Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

autoprezentacjaUmiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych towarzyszą nam w życiu zawodowym oraz prywatnym. Wiedza z tego zakresu pozwoli na profesjonalne zaprezentowanie siebie, swoich planów, pomysłów oraz wyników pracy. Dzięki odpowiednio wyselekcjonowanym ćwiczeniom praktycznym szkolenie pomoże uczestnikowi wzmocnić wiarę w siebie i zdefiniować własne możliwości. Umiejętne eksponowanie mocnych stron własnej osobowości jest fundamentem korzystnej prezentacji swojej osoby, jako partnera dla innych ludzi, zarówno w środowisku pracy jak i na gruncie prywatnym. Nasz wygląd zewnętrzny, sylwetka oraz uroda są niewątpliwym atutem w tym procesie, ale nie są jedynym wyznacznikiem sukcesu. Nie mniej istotną rolę odgrywają: pozytywne nastawienie do ludzi, otwartość, zdolność adaptacji, zdolność radzenia sobie ze stresem, samomotywacja, empatia oraz życzliwość, czyli ogólnie pojęta inteligencja emocjonalna.

Na co dzień każdy z nas staje się uczestnikiem procesu komunikacji, w trakcie którego zostaje poddany ocenie niezależnie od swojej woli. W takiej sytuacji kluczową rolę odgrywają sposoby na przekonanie rozmówcy o naszych prawdziwych możliwościach. Znajomość czynników na podstawie których dokonywana jest ocena pomoże wywołać pozytywne wrażenie na naszych słuchaczach.

Wrodzony talent do komunikacji ze światem zewnętrznym nie jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu w prezentowanym zakresie. Przy niewielkim nakładzie czasu i konsekwencji można nabyć wiedzę z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz związane z nią umiejętności. Kilka ćwiczeń praktycznych proponowanych w szkoleniu pozwoli skutecznie wykorzystać zdobyte kwalifikacje w życiu codziennym. Wiedza z obszaru wystąpień publicznych umożliwi stworzenie dobrej prezentacji. Pomoże w skupieniu uwagi odbiorców i nauczy reakcji na ich, czasem trudne zachowania. Z niemal każdym wystąpieniem przed szerszym audytorium związane jest zjawisko tremy. I choć ciężko świadomie zapanować nad fizjologicznymi efektami tego procesu, rozpoznanie syndromów i znajomość kilku przydatnych sposobów może zasadniczo ograniczyć negatywne reakcje naszego organizmu.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie:

 • umiejętność wykorzystania składników i strategii pozytywnej autoprezentacji
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • umiejętność pozyskania pozytywnego wrażenia
 • umiejętność dostosowania ubioru do sytuacji biznesowej
 • umiejętność wykorzystania zasad etykiety
 • umiejętność przygotowania struktury wystąpienia publicznego
 • umiejętność sterowania wrażeniem
 • umiejętność utrzymania zainteresowania w trakcie przekazu
 • umiejętność przemawiania przed publicznością
 • umiejętność zdefiniowania własnego stylu prezentacji
 • umiejętność wystąpień w mediach
 • umiejętność kontrolowania tremy w trakcie wystąpień publicznych

 

 

Szkolenie Autoprezentacja i wystąpienia publiczne skierowane jest do osób, chcących podnieść swoją wiedzę i umiejętności ze wskazanego zakresu zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

 

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 30

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 30 min - część praktyczna

Dostępne w językach

 • PL
Program szkolenia

1. Definicja autoprezentacji

2. Cele i funkcje autoprezentacji

3. Składniki pozytywnej autoprezentacji

4. Strategie autoprezentacji

5. Definicja wizerunku osoby

6. Zasady kreowania wizerunku

7. Komunikacja interpersonalna

8. Schemat procesu komunikacji

9. Zakłócenia w komunikacji interpersonalnej

10.Komunikacja werbalna

11. Kanał wokalny

12. Komunikacja niewerbalna

13. Mowa ciała

14. Sygnały autoprezentacji w komunikacji niewerbalnej

15. Skuteczne słuchanie

16. Pierwsze wrażenie

17. Efekt Anielski

18. Efekt Diabelski

19. Wskazówki do zdobycia pozytywnego wrażenia

20. Psychologia koloru

21. Emisja głosu

22. Higiena aparatu mowy

 1. Etykieta ubioru służbowego
 2. Rodzaje kreacji
 3. Dodatki
 4. Wygląd zewnętrzny
 5. Najczęstsze błędy w doborze stroju

23. Savoir vivre

24. Powitania

25. Pozdrowienia

26. Przy stole

27. Netykieta

28. Wystąpienia publiczne

29. Postawa prezentera

30. Etapy przygotowania wystąpienia

31. Struktura wystąpienia

32. Sposoby na rozpoczęcie wystąpienia

33. Metody porządkowania informacji

34. Techniki perswazji

35. Zasady retoryki

36.  Zasada grzeczności, zainteresowania, pollyanny

37. Sposoby utrzymania zainteresowania

38. Sposoby skupienia uwagi

39. Techniki manipulacji

40. Zasada kontrastu

41. Reguła wzajemności

42. Reguła konsekwencji

43. Reguła społecznego dowodu słuszności

44. Reguła niedostępności

45. Przyciąganie uwagi słuchaczy

46. Pomoce podczas wystąpienia

47. Cechy dobrej prezentacji

48. Błędy podczas wystąpień publicznych

49. Sposoby na rozpoczęcie wystąpienia

50. Reagowanie na trudne zachowania

51. Wystąpienia medialne

52. Podstawy ubioru w wystąpieniach medialnych

53. Nagranie „na setkę”

54. Trema w wystąpieniach publicznych

55. Metody walki z tremą

56. Rozwijanie umiejętności autoprezentacji poprzez odgrywanie scenek

57. Jestem ciekawy – krótkie prezentacje

58. Koordynacja i świadomość ciała w wizerunku – ćwiczenia

59. Wyjaśnianie nieporozumień – ćwiczenia

60. Komunikacja werbalna – ćwiczenia

61. Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi – ćwiczenia

62. Zademonstruj, ale nie mów – znaczenie komunikacji niewerbalnej

63. Mowa ciała – ćwiczenia

64. Unikanie etykietek – obiektywna interpretacja zachowania

65. Emisja głosu – ćwiczenia

66. Dykcja – ćwiczenia

67. Dobre wystąpienia – przykłady budowania struktury

68. Wywieranie wpływu na innych – ćwiczenia

69. Dobra prezentacja – ćwiczenia

70. Niezadowoleni słuchacze, jak ich do siebie przekonać – ćwiczenia

71. Ćwiczenia przed kamerą

Wyposażenie sali szkoleniowej

Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia do kompetencji: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne konieczne jest zorganizowanie pracowni dydaktycznej według poniższych zaleceń.

 1. Pracownia dydaktyczna

Jest to pomieszczenie pozwalające na realizację treści kształcenia zawartych w materiale programowym, które wyposażono w środki dydaktyczne audiowizualne oraz optymalną ilość stanowisk dydaktycznych dla uczestników i nauczycieli/egzaminatorów. Pomieszczenie powinno spełniać wymagania ergonomiczne oraz wskazane przepisami BHP.

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni:

–        biurko nauczyciela, stoliki uczniowskie, krzesła,

–        tablica szkolna biała (tryptyk),

–        ekran rozwijany biały,

–        projektor multimedialny,

–        komputer z dostępem do Internetu

 

 1. Opis dodatkowego wyposażenia pracowni dydaktycznej:

–        urządzenie do rejestrowania obrazu filmowego (najlepiej kamera)

Opis stanowiska egzaminacyjnego

1.    Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:
a.    Sala egzaminacyjna zgodna z obowiązującymi przepisami BHP
b.    Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:
–     Biurko i krzesło dla egzaminatora
–     Biurka i krzesła dla egzaminowanych
–     Zapis pytania teoretycznego wskazanego jako „zagadnienie praktyczne 1” w danym zestawie egzaminacyjnym. Pytanie w formie wydruku do przekazania egzaminowanemu.
–     Scenariusze zadań praktycznych (wydrukowana na kartce treść zadania/scenariusz do odegrania) do wylosowania dla kandydata (zadanie praktyczne 2 i 3)
–     Czyste kartki na ewentualne notatki dla egzaminowanego
–     Przypory do pisania – długopis, flamastry
2.    Opis sposobu wykonywania zadania:
Egzaminowany po napisaniu części teoretycznej losuje dwa zestawy zadań. Zestaw pierwszy zawierający jedno zagadnienie teoretyczne do omówienia oraz zestaw drugi zawierający dwa scenariusze do odegrania. Egzaminator stanowi audiencję w danym scenariuszu. Może zadawać dodatkowe pytania związane z wystąpieniem. Dodatkowo może sprawdzić umiejętność reagowania egzaminowanego na trudne pytania/zachowania.
3.    Inne istotne elementy
Ocenie w przypadku zadań praktycznych podlega głównie:
– umiejętność komunikowania się
– struktura wystąpienia
– poprawność merytoryczna i językowa prezentacji/wypowiedzi
– poprawność określenia celu prezentacji
– prezentowana mowa ciała
– zastosowanie technik perswazji
– umiejętność reagowania na trudne pytania/zachowania

Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:

o   legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanymi treściami programowymi danych kompetencji oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • stopień naukowy w dziedzinie uzyskiwanych kompetencji zawodowych,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dorobek naukowy potwierdzający wkład naukowy w rozwój kształcenia zawodowego,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Wymagania dla Egzaminatora

Wymagania stawiane trenerom VCC:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:
  • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanymi treściami programowymi danych kompetencji oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • stopień naukowy w dziedzinie uzyskiwanych kompetencji zawodowych,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dorobek naukowy potwierdzający wkład naukowy w rozwój kształcenia zawodowego,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Select Competence

Autoprezentacja i wystapienia publiczne

 • Autor: Anna Gust
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 PLN Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
96
Opis

Niniejszy podręcznik kompleksowo obejmuje zagadnienia z zakresu autoprezentacji i wystąpień
publicznych. Zapewnia czytelnikowi nabycie kompetencji pozwalających na profesjonalne
zaprezentowanie siebie i wyników swojej pracy. Czytelnik dzięki lekturze podręcznika potrafi
profesjonalnie zaprezentować swoją organizację budując tym samym jej pozytywny wizerunek.
Dostrzega i wykorzystuje techniki autoprezentacji i wystąpień publicznych we własnym
życiu zawodowym. Potrafi zdefiniować własny styl prezentacji z wykorzystaniem pomocy
audiowizualnych. Stosuje techniki oddziaływania na otoczenie. Ponadto potrafi zarządzać
oznakami tremy w sytuacji wystąpień publicznych. Podręcznik Autoprezentacja i wystąpienia
publiczne skierowany jest do osób, chcących podnieść swoją wiedzę i umiejętności ze wskazanego
zakresu zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
Czytelnicy podręcznika zdobędą wiedzę w zakresie własnego wizerunku oraz technik przydatnych
do jego kreowania. Poznają teorie skutecznej autoprezentacji oraz technik wywierania wpływu
na innych. Dowiedzą się jak skutecznie walczyć z tremą i jej oznakami oraz jak poradzić sobie
z trudnymi zachowaniami słuchaczy w trakcie wystąpienia.
Treści zawarte w książce pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select
Competences – Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

TEST DLA UCZESTNIKA [zestaw 1]
1.    Wskaż cechy pozytywnej autoprezentacji:
a.    harmonia, pogarda
b.    serdeczność, zawiść
c.    otwartość, życzliwość
d.    znudzenie, optymizm

2.    Formą autoprezentacji jest:
a.    raport finansowy spółki
b.    list motywacyjny
c.    faktura
d.    formularz zamówienia
3.    Umiejętność przemawiania to:
a.    retoryka
b.    retrowersja
c.    estetyka
d.    erystyka
4.    Powtarzanie Przynosi Powodzenie to zasada:
a.    PA
b.    PiK
c.    POW
d.    3xP
5.    Zgodnie z zasadami savoir vivre, jeśli skończyłeś posiłek  sztućce należy ułożyć równolegle do siebie tak, aby tworzyły:
a.    godzinę 16:20
b.    godzinę 14:00
c.    godzinę 12:00
d.    godzinę 15:15
6.    Zgodnie z zasadami savoir vivre, w pociągu najważniejsze jest miejsce, które znajduje się:
a.    przy drzwiach
b.    przy oknie
c.    na środku
d.    żadna odpowiedź nie jest poprawna
7.    Gdy przyczyn cudzych niepowodzeń szukamy w zachowaniu danej osoby, zaś jej sukcesy przypisujemy czynnikom zewnętrznym, mówimy wówczas o:
a.    Efekcie Anielskim
b.    Efekcie Diabelskim
c.    Efekcie Niebiańskim
d.    Efekcie Pigmaliona
8.    Pierwsze wrażenie jest m.in.:
a.    sporadyczne
b.    łatwe do zmiany
c.    niemożliwe
d.    nieuniknione
9.    Zakłócenia w procesie komunikacji mogą być powodowane m.in. przez:
a.    dobrą jakość rozmowy
b.    dobrą dykcję odbiorcy
c.    otwartość nadawcy
d.    różnice w percepcji uczestników komunikacji
10.    Mimowolna czynność percepcyjna, możliwa dzięki istnieniu wyspecjalizowanych receptorów w obrębie narządu słuchu, to:
a.    słuchanie
b.    słyszenie
c.    odsłuch
d.    żadna odpowiedź nie jest poprawna
11.    Strefa intymna obejmuje dystans do:
a.    0,5 metra
b.    1 metra
c.    1,5 metra
d.    3 metrów
12.    Komunikacja werbalna to m.in.:
a.    mimika
b.    gesty
c.    postawa
d.    mówienie
13.    Komunikacja niewerbalna to m.in:
a.    gesty
b.    mówienie
c.    pisanie
d.    żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
14.    Wyróżniamy 3 poziomy komunikacji interpersonalnej. Na którym poziomie można mówić o bezpiecznym, wolnym od emocji porozumiewaniu się?
a.    faktycznym
b.    instrumentalnym
c.    afektywnym
d.    żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
15.    Ikonemy to:
a.    znaki pisane
b.    znaki występujące w mowie
c.    znaki obrazowe
d.    żadna odpowiedź nie jest poprawna
16.    Fonemy to:
a.    znaki pisane
b.    znaki występujące w mowie
c.    znaki obrazowe
d.    żadna odpowiedź nie jest poprawna
17.    Zakłócenia powodujące zniekształcenie przekazu, to:
a.    bumy komunikacyjne
b.    szumy komunikacyjne
c.    dziury komunikacyjne
d.    żadna odpowiedź nie jest poprawna
18.    Symbolem zaufania jest kolor:
a.    biały
b.    niebieski
c.    żółty
d.    pomarańczowy
19.    Strategia autoprezentacji polegająca na przekonaniu innych o swojej kompetencji poprzez podkreślanie własnych dokonań, to:
a.    autopromocja
b.    samoutrudnianie
c.    usprawiedliwienia
d.    świecenie odbitym blaskiem
20.    Zgodnie z zasadami savoir vivre, po której stronie gospodarza zajmują miejsca goście honorowi?
a.    z przodu
b.    po lewej
c.    po prawej
d.    z tyłu
21.    Netykieta, to:
a.    zbiór zasad savoir vivre obowiązujących w Internecie
b.    zbiór zasad savoir vivre obowiązujących przy stole
c.    zbiór zasad savoir vivre obowiązujących w miejscach publicznych
d.    żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
22.    Metoda porządkowania informacji od przeszłości przez teraźniejszość do przyszłości to:
a.    metoda indukcyjna
b.    metoda chronologiczna
c.    metoda tematyczna
d.    żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
23.    Technika odroczenia polega na:
a.    docenieniu słuchacza za celność jego pytania
b.    szybkiej i zdecydowanej reakcji na werbalne zaczepki słuchacza
c.    przesunięciu odpowiedzi na kłopotliwe pytanie na późniejszy czas
d.    żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
24.    Do oznak tremy należy m.in:
a.    drżenie rąk
b.    szeroki uśmiech
c.    promienne spojrzenie
d.    wyprostowana sylwetka
25.    Do pozytywnych cech prezentacji można zaliczyć m.in.:
a.    nieprzeciętność
b.    zbyt długi wstęp
c.    brak przygotowania
d.    niepewność
26.    Suplikacja to inaczej:
a.    autodestrukcja
b.    autoestyma
c.    autodeprecjacja
d.    żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
27.    Jeśli ktoś zrobił dla Ciebie coś miłego niemal zawsze będziesz starał się mu odwdzięczyć, tak brzmi:
a.    reguła konsekwencji
b.    reguła wzajemności
c.    reguła niedostępności
d.    żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
28. Pożądanym wrażeniem dotyczącym przemawiającego w trakcie jego wystąpienia jest:
a.    nudny
b.    nieprzyjemny
c.    powierzchowny
d.    otwarty
29.    Metoda porządkowania informacji, polegająca na omówieniu zagadnienia od ogółu do szczegółu, to:
a.    metoda indukcyjna
b.    metoda dedukcyjna
c.    metoda tematyczna
d.    żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
30.    Niepożądanym wrażeniem dotyczącym przemawiającego w trakcie jego wystąpienia jest:
a.    szczery
b.    otwarty
c.    nieprzyjemny
d.    towarzyski

ZADANIE PRAKTYCZNE 1

Zdefiniuj autoprezentacje i omów jej cele.

 ZADANIE PRAKTYCZNE 2

Będę idealnym kandydatem na stanowisko Kierownika Działu Public Relations – dokonaj krótkiej autoprezentacji.

ZADANIE PRAKTYCZNE 3

Zaprezentuj najnowszy model drukarki, wyprodukowanej przez Twoją firmę. Prezentacji  dokonujesz w biurze prezesa spółki, która rozważa kupno 50 sztuk Waszych drukarek.