Język angielski dla opiekunów dziecięcych

Child carer_smallJęzyk angielski dla opiekunów dziecięcych – moduł przeznaczony dla osób, które zawodowo zajmują się opieką nad dziećmi w środowisku anglojęzycznym. Stanowi element składowy modułu VCC New Competences – Opiekun dziecięcy, jak również samodzielny moduł VCC Select Competences.

Moduł pogłębia znajomość języka angielskiego w zakresie potrzebnym dla opiekuna dziecięcego. Są to przede wszystkim umiejętności komunikacyjne. Taka osoba powinna umieć porozumieć się z dzieckiem i jego opiekunami, poradzić sobie w typowych dla tego zawodu sytuacjach takich jak: zabawa z dzieckiem, karmienie, przygotowanie posiłków, na spacerze, w nagłych przypadkach losowych, jak choroba dziecka czy wypadek. Niezbędne są również umiejętności potrzebne przy szukaniu pracy: pisanie CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i uzgodnienie warunków pracy.

Główny nacisk w module kładzie się na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dlatego zawodu.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Etapy rozwoju dziecka, zdolności motoryczne, chwalenie dziecka
 2. Części ciała, zmysły, potrzeby dziecka
 3. Typy rozwoju dziecka, karcenie i chwalenie, terapie dla dzieci
 4. Rodzina, oraz rola i zakres obowiązków opiekunki dzieci
 5. Ubrania, ubieranie dziecka, pranie
 6. Opis domu, meble, wyposażenie pokoju dziecinnego, placu zabaw oraz zabezpieczenia przed dziećmi
 7. Problemy zdrowotne, wizyta z dzieckiem u lekarza, podawanie leków
 8. Organy wewnętrzne, zagrożenia i urazy, udzielanie pierwszej pomocy, wzywanie pogotowia
 9. Typy żywności, alergie pokarmowe, składniki pokarmowe, witaminy
 10. Umiejętności niezbędne w pracy opiekunki dzieci, ubieganie się o pracę: ogłoszenia o pracę, CV i listu motywacyjnego, oraz sprawdzenie zrozumienia tekstów przez udzielenie odpowiedzi na pytania
 11. Pierwsza rozmowa z rodzicami dziecka, rozmowa kwalifikacyjna
 12. Umowa o pracę, negocjowanie warunków zatrudnienia
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC prowadzącym zajęcia z języka angielskiego:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:
  • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku filologia angielska oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • wykształcenie kierunkowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Język obcy zawodowy angielski

Child care

 • Autor: Rachel Boardman
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna dziecięcego w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się i zabawę z dzieckiem, sprawowanie opieki nad nim oraz identyfikację i uniknięcie potencjalnych zagrożeń, które mogą doprowadzić do jego krzywdy.

Nauka języka branżowego w oparciu o prezentowaną książkę rozwija wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: A2.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie opiekuna dziecięcego. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences Opiekun dziecięcy oraz Language Competences – Child Care.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

Vocabulary

1. A child aged 0 – 30 days is:

A a newborn

B an infant

C a toddler

D play age

2. Hopping, cutting, and catching balls are examples of:

A learned skills

B fast skills

C motor skills

D developed skills

3. What can help a child learn how to write?

A walking

B climbing

C painting

D crawling

4. ‘Wow!’, ‘Great job!’, and ‘You’re so clever!’ are good ways to

A discipline a child.

B praisea child.

C instruct a child.

D dressa child.

5. Someone who cares for the child in the child’s home, usually for a few hours in the evening or at the weekend is a:

A baby sitter

B childminder

C nanny

D kindergarten teacher

6. A child is wearing trousers with a hole in them. You should say:

A ‘Put your trousers on.’

B ‘Wear your trousers.’

C ‘Change your trousers’.

D ‘Wash your trousers.’

7. People with lactose intolerance should not:

A eat wheat

B drink milk

C eat eggs.

D eat peanuts

8. Someone who does all the tasks the parents ask him/her to do is:

A reliable

B friendly

C patient

D mature

9. When you introduce yourself, you can say:

A ’Hello, my name is….’

B ‘See you later’

C ‘I don’t understand.’

D ‘Can I borrow your shoes?’

10. A good question to ask a child when you meet them for the first time is:

A ‘What do you think of the weather?’

B ‘Do you want a cup of tea?’

C ‘What do you like doing?’

D ‘Do you want me to look after you while mummy is at work?’

Reading

Read this text and answer the questions that follow.

Hi Anna,

Give the kids some breakfast, and then help them brush their teeth and get dressed. They start school at 8.45 so you need to leave about 8.30 – the school is a 10 minute walk away.

When you get home please:

Do the dishes from breakfast and sweep the floor in the kitchen

Tidy the kids’ bedrooms and do their laundry

Go shopping for whatever you want to cook tonight and also get some food for the next few days. I need:

apples

oranges

potatoes

bread

chicken

Jill finishes school at 12.30. Pick her up and take her home. Make sure she has a nap around 1pm, and give her a small lunch when she wakes up. You need to pick Louise up from school at 3.30. Please take the girls to the park today, it will be good for them to run around for a while.

Give the girls some dinner at 5pm, and do the washing-up when you finish. The girls don’t need a bath today, so they can do whatever they want tonight, but please don’t let them watch too much TV. Get them ready for bed around 7. I should be home by then.

1. The first thing Anna has to do today is:

A do the dishes

B feed the children

C take the children to school

D make lunch for the children

2. Anna has to take the kids to school at:

A 8.30

B 8.45

C 12.30

D 3.30

3. Which vitamin is in oranges?

A B

B B12

C C

D D

4. How many meals will Anna give to the girls today?

A 2

B 3

C 2 to Louise, 3 to Jill

D 2 to Jill, 3 to Louise

5. Between 8.45 and 12.30. Anna has to:

A do the washing-up, wash clothes, cook lunch

B do the washing-up, wash clothes, buy food

C tidy the kitchen, wash clothes, pick up Louise from school

D do the washing-up, do the ironing, pick up Jill from school

Listening

Listen to the conversation between a child and an adult, and answer the questions that follow.

1. Who is the child talking to?
A mother
B sister
C grandmother
D aunt

2. What does the child need?

A food

B drink

C entertainment

D sleep

3. What is the adult doing?
A washing clothes
B making the room tidy
C washing dishes
D hanging up clothes

4. What happened to the child yesterday?

A She got an injury

B She fell over, but didn’t get an injury

C She burned her arm

D She bruised her leg

5. In one hour, the child will:

A play with her toys

B look for her doll

C do her homework

D go to the park

Writing

1. Which age of child do you like caring for the most? Why?

2. What would you say or do if a child pushed another child?

3. Write down three situations when you need to call the emergency services.

4. Write an example of a time in your life when you used one of these skills:

 • Fun
 • Creative
 • Patient
 • mature
 • friendly
 • good communication skills
 • reliable

5. Write your objective, as it would appear in your CV

Speaking

1. What housework do you like doing?

2. What advice do you give to a child when he says ‘I’ve got chickenpox’?

3. What qualities do you have that are important for child care?

4. Why do you like working with children?

5. After an interview, what questions would you ask your interviewer?