Coaching

Coaching_bCoaching jest procesem wspierania rozwoju i utrwalania umiejętności przy pomocy drugiej osoby – coacha – poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań. Najbardziej uproszczona definicja mówi, że jest to proces, który ma pomóc ludziom w osiąganiu lepszych wyników działań. To również stanowi główny cel kształcenia. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące przygotowania i realizacji coachingu w organizacji, także wykorzystania go w kontekście bieżących zadań w firmie, wdrażania zmian. Umożliwi to głębsze zrozumienie dynamiki systemów, jakimi są firmy, pracujące w nich zespoły i jednostki. Podczas zajęć prezentowane są podejścia pracy w coachingu oraz konkretne techniki coachingu indywidualnego i zespołowego.

Celem kształcenia jest zrozumienie istoty coachingu, pozyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie pracy nad wyznaczaniem i osiąganiem własnych celów oraz klientów. Po odbyciu studiów słuchacze będą potrafili samodzielnie prowadzić sesje coachingowe zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i coachingowe, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru kompetencji coacha:

 • sprostanie etycznym wytycznym i standardom zawodowym,
 • stworzenie układu coachingowego,
 • stworzenie zaufania i zażyłości z klientem,
 • obecność coachingowa,
 • aktywne słuchanie,
 • wpływowe pytania,
 • bezpośrednia komunikacja,
 • tworzenie świadomości,
 • projektowanie akcji,
 • planowanie i ustalanie celów,
 • zarządzanie rozwojem i odpowiedzialnością.
 • Znajomość narzędzi i technik wykorzystywanych w coachingu pozwoli na profesjonalne prowadzenie procesu coachingowego z klientem. Swoją pracę będzie wykonywał zgodnie z założeniami kodeksu etycznego coacha.

Kurs skierowany jest do managerów, trenerów wewnętrznych organizacji oraz osób związanych z kształtowaniem umiejętności i postaw innych, jak również do tych, którzy zainteresowani są rozwojem w kierunku coachingu.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 92

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 30 min - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Coaching – interaktywny proces osiągania celu.
 2. Czym jest coaching?
 3. Krótka historia coachingu.
 4. Po co mi coaching?
 5. Kto to jest coach i co on robi?
 6. Jakie są założenia coachingu?
 7. Jak wygląda coaching?
 8. Kluczowe wartości coachingu.
 9. Kodeks etyczny w standardach International Coaching Federation (ICF).
 10. Kompetencje coacha w standardach International Coaching Federation (ICF).
 11. Dyscypliny, które wywarły wpływ na coaching, ich ojcowie i coś więcej na ten temat, czyli gdzie czerpać wiedzę i inspirację.
 12. Pytania w coachingu.
 13. Terapia a coaching.
 14. Coaching a inne formy pracy z człowiekiem.
 15. Proces zmiany.
 16. Motywacja w coachingu.
 17. Strefa wpływu.
 18. Strefa komfortu.
 19. Parafraza.
 20. Początek procesu.
 21. Sesja kontraktowa.
 22. Skupienie na celu.
 23. Cele w coachingu.
 24. Doprecyzowanie celu – metoda SMARTER.
 25. Od problemu do celu.
 26. Ekologia celu – matryca wpływu.
 27. Analiza ważnych obszarów w życiu klienta – koło życia.
 28. Uszczegóławianie celu z danego obszaru – siatka celów.
 29. Model GROW – wprowadzenie.
 30. Przykładowe pytania w modelu GROW.
 31. Pierwszy etap GOAL – CEL.
 32. Drugi etap REALTY – Rzeczywistość.
 33. Trzeci etap OPTIONS – OPCJE.
 34. Czwarty etap WILL – WOLA.
 35. Narzędzia coachingowe.
 36. Naciąganie gumy.
 37. Modeling.
 38. Projekcja.
 39. Mentor – Autorytet.
 40. Siedem życzeń.
 41. Poziomy słuchania w coachingu.
 42. Budowanie świadomości u klienta.
 43. Poziomy neurologiczne Roberta Dilts’a.
 44. Przekonania.
 45. Wartości.
 46. Spojrzenie z różnych perspektyw.
 47. Modele w coachingu.
 48. Resolve – Proces coachingu wg Richarda Bolstad’a.
 49. Grupowa sesja mentorska.
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniające wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera,
 • rzutnik,
 • flipchart.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:

 • Stanowisko egzaminacyjne powinno być przygotowane z godnie z obowiązującymi przepisami BHP
 • Komputery z dostępem do Internetu

Opis sposobu wykonywania zadania:

Egzamin teoretyczny – test składający się z 30 pytań. Każde pytanie zawiera cztery propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. Forma egzaminu: on-line.

Egzamin praktyczny – Uczestnik zobligowany jest do przeprowadzenia maksymalnie 40-minutowej sesji coachingowej z klientem oraz jej nagranie na dyktafon i dostarczenie. Wyniki zostaną przedstawione w postaci feedbacku i opisu egzaminu.
Forma egzaminu: ustny.

Egzamin teoretyczny :

 • Czas trwania egzaminu – 30 minut.

Egzamin praktyczny:

 • Czas trwania egzaminu – do 40 minut

Ocena będzie polegać na rozpoznaniu w nagranej sesji coachingowej 11 kompetencji coacha, którymi powinien posługiwać się uczestnik.

Wymagania dla trenera
 1. 160h praktyki (sesje coachingowe potwierdzone referencjami).
 2. Zalecane: Ukończony kurs, studiów podyplomowych z coachingu potwierdzony zaświadczeniem, certyfikatem lub dyplomem.
 3. Doświadczenie potwierdzone w CV.
Podręczniki
Select

Coaching

 • Autor: Anna Cywińska, Sylwia Majewska, Kamila Pępiak-Kowalska, Eliza Szwec
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
194
Opis

Coaching jest jedną z wielu praktycznych form rozwoju osobistego, znaną już od starożytności. To zorientowany na doskonalenie kompetencji, umiejętności i postaw proces uczenia się. Dlaczego zatem warto bliżej zapoznać się z tym pojęciem? Skąd wzięła się współczesna „moda” na coaching? Czym różni się on od doradztwa, szkolenia, czy terapii? Odpowiedzi na te i wiele innych udziela niniejsza książka. Nie jest to sensu stricto pozycja naukowa, a raczej praktyczny poradnik, dzięki któremu każdy może zrozumieć czym jest i na czym polega coaching.

Wśród uwzględnionych w nim zagadnień znajdują się m.in.: zarys historii coachingu, charakterystyka i główne zadania coacha, kodeks etyczny oraz kompetencje coacha w standardach International Coaching Federation (ICF), podstawowe założenia coachingu, metody, modele i narzędzia współpracy, a także zagadnienie budowania świadomości u klienta. Ponadto czytelnik znajdzie w nim różnorodne materiały dodatkowe w postaci umowy o coaching, Matrycy Zarządzania Czasem, czy kwestionariusza klienta.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Coaching.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Brak jednolitej definicji coachingu wynika z faktu, że:
a) Coaching jest zupełnie nową dziedziną wiedzy
b) Brak jest podstaw naukowych coachingu
c) Charakter coachingu jest zależny od coacha, coachee i zagadnień
d) Istnieje zbyt wiele instytucji zajmujących się coachingiem

2. Coaching jest dziedziną wiedzy, której korzenie są zauważalne:
a) W starożytności
b) W XXI wieku, jest dziedziną zupełnie nową
c) Na koniec XX wieku, kiedy zauważona została potrzeba zmiany stylów zarządzania
d) Tylko w sporcie

3. Coaching jest narzędziem zorientowanym tylko na (coach z klientem pracuje głównie):
a) Przeszłość
b) Przyszłość
c) Teraźniejszość
d) Orientacja czasowa w coachingu jest nieistotna

4. Główne zadania coacha to:
a) Zadawanie pytań, stymulowanie do myślenia
b) Podpowiadanie rozwiązań
c) Zachowanie status quo klienta
d) Pomoc w rozwiązaniu problemów

5. Coach jest odpowiedzialny za budowanie relacji z klientem, co oznacza, że:
a) Buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa klienta
b) Traktuje go jak przyjaciela
c) Dba o to, aby nie zranić klienta, prowadzi sesje w „białych rękawiczkach”
d) Chroni go przed możliwymi negatywnymi skutkami realizacji celów

6. Coaching to proces – oznacza to, że:
a) Nie może trwać krócej niż pół roku
b) To cykl sesji coachingowych, ale nie więcej niż 8 sesji
c) To cykl sesji coachingowych, których ilość i czas trwania procesu zależne są od indywidualnych potrzeb coachingowych
d) Relacja coachingowa, która trwa całe życie

7. W coachingu realizowane są cele:
a) Coacha
b) Klienta
c) Sponsora
d) To zależy od tego, czy jest to coaching płatny czy pro bono

8. Pytania pogłębiające/mocne/graniczne/sięgające sedna to pytania, które:
a) Mają na celu wyprowadzenie klienta z równowagi
b) Silnie wybrzmiewające w kliencie i często początkują zmiany
c) Nie mogą być wykorzystywane w coachingu, ponieważ naruszają przestrzeń klienta
d) Mogą zrobić klientowi krzywdę

9. Pytania w coachingu powinny być:
a) Otwarte, odkrywające nowe możliwości
b) Naprowadzające na rozwiązanie, które coach już widzi, a klient jeszcze nie
c) Zorientowane na emocje klienta
d) Zorientowane na racjonalną ocenę sytuacji

10. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem klienta w procesie coachingu oznacza, że coach:
a) Kibicuje klientowi, podziwiając jego osiągnięcie i krytykując porażki (metoda kija i marchewki)
b) Kończy proces coachingowy, jeżeli klient nie realizuje zadań domowych
c) Utrzymuje uwagę klienta na tym, co ważne przy jednoczesnym pozostawieniu klientowi odpowiedzialności za podejmowanie działań
d) Waliduje i ocenia postępy klienta w procesie coachingowym

11. Dbanie coacha o pracę z klientem w granicach strefy wpływu oznacza, że:
a) Coach nie pozwala klientowi mówić o rzeczach, na które klient nie ma wpływu
b) Jeżeli klient czegoś nie może zrobić, to tym się coaching nie zajmuje
c) Praca coachingowa odbywa się tylko na działaniach, które leżą w gestii klienta
d) Praca coachingowa odbywa się w obszarze aktualnej strefy wpływu klienta

12. Strefa komfortu w coachingu to przestrzeń, która:
a) Motywuje klienta do dokonywania zmian
b) Charakteryzuje się nieprzewidywalnością działań
c) Charakteryzuje się innowacyjnym podejściem klienta
d) Charakteryzuje się rutyną i powtarzalnością

13. Projektowanie działań w pracy coachingowej to:
a) Zadawanie klientowi zadań domowych
b) Sytuacja, w której prym wiedzie metodologia coachingowa
c) Podpowiadanie klientowi pomysłów i rozwiązań
d) Tworzenie z klientem podstaw do ciągłego uczenia się

14. Praca coachingowa oparta na Kodeksie Etycznym:
a) Stanowi podwyższenie progu wejścia na rynek coachingowy
b) Utrudnia pracę coachów, ponieważ chroni klienta
c) Jest opcjonalna, Kodeks stanowi jedynie podpowiedz, nie jest wyznacznikiem standardów pracy coacha
d) Pozwala na zachowanie profesjonalizmu, buduje wiarygodność coacha, pomaga klientowi w wyborze właściwego coacha

15. Jeżeli pojawiają się emocje, m.in. łzy na coachingu, to oznacza to bezwzględnie, że:
a) Klient powinien skorzystać z terapii
b) Coach zadał niewłaściwe pytanie
c) Coach powinien przerwać coaching
d) Coach powinien podążać za klientem i pozostawić mu decyzję jak zinterpretuje swoje emocje

16. Sesja kontraktowa (zwana również zerową) ma na celu:
a) Podpisanie umowy coachingowej
b) Przedstawienie się coacha klientowi
c) Zaproponowanie przez coacha klientowi obszarów jego rozwoju
d) Nawiązanie relacji z klientem, przedstawienie założeń coachingu i formy proponowanej współpracy

17. Na pierwszym etapie współpracy coacha z klientem budowanie świadomości klienta może rozpocząć się przy wykorzystaniu:
a) Kwestionariusza klienta jako narzędzia do przeprowadzenia rozmowy/wywiadu coachingowego
b) Skierowania klienta do psychologa celem przeprowadzenia testów psychometrycznych
c) Pozwoleniu aby klient zupełnie swobodnie mówił o tym, o czym chce mówić
d) Uczeniu klienta

18. Uzgodnienie kontraktu z klientem to:
a) Podpisanie umowy na właściwą kwotę
b) Konsultacja z prawnikiem w sprawie dalszej współpracy
c) Ustalenie formy rozliczenia za coaching
d) Umiejętność zrozumienia potrzeb danej interakcji coachingowej

19. Zgodnie z kodeksem etycznym i standardami zawodu coach:
a) Skupia się w swojej pracy tylko na coachingu, w żaden sposób nie wchodząc i nie dywagując na temat innych zawodów pomocowych
b) Tylko w ostateczności stosuje wytyczne kodeksu etycznego
c) Rozpoznaje sytuację, w której klient wymaga pomocy innego specjalisty
d) Jeżeli coach tak zdecyduje to zastępuje pracę coachingową terapią, mentoringiem lub doradztwem

20. Cele strategiczne w coachingu:
a) Uniemożliwiają poczucie spełnienia ponieważ mogą frustrować klienta
b) Nie mogą być brane pod uwagę ponieważ mogą być zbyt abstrakcyjne
c) Mówią o tym, o co tak naprawdę w życiu klienta chodzi
d) Nie są skorelowane z celami bliższymi

21. Model określania celu SMARTER oznacza:
a) Mądrzejszy cel
b) Szczegółowy, mierzalny, osiągalny, rzeczywisty, określony w czasie, ekologiczny, zapisany
c) Szczegółowy, mądry, ambitny, realny, terminowy, ekscytujący, radosny
d) Specjalny, mądry, aktualny, realny, terminowy, ekscytujący, radosny

22. Ekologia celu w pracy coachingowej oznacza:
a) Wpływ, jaki ma realizacja celu na otoczenie klienta
b) Wpływ realizacji celu na środowisko naturalne
c) Wpływ ekologii na realizację celu
d) Nie ma takiego terminu – coaching nie ma nic wspólnego z ekologią

23. Etycznym jest w coachingu:
a) Skupianie się tylko na szansach i plusach
b) Pytanie o szanse i zagrożenia, plusy i minusy realizacji celu klienta
c) Nieprzerywanie klientowi, kiedy mówi o sobie, o swojej przeszłości i swoich bliskich
d) Kontynuowanie pracy coachingowej, jeżeli rozpoczynamy proces coachingowy z podwładnym naszego obecnego klienta

24. W coachingu pracujemy na problemie:
a) Nie, w coachingu pracujemy na celu
b) Tak, większość klientów przychodzi z problemami i trzeba uszanować świat klienta
c) Tak, dookreślenie problemu i jego źródła to podstawa dla coachingu
d) To zależy od tego, czego chce klient

25. Zasada SMART odnosi się do:
a) Formułowania celów bezpośrednich
b) Określenia celu głównego
c) Tworzenia harmonogramu projektu
d) Tworzenia budżetu projektu

26. Siatka celów to narzędzie stworzone na bazie:
a) Matrycy wpływu
b) Układu współrzędnych Kartezjusza
c) Matrycy współrzędnych Sokratesa
d) Matrycy celów SMART

27. Koło życia to narzędzie do badania:
a) Tylko celów klienta w wybranym obszarze życia
b) Tylko rzeczywistości klienta w wybranym obszarze
c) Rzeczywistości i celów klienta w różnych obszarach jego życia
d) Satysfakcji z tego co klient przeżył w danym obszarze życia

28. Planowanie i wytyczanie cellów to jedna z kompetencji coacha należących do grupy:
a) Efektywnego komunikowania
b) Współtworzenia relacji
c) Zbudowania podstaw
d) Wspierania procesu uczenia się i osiągania rezultatów

29. Koło życia można stosować w różnych odsłonach, które z poniższych propozycji są prawidłowe?
a) Koło kompetencji
b) Koło wartości
c) Koło mocnych stron
d) Wszystkie powyższe

30. Cele krótkoterminowe to cele, które mieszczą się w okresie?
a) Do roku
b) Do dwóch lat
c) Do trzech lat
d) Do miesiąca

31. Wg Roberta Dilts’a coaching przez  małe „c” obejmuje następujące obszary:
a) Środowisko, Duchowość, Umiejętności, Zachowania
b) Środowisko, Zachowania, Umiejętności, Przekonania
c) Zachowania, Umiejętności, Przekonania, Wartości
d) Środowisko, Zachowania, Umiejętności

32. Słowa „nigdy”, „zawsze”, wszyscy”, „nikt” w rozmowie z klientem mogą wskazywać na:
a) Generalizacje
b) Zniekształcenie
c) Usunięcia
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

33. W pracy z przekonaniami pomocnym narzędziem jest:
a) RTP – Racjonalna Terapia Przekonań
b) RTZ – Racjonalna Terapia Zniekształceń
c) RTZ – Racjonalna Terapia Zachowań
d) RTU – Racjonalna Terapia Usunięć

34. Autorem RTZ jest:
a) Robert Dilts
b) dr. Maxie C. Maultsby, Jr.
c) Gregory Bateson
d) Jest to praca zbiorowa Roberta Dilts’a i Gregory Bateson’a

35. W coachingu przekonania ograniczające:
a) Mogą zahamować klienta w dążeniu do celu
b) Coach musi zamienić na wspierające
c) Klient musi zamienić na wspierające
d) Coach lub klient musi zamienić na wspierające

36. W coachingu w pracy z przekonaniami ważnym jest, aby jak najszybciej:
a) Pozbyć się przekonań
b) Stworzyć przekonania
c) Wychwycić przekonania neutralne
d) Żadna z powyższych

37. Praca z wartościami klienta to etap:
a) Budowania świadomości klienta
b) Niepotrzebny w procesie coachingowym
c) Występujący zawsze w pierwszych trzech sesjach
d) Zawsze bardzo trudny dla klienta

38. W Strategii Walta Disneya mamy do czynienia z następującymi strategiami myślenia:
a) Marzyciel, Realista, Optymista
b) Optymista, Realista, Krytyk
c) Wizjoner, Marzyciel, Realista wyznaczający cel
d) Marzyciel, Realista, Krytyk

39. W strategii Disneya cykl przechodzenia pomiędzy trzema strategiami myślenia:
a) Jest tylko jeden
b) Powinien kończyć się na Realiście
c) Powinien kończyć się na Krytyku
d) Powinien kończyć się na Marzycielu

40. Podstawowe pytanie na etapie Realisty w Strategii Walta Disney’a to:
a) Dlaczego?
b) Jak?
c) Co?
d) Żadne z powyższych

41. Do kompetencji coacha należy m.in. Budowanie świadomości, które:
a) Prowokuje/wywołuje ciekawość do głębszego zrozumienia, większej świadomości i jasności
b) Pomaga klientowi dostrzegać różne, powiązane ze sobą czynniki, które wpływają na niego i jego zachowania (np. myśli, emocje, ciało, otoczenie)
c) Pokazuje klientowi szersze perspektywy oraz inspiruje do zobowiązania popatrzenia z innych punktów widzenia i znajdowania nowych sposobów działania
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

42. Strategia „ Pięć perspektyw w konflikcie” bazuje na:
a) Różnym rozumieniu konfliktu
b) Spojrzeniu z różnych perspektyw na konflikt
c) Pięciokrotnym zadawaniu pytania „Jaka jest perspektywa konfliktu?”
d) Żadne z powyższych

43. Model Piramidy Dilts’a zakłada przechodzenie z klientem:
a) Tylko od Środowiska do Duchowości
b) Tylko od Duchowości do Środowiska
c) Żadne z powyższych
d) Jest wiele możliwości pracy na tym modelu

44. Model RESOLVE w coachingu:
a) Służy do doprecyzowania celu
b) Służy znalezieniu najbardziej ekologicznej drogi do celu
c) W siedmiu krokach układa strategię działania w indywidualnym procesie zmiany osoby coachowanej
d) Jest odpowiednikiem metody SMART

45. W procesie coachingowym:
a) Klient wybiera model na sesje
b) Klient wybiera model na proces
c) Coach korzysta z wielu modeli i wielu narzędzi
d) Coach korzysta z wielu modeli i narzędzi zawsze uprzedzając klienta, co będzie wykorzystywał podczas sesji

Egzamin VCC Coaching w części praktycznej polega na sporządzeniu sesji coachingowej z dowolną
osobą. Proszę zwrócić szczególną uwagę na:
1.
Rodzaj sesji: może to być każda sesja poza kontraktową, sesja kontraktowa nie spełnia
wszystkich elementów standardowej sesji.
2.
Nagranie sesji coachingowej: wymagane jest nagranie dźwiękowe.
3.
Długość sesji: sesja powinna trwać do 40 minut.
4.
Ustalanie celów klienta: jest to jedna z kompetencji coachingowych, która jest sprawdzana
przez Egzaminatora w trakcie oceny odsłuchiwanej sesji coachingowej, więc pominięcie tego
elementu w trakcie sesji skutkuje brakiem uzyskanych punktów w ramach tej kompetencji.

Sesja coachingowa podlega ocenie pod kątem 11 kompetencji Coacha.