Język niemiecki dla ślusarzy

SchlosserZasadniczym celem modułu jest pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ślusarza. Program kursu zakłada naukę słownictwa branżowego, nazw narzędzi, maszyn, urządzeń, typowych zwrotów przydatnych podczas wykonywanych w ramach pracy czynności i towarzyszących im sytuacji. W module znajdziemy także pojęcia związane z bezpieczeństwem w pracy i udzielaniem pierwszej pomocy.

Pozwala rozwinąć umiejętności komunikacyjne niezbędne do poszukiwania pracy (pisanie listu motywacyjnego i CV), odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, uzgodnienia warunków pracy i porozumienia się ze współpracownikami. Dzięki metodologii podręcznika zakładającej różnorodność form ćwiczeń zastosowanych w trakcie kursu rozwinięte zostają wszystkie umiejętności językowe niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie ślusarza w kraju niemieckojęzycznym: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Rozmowy powitalne
 2. Zawód i miejsce pracy
 3. Zakład pracy
 4. Zadania w miejscu pracy
 5. Liczenie
 6. Zawody
 7. Odzież robocza
 8. Rodzajniki określone i nieokreślone
 9. Wypadki
 10. Przyczyny wypadków przy pracy
 11. Skutki wypadków przy pracy
 12. Zapobieganie wypadkom przy pracy
 13. Wyrażanie pozwoleń, zakazów, konieczności i możliwości
 14. Miejsca pracy w zawodzie ślusarza
 15. Czas pracy, nadgodziny, praca w systemie zmianowym
 16. Określanie częstotliwości
 17. Dzień pracy w zakładzie ślusarskim
 18. Czynności
 19. Określanie czasu
 20. 1.Metody obróbki metalu
 21. Narzędzia używane w ślusarstwie
 22. Określanie celu
 23. Planowanie czynności
 24. Instrukcje wykonania czynności
 25. Określanie kolejności
 26. Symbole metali i surowce wykorzystywane w ślusarstwie
 27. Materiały
 28. Wyrażanie strony biernej
 29. Produkcja i rodzaje stali.
 30. Kształtowniki i inne elementy stalowe
 31. Sposoby łączenia zdań
 32. Zastosowanie tworzyw sztucznych
 33. Rodzaje tworzyw sztucznych
 34. Porównania
 35. Przyczyny i powstawanie korozji
 36. Ochrona przed korozją
 37. Powłoki
 38. Wyrażanie strony biernej z czasownikami modalnymi
 39. Cechy połączeń rozłącznych
 40. Cechy połączeń nierozłącznych
 41. Wyrażanie właściwości za pomocą przymiotników z końcówką -bar
 42. Rodzaje połączeń rozłącznych
 43. Rodzaje połączeń nierozłącznych
 44. Narzędzia i materiały do wykonywania połączeń
 45. Rzeczowniki złożone
 46. Obszary zastosowania techniki połączeń w życiu codziennym
 47. Przedmioty wykorzystywane w życiu codziennym i zawodowym a techniki połączeń
 48. Określanie stanu za pomocą strony biernej określającej stan
 49. Warunki pracy spawacza
 50. Połączenia spawane: metody spawania, złącza spawane, sprzęt
 51. Połączenia spawane w życiu codziennym
 52. Zastosowanie konstrukcji stalowych
 53. Wady i zalety konstrukcji stalowych
 54. Rodzaje i elementy konstrukcji stalowych
 55. Zbiorniki
 56. Wykonywanie pomiarów
 57. Określanie zamiaru i celu
 58. Zastosowanie, rodzaje, budowa i montaż drzwi
 59. Zastosowanie, rodzaje i budowa bram
 60. Ogrodzenia
 61. Relacje czasowe
 62. Kraty i ruszty – cechy i zastosowanie
 63. Rodzaje i budowa schodów
 64. Zastosowanie, rodzaje i budowa okien
 65. Rodzaje i budowa zamków
 66. Poszukiwanie pracy
 67. Oferty pracy
 68. Kompetencje i kwalifikacje w zawodzie ślusarza
 69. Wyrażanie powinności i konieczności
 70. Życiorys
 71. Ścieżka kształcenia i kariery zawodowej
 72. Wyrażanie przeszłości.
 73. Budowa listu motywacyjnego
 74. Formułowanie listu motywacyjnego
 75. List motywacyjny a oferty pracy
 76. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 77. Zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 78. Pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:
  • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich w na kierunku (specjalności) filologia germańska oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z języka niemieckiego,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • stopień naukowy z dziedzinie uzyskiwanych kompetencji zawodowych,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dorobek naukowy potwierdzający wkład naukowy w rozwój kształcenia zawodowego,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Język obcy zawodowy niemiecki

Schlosser

 • Autor: Małgorzata Gorlewska
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/netto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu ślusarza w środowisku niemieckojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się w zakresie terminologii i nazewnictwa typowych czynności i prac wykonywanych przez ślusarza, ich technik i etapów realizacji, narzędzi, maszyn, materiałów i surowców wykorzystywanych do konstruowania, montażu i naprawy, a także ich właściwości i form zastosowania, dostępności, wad i zalet, typów konstrukcji, środowiska pracy ślusarza, organizacji miejsca pracy, kontaktu z klientem i jego obsługi, komunikacji ze współpracownikami i pracodawcą, zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, a także poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.

Nauka języka branżowego w oparciu o prezentowaną książkę rozwija wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: A2.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie ślusarza. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu Language Competences – Schlosser.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

WORTSCHATZ UND STRUKTUREN

Kreuzen Sie die richtige Antwort (A, B, C oder D) an.

1. Der Rost ist aus …
A. Silicon
B. Polyethylen
C. Kohle
D. Gusseisen

2. Er … ein Loch in eine Wand.
A. bohrt
B. poliert
C. sägt
D. schneidet

3. Man verwendet ein … um die Länge auszumessen.
A. Bohrmaschine
B. Hammer
C. Maßband
D. Winkelmesser

4. … dient zum Schutz vor Staubpartikeln.
A. Arbeitshandschuhe
B. eine Arbeitshose
C. eine Arbeitsschürze
D. eine Staubmaske

5. … werden in der Regel aus Polyamid hergestellt.
A. Dübel
B. Schrauben
C. Muttern
D. Anker

6. Durch … werden Bauteile durch Wärme oder Druck verbunden.
A. Gasströmung
B. Löten
C. Nieten
D. Schweißen

7. Ich habe … stecken lassen.
A. das Schloss
B. das Vorhängeschloss
C. den Schlüssel
D. die Feder

8. Wir müssen um das Gelände … ziehen.
A. einen Zaun
B. ein Tor
C. eine Treppe
D. eine Garage

9. … schützt einen Behälter gegen den Überdruck.
A. Ein Kessel
B. Ein Brenner
C. Ein Sicherheitsventil
D. Ein Schornstein

10. Man darf … nicht zu dick auftragen.
A. den Pinsel
B. den Lack
C. die Lackierrolle
D. die Lackierpistole

11. Er … Antriebe für Toranlagen.
A. bearbeitet
B. trägt
C. installiert
D. beseitigt

12. Die Arbeitshandschuhe schützen vor …
A. Fußverletzungen
B. Handverletzungen
C. Augenverletzungen
D. Gesichtsverletzungen

13. Ich … in einer Firma mit Schichtbetrieb.
A. mache
B. spreche
C. komme
D. arbeite

14. Max muss zuerst die Arbeitsschritte … .
A. studieren
B. planen
C. anziehen
D. zuschneiden

15. Aus Stahl werden Maschinenteile ….
A. produziert
B. verarbeitet
C. montiert
D. installiert

16. Verrostete Metalloberflächen muss man ….
A. schneiden
B. entrosten
C. senken
D. umformen

17. Eine Schraubverbindung ist eine … Verbindung
A. stoffschlüssige
B. unlösbare
C. nicht lösbare
D. lösbare

18. Der Schweißdraht dient zum Füllen der …
A. Klebefuge
B. Schweißnaht
C. Schweißfuge
D. Mauerwerkfuge

19. Mit dem … kann man Kreise zeichnen.
A. Winkelmesser
B. Haarlineal
C. Tiefenmesser
D. Zirkel

20. Sie verfügen über eine … als Metallbauer.
A. Berufserfahrung
B. Auslandserfahrung
C. Auslandspraktikum
D. Praktikum

LESEVERSTEHEN

Teil 1
Lesen Sie den Text und die Überschriften Nr. A bis E. Ordnen Sie die Überschriften den Textabschnitten zu.
1. Überschrift …..
Metallbauer fertigen Konstruktionen aus Stahl oder auch aus anderen Metallen. Es sind z.B. Türen, Tore oder Treppen. Sie bearbeiten Metall maschinell, aber auch von Hand. Sie schneiden das Metall, formen es um und verschrauben die einzelnen Elemente oder schweißen sie. Am Ende behandeln sie die Oberfläche mit Farbe oder Lack.
2. Überschrift …..
Metallbauer arbeiten in Werkstätten und in Betrieben, die Metall verarbeiten.
3. Überschrift …..
Metallbauer müssen verschiedene Maschinen bedienen können, wie z.B. eine Bohrmaschine oder ein Schweißgerät. Sie müssen auch die Unterlagen lesen und verstehen können, damit die gefertigten Elemente den technischen Vorgaben entsprechen.
4. Überschrift …..
Metallbauer tragen eine spezielle Arbeitskleidung, die sie vor Verletzungen schützt. Dazu gehören vor allem Sicherheitsschuhe und Handschuhe. Beim Schweißen brauchen sie auch eine Schutzbrille oder einen Schweißerhelm. Manchmal tragen sie auch einen Gehörschutz.
5. Überschrift …..
Die Ausbildung zum Metallbauer dauert in Deutschland 3,5 Jahre. Es ist eine duale Ausbildung, also sie findet parallel im Betrieb und in der Berufsschule statt. Sie endet mit einer Gesellenprüfung. Um eine Ausbildung als Metallbauer zu beginnen, reicht meistens der Hauptschulabschluss. Manche Arbeitgeber erwarten auch einen Realschulabschluss.

A. Welche Werkzeuge und Maschinen kommen zum Einsatz?
B. Wie lange dauert die Ausbildung?
C. Wo arbeitet ein Metallbauer?
D. Was macht ein Metallbauer?
E. Welche Kleidung trägt ein Metallbauer?

Teil 2
Lesen Sie den Text noch einmal. Welche Antwort ist richtig? Markieren Sie.
1. Metallbauer fertigen …
A. Stahlkonstruktionen.
B. Profilstahl.
C. Schweißgeräte.
D. Schrauben.

2. Metallbauer…
A. … stellen nur Bauteile aus Stahl her.
B. … stellen keine Bauteile aus Stahl her.
C. … stellen Bauteile aus Stahl und aus anderen Metallen her.
D. … stellen keine Bauteile aus anderen Metallen her.

3. Metallbauer bearbeiten Metall …
A. … nur von Hand.
B. … maschinell oder von Hand.
C. … nur maschinell.
D. … nicht.

4. Metallbauer lackieren …
A. … die Oberfläche und streichen sie.
B. … die Oberfläche vor dem Streichen.
C. … die Oberfläche nach dem Streichen.
D. … die Oberfläche oder streichen sie.

5. Metallbauer müssen …
A. … nur Bohrmaschinen bedienen können.
B. … keine Bohrmaschinen bedienen können.
C. … verschiedene Maschinen bedienen können.
D. … keine Maschinen bedienen können.

6. Metallbauer müssen …
A. … die Pläne lesen und verstehen können.
B. … keine Pläne lesen und verstehen können.
C. … die Pläne nach technischen Vorgaben anfertigen können.
D. … die Pläne ohne technische Vorgaben anfertigen können.

7. Metallbauer brauchen …
A. … keine Sicherheitsschuhe und keine speziellen Handschuhe.
B. … Sicherheitsschuhe, aber keine speziellen Handschuhe.
C. … keine Sicherheitsschuhe, aber spezielle Handschuhe.
D. … Sicherheitsschuhe und spezielle Handschuhe.

8. Sie tragen …
A. … immer einen Gehörschutz.
B. … manchmal einen Gehörschutz.
C. … selten einen Gehörschutz.
D. … nie einen Gehörschutz.

9. Die Ausbildung zum Metallbauer …
A. … findet im Betrieb und in der Berufsschule statt.
B. … findet nur im Betrieb statt.
C. … findet nur in der Berufsschule statt.
D. … findet im Betrieb oder in der Berufsschule statt.

10. Arbeitgeber erwarten …
A. … nie einen Realschulabschluss.
B. … nie einen Hauptschulabschluss.
C. … manchmal einen Realschulabschluss.
D. … immer einen Realschulabschluss.

HÖRVERSTEHEN

Teil 1
Ein Metallbauer erzählt über seinen Arbeitstag. Über welche Tätigkeiten spricht er? Markieren Sie. richtig falsch
Arbeitskleidung anziehen
Metallteile zuschneiden
Löcher bohren
Metallteile schweißen
die Schweißnaht schleifen
die Konstruktion lackieren
die Konstruktion entrosten
Maschinen sauber machen
Werkzeuge reparieren
Feierabend machen

Teil 2
Sie hören den Beitrag noch einmal. Sind die Sätze richtig oder falsch? Markieren Sie. richtig    falsch
Der Metallbauer beginnt seine Arbeit um 8 Uhr 30.
Zuerst spricht er mit seinem Chef.
Zum Schneiden der Metallteile benutzt er eine Blechschere.
Zum Schweißen benutzt er ein Schweißgerät.
Beim Schweißen trägt er eine Schweißerbrille, um seine Augen zu schützen.

SCHREIBEN

Lesen Sie die folgende Stellenanzeige und ergänzen Sie das Bewerbungsschreiben.
Wir sind ein junges und innovatives Metallbauunternehmen und suchen einen erfahrenen und qualifizierten Metallbauer. Zu Ihren Aufgaben gehört Arbeit nach Zeichnungen. Sie müssen auch in der Lage sein eigenständig Auftrage auszuführen.

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie an:
Metallbau GmbH
Ahornstraße 5
52074 Aachen

Bewerbung (1) ____________________

Sehr geehrte Damen und Herren,
auf Ihre Anzeige vom 25.01.2013 möchte mich bei Ihnen (2) _________________ ____________________ bewerben.
Für diese Aufgabe bringe ich alle Voraussetzungen mit. Als ausgebildeter Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechnik war ich bereits bei der Fa. Krüger-Metallbau GmbH tätig. Dabei konnte ich Erfahrungen in (3) ____________________.

Ich arbeite sehr gerne (4) _________________________________________.

Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen.

Mit (5) ____________________
_________________________
Paul Winkler (Unterschrift)
Anlagen

MÜNDLICHE PRÜFUNG

Beantworten Sie die folgenden Fragen:
1. Was umfasst das Aufgabengebiet eines Metallbauers?
2. Wann muss man ein Gewinde schneiden? Welche Werkzeuge braucht man dazu?
3. Welche Stahlprofile kennen Sie? Wozu werden Sie verwendet?
4. Was für eine Verbindung ist Nieten? Was braucht man zum Nieten?
5. Wozu dienen Türen? Aus welchen Teilen bestehen sie?