Język angielski dla księgowych

Celem modułu jest nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim Smiling business woman calculates tax at desk in officew zakresie księgowości – związanego z dokumentami, czynnościami oraz zadaniami właściwymi dla zawodu księgowego funkcjonującego w otoczeniu anglojęzycznym. Uczestnicy nauczą się poprawnej komunikacji ze współpracownikami oraz pracodawcami a także poznają zwroty i sformułowania niezbędne do tworzenia korespondencji z klientami i zleceniodawcami, przedstawiania danych księgowych oraz formułowania informacji na temat treści dokumentów księgowych. Dodatkowo uczestnicy nauczą się słownictwa oraz struktur gramatycznych niezbędnych przy ubieganiu się o stanowiska związane z księgowością, a także będą mieli okazję praktycznego przećwiczenia prezentacji specjalistycznej w języku angielskim. Moduł kładzie zrównoważony nacisk na rozwój głównych umiejętności językowych (zarówno receptywnych, jak i produktywnych) oraz rozszerza angielskie słownictwo specjalistyczne z zakresu księgowości – tak, aby uczestnik po kursie był w stanie wykonywać pracę także otoczeniu międzynarodowym, gdzie językiem roboczym jest język angielski. Podręcznik jest właściwy dla osób na poziomie przynajmniej B1 (threshold intermediate zgodnie z systemem opisu kształcenia językowego Rady Europy – the Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Working Environment, job titles and responsibilities in accounting, job interviews and responding to job ads
 2. Professional skills, writing a professional e-mail
 3. Tax accounting and types of taxes
 4. Official letters in accounting
 5. Negotiations and communication on the phone
 6. Business meetings involving accountants
 7. Professional relationships
 8. Types of companies
 9. Business meetings involving accountants
 10. Communication on the phone in accounting
 11. Making a presentation
 12. Making a presentation
 13. Negotiations in accounting
 14. The future of accounting
 15. Accounting documents
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna/flipchart.

 

Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Wymagania dla Trenera/Egzaminatora

Wymagania stawiane trenerom VCC prowadzącym zajęcia z języka angielskiego:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:
  • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku filologia angielska oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • wykształcenie kierunkowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.

 

Podręczniki
Język obcy zawodowy angielski

Accountant

 • Autor: Agnieszka Bernaś-Sobieraj, Michalina Grzęda, Tomasz Korybski
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
88
Opis

Podręcznik VCC Accountant został opracowany jako materiał edukacyjno-ćwiczeniowy do nauki języka obcego branżowego w branży finansowej. Zawarte w nim zostały różnego typu teksty oraz ćwiczenia mające na celu nabycie umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim w zakresie księgowości – związanego z dokumentami, czynnościami oraz zadaniami właściwymi dla zawodu księgowego funkcjonującego w otoczeniu (częściowo) anglojęzycznym. Uczestnicy nauczą się poprawnej komunikacji ze współpracownikami oraz pracodawcami a także poznają zwroty i sformułowania niezbędne do tworzenia korespondencji z klientami i zleceniodawcami, przedstawiania danych księgowych oraz formułowania informacji na temat treści dokumentów księgowych. Dodatkowo uczestnicy nauczą się słownictwa oraz struktur gramatycznych niezbędnych przy ubieganiu się o stanowiska związane z księgowością, a także będą mieli okazję praktycznego przećwiczenia prezentacji specjalistycznej w języku angielskim. Podręcznik kładzie zrównoważony nacisk na rozwój głównych umiejętności językowych (zarówno receptywnych, jak i produktywnych) oraz rozszerza angielskie słownictwo specjalistyczne z zakresu księgowości – tak, aby uczestnik po kursie był w stanie wykonywać pracę także otoczeniu międzynarodowym, gdzie językiem roboczym jest język angielski. Podręcznik jest właściwy dla osób na poziomie przynajmniej B1 (threshold intermediate zgodnie z systemem opisu kształcenia językowego Rady Europy – the Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).