Język angielski dla opiekunów osób starszych

Elderly carer_smallJęzyk angielski dla opiekuna osób starszych – moduł przeznaczony dla osób wykonujących ten zawód w środowisku anglojęzycznym. Stanowi element składowy modułu VCC New Competences – Opiekun osób starszych, jak również samodzielny moduł VCC Select Competences.

Moduł pogłębia znajomość języka angielskiego w zakresie potrzebnym dla opiekunów osób starszych. Są to przede wszystkim umiejętności komunikacyjne. Taka osoba powinna umieć porozumieć się z osobami będącymi pod jej opieką, poradzić sobie w typowych dla zawodu sytuacjach takich jak: rozmowa z podopiecznym, karmienie i przygotowanie posiłków, podawanie leków, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, pomoc w pracach domowych, udzielanie pierwszej pomocy, wzywanie pomocy w sytuacjach zagrożenia. Niezbędne są również umiejętności potrzebne przy szukaniu pracy: pisanie CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i uzgodnienie warunków pracy.

Główny nacisk w module kładzie się na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dla tego zawodu.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Anatomia, wygląd ludzi, ubrania i kolory, komplementowanie wyglądu
 2. Emocje i problemy psychologiczne
 3. Osobowość, mechanizmy obronne, hobby
 4. Rodzina, miejsca, dom opieki
 5. Codzienne czynności w opiece nad osobą w podeszłym wieku, mobilność, prace domowe, terapia
 6. Typy żywności, pojemniki i opakowania, alergie, składniki odżywcze i witaminy, oraz przepisy kulinarne i posiłki
 7. Schorzenia fizyczne oraz zaburzenia neurologiczne
 8. Organy wewnętrzne, urazy, pierwsza pomoc
 9. Trudne sytuacje, służby ratownicze, rozmowa telefoniczna z operatorem pogotowia
 10. Umiejętności niezbędne w pracy opiekuna osoby starszej, ogłoszenia o pracę
 11. Curriculum vitae, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
 12. Umowa o pracę na stanowisku opiekuna osób w podeszłym wieku
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC prowadzącym zajęcia z języka angielskiego:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:
  • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku filologia angielska oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • wykształcenie kierunkowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Język obcy zawodowy angielski

Elderly care

 • Autor: Rachel Boardman
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się z osobami starszymi, sprawowanie opieki nad nimi i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, rozpoznawanie preferencji kulinarnych, przygotowywanie posiłków i karmienie, robienie zakupów, pomoc w codziennych czynnościach i pracach domowych, identyfikację i uniknięcie potencjalnych zagrożeń, które mogą doprowadzić do krzywdy podopiecznych, podawanie im leków i udzielenie pierwszej pomocy, a także szukanie pracy w tym zawodzie, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, odbycie rozmowy kwalifikacyjnej oraz ustalenie warunków pracy.

Nauka języka branżowego w oparciu o prezentowaną książkę rozwija wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: B1.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie opiekuna osób starszych. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu New Competences Opiekun osób starszych oraz Language Competences – Elderly Care.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

VOCABULARY
Choose the correct answer. TEN points total. ONE point for every correct answer.
1) A polite word for ‘fat’ is:
a. big
b. fat
c. overweight
d. lanky
2) A good way to compliment someone’s appearance is:
e. ‘It’s the wrong shape for you.’
f. ‘I think you looked better before.’
g. ‘You look great.’
h. ‘Have you thought about wearing something else?’
3) ‘Often changing from feeling happy to feeling sad or angry’ is the definition of:
a. emotionally stable
b. emotionally unstable
c. immature
d. disagreeable
4) Rationalisation and regression are examples of:
a. personality traits
b. hobbies
c. defence mechanisms
d. psychological problems
5) A place where people who are terminally ill are cared for is a:
a. hospice
b. hospital
c. social welfare centre
d. care home
6) Therapy through gardening is:
a. chromotherapy
b. bibliotherapy
c. choreotherapy
d. horticultural therapy
7) Salt and pepper are examples of:
a. dairy products
b. meat
c. vegetables
d. seasonings
8) You should do CPR:
a. when someone is sad
b. when someone has a broken leg
c. when someone falls on the floor
d. when someone’s heart stops working
9) Someone who is helpful and happy is:
a. assertive
b. friendly
c. sensitive
d. patient
10) A polite phrase for negotiating your contract is:
a. This is totally unacceptable.’
b. ‘How dare you write this in the contract!’
c. ‘Could we change this please?’
d. ‘No one would ever agree to this.’
READING
Read this personal care plan and answer the questions that follow:
PERSONAL CARE PLAN
Name: Mr Tom Hastings Date of Birth: 15/04/1941
PHYSICAL DISORDERS
He/she suffers from:
arthritis √
blindness
deafness
ischemic heart disease
hypertension
migraines
osteoporosis

comments: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬__________________________________________________

BATHING
Bed ‰ Bath Shower ‰ Other Equipment : he uses a bath lift.
Days and times: Every day at 9.00
‰ Assist No need to assist
WASHING
‰ Assist No need to assist
Days and times: Every day at 21.30
DRESSING :
Assist No need to assist
Times: After bathing
UNDRESSING:
Assist No need to assist
Times: Before washing, at about 21.15
TOILET
‰ Uses Doesn’t use
Assist No need to assist
MOBILITY
EQUIPMENT
‰ Cane ‰ Walker Wheelchair ‰ None
‰ Other_________________________________
NUTRITION
TYPE OF DIET He has diabetes
ALLERGIES: None

Time of:
breakfast 10.00
lunch 14.00
dinner 18.00
snacks 12.00 and 16.00

Assist No need to assist
ROUTINE
Mr Hastings wakes up at 9.00 and has a bath in his own bathroom, and gets dressed. At 10.00, he has breakfast in his bedroom and then goes downstairs and watches TV in the lounge. He has lunch at 14.00, and after lunch he likes to go to the garden, or into the town, if the weather is nice. If the weather isn’t nice, he usually stays in the lounge. He eats dinner in the dining room at 18.00.
His family (son, daughter-in-law and grandchildren) come to visit him on Mondays, Wednesdays and Fridays at 17.00. They stay and eat dinner with him in the dining room.
After dinner, he watches the evening activities going on in the home, but he doesn’t take part in any activity except the book club, which he goes to every Wednesday, 19.00 – 20.00.
He has a wash at 21.15 every day, and gets ready for bed. He goes to his room after washing at 21.30.
HOBBIES AND INTERESTS
He likes reading newspapers and books, talking to other residents, and meeting his family.
Home activities (s)he would like to/takes part in:
bingo √ (just watching)
bird watching
book club √
bowling
cards √ (just watching)
dancing classes √(just watching)
gardening club √(just watching)
knitting club
music lessons √ (just watching)
sewing club

1) Mr Hastings’ physical disorder means he has a problem with his:
a. blood
b. bones
c. eyes
d. joints
2) Mr Hastings doesn’t need help with:
a. bathing
b. dressing
c. eating
d. using the toilet
3) Mr Hastings diet should NOT contain:
a. foods high in calcium
b. foods high in protein
c. foods high in sugar
d. foods high in vitamin C
4) How often does Mr Hastings have visitors?
a. once a week
b. twice a week
c. three times a week
d. four times a week
5) In the evening, Mr Hastings:
a. watches TV
b. watches the evening activities
c. takes part in the evening activities
d. watches and sometimes takes part in the evening activities

LISTENING
Listen to the conversation between David and Mr Cotton and answer the questions that follow.
1) David is Mr Cotton’s:
a. father
b. nephew
c. son
d. uncle
2) What does Mr Cotton want to eat for breakfast?
a. cereal
b. sandwiches
c. sausages, bacon and eggs
d. toast with jam and butter
3) Mr Cotton needs help with:
a. bathing
b. dressing
c. washing
d. walking
4) What is Mr Cotton going to do after breakfast?
a. bird-watching
b. gardening
c. playing cards
d. washing-up
5) What is Mr Cotton going to do after lunch?
a. bird-watching
b. gardening
c. get dressed
d. playing cards

WRITING

1)      Which age of child do you like caring for the most? Why?

2)      What would you say or do if a child pushed another child?

3)      Write down three situations when you need to call the emergency services.

4)      Write an example of a time in your life when you used one of these skills:

 • fun
 • creative
 • patient
 • mature
 • friendly
 • good communication skills
 • reliable

5)      Write your objective, as it would appear in your CV.

SPOKEN INTERACTION

1)      2Which age of child do you like caring for the most? Why?

2)      What housework do you like doing?

3)      What advice do you give to a child when he says ‘I’ve got chickenpox’?

4)      What skills do you have that are important for child care?

5)      Why do you like working with children?

6)      After an interview, what questions would you ask your interviewer?