Doradztwo zawodowe

http://www.dreamstime.com/-image19972754Doradcy zawodowi VCC skupieni są wokół Fundacji VCC oraz Akademii Edukacyjnych. Do zadań Doradców zawodowych VCC należy dokonywanie rozpoznania predyspozycji zawodowych i doradztwo w zakresie wyboru – zmiany – doskonalenia: ścieżki zawodowej, w sposób odpowiadający potrzebom współczesnego rynku pracy oraz ścieżki edukacyjnej, adekwatnej do realiów aktualnego rynku pracy, jak i w kontekście zawodów przyszłości. Sporządzane przez Doradcę zawodowego wspólnie z klientem Indywidualne Plany Rozwoju umożliwiają wybór właściwych dla danej osoby branż i zawodów, odpowiednich kierunków kształcenia oraz skutecznych metod poszukiwania – zmiany zatrudnienia. Wiedza i praca Doradcy zawodowego mogą być również pomocą i źródłem inspiracji do zmian w zakresie zarządzania personelem zarówno w dużych jak i małych przedsiębiorstwach. Certyfikat VCC z zakresu Doradztwa zawodowego ważny jest przez okres 5 lat.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 3 x 24 godziny

Czas trwania egzaminu

 • 105 min - część teoretyczna
 • 180 min - część praktyczna
Wymagania dla Trenera
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys zawodowy
 • Studia wyższe magisterskie
 • Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego lub licencja doradcy zawodowego lub certyfikat doradcy zawodowego VCC
 • Przeprowadzenie co najmniej 200 godzin szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat z zakresu poradnictwa zawodowego, rynku pracy
 • Przedstawienie minimum 3 rekomendacji z firm, na rzecz których były świadczone usługi szkoleniowe
 • Potwierdzenie posiadanych kompetencji, poprzez zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego z zakresu doradztwa zawodowego z minimalnym wynikiem 90%
 • Potwierdzenie znajomości koncepcji certyfikacji VCC, poprzez rozwiązanie testu z minimalnym wynikiem 60%
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o gotowości do współpracy w ramach certyfikacji VCC w zakresie doradztwa zawodowego

Do pobrania:

Życiorys zawodowy

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o gotowości do współpracy

Wymagania dla Egzaminatora
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys zawodowy
 • Wykształcenie wyższe magisterskie
 • Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego lub licencja doradcy zawodowego II stopnia
 • 3 letnie doświadczenie z zakresu poradnictwa zawodowego
 • Przeprowadzenie co najmniej 100 godzin szkoleniowo – doradczych w okresie ostatnich 3 lat
 • Przedstawienie minimum 3 rekomendacji firm, na zlecenie których były świadczone usługi szkoleniowe
 • Potwierdzenie posiadanych kompetencji, poprzez zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego z zakresu doradztwa zawodowego z minimalnym wynikiem 90%
 • Potwierdzenie znajomości koncepcji certyfikacji VCC, poprzez rozwiązanie testu z minimalnym wynikiem 60%
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o gotowości do współpracy w ramach certyfikacji VCC w zakresie doradztwa zawodowego
Program szkolenia dla osób z wykształceniem kierunkowym

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji VCC z zakresu doradztwa zawodowego dla osób spełniających następujące kryteria:

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • ukończone (bądź w trakcie) studia podyplomowe z doradztwa zawodowego;
 • minimum dwuletni staż pracy na stanowisku doradcy zawodowego (lidera klubu pracy);

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu VCC z zakresu doradztwa zawodowego.

Szkolenie zawiera bloki tematyczne:
1. Rynek pracy w Polsce i w UE.
2. Prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia.
3. Proces rekrutacji i selekcji.
4. Poradnictwo grupowe /Metody i techniki pracy z grupą/.
5. Poradnictwo indywidualne /w tym dla osób niepełnosprawnych/.
6. Zawodoznawstwo.
7. Warsztat pracy doradcy zawodowego.

Uzupełnieniem części szkoleniowej będzie część warsztatowa poświęcona rozwiązywaniu przypadków doradczych w formie pakietu case study oraz scenki tematyczne związane z prowadzeniem procesu doradczego.

Program szkolenia dla osób bez wykształcenia kierunkowego

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji VCC z zakresu doradztwa zawodowego dla osób spełniających następujące kryteria:

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe na stanowiskach nauczycielskich, pedagogicznych, psychologicznych, kadrowych i innych w obszarze HR

Czas trwania szkolenia: 3 sesje zjazdowe po 3 dni(24 jednostki lekcyjne).

Przed szkoleniem uczestnicy otrzymają wykaz literatury, z którą należy się systematycznie zapoznawać.
Pomiędzy kolejnymi zjazdami uczestnicy będą mieli zadania do wykonania, które będą podlegać ocenie.

 I. Zjazd (3 dni szkoleniowe)

1 dzień
1. Rynek pracy w Polsce i w UE:

 • Zagadnienia związane z rynkiem pracy
 • Podstawowe pojęcia dotyczące rynku pracy
 • Problematyka bezrobocia w Polsce i UE
 • Przedsiębiorczość w praktyce

2 dzień
2. Prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia:

 • Zagadnienia z zakresu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Praktyczne zastosowanie KP na stanowisku doradcy zawodowego

3 dzień
3. Proces rekrutacji i selekcji:

 • Metody i narzędzia stosowane w procesie rekrutacji i selekcji
 • Narzędzia marketingu osobistego
 • Warsztaty z wykorzystaniem kwestionariuszy i kart przypadków

II. Zjazd (3 dni szkoleniowe)

1 dzień
1. Poradnictwo indywidualne:

 • Proces poradniczy – rozmowa doradcza
 • Warunki skutecznego doradztwa zawodowego
 • Bariery wewnętrzne i zewnętrzne w stosowaniu technik poradniczych

2 dzień
2. Niepełnosprawność – szczególne warunki poradnicze 3. Poradnictwo grupowe:

Metody i techniki pracy z grupą
3 dzień
4. Warsztat pracy grupowej w poradnictwie zawodowym

III. Zjazd (3 dni szkoleniowe)

1 dzień
1. Zawodoznawstwo:

 • Pojęcia i terminologia związane z zawodoznawstwem
 • Teczki zawodów – charakterystyki
 • Zawodoznawstwo w praktyce na stanowisku doradcy zawodowego

2 dzień
2. Warsztat pracy doradcy zawodowego:

 • Poradnictwo indywidualne (ćwiczenia, symulacje, analiza z zastosowaniem kwestionariuszy, testów, case study)

3 dzień
3. Warsztat pracy doradcy zawodowego:

 • Poradnictwo grupowe (ćwiczenia, symulacje, analiza z zastosowaniem kwestionariuszy, testów, case study)
 • Podczas ostatniego zjazdu nastąpi ocena przygotowanych przez uczestników prezentacji tematycznych.
Literatura

I. RYNEK PRACY W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ

Kapitał ludzki w gospodarce, (red.) D. Kopycińska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin, 2003 Rozdział: Segmentacja rynku pracy, A.Musiał-Paczkowska (wersja elektroniczna – http://mikroekonomia.net/pl/library/85)

Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju. Praca zbiorowa, Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, W-wa 2008
Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), PWN, W-wa 2007
Europejski rynek pracy. K. Wach, Wolters Kluwer Polska, W-wa 2007
Poradnictwo zawodowe. Doświadczenia pierwszych lat w Unii Europejskiej. Zeszyt informacyjno – metodyczny doradcy zawodowego Nr 38, G. Morys-Gieorgica, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, W-wa 2007
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późn. zm.
Wydanie specjalne – Rynek Pracy – październik 2004, Rozdział: Międzynarodowa Organizacja Pracy www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/20041029153209.pdf
http://www.bezrobocie.org.pl/x/314542
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_pl.htm
Poradnik – Dla szukających pracy w Niemczech, Konsulat Generalny RP w Hamburgu – Dział Prawny, Hamburg 2011 wersja elektroniczna: http://www.pip.gov.pl/html/pl/doc/niemcy_poradnik.pdf

II. PRAWO PRACY I ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

 Elastyczne formy zatrudnienia szansą na pracę. Praca zbiorowa. M.Dobrowolska (red.), KMB Press, W-wa 2010

Mam już pracę. Prawo pracy. M. Stojek – Siwińska, W-wa 2007
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późn. zm.
Ustawa Kodeks Pracy 2012 tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.
Elastyczne Formy Zatrudnienia na przykładzie Job-sharingu, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy S-to-S, http://equal.plineu.org/rezultaty/zalaczniki/res/job-sharing.pdf

III. PROCES REKRUTACJI I SELEKCJI

 Zarządzanie zasobami ludzkimi. E. McKenna i N. Beech, FELBERG, W-wa 1999

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. M. Dale, Oficyna Ekonomiczna, W-wa 2006
Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy – metody rekrutacji i selekcji. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego. A. Baczyńska A. i A Kosy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, W-wa 2009
Zarządzanie personelem. R. Jurkowski, ABC, W-wa 1998
Narzędzie do stosowania rekrutacji i selekcji. G. Fox i D. Taylor, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
Zeszyty informacyjno – metodyczne doradcy zawodowego Nr 3, Praca zbiorowa, Krajowy Urząd Pracy, W-wa 1994
http://europass.cedefop.europa.eu/pl/about

IV. PORADNICTWO INDYWIDUALNE, W TYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH /NARZĘDZIA DORADCY ZAWODOWEGO

Człowiek i praca, Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, J.E.Karney (red.), Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, W-wa 1998

Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych. E. Sarzyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2007
Komunikacja między ludźmi. S.P.Morreale, B.H.Spitzberg, J.K.Barge, PWN, W-wa 2008
Metodyka poradnictwa zawodowego. Aspekty psychologiczne – wskazówki praktyczne. Zeszyty Informacyjno – Metodyczne Doradcy Zawodowego. G. Weidner, J. Sturm, K. Bauer, Krajowy Urząd Pracy, W-wa 1996
Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Zeszyty informacyjno – metodyczne doradcy zawodowego, G.Morys-Gieorgica (red.) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, W-wa 2009
Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego.Praca zbiorowa, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1998
Rozmowa doradcza – wspólne poszukiwanie rozwiązań. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, M. Tarkowska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, W-wa 2006
Wybór zawodu a wychowanie przez pracę w rodzinie. W. Rachalska, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, W-wa 1984

V. PORADNICTWO GRUPOWE /METODY I TECHNIKI PRACY Z GRUPĄ

Metody efektywnej pomocy psychologicznej w pracy z doradcy zawodowego z osobą bezrobotną. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego. A. Kalbarczyk, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, W-wa 2011

Metody grupowego poradnictwa zawodowego – Kurs Inspiracji, cz. II. Zeszyty informacyjno -metodyczne doradcy zawodowego, A.Milewska (red.)Krajowy urząd Pracy, W-wa 1998r.
Metody grupowego poradnictwa zawodowego – Metoda Edukacyjna. Zeszyty informacyjno -metodyczne doradcy zawodowego, Therese Ho-Kim, J.F.Marti Krajowy urząd Pracy, W-wa 1999r.
Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym. A. Paszkowska-Rogacz, i M. Tarkowska, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, W-wa 2004
Podstawy wiedzy o edukacji i poradnictwie zawodowym. R. Parzęcki, WSHE, Włocławek 1999
Poradnictwo zawodowe, zajęcia wszechstronne. S. Gladding, ELIPSA, W-wa 1994 Rozdział 5: Poradnictwo grupowe
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, W. Okoń, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, W-wa 2003
Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. A. Bańka, Print-B, Poznań 1995
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych
Przegląd metod grupowego poradnictwa zawodowego. C. Pielok, http://www.doradca-zawodowy.pl/index.php?option=com_ content&task=view&id=54&Itemid=40

VI. ZAWODOZNAWSTWO

 Komunikacja miedzy ludźmi, S.P.Morreale, B.H.Spitzberg, J.K.Barge, PWN, W-wa 2008

Metody efektywnej pomocy psychologicznej w pracy doradcy zawodowego z osobą niepełnosprawną. Zeszyt informacyjno – metodyczny doradcy zawodowego, A.Kalbarczyk, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, W-wa 2011
Poradnictwo zawodowe w zarysie. Zeszyty informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego. R. Lamb, Krajowy Urząd Pracy, W-wa 1998
Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. Zeszyty Informacyjno – metodyczne doradcy zawodowego, redakcja B.Szczepankowska i A.Ostrowska, Krajowy Urząd Pracy, W-wa 1998
Warsztat Doradcy Zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne. B. Wojtasik, PWN, W-wa 1997
Warsztat pracy doradcy zawodowego – Komunikacja. Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego. K. Górniak, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, W-wa 2004
Warsztat pracy doradcy zawodowego – Postępowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego.K. Górniak i A. Kalbarczyk, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, W-wa 2005
Wybór doradcy zawodu przez młodzież, rodziców i nauczycieli, B. Wojtasik, Wrocławska Oficyna Nauczycielska, Wrocław 1993

Podręczniki
Select

Doradztwo zawodowe

 • Autor: Barbara Borowicz, Gabriela Kasicz-Stępień, Elżbieta Liwosz, Katarzyna Pankiewicz
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
170
Opis

Współczesny rynek pracy ulega licznym zmianom i przeobrażeniom, stawiając przed kadrą doradców zawodowych wysokie wymagania kompetencyjne. W dobie konkurencji rynkowej i procesu deregulacji zawodów niezwykle ważne jest systematyczne doskonalenie oraz podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Niniejsze opracowanie wraz ze słowniczkiem pojęć i literaturą przedmiotu systematyzuje wiedzę w zakresie poradnictwa zawodowego, niezbędną w osiąganiu kolejnych szczebli kariery oraz do profesjonalnego świadczenia usług. Zagadnienia w nim prezentowane obejmują siedem obszarów tematycznych: rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia, proces rekrutacji i selekcji, poradnictwo indywidualne (w tym dla osób niepełnosprawnych), poradnictwo grupowe, zawodoznawstwo oraz warsztat pracy doradcy zawodowego.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Doradztwo zawodowe.

 

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

Egzamin ma formę testu zamkniętego i składa się z 7 bloków tematycznych, z których każdy zawiera 12 pytań, co łącznie stanowi 84 pytania.

1. Zewnętrzny rynek pracy to aktywna zawodowo część populacji poza organizacją, np. bezrobotni chętni do podjęcia pracy, absolwenci szkół i uczelni, pracownicy innych przedsiębiorstw skłonni zmienić pracodawcę.

a) PRAWDA
b) FAŁSZ

2. Wewnętrzny rynek pracy to osoby zatrudnione w firmie, wśród których, w procesie wewnętrznej rekrutacji, poszukuje się kandydatów na wakujące stanowisko.

a) PRAWDA
b) FAŁSZ

3. Zaznacz kliknięciem prawidłową datę powstania MOP i jej główne cele:

a) Międzynarodowa Organizacja Pracy została założona w roku 1949, aby promować równość społeczną i w ten sposób przyczynić się do równego traktowania kobiet
b) Międzynarodowa Organizacja Pra-cy została założona w roku 1919, aby promować sprawiedliwość społeczną i w ten sposób przyczynić się do powszechnego i trwałego pokoju.
c) Międzynarodowa Organizacja Pracy została założona w roku 1929, aby promować sprawiedliwość w stosun-kach pracowniczych i w ten sposób przyczynić się do wyrównania szans
d) Międzynarodowa Organizacja Pra-cy została założona w roku 1959, aby promować idee nowoczesnej organizacji pracy i w ten sposób przyczynić się do globalnego rozwoju świata

4. Zaznacz kliknięciem rodzaje urlopów pracowniczych:

a) urlop wypoczynkowy,
b) urlop wychowawczy,
c) urlop końcowy,
d) urlop macierzyński,
e) urlop okolicznościowy,
f) urlop remontowy,
g) urlop bezpłatny,
h) urlop szkoleniowy,
i) urlop przestojowy.

5. Uzupełnij zdania wybierając odpowiednie słowa spośród zamieszczonych poniżej:

1. Przy zawieraniu …………………………… konieczne jest wskazanie terminu końcowego umowy, będącego jednocześnie terminem ustania stosunku pracy.
2. Przy zawieraniu …………………………… nie zachodzi konieczność zawierania daty końcowej ani terminu, do którego mają trwać.
a) umowy bezterminowe,
b) umowy terminowe.

1. Podstawowe dane
Pani Bożena ma 54 lata, mieszka w Koluszkach koło Łodzi i od 5 lat pozostaje bez stałego zatrudnienia. Jej mąż pracuje, a syn i córka jeszcze studiują. Na szczęście, od roku syn również pracuje i sam opłaca swoją naukę. Mąż klientki rozważa przejście na rentę zdrowotną z powodu pogarszającego się stanu zdrowia – 3 lata temu uległ wypadkowi i od tego czasu ma poważne problemy z kręgosłupem. Pani Bożena jest w dobrej kondycji zdrowotnej pomimo, że od 20 lat choruje na astmę.

2. Historia zawodowa
Pani Bożena jest z wykształcenia plastykiem, pracowała w firmie odzieżowej, gdzie zajmowała się kolorystyką i doborem tkanin. Praca ta dawała jej dużo przyjemności, ale firma nie przetrwała na rynku, pewnie z powodu konkurencji. Pani Bożena zawsze dorabiała sobie malowaniem obrazków na zamówienia, robieniem ozdób okolicznościowych i teraz córka namawia ją, aby zajęła się tym na poważnie i zarejestrowała działalność gospodarczą. Na razie jest zarejestrowana w urzędzie pracy już od 5 lat o nie wie jaką decyzję teraz podjąć.

3. Poszukiwanie pracy
Pani Bożena po utracie pracy tylko przez pierwsze pół roku szukała nowego zatrudnienia. Jednak kolejne rozmowy z potencjalnymi pracodawcami, albo brak odpowiedzi na wysłane CV skutecznie zniechęciły ją do dalszych starań. Obecnie zajęła się głównie prowadzeniem domu i tylko od czasu do czasu pomaga koleżance (nieodpłatnie) w prowadzeniu sklepu z upominkami. Jednak nie zawsze jest terminowa i dyspozycyjna, ponieważ ma problem godzenia życia osobistego z innymi zobowiązaniami. Jest to zaskoczeniem dla otoczenia, ponieważ przez lata pracy potrafiła być bardzo dobrym pracownikiem i świetnie prowadziła dom. Pani Bożena zdaje sobie sprawę, że w sytuacji jej rodziny musi rozpocząć starania o zatrudnienie lub podjęcie jakiejś innej działalności zawodowej. Waha się jednak i nie wie, jaką decyzję podjąć. Coraz bardziej skłania się ku temu, aby założyć własną firmę, ale obawia się jak poradzi sobie z pozyskaniem odpowiedniej ilości zamówień, aby móc opłacić wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

KARTA ROZWIĄZANIA zawiera następujące moduły

1. Główny problem klienta

2. Motywacja do zmiany

3. Ograniczenia zdrowotne

4. Poziom i adekwatność wykształcenia formalnego

5. Posiadane kompetencje

6. Wpływ otoczenia zewnętrznego

7. Konieczność zaangażowania innych osób, pracowników innych instytucji

8. Czynniki warunkujące realizację proponowanego rozwiązania

II część praktyczna polega na przeprowadzeniu symulacji rozmowy doradczej, którą należy zrealizować w oparciu o wylosowaną sytuację klienta. Egzaminator odgrywa rolę klienta, a osoba egzaminowana rolę doradcy zawodowego.

Po skończeniu zadania, wspólnie z egzaminatorem następuje omówienie poprawności realizacji zadania oraz ocena jego wykonania.

Scenariusz sytuacji:

Do pokoju doradcy zawodowego wchodzi Pani Wanda lat 42. Jest mężatką ma dwoje dzieci w wieku 10 i 12 lat. Mąż prowadzi firmę budowlaną. Pracuje na stanowisku specjalisty ds. ekonomicznych w zakładzie produkującym okna. Nie jest zadowolona ze swojej pracy. Cały czas szkoli się i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, a otrzymuje bardzo niskie wynagrodzenie. W pracy jest obarczana nadmiarem obowiązków. Bardzo często pozostaje w pracy poza godzinami oraz pracuje w weekendy. Z tego powodu nie ma czasu dla dzieci. Pani Wanda jest zdesperowana i musi zmieć swoją sytuację zawodową. Klientka nie wie gdzie może poszukiwać pracy, jest zdecydowana nawet na zmianę zawodu. Może podjąć jakieś szkolenie i sama pokryć jego koszty.