Język angielski dla organizatorów ruchu turystycznego

Tour organiserJęzyk angielski dla organizatorów ruchu turystycznego – moduł skierowany do osób zajmujących się zawodowo tworzeniem produktu turystycznego oraz realizacją usługi turystycznej w środowisku anglojęzycznym. Moduł ten stanowi element składowy modułu VCC New Competences – Organizator ruchu turystycznego, jak również samodzielny moduł VCC Select Competences.

Moduł rozwija znajomość branżowego języka angielskiego. Uczestnicy szkolenia po odbyciu 60 godzinnego kursu będą potrafili obsługiwać anglojęzycznych klientów w biurze podróży. Prezentacja i sprzedaż oferty, obsługa posprzedażowa nie będzie stanowiła dla nich żadnego problemu. Kursanci nauczą się również przygotowywać obcojęzyczne opisy produktu destynacji do katalogów. Ponadto należy podkreślić, iż główny nacisk w module położony jest na opanowanie fachowego słownictwa oraz przydatnych zwrotów językowych. Umiejętności komunikacyjne usprawnią współpracę z hotelami w zakresie rezerwacji miejsc oraz z przewoźnikami w zakresie rezerwacji biletów i usług specjalnych. Uczestnicy kursu nabędą także umiejętności potrzebne przy poszukiwaniu pracy: pisanie CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i uzgadnianie warunków pracy.

Podczas szkolenia rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dla zawodu organizatora ruchu turystycznego.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Pierwsze spotkania.
 2. Liczenie.
 3. Dni tygodnia.
 4. Alfabet.
 5. CV i list motywacyjny.
 6. Rozmowa o pracę.
 7. Pierwszy dzień w pracy.
 8. Kraje i narodowości.
 9. Codzienna rutyna.
 10. Okres próbny.
 11. Miejsca.
 12. Planowanie wypoczynku.
 13. Pory roku.
 14. Formy spędzania wolnego czasu.
 15. Pocztówka z wakacji.
 16. Warunki atmosferyczne.
 17. Prognoza pogody.
 18. Ubiór.
 19. Środki transportu.
 20. Instrukcje do celu.
 21. Rodzaje turystyki.
 22. Geografia regionu.
 23. Doświadczenia turystów.
 24. Zakwaterowanie.
 25. Rezerwacje.
 26. Udogodnienia dla gości.
 27. Jedzenie i napoje.
 28. Na miejscu i na wynos.
 29. Skargi i reklamacje.
 30. Zdrowie i kłopoty ze zdrowiem.
 31. Symptomy choroby.
 32. Pierwsza pomoc.
 33. Rodzaje zagrożeń.
 34. Przyczyny zagrożeń: naturalne i ludzkie.
 35. Zasady bezpieczeństwa.
 36. Ubezpieczenie.
 37. Zażalenie.
 38. Rodzaje broszur.
 39. Reklama.
 40. Organizacja imprezy.
 41. Zakres usług.
 42. Agenda.
 43. Skróty w listach powitalnych.
 44. Inne skróty branżowe.
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Podręczniki
Język obcy zawodowy angielski

Tour organiser

 • Autor: Anna D. Biedrzyńska, Grażyna Marszałek
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu organizatora ruchu turystycznego w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się z kontrahentami oraz współpracownikami, realizację usług turystycznych, prezentację i sprzedaż oferty, obsługę posprzedażową, przygotowywanie obcojęzycznych opisów produktów destynacji do katalogów, współpracę z hotelami w zakresie rezerwacji miejsc oraz z przewoźnikami w zakresie rezerwacji biletów i usług specjalnych, jak również udzielenie pierwszej pomocy, poszukiwanie pracy w tym sektorze, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, udział w rozmowie rekrutacyjnej i uzgodnienie warunków pracy.

Nauka języka branżowego w oparciu o prezentowaną książkę rozwija wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: B1.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie organizatora ruchu turystycznego. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu Language Competences – Tour Organiser.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

WRITTING 1. Circle only one answer to complete the gaps.

 1. I have …………………………….. the all-inclusive trip as requested.

A book                 B reservation                    C reserve            D booked

 1. There’ a regular ………………………….. connection between the mainland and the island.

A ferry                 B sheep                               C boat                  D ship

 1. A …………………….. is a very small house with a steep roof, especially common in mountainous holiday areas.

A hostel              B chalet                               C apartment      D cottage

 1. You are going there …………………………. plane.

A in        B with                   C by                       D at

 1. Going under water with special equipment to breathe is commonly known as ……………………….. .

A underwater swimming            B diving                C scuba diving                   D goggle diving

 1. ………………………. tourism means going to other distant places to find out about one’s family roots.

A Ancestor         B Ancient            C Ancestry          D Annual

 1. The restaurant offers traditional ………………………….. .

A kitchen            B dish                   C cuisine              D meal

 1. This summer, our agency recommends ten tourist …………………………… .

A regions            B destinations                  C areas                                D places

 1. We offer you ………………………. in one of our best hotels.

A to sleep           B board                C night                D accommodation

 1. Would you like to buy insurance in case your luggage is ……………………. or lost?

A delayed           B disappeared C dismembered                              D departed   2. Listen to the conversation and mark the answers T (true) or F (false). T 25

 1. The caller wants to find out about a trip for his sports team.
 2. The travel agent recommends mountain hiking.
 3. The cost of the trip is 96 Polish zloty for one person.
 4. There’s a discount if the trip is for at least 13 people.
 5. The caller decides to buy the trip recommended by the travel agent.

3. Read the text and mark the sentences True (T) or False (F). One of my greatest dreams is to go to Australia. I would like to travel there for various reasons. One of them is because it looks so different from our old chap, Europe. It is such a vast land with deadly deserts to lakes and lush seashore. And it has the world’s most dangerous wildlife. Apart from sharks, there are gigantic jellyfish which can severely burn you with their sting, poisonous snakes, and deadly spiders like a black widow. Even the cutest animals like pandas and kangaroos can hurt you with their claws. But it is also the land of great culture and history with the Ayer’s Rock and Aborigines at the heart of it. It is essential to remember that in the late 18th century, Australia was the land of outcasts where convicts were sent to goals. It seems no country has easy and peaceful history but that makes it even more attractive.

 1. There are few reasons for which the author of the text would like to go to Australia.
 2. Australia is the most dangerous place in the world to live.
 3. Koalas and kangaroos may be dangerous, too.
 4. In the late 18th century, prisoners were sent to Australia.
 5. Australia is attractive only thanks to its history.

4. Write short responses (1-2 sentences) to the following messages.

 1. Hi Robert, I need to go to the management tomorrow so I will be later than usual. If anyone calls my office phone, can you please answer it and take the message? I’ll call back. Thanks.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Hi, I’m wondering if I can arrange a honey moon with your travel agency?
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. I would like to complain about the hotel I stayed in on my business trip – the service was a disaster!
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. I would like to travel to Warsaw in July. What means of transport do you recommend?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WRITING 4. Write short responses (1-2 sentences) to the following messages.

 1. Hi Robert, I need to go to the management tomorrow so I will be later than usual. If anyone calls my office phone, can you please answer it and take the message? I’ll call back. Thanks.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Hi, I’m wondering if I can arrange a honey moon with your travel agency?
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. I would like to complain about the hotel I stayed in on my business trip – the service was a disaster!
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. I would like to travel to Warsaw in July. What means of transport do you recommend?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Read the job offer and write a cover letter for it using approximately 130 – 150 words. We are a rapidly growing company of travel advisors and we are currently looking for a new member of our cheerful and industrious team. The candidates should have high interpersonal skills as their major responsibility will be maintaining positive contacts with our clients. Previous experience will be an extra advantage. Please send your CV and the cover letter to Susan DeVega, Elms Industry Manager. We will contact only the successful applicants. SPEAKING Respond to the questions

 1. I would like to travel somewhere hot. Where would you recommend me to go?
 2. What facilities does this hotel offer?
 3. What is our itinerary?
 4. I would like to complain about the flight arrangements.
 5. Would you like to work as a travel agent? Why?