Menedżer

Menedżer_popSłowo ‘menedżer’ obejmuje swym znaczeniem wiele zagadnień związanych z procesem zarządzania. Na bycie dobrym menedżerem składa się wiele czynników i wiedza z różnych obszarów. Podstawą jest umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej, która stanowi podwaliny kolejnych dyscyplin niezbędnych w zarządzaniu, jak wystąpień publicznych, negocjacji, czy psychologicznych aspektów pracy z ludźmi. Istotą kursu jest praktyczne podejście do tematyki menedżerskiej.

Zakłada się, że po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru zarządzania. Menedżer powinien:

 • potrafić skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • rozumieć sztukę autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • posiąść umiejętność skutecznego słuchania,
 • opisywać cztery temperamenty,
 • opisywać psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi,
 • wyznaczać cele zgodnie z metodą SMART,
 • potrafić planować i organizować pracę zespołu,
 • potrafić zarządzać zespołem i rozwiązywać konflikty.

Kurs skierowany jest do managerów lub osób chcących awansować, pracowników dążących do samorozwoju i osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania i kierowania ludźmi.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 56

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 30 min - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Praca menedżera – wprowadzenie.
 2. Skuteczna komunikacja.
 3. Moc komunikacji niewerbalnej – gestykulacja, mimika, kontakt wzrokowy.
 4. Co przeszkadza w komunikowaniu?
 5. Uważne słuchanie.
 6. Style słuchania.
 7. Style interpersonalne.
 8. Profil osobowości – Temperamenty.
 9. Definicja ZZL.
 10. Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.
 11. Wyznaczanie celów zgodnie z metodą SMART.
 12. Planowanie i organizacja pracy menedżera zespołu.
 13. Sytuacyjny model przywództwa Hersey’a i Blanchard’a
 14. Informacja zwrotna – chwalenie i ganienie.
 15. Przywództwo i kierowanie zespołem.
 16. Grupa a zespół.
 17. Budowanie zespołu.
 18. Współpraca w zespole.
 19. Etapy rozwoju zespołu.
 20. Role w zespole wg R. M. Belbina.
 21. Praca nad problemem.
 22. Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji.
 23. Charakterystyka faz rozwoju grupy.
 24. Rozwiązywanie konfliktów.
 25. Postępowanie w razie konfliktu.
 26. Przeszkody na drodze do porozumienia.
 27. Jak radzą sobie z konfliktami osoby o różnych typach osobowości?
 28. Definicja NLP.
 29. Założenia operacyjne w NLP.
 30. System reprezentacji.
 31. NLP a komunikacja.
 32. Negocjacji – fundamenty, rodzaje, fazy, style prowadzenia.
 33. Sztuka autoprezentacji.
 34. Wystąpienia publiczne.
 35. Trema i stres – skąd się biorą, jak działają i jak sobie z nimi radzić. Etykieta w biznesie.
 36. Prowadzenie zebrań.
 37. Konstruktywna krytyka.
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniające wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera,
 • rzutnik,
 • flipchart.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

1) Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:
a) Sala egzaminacyjna

 • Stanowisko egzaminacyjne powinno być przygotowane z godnie z obowiązującymi przepisami BHP

b) Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:

 • rzutnik
 • flipchart
 • krzesła
 • stoliki
 • komputery z dostępem do Internetu

2) Opis sposobu wykonywania zadania:

Egzamin teoretyczny – test składający się z 30 pytań. Każde pytanie zawiera cztery propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. Forma egzaminu: on-line.br> Egzamin praktyczny – składający się z 2 zadań, mają one charakter problemowy. Forma egzaminu: ustny.

Podręczniki
Select

Menedżer

 • Autor: Sylwia Majewska, Magdalena Janiak
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
320 str. miękka okladka
Opis

Z jakich dziedzin czerpać wiedzę, by być dobrym przywódcą? Kim tak naprawdę jest menedżer i jaka jest jego rola w organizacji? Jakie umiejętności powinien posiadać człowiek, który chce kierować innymi? Dlaczego dany sposób kierowania działa tylko na część pracowników, a na pozostałych już nie?

Na te i szereg innych pytań odpowiada treść książki, w całości poświęconej zagadnieniom zarządzania, osobowości człowieka, jego zdolnościom, sposobom zachowania i samego bycia. Publikacja powstała w oparciu o kluczowe dla autorów przekonanie, że każdego można nakłonić do działania i wydobyć z niego najlepsze cechy – trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić. Jej nadrzędnym celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy poprzez liczne testy i zadania przeznaczone do samodzielnego wykonania.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Menedżer.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Przestrzeń osobista obejmuje obszar:
a. 45 cm do 1,2 m wokół osoby
b. 0 cm do 45 cm wokół osoby
c. 0 cm do 1,2 m wokół osoby
d. do 3,6 m wokół osoby

2. Precedencja:
a. to wyjątek od reguły
b. polega na określeniu porządku, w jakim ważne osoby powinny być witane, zabierać głos, zajmować miejsca itp.
c. określa natężenie głosu podczas wypowiedzi
d. polega na określeniu porządku, w jakim ważne osoby duchowne powinny być witane

3. Paralingwistyka to:
a. wszystkie werbalne elementy związane z wykorzystaniem głosu
b. wszystkie werbalne elementy związane z wykorzystaniem gestu
c. wszystkie niewerbalne elementy związane z wykorzystaniem głosu
d. wszystkie niewerbalne elementy związane z wykorzystaniem gestu

4. Efekt halo obejmuje swym znaczeniem:
a. budowanie pozytywnego obrazu osoby na podstawie korzystnego pierwszego wrażenia
b. budowanie negatywnego obrazu osoby na podstawie niekorzystnego pierwszego wrażenia
c. obie odpowiedzi są prawidłowe
d. żadne z powyższych

5. Z jakich elementów składa się łańcuch informacji wg Claude’a E. Shannon’a?
a. Źródło – przekaz – kanał – odbiorca – skutek
b. Źródło – kanał – przekaz – odbiorca – skutek
c. Źródło – przekaz – kanał – skutek – odbiorca
d. Źródło – kanał – przekaz – skutek – odbiorca

6. Jaki udział procentowy w procesie komunikacji wg Alberta Mehrabian’a stanowią słowa?
a. 55%
b. 38%
c. 7%
d. 70%

7. Zaznacz poprawne zdanie związane z pojęciem „negocjacje”:
a. Znaczącym bodźcem dobrych negocjacji jest poszukiwanie wspólnych obszarów porozumienia przez zainteresowane strony, zamiana rozbieżnych zainteresowań na wspólne dążenia
b. Najważniejsze w negocjacjach jest negowanie opinii przeciwstawnych koncepcji naszego „oponenta”
c. Celem negocjacji jest osiągnięcie własnych korzyści i tym samym odebranie ich osobom trzecim
d. Jest to forma informacji ukierunkowana na osiągnięcie własnych celów z jednoczesnym negowaniem stanowiska osób trzecich

8. Co oznacza skrót BATNA?
a. Strategia osiągania sukcesu
b. Najlepsza alternatywa dla negocjowanego porozumienia
c. Strategia postępowania podczas porażki
d. Wdrożenie systemu mowy ciała

9. Zaznacz jedno z podstawowych zasad negocjacji:
a. Zawsze doprowadzaj do osiągnięcia założonego własnego celu
b. Prowokuj konflikty
c. Staraj się wypracować rozwiązania korzystne dla obu stron
d. Wszystkie odpowiedzi są poprawne

10. Wskaż zdanie prawdziwe związane z NLP:
a. Pełna nazwa to programowanie neurolingwistyczne
b. To inaczej sztuka negocjacji
c. Jest to sztuka perswazji
d. Jest to nauka pomagająca „oszukiwać” odbiorcę przekazywanych przez nas treści

11. Czym jest NLP?
a. Jest to sztuka oszukiwania innych osób.
b. Jest językiem komunikacji ukierunkowanym na manipulację rozmówcą
c. Jest to stan emocjonalny związany z przeżywaniem zdarzeń i kreowaniem rzeczywistości
d. Jest to kierunek nauki, zwracający szczególną uwagę na sposób, w jaki powstają i zmieniają się ludzkie wzorce spostrzegania i myślenia

12. Czym się charakteryzują wzrokowcy?
a. Są to osoby, które jak się określa, „myślą dźwiękami”
b. Są to osoby, które jak się określa, „myślą obrazami”
c. Są to osoby, które jak się określa, „myślą analitycznie”
d. Są to osoby, które jak się określa, „myślą uczuciami”

13. Do czterech podstawowych funkcji zarządzania należą:
a. Planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie
b. Planowanie, realizowanie, kierowanie, kontrolowanie
c. Planowanie, organizowanie, kierowanie, poprawianie
d. Organizowanie, realizowanie, kierowanie, poprawianie

14. Metoda, która zaleca, aby zadania do wykonania ocenić nie tylko ze względu na ich ważność, ale również na pilność, nosi nazwę:
a. Prawo wymuszonej wydajności
b. Prawo Parkinsona
c. Zasada Pareto
d. Matryca Eisenhowera

15. Styl kierowania zespołem, który zakłada, że najważniejsi są zwolennicy lidera. Charakteryzuje się zupełną biernością lidera w stosunku do poczynań grupy.
a. Autokratyczny
b. Liberalny
c. Demokratyczny
d. Radykalny

16. Wybierz zdanie poprawnie opisujące współpracę w grupie.
a. Członkowie grupy rozumieją, choć nie akceptują wszystkich ról w zespole.
b. Zaspokajane są potrzeby całej grupy, a nie każdego z osobna.
c. Chęć i pozytywna ocena przynależności do grupy przez jej członków tworzy jej spójność.
d. Konkurencja w grupie jest głównym motywatorem jej działania.

17. Zaznacz czynniki warunkujące skuteczne działanie zespołu.
a. Atmosfera, dyskusja, wspólne cele, efektywna komunikacja interpersonalna, wzajemna konkurencja, wykorzystanie posiadanych zasobów
b. Dyskusja, wspólne cele, efektywna komunikacja interpersonalna, zaufanie i rozwiązywanie konfliktów, wykorzystanie posiadanych zasobów
c. Atmosfera, wspólne cele, efektywna komunikacja interpersonalna, zaufanie i rozwiązywanie konfliktów, wykorzystanie posiadanych zasobów
d. Atmosfera, dyskusja, wspólne cele, efektywna komunikacja interpersonalna, zaufanie i rozwiązywanie konfliktów, wykorzystanie posiadanych zasobów

18. Etap rozwoju zespołu nazywany ‘docieraniem’ opisuje zdanie:
a. Zespół uczy się pracować razem, poprzez konfrontacje i negocjacje, dochodzi do porozumienia odnośnie celów i ról poszczególnych członków.
b. Członkowie zespołu starają się zaprezentować z jak najlepszej strony, a jednocześnie badawczo obserwują innych.
c. W miejsce konkurowania pojawia się współpraca i satysfakcja z pracy w zespole. Członkowie koncentrują się na wzajemnych relacjach, czasem kosztem produktywności.
d. Zespół wypracował sposoby komunikowania się, radzenia sobie z konfliktami, podejmowania decyzji i stosuje je teraz w praktyce. Koncentruje się na wykonywanej pracy. Członkowie czują się dumni z dokonań zespołu.

19. Osoba, która koordynuje pracę zespołu, ustala cele i zadania, określa priorytety, zgodnie z charakterystyką ról zespołowych wg R. M. Belbina nosi nazwę:
a. Realizator/Praktyczny organizator
b. Lokomotywa/Człowiek akcji
c. Koordynator/Naturalny lider
d. Pomysłodawca/Siewca pomysłów

20. Jaką reakcję wobec konfliktu opisuje zdanie: „Próba doprowadzenia do konsensusu i rozwiązania problemu”?
a. Unikanie
b. Ugodowość
c. Konfrontacja
d. Współpraca

21. Wskaż cztery fazy w rozwoju grupy:
a. Młodość, dorastanie, dojrzałość, starość
b. Formowanie, docieranie, rozwój, starzenie
c. Docieranie, rozwój, konflikty, starzenie
d. Młodość, dojrzałość, konflikt, starość

22. Zebranie polegające na nakłonieniu grupy podczas dyskusji do konkluzji przełożonego, gdzie jego cele i interesy są sprzeczne z zespołem nosi nazwę:
a. Komunikacyjne
b. Strategiczne
c. Dyskusyjne
d. Wpływowe

23. Zasłanianie ust dłonią przez mówiącego oznacza:
a. Poczucie wyższości, dominację
b. Zdezorientowanie, frustrację
c. Kłamanie, denerwowanie się, brak chęci do mówienia
d. Ocenianie, krytykowanie

24. Najwyższy poziom słuchania w komunikacji polega na:
a. Analizowaniu i wartościowaniu
b. Zrozumieniu i zatrzymaniu w pamięci
c. Uważnym słuchaniu
d. Aktywnym słuchaniu połączonym z empatią

25. Umożliwiają pracownikowi udzielenie krótkiej odpowiedzi dotyczącej faktów: proste zaprzeczenie, bądź potwierdzenie.
a. Pytania sugerujące
b. Pytania otwarte
c. Pytania zamknięte
d. Pytania logiczne

26. Typ interpersonalny najbardziej wrażliwy na potrzeby innych. Nawiązuje bliskie kontakty z ludźmi. Nie lubi zmian i ceni bezpieczeństwo:
a. Działacz
b. Porządkujący
c. Ekspresyjny
d. Harmonijny

27. Typ temperamentu charakteryzujący się wysoką neurotycznością i ekstrawersją:
a. Melancholik
b. Choleryk
c. Flegmatyk
d. Sangwinik

28. Aktywne sprawianie, aby zaplanowane zadania były wykonywane przez pracowników zgodnie z planem, to:
a. Organizowanie
b. Kierowanie
c. Planowanie
d. Kontrolowanie

29. Partycypacyjny sposób ustalania celów polega na:
a. Proponowaniu przez pracownika jego celów, a następnie ich akceptacji przez kierownika, bądź dyskusji prowadzącej do konsensusu.
b. Proponowaniu przez pracownika jego celów, a następnie ich modyfikacji przez kierownika.
c. Proponowaniu celów przez kierownika i możliwości wypowiedzenia się na ich temat przez pracownika.
d. Proponowaniu celów przez kierownika i braku możliwości wypowiedzenia się na ich temat przez pracownika.

30. Reguła 60/40 dotyczy:
a. Nieplanowania 60% naszego czasu, a 40% planowania
b. Planowania tylko 60% naszego czasu, a 40% pozostawiania nieplanowanego
c. Planowania 60% naszego czasu w sposób intensywny, a pozostałe 40 % z większą swobodą
d. Planowanie z większą swobodą 60% naszego czasu, a 40% w sposób intensywny

Zadanie 1

Matryca Eisenhowera

Wyznacz i podziel zadania do wykonania dla swojego 3-osobowego zespołu zgodnie z Tablicą Eisenhowera. Celem jest zwiększenie efektywności pracy zespołu pod kątem pozyskiwania klientów.

Mamy do czynienia z zadaniami:
1. ważnymi i pilnymi
2. ważnymi, ale niezbyt pilnymi
3. niezbyt ważnymi, ale pilnymi
4. niezbyt ważnymi i niezbyt pilnym

Zadanie 2

Umiejętności menedżerskie/budowanie zespołu

Zbuduj 10-osobowy zespół, grupę ludzi, którzy jak najefektywniej będą dążyć do osiągnięcia celu – zwiększenia sprzedaży o 10% w ciągu roku. Uzasadnij swój wybór. Do zadania wykorzystaj wiedzę z zakresu:
1. Typy temperamentu
2. Typy interpersonalne
3. Role zespołowe wg Belbina
4. Czynniki warunkujące skuteczne działanie zespołu
5. Reakcje wobec konfliktów u osób z różnymi typami osobowości