Język angielski dla logistyków-spedytorów

Freight forwardingModuł przeznaczony dla osób, które zawodowo zajmują się logistyką i spedycją w środowisku anglojęzycznym. Logistycy/spedytorzy to osoby, których praca związana jest z dystrybucją, zaopatrzeniem i przewozami towarów, zarówno w kraju jaki i poza jego granicami. W dobie postępującej globalizacji ich kontakt z zagranicznymi kontrahentami staje się niezbędny. Moduł pogłębia znajomość języka angielskiego w zakresie potrzebnym do wykonywania zadań zawodowych. Jest to przede wszystkim znajomość fachowej terminologii oraz umiejętności komunikacyjne. Osoby wykonujące zawód logistyka/spedytora powinny poradzić sobie w typowych dla tego zawodu sytuacjach, wykazując się znajomością słownictwa i zwrotów w zakresie podstawowych obszarów logistyki i spedycji. Niezbędne są również umiejętności potrzebne przy szukaniu pracy: pisanie CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i uzgodnienie warunków pracy.
Główny nacisk w module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym jak i również z Klientem anglojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dlatego zawodu. Najważniejsze elementy bloku obejmują zarówno specjalistyczne, branżowe zagadnienia tematyczne, jak i zwroty wykorzystywane w kontaktach interpersonalnych.

Poziom wejściowy dla modułu – znajomość języka ogólnego na poziomie B1.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Łańcuch dostaw, opis usług spedycyjnych, liczby
 2. Zasady korespondencji dotyczącej zapytań
 3. Transport lotniczy i morski, dokumenty używane w spedycji towarów, oraz podawanie dat
 4. Zasady uzupełniania formularzy zamówienia spedycji towarów
 5. Transport kolejowy i drogowy, często używane skróty
 6. Zasady składania skarg i zażaleń
 7. Międzynarodowe reguły handlu
 8. Zasady tworzenia listu przewozowego CMR
 9. Magazynowanie, pakowanie oraz oznaczanie towarów, a także opisywanie kształtów
 10. Zasad tworzenia faktur oraz dokumentów przewozowych dla poszczególnych faktur
 11. Ogłoszenia o pracę i rekrutacja pracowników
 12. Tworzenie curriculum vitae oraz listu motywacyjnego
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Koszty

Poniżej znajdą Państwo pozycje budżetowe dot. szkolenia oraz egzaminu VCC do uwzględnienia w kalkulacji projektu komercyjnego lub współfinansowanego ze środków UE.

VCC_SC_Język_angielski_dla_logistyka_spedytora

Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC prowadzącym zajęcia z języka angielskiego:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:
  • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku filologia angielska oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • wykształcenie kierunkowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Język obcy zawodowy angielski

Freight Forwarding

 • Autor: Agata Chwastowicz, Beata Brońska
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu logistyka-spedytora w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się ze współpracownikami, konwersację i korespondencję handlową z kontrahentami, dostawcami i interesantami, prowadzenie dokumentacji spedycyjnej, rozumienie i posługiwanie się terminologią z zakresu zasad logistyki i spedycji, dystrybucji, zaopatrzenia i przewozu towarów, zarówno w kraju jaki i poza jego granicami, łańcuchu dostaw, środków transportu powietrznego, morskiego, drogowego i kolejowego, rodzajów ładunków, warunków dostaw (wg Incoterms), załadunku i magazynowania towarów, rozwiązywania problemów z realizacją zamówień, jak również przygotowania dokumentów aplikacyjnych, odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i uzgodnienia warunków pracy.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: B1.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie logistyka-spedytora. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences Logistyk/Spedytor oraz Language Competences – Freight Forwarding.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

VOCABULARY Choose ONE of the answers.

 1. Management of business such as the acquisition, storage, transportation and delivery of goods along the supply chain is called ……………………

A supply chain management       B freight forwarding  C logistics       D haulage

 1. Companies organising and coordinating transport of goods for their clients are called …………………..

A carriers                         B 3PL                         C 4PL             D shippers

 1. When one client’s load is not big enough to fill the whole container, ………………………. shipment is used

A expedited                    B road            C consolidated          D maritime

 1. Liquids such as petrol are transported by road on ……………….

A tankers             B box semi -trailers               C lowboys     D reefers

 1. A document of carriage providing evidence of a contract for carriage between exporter and airline, and proof of receipt by the airline of goods for shipment is called……………….

A air waybill       B commercial invoice            C certificate of origin            D CMR

 1. Loose, non-containerised load stowed directly into a ship’s hold is called ……………….

A containerised cargo                B break bulk              C LCL                       D FCL

 1. The Incoterm which imposes the biggest cost and responsibility upon the seller / exporter is …………………

A DDP               B FOB                       C EXW                     D CIP

 1. Someone who sells things in small quantities to the general public is called a …………….

A subcontractor     B wholesaler                      C retailer        D manufacturer

 1.  ……………………. warehouses are used to store imported goods for which import duty is yet to be paid.

A private              B bonded                   C public                      D government 10. One of the stages when applying for a job is an ……………………… A experience               B interviewee             C interviewer             D interview

READING

Read the text and answer the questions below.

Liner shipping is the most efficient mode of transportation of goods. In one year, a single large containership could carry over 200,000 container loads of cargo. While individual ships vary in size and carrying capacity, many container ships can transport up to 8,000 containers of finished goods and products on a single voyage. Similarly, on a single voyage, some car carrier ships can handle 7,600 cars. It would require hundreds of freight aircraft, many miles of rail cars, and fleets of trucks to carry the goods that can fit on one large liner ship.

Consider this…

 • Containerships have the capacity to carry several large warehouses worth of goods on a single journey.
 • Large containerships can be operated by teams of just thirteen people utilizing sophisticated computer systems.
 • If all the containers from an 11,000 TEU ship were loaded onto a train, it would need to be 44 miles or 77 kilometers long.
 • In an average year, a large container ship travels three-quarters of the distance to the moon. That means in its lifetime it travels to the moon and back nearly ten times.
 • A container of refrigerators can be moved from a factory in Malaysia to Los Angeles – a journey of roughly 9,000 miles or 14,484 kilometers — in just 16 days.
 • The cost to transport a bicycle from Thailand to the UK in a container is about US$10. The typical cost for shipping a DVD/CD player from Asia to Europe or the U.S. is roughly US$1.50; a kilogram of coffee just fifteen cents, and a can of beer – a penny.[1]

Based on the text, mark if the sentences below are true (T) or false (F) :

 1. All container ships can carry at least 8,000 containers of finished goods on a single trip.
 2. Some car carrier ship can transport up to 7,600 cars on a single trip.
 3. The crew of a large container ship consists of at least 15 people.
 4. The time it takes to transport a container from Malaysia to west coast of USA is sixteen days.
 5. The costs of container transport are very high, for example – it costs approx. US$10 to ship a bicycle from Thailand to the UK or it costs approx. US$1.50 to ship a DVD/CD player from Asia to Europe.

LISTENING

Listen to an interview with Mary Smith, a specialist working for CareerDevelopment.com and complete the sentences below.

 1. …………………….. hiring managers and human resources professional took part in the survey.
 2. …………………….. did not like the fact that candidates did not know the company where they wanted to work.
 3. …………………….. noticed the lack of eye contact.
 4. One candidate talked about punctuality s one of his ……………………., arriving 15 minutes late.
 5. Employers do not want to hire a list of skills and …………………………. .

SPEAKING

 1. In your own words, define logistics and what it does.
 2. Based on the reading in this test, what are the advantages of container shipping?
 3. Present advantages and disadvantages of transporting goods by road.
 4. How would you answer the following interview question: “What is you biggest achievement?”
 5. How would you transport, pack and mark liquid milk?

WRITING

You work for DROGOBUDOWA, a big construction company from Poland. Write a complaint sent by e-mail to Future Logistics, a freight forwarding company. In the forwarding order you have agreed to pay EUR 2000 for the service. But they sent you the invoice for EUR2300. Use any other relevant information from the box.

Forwarding Company:Future Logistics Invoice date:24 October, 20XX Invoice No:FL 10023/10/ 20XX
Agreed freight charge:EUR 2000 Payment deadline:  30 days Mode of transportation: lowboy
Cargo  Construction machinery Place/Date of loadingHamburg, October 17, 20XX Place/Date of unloadingWarsaw, October 19, 20XX