Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D

Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2 i 3D_bKomputerowe projektowanie CAD ma bardzo duże zastosowanie w budownictwie oraz przemyśle. Trudno sobie wyobrazić powstanie jakiegokolwiek elementu: śruby, części samochodowej, komputera lub też obiektu, począwszy od przydrożnej tablicy z reklamami, poprzez domy, aż do mostów i hal, bez uprzedniego zaprojektowania i dokumentacji w środowisku CAD.

Zapotrzebowanie zarówno w przemyśle, jak i wśród licznych biur projektowych, na specjalistów w zakresie projektowania w środowisku CAD 2D i 3D otwiera przed znającymi te zagadnienia szerokie możliwości kariery zawodowej. Komputerowe projektowanie CAD 2D i 3D jest ukierunkowane na opanowanie wiedzy, która predysponuje do sprawnego i efektywnego przygotowywania i tworzenia projektów w środowisku CAD.

Cele szkolenia:

 • Umiejętność dostosowania aplikacji do własnych potrzeb i wymagań
 • Ćwiczenie umiejętności tworzenia kompletnego rysunku technicznego na płaszczyźnie i w przestrzeni
 • Zwiększenie efektywności oraz optymalizacji pracy poprzez znajomość technik zaawansowanych 2D i 3D

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 30 minut - część teoretyczna
 • 60 minut - część praktyczna
Program szkolenia

1. Tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej
1.1. Podstawowe wiadomości

 • Uruchamianie programu oraz omówienie środowiska graficznego
 • Przycisk AutoCAD 2016
 • Pasek narzędzi szybkiego dostępu
 • Karty narzędzi
 • Panele narzędzi
 • Wyświetlanie paska menu
 • Obszary robocze
 • Standardy rysunkowe

1.2. Układy współrzędnych

 • Układ współrzędnych prostokątnych
 • Układ współrzędnych walcowych
 • Układ współrzędnych sferycznych
 • Jednostki rysowania/jednostki pracy
 • Zakres rysunku

1.3. Podstawowe operacje na plikach

 • Otwieranie rysunku
 • Tworzenie nowego rysunku
 • Zapisywanie rysunku
 • Zmiana nazwy i lokalizacji bieżącego rysunku

1.4. Zarządzanie danymi graficznymi

 • Szablony programu
 • Zapis (eksport) rysunku do formatu DXF (Drawing Interchange Format)
 • Importowanie rysunków z formatu DXF (Drawing Interchange Format)

1.5. Korzystanie z dostępnych funkcji pomocy

 

2. Tworzenie obiektów

2.1. Rysowanie prostych obiektów

 • Linia
 • Polilinia
 • Prostokąt
 • Wielokąty
 • Okrąg
 • Elipsa
 • Łuk
 • Splajn

2.2. Tworzenie kreskowania, wypełnienia i przykrycia

2.3. Obiekty tekstowe

 • Tekst jednowierszowy
 • Tekst wielowierszowy

 

3. Edycja obiektów

3.1. Zaznaczanie obiektów

 • Metody selekcji
 • Wybór za pomocą okna
 • Wybór za pomocą lassa
 • Praca z uchwytami

3.2. Indywidualne definiowanie i zmiana cech obiektów
3.3. Warstwy

 • Określanie i modyfikacja cech warstwy
 • Zmiana nazwy warstwy
 • Zmiana koloru warstwy
 • Określanie statusu warstw

3.4. Modyfikacja obiektów

 • Kopiowanie obiektów
 • Wymazywanie (usuwanie) obiektów z rysunku
 • Przesuwanie
 • Obracanie
 • Skalowanie
 • Tworzenie szyku prostokątnego i biegunowego
 • Wydłużanie
 • Ucinanie
 • Zaokrąglanie krawędzi
 • Fazowanie krawędzi
 • Rozbijanie obiektów

 

4. Rysowanie precyzyjne i wymiarowanie

4.1. Stosowanie narzędzi rysowania precyzyjnego

 • Stosowanie siatki i skoku
 • Stosowanie współrzędnych
 • Tryby lokalizacji

4.2. Wymiarowanie obiektów

 • Wymiar liniowy
 • Wymiar wyrównany
 • Współrzędne
 • Wymiarowanie promienia, średnicy lub długości łuku
 • Wymiar kątowy
 • Wymiar szeregowy
 • Wymiar od bazy
 • Szybkie wymiarowanie
 • Edycja wymiarów

4.3. Style wymiarowania

 • Tworzenie własnych stylów wymiarowania
 • Edycja stylu wymiarowania
 • Ustawienie stylu wymiarowania jako stylu bieżącego

 

5. Bloki

5.1. Definiowanie bloku na rysunku i jego zapis

5.2. Wstawianie bloku

 • Uwzględnienie cech wstawianego bloku

5.3. Edytowanie bloku

 

6. Modelowanie bryłowe (ACIS)

6.1. Układy współprzędnych

6.2. Omówienie tworzenia brył 3D

 • KOSTKA
 • STOŻEK
 • WALEC
 • KLIN
 • OSTROSŁUP
 • TORUS

6.3. Bryły złożone

 • Historia brył 3D
 • SUMA
 • RÓŻNICA
 • ILOCZYN
 • WYCIĄGNIJ
 • SKOS (Przeciągnięcie)
 • PRZEKRĘĆ

 

7. Oglądanie rysunku w przestrzeni

7.1. Rzutowania perspektywiczne
7.2. Style wizualne

 

8. Nawigacja 3D

8.1. Korzystanie z narzędzi nawigacji 3D

 • 3DORBITA
 • 3DWORBITA
 • 3DCORBITA
 • 3DODLEG
 • 3DKAMERA

 

9. Rysowanie precyzyjne 3D

9.1. Modyfikowanie obiektów za pomocą metauchwytów

 • Wyświetlanie metauchwytów
 • Przełączanie między metauchwytami

9.2. Przesuwanie obiektów 3D

 • Ograniczanie przesunięcia do osi
 • Ograniczanie przesunięcia do płaszczyzny
 • Obracanie obiektów 3D
 • Procedura

9.3. Skalowanie proporcjonalne brył 3D

 

10. Wydruk

10.1. Tworzenie i skalowanie pojedynczej rzutni w przestrzeni modelu i papieru

 • Tworzenie rzutni
 • Skala rzutni

10.2. Dostosowanie arkusza przestrzeni papieru

 • Tworzenie arkuszy
 • Modyfikacja arkuszy

10.3. Ustalanie parametrów wydruku

 • Wybór plotera/drukarki
 • Określenie zakresu wydruku
 • Określenie skali wydruku
 • Określenie orientacji arkusza
 • Określenie rozmiaru papieru

10.4. Zasady przygotowania formatki rysunkowej

 • Formaty rysunkowe dla nowego szablonu formatki
 • Linie rysunkowe stosowane w formatce rysunkowej (według normy PN-82/N-01616)
Wyposażenie sali szkoleniowej

1. Pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu.

2. Sprzęt potrzebny do realizacji zadania:

a. Zestaw komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem AutoCAD 2016.

 • Inne istotne elementy.
 • Stanowisko egzaminacyjne powinno być przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
 • Podczas przygotowywania stanowiska egzaminacyjnego należy pamiętać o zasadach ergonomii.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

1. Pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu.

2. Sprzęt potrzebny do realizacji zadania:

a. Zestaw komputerowy dla każdego uczestnika egzaminu z zainstalowanym oprogramowaniem:

 • AutoCAD 2016 lub inny umożliwiający przeprowadzenie egzaminu
 • dostęp do Internetu.
Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC w zakresie projektowania inżynierskiego w środowisku CAD:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:
  • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów, co najmniej I stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanymi treściami programowymi w zakresie zdefiniowanych kompetencji dla projektowania inżynierskiego 2D i 3D,
 • minimum 3 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu projektowania inżynierskiego w środowisku CAD (2D i 3D),
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • inne dodatkowe zaświadczenia potwierdzające znajomość projektowania w środowisku CAD,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Select

Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D

 • Autor: Tomasz Owsianka, Tomasz Baranowski, Sebastian Panas
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
214
Opis

Komputerowe projektowanie w środowisku CAD ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia, w szczególności budownictwie oraz przemyśle. Elementy takie, jak np. śruby, części samochodowe, elementy komputera, tablice z reklamami, również złożone i czasochłonne konstrukcje budynków nie mogłyby powstać bez uprzedniego zaprojektowania i przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Stąd też wszechobecne zapotrzebowanie na specjalistów obsługujących ten program otwiera szerokie możliwości zawodowe w tej dziedzinie.

Podręcznik przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w środowisku AutoCad oraz użytkowników posiadających tylko podstawową wiedzę w pracy z programem. Materiał zawiera elementy wiedzy dotyczącej elektronicznej dokumentacji technicznej, tworzenia i edycji obiektów, modelowania bryłowego, wymiarowania, przeglądania rysunku w przestrzeni, a także wydruku. Jest on ukierunkowany na opanowanie wiedzy, która predysponuje do sprawnego i efektywnego przygotowywania i tworzenia projektów w środowisku CAD, dając jednocześnie podstawy do dalszego rozwoju.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2 i 3D.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1.    Aby wyświetlić generalne ustawienia programu AutoCAD:
a.    Wpisujemy polecenie USTAWIENIA
b.    Wpisujemy polecenie OPCJE
c.    Wpisujemy polecenie PROJEKT
d.    Odpowiedzi A i B są poprawne
2.    Określenie położenia punktu o współrzędnych (10,20,30) można wyznaczyć za pomocą polecenia:
a.    10,20,30
b.    *10,20,30
c.    @10,20,30
d.    Wszystkie odpowiedzi są poprawne
3.    Aby wprowadzić współrzędne względne podczas rysowania zastosujemy znak:
a.    *
b.    ”
c.    @
d.    <
4.    Jaki obiekt zostanie narysowany po wykonaniu procedury poniżej
– W linii poleceń: L
– Określ pierwszy punkt: 0,0
– Określ następny punkt lub [Cofaj]: @100<60
– Określ następny punkt lub [Cofaj]: @100<-60
– Określ następny punkt lub [Zamknij Cofaj]: z
a.    Prostokąt
b.    Kwadrat
c.    Trójkąt równoramienny
d.    Trójkąt równoboczny
5.    Polecenie @100<45 podczas rysowania narzędziem linia spowoduje:
a.    Narysowanie prostej o długości 45 jednostek, pod kątem 100 stopni
b.    Narysowanie prostej o długości 100 jednostek, pod kątem 45 stopni
c.    Wygeneruje błąd w programie i uniemożliwi dalsze rysowanie
d.    Narysowanie prostej o długości 100 jednostek pod kątem mniejszym niż 45 stopni
6.    Dostępne jednostki rysunkowe w programie AutoCAD to:
a.    Architektoniczny i inżynierski
b.    Inżynierski, naukowy
c.    Ułamkowy
d.    Wszystkie odpowiedzi są poprawne
7.    Aby zmienić granice rysunku należy skorzystać z polecenia:
a.    GRANICA
b.    GRANICE
c.    GE
d.    Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
8.    Kliknięcie na obiekt uprzednio zaznaczony z wciśniętym klawiszem SHIFT spowoduje:
a.    Usunięcie obiektu
b.    Usunięcie zaznaczenia z obiektu
c.    Niczego nie spowoduje
d.    Przeniesienie obiektu na inną warstwę
9.    Uchwyty obiektu widoczne po jego uprzednim zaznaczeniu, służą do:
a.    Przesuwania, rozciągania
b.    Obracania
c.    Ucinania
d.    Odpowiedzi A i B są poprawne
10.    W celu określenia jednostek rysunkowych:
a.    Nie da się zdefiniować jednostek rysunkowych podczas rysowania
b.    Wpisujemy polecenie JEDN
c.    Ścieżka: Pasek menu / Format / Jednostki…
d.    Odpowiedź B i C są poprawne
11.    Ustawienia dotyczące sposobu wyświetlania kolorów programu znajdziemy w:
a.    Stylach wizualizacji
b.    Opcje / Wyświetl – kolory…
c.    Menadżerze warstw
d.    Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
12.    Które narzędzie wspomagające rysowanie precyzyjne przyciąga kursor do symetrii wskazanego odcinka podczas kreślenia linii?
a.    Orto
b.    Śledzenie biegunowe
c.    Lokalizacja względem obiektów
d.    Kreślenie izometryczne
13.    Narzędzie wspomagające rysowanie precyzyjne ORTO powoduje:
a.    Wymuszone rysowanie pod kątem ostrym
b.    Wymuszone rysowanie pod kątem prostym
c.    Rysowanie w przestrzeni 3D
d.    Rysowanie na dowolnym obszarze roboczym
14.    Aby program wyświetlał szerokości nadane obiektom w projekcie:
a.    Wpisz polecenie LWDISPLAY i zmień wartość z NIE na TAK
b.    Włącz w pasku rysowania precyzyjnego opcję Pokaż/Ukryj Szerokość linii
c.    AutoCAD nie wyświetla szerokości linii są one widoczne tylko podczas wydruku
d.    Odpowiedź A i B są poprawne
15.    Włączenie funkcji SKOK powoduje:
a.    Rysowanie w przestrzeni 3D
b.    Skokowy ruch kursora myszy podczas rysowania narzędziem np. Linia
c.    Rysowanie tylko w granicach rysunku
d.    Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
16.    Szablon dla rysunku w programie AutoCAD ma rozszerzenie:
a.    *.dwx
b.    *.dwg
c.    *.dwt
d.    *.dxf
17.    Formatem zapisu projektu zapisanego w formie binarnej, umożliwiający otworzenie go w innych programach typu CAD jest:
a.    *.dwg
b.    *.dwt
c.    *.dxf
d.    *.pdf
18.    Wprowadzanie dynamiczne to:
a.    Sterowanie podczas wprowadzania danych przy kursorze, wprowadzaniem wymiarów, monitowaniem dynamicznym i wyglądem etykiet narzędzi rysunku
b.    Sterowanie podczas wklejania obiektów rysunkowych na podstawie ich skali
c.    Wprowadzanie tymczasowych warstw
d.    Wprowadzenie z góry określonych długości odcinków pod kątem prostym
19.    Podstawowe obszary robocze jakimi dysponujemy w programie AutoCAD zaraz po zainstalowaniu to:
a.    Rysowanie i opis, podstawy 3D, modelowanie 3D
b.    Rysowanie, podstawy , modelowanie
c.    Opis 2D, podstawy 3D, modelowanie 3D
d.    Podstawy 2D, podstawy 2D, modelowanie 3D
20.    Narzędzie LINIA tworzy proste po zakończeniu rysowania, jako:
a.    Oddzielne elementy na jednej warstwie
b.    Połączone elementy na jednej warstwie
c.    Region
d.    Oddzielne elementy, widoczne tylko w przestrzeni MODEL
21.    Narzędzie LINIA wywołujemy poleceniem:
a.    _LINE
b.    PLINIA
c.    WLINIE
d.    MLINIA
22.    Polilinia to:
a.    Sekwencja połączonych segmentów linii utworzonych, jako pojedynczy obiekt
b.    Sekwencja rozdzielonych segmentów linii utworzonych, jako zbiór obiektów
c.    Połączone linie, łuki, które po zakończeniu rysowania możemy pojedynczo edytować z wciśniętym klawiszem CTRL
d.    Odpowiedzi A i C są poprawne
23.    Rysując polilinią możemy:
a.    kreślić linię o określonej szerokości końcowej i początkowej
b.    kreślić łuk o określonej szerokości końcowej i początkowej
c.    kreślić linię o określonej półszerokości
d.    Wszystkie odpowiedzi są poprawne
24.    Narzędzie POLILINIA wywołujemy poleceniem:
a.    PA
b.    PLINIA
c.    _paline
d.    Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
25.    Rysunek odręczny, który tworzą pojedyncze obiekty typu LINIA, POLILINIA, SPLAJN wywołamy poleceniem:
a.    RYSUJ
b.    SZKICUJ
c.    RODRĘCZNY
d.    RO
26.    Łuku nie narysujemy techniką:
a.    Początek, środek, koniec
b.    Początek, koniec, promień
c.    Środek, początek, cięciwa
d.    Koniec, środek, cięciwa
27.    Narzędzie ŁUK wywołamy poleceniem:
a.    WYMŁUK
b.    ŁUK
c.    LINIAŁUK
d.    LŁUK
28.    Narzędzie PROSTOKĄT wywołamy poleceniem:
a.    PKĄT
b.    PROSTOK
c.    _RECTANGG
d.    PR
29.    Narzędzie WIELOBOK może posiadać minimalną ilość boków:
a.    2
b.    3
c.    4
d.    5
30.    Narzędzie WIELOBOK może być:
a.    Wpisany i Opisany
b.    Wywołany i Opisany
c.    Wielki i Opisany
d.    Wpisany i Ortogonalny

System oceny: 34 pytań i 34 punktów możliwych do zdobycia.
Małe błędy w zadaniu skutkują oceną 0,5 punktu i nie może być ich więcej niż 50% w danym zagadnieniu. W takim przypadku ocena to 0 punktu.
Czas przewidziany na realizację zadań egzaminacyjnych to 60 min.

1.    Otwórz folder egzaminacyjny o nazwie VCC CAD, znajdujący się w miejscu wskazanym przez egzaminatora.
2.    Otwórz plik o nazwie EGZAMIN.dwg
3.    Zmień kolory okna rysunku:
KONTEKST: Obszar modelu 2D / ELEMENTY INTERFEJSU: Tło jednolite /
KOLOR: Biały
4.    Zmień parametry rysunku na:
DOKŁADNOŚĆ: (Typ: dziesiętne, dokładność: 0)
KĄT: (Typ: stopnie dziesiętne, dokładność: 0)
SKALA WSTAWIANIA: Centymetry
ZWROT: Wschód 0.00
5.    Utwórz warstwy:
a.    Nazwa: Ke / Kolor: Zielony 92 / Szerokość: 0.15 mm
b.    Nazwa: We / Kolor: Czerwony 10  / Szerokość: 0.35 mm
c.    Nazwa: Oe / Kolor: Błękitny 140 / Szerokość: 0.15 mm / Drukuj: NIE
d.    Nazwa: Re / Kolor: Szary / Szerokość: 0.1 mm
e.    Nazwa: Ra / Kolor: Czarny / Szerokość: 0.05 mm
f.    Nazwa: Me / Kolor: HSL 162,89,37 / Szerokość: 0.25 mm
6.    Ustaw granice rysunku w obszarze modelu na: 297 x 420 mm (A3)
o początku w punkcie (0,0).
7.    Wyświetl siatkę i ustaw jej parametry odstępów między węzłami siatki na:
ODSTĘP X: 0.3
ODSTĘP Y: 0.3
GŁÓWNA LINIA CO: 3
8.    Przejdź do obszaru papieru (Uklad1) i zmień jego nazwę na: Drukowanie
9.    Zmień ustawienia wydruku karty Drukowanie:
a.    Drukarka/ploter: DWG To PDF.pc3
b.    Rozmiar papieru: ISO A3 (297 x 420 mm)
c.    Skala wydruku: 8:1 mm
10.    Usuń istniejącą rzutnię i wstaw nową z wykorzystaniem techniki: Dopasuj, a następnie zapisz plik.
11.    Otwórz plik o nazwie Rama.dxf
a.    Skopiuj z obszaru Model ramę i wklej ją do karty Drukowanie, w pliku Egzamin.dwg umieszczając jej prawy dolny róg w dolnym prawym rogu istniejącej rzutni.
b.    Dopasuj rzutnię do ramki, aby nie wystawała poza nią za pomocą metauchwytów.
12.    Zapisz plik Egzamin, jako szablon (*.dwt) pod nazwą: Przykładowy VCC w folderze egzaminacyjnym VCC CAD. Podczas zapisu jednostki miary ustaw na: metryczne.
13.    Utwórz nowy rysunek na podstawie wcześniej utworzonego szablonu Przykłądowy VCC.