Menedżer

Menedżer_popSłowo ‘menedżer’ obejmuje swym znaczeniem wiele zagadnień związanych z procesem zarządzania. Na bycie dobrym menedżerem składa się wiele czynników i wiedza z różnych obszarów. Podstawą jest umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej, która stanowi podwaliny kolejnych dyscyplin niezbędnych w zarządzaniu, jak wystąpień publicznych, negocjacji, czy psychologicznych aspektów pracy z ludźmi. Istotą kursu jest praktyczne podejście do tematyki menedżerskiej.

Zakłada się, że po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną wiedzą i umiejętnościami z obszaru zarządzania. Menedżer powinien:

 • potrafić skutecznie wykorzystywać środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • rozumieć sztukę autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • posiąść umiejętność skutecznego słuchania,
 • opisywać cztery temperamenty,
 • opisywać psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi,
 • wyznaczać cele zgodnie z metodą SMART,
 • potrafić planować i organizować pracę zespołu,
 • potrafić zarządzać zespołem i rozwiązywać konflikty.

Kurs skierowany jest do managerów lub osób chcących awansować, pracowników dążących do samorozwoju i osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania i kierowania ludźmi.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 56

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 30 min - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Praca menedżera – wprowadzenie.
 2. Skuteczna komunikacja.
 3. Moc komunikacji niewerbalnej – gestykulacja, mimika, kontakt wzrokowy.
 4. Co przeszkadza w komunikowaniu?
 5. Uważne słuchanie.
 6. Style słuchania.
 7. Style interpersonalne.
 8. Profil osobowości – Temperamenty.
 9. Definicja ZZL.
 10. Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.
 11. Wyznaczanie celów zgodnie z metodą SMART.
 12. Planowanie i organizacja pracy menedżera zespołu.
 13. Sytuacyjny model przywództwa Hersey’a i Blanchard’a
 14. Informacja zwrotna – chwalenie i ganienie.
 15. Przywództwo i kierowanie zespołem.
 16. Grupa a zespół.
 17. Budowanie zespołu.
 18. Współpraca w zespole.
 19. Etapy rozwoju zespołu.
 20. Role w zespole wg R. M. Belbina.
 21. Praca nad problemem.
 22. Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji.
 23. Charakterystyka faz rozwoju grupy.
 24. Rozwiązywanie konfliktów.
 25. Postępowanie w razie konfliktu.
 26. Przeszkody na drodze do porozumienia.
 27. Jak radzą sobie z konfliktami osoby o różnych typach osobowości?
 28. Definicja NLP.
 29. Założenia operacyjne w NLP.
 30. System reprezentacji.
 31. NLP a komunikacja.
 32. Negocjacji – fundamenty, rodzaje, fazy, style prowadzenia.
 33. Sztuka autoprezentacji.
 34. Wystąpienia publiczne.
 35. Trema i stres – skąd się biorą, jak działają i jak sobie z nimi radzić. Etykieta w biznesie.
 36. Prowadzenie zebrań.
 37. Konstruktywna krytyka.
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniające wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera,
 • rzutnik,
 • flipchart.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

1) Sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do przeprowadzenia zadań praktycznych:
a) Sala egzaminacyjna

 • Stanowisko egzaminacyjne powinno być przygotowane z godnie z obowiązującymi przepisami BHP

b) Pracownia wraz ze sprzętem i materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie egzaminu:

 • rzutnik
 • flipchart
 • krzesła
 • stoliki
 • komputery z dostępem do Internetu

2) Opis sposobu wykonywania zadania:

Egzamin teoretyczny – test składający się z 30 pytań. Każde pytanie zawiera cztery propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. Forma egzaminu: on-line.br> Egzamin praktyczny – składający się z 2 zadań, mają one charakter problemowy. Forma egzaminu: ustny.