Język angielski dla projektantów stron www

Web designerCelem modułu jest nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim w zakresie nazewnictwa związanego z narzędziami, programami oraz czynnościami właściwymi dla zawodu projektanta stron www. Uczestnicy nauczą się poprawnej komunikacji ze współpracownikami oraz pracodawcami, oraz w sytuacjach kontaktu z klientem. Dodatkowo będą posiadali umiejętności pisania CV i listu motywacyjnego oraz uzgadniania warunków pracy. Główny nacisk w niniejszym module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Podczas szkolenia rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe, receptywne oraz produktywne.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Tworzenie atrakcyjnego portfolio.
 2. Poszukiwanie pracy w anglojęzycznym Internecie oraz język ofert pracy.
 3. Pisania CV, listu motywacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna.
 4. Warunki pracy, nazwy innych oddziałów w firmie oraz słownictwo przydatne podczas codziennej pracy.
 5. Ergonomia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy.
 6. Słownictwo i zwroty dotyczące komunikowania się z klientami: ustalaniem oczekiwań odnośnie wyglądu projektu, negocjowaniem terminów oraz wynagrodzenia.
 7. Słownictwo i zwroty dotyczące pracy w zespole produkcyjnym.
 8. Projektowanie stron internetowych.
 9. Sprzęt komputerowy i podzespoły wymagane w pracy projektanta stron internetowych.
 10. Oprogramowanie wymagane w pracy projektanta stron internetowych.
 11. Elementy stron internetowych oraz nawigacja.
 12. Proces projektowania stron internetowych: kolory, typografia oraz makiety.
 13. Dodawanie i programowanie elementów, budowanie warstwy prezentacji (HTML), CSS oraz HTML5 i Flash.
 14. Proces optymalizacji i testowania stron internetowych: marketing SEO, narzędzia indeksowania stron oraz walidacji.
 15. Publikowanie stron internetowych i zarządzanie nimi.
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Podręczniki
Język obcy zawodowy angielski

Web designer and developer

 • Autor: Marek Marczak
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu projektanta stron internetowych w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się ze współpracownikami i pracę w zespole, konwersację i korespondencję z klientem, ustalenie przedmiotu współpracy i sporządzenie zarysu projektu, negocjowanie terminów i wysokości honorariów, zapoznanie się z kluczową terminologią i narzędziami niezbędnymi do projektowania, tworzenia, edycji, optymalizacji, testowania, publikowania i zarządzania stronami internetowymi, programowania i dodawania ich poszczególnych elementów, a także słownictwem przydatnym do przygotowania dokumentów aplikacyjnych, odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i uzgodnienia warunków pracy.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: B1.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie projektanta stron internetowych. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu Language Competences – Web Designer and Developer.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

VOCABULARY

1. You need to make sure that your antivirus software is ____________________________.

A. up-to-scratch B. up-to-point C. up-to-you D. up-to-date

2. If you want to get a job, you have to send in your _____________ first.

A. qualifications B. skills C. achievement D. resume

3. The meeting with your manager about things you managed or failed to accomplish is called

A. appraisal B. appointment C. get-together D. date

4. A situation when an employer wants to find the best candidate for a job is called _____________________.

A. interview B. recruitment C. application D. shortlist

5. How does this page_________________in Firefox?

A. show B. present C. render D. depict

6. What is your_____________? How much money do you make per year?

A. wages B. income C. result D. salary

7. When creating a website you have to make sure that the layout is not _________________

A. full B. overloaded C. cluttered D. unstable

8. How much do you __________for your services? Can I afford it?

A. get B. give C. pay D. charge

9. This logo you created is too expensive. Can you give me a _____________?

A. lowering B. promotion C. discount D. bonus

10. This is a real___________________. You can’t get it for a better price.

A. scramble B. bargain C. cheap D. offer

11. If you want us to pay you in full, you need to meet the ___________________.

A. time B. limit C. deadline D. term

12. Every user should perform a ______________on a weekly basis. Otherwise your data may get lost.

A. background B. backlog C. backdown D. backup

13. The size of the layout will depend on the screen_________________________.

A. substitution B. verification C. resolution D. scale

14. A good e-commerce website should be ________________ i.e. it should be easy to expand it or reduce it according to the situation

A. susceptible B. resizable C. scalable D. possible

15. If you want to present the design of a website to client, a good way to do it is by means of _________________.

A. scheme B. mockup C. layout D. display

16. When negotiating finances, you to be quite________________

A. stiff B. elastic C. flexible D. gullible

17. Our company was _____________ 2 years.

B B. established C. set D. done

18. The font on this page is blurry and ________________. You need to change it.

A. incredbile B. incapable C. insecure D. invisible

19. Before you go live with your website it may be a good idea to test in a ______________environment.

A. sandbox B. matchbox C. sandpit D. click box

20. It is a good practice to ___________your code before publishing a website.

A. try B. parse C. validate D. acknowledge

 

READING

Read this job advert and select the correct answer for the questions that follow.

 

Senior Website Developer

Company name: Roswell Inc.

Position: Developer of web page design, infrastructure, and applications using advanced graphics and state of the art features.

Skills :

Expert knowledge of worldwide web site design, deployment and maintenance, including web-based database applications

Requires knowledge of commercial internet/web tools and protocols

Uses professional concepts in developing resolution to critical issues and broad design matters

Expert knowledge of HTML coding

Read, write and speak English well enough to conduct business

Read, analyze, and interpret documents such as technical procedures, general business periodicals, professional journals or governmental regulations

Write complex reports, business correspondence, procedure manuals and policy manuals using good grammar and spelling

Speak effectively one-on-one and in small group situations

Conduct business in ethical manner

Strongly preferred:

Good presentation

Project management experience

Qualifications:

Bachelor’s Degree in Computer Science, Engineering or related field or equivalent work experience. Post Graduate degree will be an advantage

12+ years of related experience. Seven years or more directly related experience designing, maintaining and administering corporate worldwide web sites and related web pages

3-5 years of increasing exposure and use of HTML 5

3-5 years of extensive use of Cascading Style Sheets 3 (CSS)

3-5 years of solid jQuery implementations

5 years of JavaScript, HTML and DHTML

Type of job:

Full-time job (half a year contract with a possible extension)

Salary

40,000 -45,000 DoE

Roswell Inc. is using this posting for the purpose of building a pipeline of interested candidates for future anticipated positions with our company. Criminal History Background Check (CHBC) and pre-employment drug screen are required.

 

1. How many years of related experience are required for the job?

A Not less than 3.

B 4.

C More than 4.

D More than 12.

2. Which of these skills are not mentioned for the position?

A JQuery

B Javascript

C Documentation skills

D Flash

3. You must be ready to:

A work at night.

B work 12 hours a day.

C travel on a regular basis.

D write complex reports.

4. In order to get the job you must be able to:

A read, write and speak good English.

B speak and good English.

C listen and speak good English.

D listen and write good English.

5. It will be an additional plus for you if

A you have a driving license.

B you have a post graduate degree.

C you managed projects before.

D worked abroad before.

6. You have to be at least___________to get the job:

A MSc

B BSc

C Phd

D student

7. Which of these skills is not mentioned?

A CSS3

B DHTML

C HTML

D VMWare

8. The job is

A full-time.

B part-time.

C a weekend job.

D voluntary.

9. The contract you are offered

A is for 6 months.

B cannot be renewed.

C is for a year.

D is for 2 years.

10. You have to understand website______________very well to get the job.

A design

B deployment

C maintenance

D all of the above

11. The candidate will probably not have to:

A interpret technical procedures

B analyze reports.

C read business periodicals.

D talk on the phone a lot.

12. The salary offered is probably

A weekly.

B daily.

C monthly.

D yearly.

13. The amount of money you earn will probably depend on your

A knowledge.

B skills.

C intelligence.

D experience.

14. Before you get the job you will be

A have to take a history test.

B have to talk about your family background.

C tested for drugs.

D None of these.

15. Who will not be able to get the job?

A People who do not have Masterr’s degree.

B People who were in prison.

C People who do not have CCNA.

D People who are not Americans.

 

LISTENING

1. You are going to hear three conversations between Becka, who is an administrator, and her colleagues. Listen to each conversation and decide if the sentences are true (T) or false (F).

Listening T.1

Mark the statements True (T) or F(False).

1. If users don’t find the information they are interested in quickly, they will leave your site. T/F

2. You can place as much information on the website homepage as you want. T/F

3. Multiple images should be placed in a sliding gallery. T/F

4. There is no connection between updating the page content and Google ranking. T/F

5. A site should be tested by at least two other people before it goes live. T/F

Listening T.2

Part 1

Put the stages in the correct order. Then listen and check your answers.

6. Production ______

7. Prototyping ______

8. Planning ______

9. Launch ______

10. Visual Design ______

11. Feedback ______

Part 2

12. Which is not the part of the planning stage:

a. identifying audience

b. negotiating deadlines

c. developing content strategy

d. creating mockups

13. Interactive wireframes are created:

a. to reduce the cost of the project

b. to improve the quality of your work

c. to enhance user experience

d. to communicate your ideas better to a client

14. Production is mostly connected to:

a. coming up with the visuals

b. coding

c. receiving feedback

d. prototyping

15. Once the site goes live:

a. a single test is performed

b. no tests are performed

c. multiple tests are performed

d. nothing can be done to correct errors.

WRITING

Write your answer to the following questions.

1. Think about the last time you had to creative. Write what solution you came up with and how helpful it was to you and other people.

2. Which three qualities of yours would you try to highlight in you covering letter. How?

3. What questions would you ask your future employer at a job interview. Write three questions.

4. Write an example of a time in your life when you used one of these skills:

 • able to workas part of a team
 • able to work under pressure
 • good interpersonal skills
 • organised
 • self-motivated

5. Write your personal profile, as it would appear in your CV.

SPEAKING

Listen to the questions and speak your answer.

1. Which aspect of website design interests you the most?

2. Patience is an important quality in website designing. Comment in a few sentences.

3. What is the function of CSS in website development?

4. Somebody asks you to design a layout within an hour. How do you react?

5. Why do you want to work as a website designer?