” )
9. Podsumowania
10. Plan wypowiedzi i pierwsze wrażenie
11. Dobieranie treści i sposobu mówienia do celu i odbiorców
12. Jak planować treść prezentacji?
13. Zastosowanie przykładów (historii)
14. Wykorzystanie emocji i budowanie dramaturgii wystąpienia
15. Mowa ciała, a spójność komunikatu
16. Korzystanie z różnych technik i mediów prezentacyjnych
17. Kontakt ze słuchaczami
18. Radzenie sobie z tremą podczas wystąpień
19. Cele jako podstawa działania
20. Wybór zadań poprzez priorytety
21. Techniki planowania działań w czasie
22. Optymalne wykorzystanie energii w ciągu dnia
23. Bariery – co najczęściej przeszkadza zarządzać czasem
24. Pochłaniacze i złodzieje czasu
25. Koncentracja i redukowanie stresu, a efektywność działania
26. Balans życiowy i efektywny odpoczynek
27. Asertywność i delegowanie zadań w zarządzaniu czasem
28. Typ osobowości, a wyzwania w zarządzaniu czasem
29. Przywództwo, a zarządzanie
30. Style przywództwa
31. Kiedy i jakim liderem jesteś?
32. Cechy przywódcy
33. Budowanie autorytetu lidera
34. Co osłabia autorytet?
35. Inteligencja emocjonalna w przywództwie
36. Zespół – Role zespołowe
37. Natura stresu
38. Co nas stresuje?
39. Walka, poddanie się, radzenie sobie, zarządzanie stresem
40. Bilans zysków i strat w stresie
41. Sposoby radzenia sobie ze stresem
42. Praca z ciałem – masaż, relaksacja
43. Praca z umysłem – wizualizacja, medytacja, trening autogenny, body scan
44. Radzenie sobie w sytuacji stresowej
45. Praca z przekonaniami
46. Czym jest asertywność
47. Ja Ok. Ty OK.
48. Prawa wg Fensternheim’a
49. Rodzaje zachowań: uległe, agresywne, asertywne
50. Asertywne Nie
51. Umiejętność przyjmowania i generowania krytyki
52. Umiejętność przyjmowania i generowania pochwały
53. Asertywność w różnych sytuacjach życiowych
54. Czym jest empatia?
55. Mój – Twój punkt widzenia
56. Sztuka budowania relacji z innymi
57. Ja w oczach innych ludzi
58. Wszyscy jesteśmy podobni w tym, że się różnimy; potęga różnorodności
59. Zasada lustra i inne mechanizmy mające wpływ na relacje z innymi
60. Po co nam emocje? Do czego służą?
61. Lista emocji
62. Co czuję, co myślę, co robię?
63. Mindfulness – o świadomym rozpoznawaniu i nazywaniu emocji własnych
64. Efekty ukrywania (nieczucia) emocji
65. Zarządzanie emocjami

Wymagania dla trenera
 • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanymi treściami programowymi oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub trenerskie,
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu treningów i warsztatów z tematyki kompetencji społecznych,
 • posiada udokumentowane przeprowadzenie 400 godzin treningów lub warsztatów z tematyki kompetencji społecznych.
Wyposażenie sali dydaktycznej
 • pomieszczenie powinno spełniać wymagania ergonomiczne oraz wskazane przepisami BHP,
 • stoły i krzesła dla uczestników szkolenia,
 • stół i krzesło dla prowadzącego szkolenie,
 • rzutnik multimedialny,
 • komputer z dostępem do internetu,
 • tablica typu flipchart wraz pisakami i zapasem kartek,
 • taśma malarska lub masa mocująca do wielokrotnego przyklejania.
Wymagania dla egzaminatora
 • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanymi treściami programowymi oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub trenerskie,
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu treningów i warsztatów z tematyki kompetencji społecznych,
 • posiada udokumentowane przeprowadzenie 200 godzin treningów lub warsztatów z tematyki kompetencji społecznych.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:
1. Część teoretyczna

 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową.

2. Część praktyczna

 • biurko dla egzaminatora,
 • komputer z dostępem do Internetu dla egzaminatora,
 • biurko i krzesło dla każdego egzaminowanego,
 • tablica flipchart z pisakami.
Podręczniki
Select

Kompetencje społeczne

 • Autor: Andrzej Cieplak, Edyta Dyrka
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
106
Opis

Życie przynosi nam każdego dnia wiele wyzwań.  Mówi się, że współczesny człowiek odbiera codziennie więcej informacji niż nasi przodkowie przez całe lata, a może nawet i całe życie. Sukces w tak złożonym świecie wymaga rozumienia otaczającej rzeczywistości, ale w jeszcze większym stopniu rozumienia samego siebie oraz posiadania umiejętności komunikowania swoich możliwości, potrzeb i oczekiwań.

W tej książce opisujemy osiem istotnych kompetencji osobistych: komunikację, asertywność, zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem, autoprezentację, sytuacje konfliktowe i empatię, zarządzanie emocjami oraz świadome przywództwo. Wybraliśmy właśnie te kompetencje, ponieważ uważamy, że jest to podstawowy zestaw narzędzi do efektywnego funkcjonowania. Dysponując nimi, będziemy mogli lepiej poznać samych siebie, lepiej zrozumieć innych i sprawniej przekazywać oraz odbierać strumień codziennych informacji.

Jesteśmy przekonani, że opisane tu kompetencje społeczne mają decydujący wpływ na rozwój kariery zawodowej, budowanie relacji biznesowych, jak również rodzinnych lub towarzyskich. Te tak zwane „kompetencje miękkie” są coraz bardziej cenione i dokładnie weryfikowane przez firmy poszukujące pracowników.

Zawarte w książce ćwiczenia pozwalają na praktyczne utrwalanie nabywanych umiejętności.

Podręcznik umożliwia również przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Kompetencje społeczne.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne
 1. Przez autoprezentację rozumiemy:
  a) Publiczne przekazanie informacji o swojej działalności zawodowej
  b) Przedstawienie się pisemne w dokumentach aplikacyjnych do pracy
  c) Umiejętność powiedzenia o sobie w interesujący i przyciągający uwagę sposób
  d) Napisaną przez autora informację o sobie na początku artykułu, książki czy innego dzieła
 2. Story Telling jest to:
  a) Umiejętność opowiadania barwnych historii
  b) Technika zjednywania klientów poprzez opowiadanie im historii obsługi innych klientów
  c) Mówienie o sobie z wykorzystaniem autentycznych, z życia wziętych historii, które pobudzają emocje słuchaczy
  d) Strategia promocyjna polegająca na zamieszczaniu w mediach społecznościowych ciekawych historii
 3. Które ze zdań jest jedną z zasad komunikacji:
  a) Komunikacja odbywa się wtedy, gdy co najmniej 2 osoby rozmawiają
  b) Komunikacja odbywa się tylko wtedy, gdy poziom zakłóceń pozwala na słyszenie się wzajemne
  c) Nawet wtedy, gdy nie wypowiadamy żadnych słów, nasze zachowanie, postawa, układ ciała, ruch – też stanowią komunikację i komunikują jakąś informację
  d) Najważniejszy w komunikacji jest jasny sygnał jaki wysyła nadawca
 4. Reguła SMART oznacza, że opisane cele są:
  a) Konkretne, Mierzalne, Osiągalne, Realistyczne i Terminowe
  b) Mądre – bo „smart” znaczy mądry
  c) Najlepiej pamięta się cele sformułowane z udziałem środków artystycznych typu „art”
  d) Samodzielne, Modyfikowalne, Adekwatne, Realistyczne i Terminowe
 5. Jaki (wg. badań Mehrabiana) jest udział 3 kanałów w komunikowaniu swoich uczuć, przekonań i postaw?
  a) Treść wypowiedzi 70%, brzmienie głosu 20%, komunikacja niewerbalna 10%
  b) Treść wypowiedzi 55%, brzmienie głosu 38%, komunikacja niewerbalna 7%
  c) Treść wypowiedzi 7%, brzmienie głosu 38%, komunikacja niewerbalna 55%
  d) Wszystkie kanały mają ten sam udział po 1/3
 6. Jednym z 3 poziomów słuchania jest słuchanie skoncentrowane. Polega ono na tym, że:
  a) Słuchający koncentruje się na tym co odpowiedzieć mówiącemu
  b) Słuchający koncentruje się na drugiej osobie i „słyszy” również emocje i uczucia mówiącego
  c) Słuchający analizuje w myślach wypowiedź i to jakie ma doświadczenia w temacie, o którym mowa
  d) Podczas słuchania, słuchający koncentruje się na faktach. Jeżeli coś odbiega od faktów, natychmiast koryguje informację
 7. Pytania dzielimy na otwarte i zamknięte. Które z poniższych pytań jest otwarte:
  a) Czy podobała Ci się ta książka?
  b) Kiedy skończyłeś czytać tą książkę?
  c) Lubisz czytać książki o takiej tematyce?
  d) Co najbardziej podobało Ci się w tej książce?
 8. Parafraza polega na:
  a) Konsekwentne powtarzanie frazy z informację, którą chcemy aby jak najlepiej zapamiętał rozmówca
  b) Dopytaniu rozmówcy o to do czego mamy wątpliwość
  c) Informacji zwrotnej dla rozmówcy dotyczącej emocji jakie usłyszeliśmy w jego wypowiedzi
  d) Powtórzeniu w postaci pytania, swoimi słowami, tego co powiedział nasz rozmówca
 9. Macierz Eisenhowera służy do ustalania priorytetów zadań. Jakie dwa parametry zadania brane są przy tym pod uwagę:
  a) Stopień pilności i stopień ważności
  b) Stopień pilności i kto zlecił zadanie
  c) Stopień ważności i stopień skomplikowania zadania
  d) Stopień ważności i kwalifikacje do wykonania zadania
 10. Przy realizacji swoich celów i ocenie skuteczności działania warto pamiętać o zasadzie Pareto. Zasada ta mówi, że:
  a) Działania skuteczne i nieskuteczne występują w proporcji 50/50
  b) 80% rezultatów jest spowodowana przez 20% przyczyn
  c) 60% zysków firm jest generowana przez 40% sprzedawanych produktów
  d) Nie można określić procentowej skuteczności działań, bo każde z nich może być zarówno skuteczne jak i nieskuteczne
 11. Zasada 60/40 dotyczy planowania zadań i mówi, że:
  a) Z każdych 100 zaplanowanych zadań, średnio wykonujemy 60, a 40 nie zostaje zrealizowane
  b) Jesteśmy w stanie zaplanować i zrealizować planowo 60% swojego czasu, a pozostałe 40% należy pozostawić na sytuacje niezaplanowane i zdarzenia i sytuacje spontaniczne
  c) W dobrze zaplanowanym tygodniu pracy powinniśmy wykonać maksymalnie 60, a minimalnie 40 zadań
  d) Nasza koncentracja na jednym zadaniu, utrzymuje się maksymalnie 60 min., a potem spada; dla podniesienia efektywności należy robić krótkie przerwy – najlepiej co 40 minut
 12. Prawo Parkinsona odnosi się do planowania czasu pracy i wynika z niego że:
  a) Czas na wykonanie zadania, należy zawsze powiększyć o 10%, tak aby dopracować ostatnie szczegóły
  b) Należy dobrze zaplanować czas wykonywanych zadań, gdyż inaczej będą one zajmować znacznie więcej czasu niż to konieczne
  c) Planując dzień pracy, powinno się zaplanować ilość dostępnego czasu i wykonywać po kolei tyle zadań ile się w nim zmieści
  d) Osobom chorym, należy przeznaczyć 50% więcej czasu na wykonanie zadania
 13. Wskaż, która z cech jest rzeczywiście zaletą w kontekście dobrej organizacji czasu:
  a) Wielozadaniowość – bo pozwala wykonywać wiele zadań jednocześnie
  b) Pedantyzm – bo motywuje do skupiania się na szczegółach, a przez to zadanie jest dobrze dopracowane
  c) Znajomość celów i priorytetów, gdyż pozwala wykonywać te zadania, które są najważniejsze
  d) Perfekcjonizm – bo przynosi perfekcyjne rezultaty i potem nie ma konieczności poprawiania
 14. Które ze zdań dotyczących stylów przywództwa jest prawdziwe (teoria Daniela Golemana):
  a) Rozróżnia się 6 stylów przywództwa i najskuteczniejszy z nich jest styl wizjonerski
  b) Rozróżnia się 6 stylów przywództwa; żaden z nich nie jest najlepszy – należy umieć stosować różne style w zależności od sytuacji
  c) W państwach demokratycznych, najskuteczniejszym stylem jest styl demokratyczny
  d) Najbardziej efektywny jest styl nakazowy (dyrektywny) czyli zarządzaniem przez polecenia, gdyż wtedy wszyscy dokładnie wiedzą co mają wykonać
 15. Który z poniższych opisów, najlepiej pasuje do przywódcy (lidera):
  a) Umiejętnie organizuje pracę sobie i innym
  b) Potrafi skutecznie delegować i egzekwować wykonanie zadań
  c) Inspiruje i bierze odpowiedzialność za siebie i innych
  d) Zna procedury i motywuje do ich przestrzegania
 16. Asertywność to:
  a) Ja OK, Ty nie OK
  b) Ja nie OK, Ty nie OK
  c) Ja OK, ty OK
  d) Ja nie OK, ty OK
 17. Technika „zdartej płyty” polega na:
  a) Używaniu w trakcie rozmowy z natrętnym rozmówcą tonu głosu przypominającego trzeszczenie zdartej płyty
  b) Stosowanie w trakcie rozmowy z natrętnym rozmówcą przerw w wypowiedzi, jak w zdartej, zacinającej się płycie
  c) Powtarzanie tego samego zdania w trakcie rozmowy z natrętnym rozmówcą, jak zdarta płyta
  d) Zdania a i b są prawdziwe
 18. Asertywne prawa według Fensternheim’a to:
  a) Masz prawo do robienia czegoś dopóty, dopóki nie rani to kogoś innego
  b) Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb dopóki uznajesz, że druga osoba nie ma prawa odmówić
  c) Zdania a i d są prawdziwe
  d) Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie – nawet jeśli rani to kogoś innego – dopóty, dopóki Twoje intencje nie są agresywne lecz asertywne
 19. Przeciwieństwem uległości jest:
  a) Agresja
  b) Asertywność
  c) Manipulacja
  d) Wszystkie prawdziwe
 20. U podstaw agresji leży:
  a) Obawa bycia nieakceptowanym przez grupę
  b) Chęć zaatakowania, zanim ktoś zaatakuje jako pierwszy
  c) Zdania a i b są prawdziwe
  d) Zdania a i b są fałszywe
 21. Radzenie sobie ze stresem polega na:
  a) Stosowaniu różnych technik, tak by w efekcie całkowicie pozbyć się stresu
  b) Stosowaniu różnych technik, pozwalających na dostosowywanie swojego zachowania do zmieniającego się otoczenia (sytuacji stresujących)
  c) Jak najczęstszym eksponowaniu się na sytuacje stresowe, po to by sprawdzać własną wytrzymałość
  d) Stosowaniu wyłącznie odpowiednich technik oddechowych
 22. Technika polegająca na przenoszeniu uwagi kolejno na poszczególne części swojego ciała (od palców u nóg po czubek głowy) to:
  a) Trening autogenny
  b) Wizualizacja
  c) Medytacja
  d) Body scan
 23. Według koncepcji Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a najbardziej stresuje nas:
  a) Śmierć współmałżonka, rozwód, separacja małżeńska
  b) Śmierć współmałżonka, rozwód, narodziny dziecka
  c) Rozwód, separacja małżeńska, narodziny dziecka
  d) Separacja małżeńska, narodziny dziecka, śmierć współmałżonka
 24. Optymalny poziom stresu wpływający pozytywnie na poziom wykonania zadania to:
  a) Dystres
  b) Metastres
  c) Eustress
  d) Żadne z powyższych
 25. Wśród podstawowych 6 emocji według p. Ekmana wyróżniamy:
  a) Obawę, radość, wściekłość
  b) Radość, strach, szczęście
  c) Strach, złość, radość
  d) Szczęście, strach, smutek
 26. Prawdziwe jest zdanie:
  a) Emocje dzielą się na dobre i złe
  b) Wskazane jest ukrywanie emocji, gdyż mogą powodować utatę kontroli nad sobą
  c) Nie ma dobrych i złych emocji, wszystkie czemuś służą
  d) Zdania a i b są prawdziwe
 27. Inteligencja emocjonalna to:
  a) Zdolność do rozpoznawania, używania oraz radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi własnymi i innych osób
  b) Zdolność do rozpoznawania, używania oraz radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi własnymi
  c) Zdolność do rozpoznawania i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób
  d) Wszystkie zdania są fałszywe
 28. Poczucie, że ma się wpływ na swój los, dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji zgodnie z własnymi przekonaniami i potrzebami to:
  a) Zewnątrzsterowność
  b) Predestynacja
  c) Wewnatrzsterowność
  d) Egocentryzm
 29. Najwyższym poziomem zaspokojenia własnych potrzeb według piramidy Maslowa jest:
  a) Zaspokojenie potrzeby miłości i akceptacji
  b) Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa
  c) Zaspokojenie potrzeby samorealizacji
  d) Zaspokojenie wszystkich potrzeb fizjologicznych
 30. Przez świadomą uważność (mindfulness) rozumiemy:
  a) Zarządzanie własnymi emocjami
  b) Bycie w chwili obecnej z pełną świadomością i uwagą i bez osądzania, czy ta chwila jest dobra, czy zła
  c) Umiejętność stosowania technik oddechowych
  d) Koncentracja na myśli jaką mamy w danej chwili

Zadanie 1:

Poniżej sformułowany cel, opisz tak aby spełniał kryteria  SMART. Uzasadnij krótko, że spełniane jest każde z 5 kryteriów SMART.

Cel – „Nauczę się prowadzić samochód.”

 

Zadanie 2:
Wyjaśnij co to jest Macierz Eisenhowera, a następnie przyporządkuj określone tam kryteria do następujących zadań:
1. Dzisiaj, za godzinę umówione spotkanie z szefem projektu.
2. Za 2 godziny oglądanie transmisji meczu siatkówki polskiej drużyny.
3. Znowu utyłam(em) o 2 kilogramy. Muszę to zmienić – rozpocznę regularne chodzenie na basen.
4. Obejrzeć tą komedię, o której mówił ostatnio Tomek, że mu się podobała.

 

Zadanie 3:
Do podanych scenek przygotuj asertywną odpowiedź:

1. Rejestrujesz się do lekarza, masz 8 numerek, pod gabinetem czeka już kilka osób. Pytasz kto ma 7, żeby wiedzieć za kim wchodzisz. Na to pytanie pada odpowiedź: my tu mamy swoja kolejkę, kto przyjdzie ten wchodzi, czekamy tu wszyscy i wszyscy jesteśmy chorzy….

2. Dzwoni do Ciebie mama i informuje, że oczekuje, iż w najbliższy weekend przyjedziesz do domu. Mieszkasz w innym mieście, informujesz mamę, że na sobotę i niedzielę zaplanowałeś już czas ze znajomymi. Mama mówi, że należy jej się odrobina szacunku po tylu latach trudu wychowania.

3. Ostatnio zaszalałaś/łeś i zmieniłeś/łaś fryzurę. Zawsze chciałaś/łeś mieć na głowie ognistoczerwonego irokeza. Od tygodnia paradujesz po ulicach z nową stylizacją na głowie. Jesteś zadowolony/na z efektu. Właśnie masz spotkanie z dawno niewidziana znajomą, wchodzisz do kawiarni, gdzie się umówiliście. Koleżanka mierzy Cię wzrokiem od góry do dołu, nic nie mówi, za to jej mina wyraża dezaprobatę. Po chwili milczenia mówi: „Jak się ma na głowie coś takiego, trudno oczekiwać by ludzie traktowali Cię poważnie”