Język angielski dla pracowników biurowych

Office WorkerJęzyk angielski dla pracowników biurowych – moduł przeznaczony dla osób które wiążą swoją karierę z pracą biurową w środowisku anglojęzycznym. Moduł ten stanowi element składowy modułu VCC New Competences – Pracownik Biurowy, jak również samodzielny moduł VCC Select Competences.

Moduł rozwija znajomość języka angielskiego w zakresie tematycznym związanym z wykonywaniem pracy w środowisku biurowym. Umiejętności komunikacyjne obejmują kontakt ze współpracownikami i przełożonymi dotyczący obowiązków oraz metod i organizacji pracy, a także kontakt z klientami, zarówno bezpośredni i telefoniczny, jak i korespondencyjny. Umiejętności związane z rozwojem kariery obejmują analizę rynku pracy oraz redagowanie CV i listu motywacyjnego, a także prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Konstrukcja modułu kładzie szczególny nacisk na opanowanie słownictwa i zwrotów językowych potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub obsługi klienta posługującego się językiem angielskim. Wszystkie podstawowe umiejętności językowe (słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie) rozwijane są zarówno w zakresie użycia języka jak i poprawności kulturowej.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Daty, godziny, zwroty grzecznościowe służące do przyjęcia klienta umówionego na spotkanie
 2. Rodzaje firm, hierarchia firmy, kwalifikacje personelu, główne obowiązki na różnych stanowiskach
 3. Neutralne tematy typowe dla rozmowy towarzyskiej.
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w środowisku biurowym, określenie zawartości apteczki, służby alarmowe
 5. Szczegółowy zakres i opis obowiązków pracownika biurowego
 6. Sprzęt i urządzenia biurowe oraz ich użycie i obsługa
 7. Sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie biurowe
 8. Zasady tworzenia notatek
 9. Internet i jego zastosowanie w komunikacji i zarządzaniu informacją w środowisku biurowym
 10. Zastosowanie wiadomości mailowych w komunikacji biznesowej
 11. Organizacja pracy w dziale sprzedaży, obowiązki pracownika działu sprzedaży
 12. Pisanie raportów
 13. Metody marketingowe oraz ich opis, obowiązki personelu zatrudnionego w dziale marketingu firmy
 14. Przydzielanie zadań podwładnym, monitorowanie ich pracy i sugerowanie sposobów poprawienia jakości pracy
 15. Zasady prowadzenia korespondencji z klientem
 16. Strój i wygląd, rozróżnianie elementów stroju i wizerunku formalnego i nieformalnego; kolokacje słów związanych ze strojem
 17. Zawody i stanowiska związane z pracą biurową, metody poszukiwania pracy, etapy kariery zawodowej
 18. Poszukiwanie pracy: ogłoszenie o pracę, skróty i akronimy, podanie o pracę, CV i list motywacyjny
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Koszty

Poniżej znajdą Państwo pozycje budżetowe dot. szkolenia oraz egzaminu VCC do uwzględnienia w kalkulacji projektu komercyjnego lub współfinansowanego ze środków UE.

VCC_SC_Język_angielski_dla_pracowników_biurowych

Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC prowadzącym zajęcia z języka angielskiego:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:
  • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku filologia angielska oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • wykształcenie kierunkowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Język obcy zawodowy angielski

Office Worker

 • Autor: Bartosz Wańczyk
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu pracownika obsługi biurowej w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się ze współpracownikami, konwersację i korespondencję z klientem oraz interesantami, koordynowanie i zarządzanie pracą w biurze, obieg dokumentów, sporządzanie oficjalnych pism, użytkowanie i administrowanie sprzętem oraz rozwiązywanie problemów związanych z jego obsługą, organizację spotkań i konferencji, podejmowanie odpowiednich działań w sytuacjach zagrożenia, a także przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, odbycie rozmowy kwalifikacyjnej i uzgodnienie warunków pracy.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: B1.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie pracownika obsługi biurowej. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences Pracownik obsługi biurowej oraz Language Competences – Office Worker.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

Listening

 1. Listen to the speaker and choose the correct answer.
 1. What happened soon after the speaker got the job?

A He made lots of money

B There was a worsening in building industry

C There was a high demand for building industry

D He had to look for another job in building industry

 1. The management decided to fire fifty percent of the crew

A because of the recession in the whole section

B because they were goofing off

C because they were not telling truth

D because they wanted new crew

 1. Why do the workers spend more days on unpaid day-offs?

A Because the company is closed permanently

B Because they prefer that kind of holidays

C Because they are on strike

D Because there aren’t many orders

 1. What do the speaker’s friends tell him to do?

A To figure out what to do

B To look for a better job

C To stay as long as he can

D To quit the job

 1. What did the career counsellor tell the speaker?

A To talk to other people more often

B To persuade people to his point of view

C To try to do something different

D To try to take more tests

Reading

 1. Read the text and choose the correct answer.

 

Making a callIt is very easy to use the phone. Nowadays people don’t need an operator to contact each other. All you have to do is to look up the proper number in you phone’s contact list, press the receiver button, the green one, not the red one, and the telephone will dial the number for you. If it is not engaged, you can get through immediately and if you haven’t mixed up anything, you can start the conversation. The thing looks a little bit different when you are calling an office in a big company. Sometimes it happens that the company has changed their address and you may reach a florist’s, a butcher’s or a local newspaper. You are very lucky if any of them can give the new location of the company you are looking for. Of course, they don’t need to know it and then it is up to you get the new phone number. You may try to find it in a phone book or call the Directory Enquiries, giving the operator the name of the company. When you finally call the right place, you will probably talk to the secretary, the assistant or some other office worker. Obviously, they may ask you if you had an appointment. Next, they will check if you are in their schedule or a calendar. Then, the fun starts. They will have to pick the right extension on the switchboard and if it is a good line, you will hear the voice of the person you wanted to contact. If not, you may be forced to spend a lot of time waiting. Worse still, you can sometimes get switched from one department to another, introducing and explaining yourself to dozens of accidental people. But, most of all, remember one thing, patience is virtue.
 1. Nowadays, people

A don’t call each other at all

B don’t use phones at all

C seldom call for operator services

D seldom need to contact each other

2. Under what circumstances can you start the conversation?

A When the line is open and you didn’t do any mistake

B When the line is not open and you didn’t do any mistake

C When you look at the proper number in your phone

D When you look to your phone’s contact list

3. What do you have to do if the company you want to contact with has changed their location?

A Call the local newspaper

B Call the proper services

C Call any random services

D Ask at the nearest florist’s

4. When you finally call the right place,

A the secretary will write your name in her calendar

B the secretary will ask if someone is expecting you

C the secretary will have to pick the right switchboard

D the secretary will have to change the extension cord

5. What may happen if the secretary makes a mistake on the switchboard?

A You will have to start the whole process from the beginning

B You will hear the voice of the person you wanted to contact

C You will be forced to end the call

D You will spend lots of time talking to different people

Vocabulary

Choose the correct answer.

 1. She took ­­­_______ leave, what means she got no money for that period of time.

A sick

B part-time

C unpaid

D career

 1. My back aches, I wish we had ______ chairs in here.

A wooden

B plastic

C cosy

D ergonomic

 1. ______ are broadcast on TV and radio.

A Commercials

B Leaflets

C Classified ads

D Banners

 1. Sales assistants don’t _______ .

A schedule new product releases

B answer letters of complaint

C evaluate the target market

D prepare expense reports

 1. If you have many business cards you can easily find the right one in a _______ .

A Hypertext

B Paddex

C Rolodex

D Pushodex

 1. When a company makes a _______ it means its business earns money.

A demand

B profit

C slump

D income tax

 1. Could I please _______ a message for Mr. Thompson?

A send

B leave

C get

D receive

 1. I don’t have to _______ the number personally thanks to the new switchboard.

A send

B write

C answer

D dial

 1. If you can’t reach someone _______ phone, leave the message on the answering machine.

A by

B via

C with

D per

10. The secretary will _______ the appointment for our next meeting.

A plan

B decide

C find

D arrange

Speaking

 1. You are trying to reach a press representative from the Everyday Gazette and offer an invitation for a press conference about your company’s, Lex Acoustics, latest home hi-fi system. The conference will take place on 25th May, at the Press Club. It will begin at 2 p.m. You have already encountered some problems on the line because you are being connected to wrong departments. Act out your lines so they match the speaker’s lines. Avoid using the same words!

SPEAKER: The news department. How can I help you?

YOU: How will you express your disbelief and say that you have been constantly connected wrong?

SPEAKER: Which department are you trying to contact with?

YOU: How will you say which department you want and ask the speaker not to disconnect? How will you say that you can speak with them, too?

SPEAKER: Alright. What can I do for you?

YOU: How will you give your reason for calling?.

SPEAKER: I see. When exactly will the conference take place?

YOU: How will you give the details of the event?

SPEAKER: Thank you for the invitation. We will send our representative.

YOU: How will you express you gratitude for the speaker’s help?

Writing

 

 1. Your name is Joseph Waz and you are unemployed at present. You have found an advertisement in the yesterday’s local newspaper for a marketing assistant at a company producing office stationery, DESK’EM Ltd., located at 7th Avenue, Trenton, New Jersey. Your recipient is the Head of Human Resources.

 

 1. Where should you write the company and the recipient’s data? Write it using the prompts from above.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. How will you start, express the reason for writing and inform where you found the information about this post?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. How will you present your qualities necessary for the post?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Express your willingness to take part in the interview.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Write the proper ending of a letter which starts with the phrase ‚ Dear Sir/Madam’ and inform about any enclosed documents.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________