Język angielski dla grafików komputerowych

Graphic designerCelem modułu jest nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim w zakresie nazewnictwa związanego z narzędziami, programami oraz czynnościami właściwymi dla zawodu grafika komputerowego. Uczestnicy nauczą się poprawnej komunikacji ze współpracownikami oraz pracodawcami, oraz w sytuacjach kontaktu z klientem lub dostawcą. Dodatkowo będą posiadali umiejętności pisania CV i listu motywacyjnego oraz uzgadniania warunków pracy. Główny nacisk w niniejszym module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Podczas szkolenia rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe, receptywne oraz produktywne.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Zastosowanie projektowania graficznego
 2. Umiejętności wykorzystywane w projektowaniu graficznym
 3. Struktura strony internetowej
 4. Etapy projektowania graficznego
 5. Wyrażanie opinii na temat różnych aspektów projektowania graficznego
 6. Materiały papiernicze, przyrządy i materiały malarskie
 7. Części i tryby działania aparatu fotograficznego
 8. Komponenty komputera
 9. Kolory, kształty
 10. Części obrazu, komputerowa edycja obrazu, retuszowanie obrazu
 11. Funkcje i narzędzia używane w poligrafii komputerowej
 12. Kontakt z klientem
 13. Struktura firmy, spotkanie zespołu pracowniczego
 14. Poszukiwanie pracy: umiejętności niezbędne w pracy grafika, ogłoszenie o pracę, curriculum vitae, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
 15. Negocjowanie kontraktu, umowa o pracę
 16. Pierwszy dzień w pracy: komunikacja ze współpracownikami, obowiązki służbowe, terminarz
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC prowadzącym zajęcia z języka angielskiego:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:
  • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku filologia angielska oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • wykształcenie kierunkowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Język obcy zawodowy angielski

Graphic designer

 • Autor: Rachel Boardman
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu grafika komputerowego w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się z pracodawcą i współpracownikami, pracę w zespole, konwersację i korespondencję z klientami, prowadzenie rozmów biznesowych, poznanie specyfiki środowiska pracy grafika, terminologii dotyczącej wykorzystywanego sprzętu, programów i narzędzi, a także codziennych czynności związanych z projektowaniem graficznym, przygotowywaniem dokumentów aplikacyjnych, uczestnictwem w rozmowie kwalifikacyjnej i uzgodnieniem warunków pracy.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: B1.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie grafika komputerowego. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences Grafik komputerowy oraz Language Competences – Graphic Designer.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

Vocabulary

Select the correct answer for the following questions.

1. In graphic design, the design of characters (letters and numbers) is known as:

A typography

B layout

C interface design

D visual arts

2. The time that a design must be completed by is the:

A deadline

B quote

C design brief

D sketch

3. What do you use to measure angles?

A a protractor

B a ruler

C a compass

D staples

4. Which part of a computer moves the cursor on the screen?

A the keys

B the motherboard

C the processor

D the mouse

5. The visual appearance of a design through layers of text, shapes, and images is the:

A mask

B gradient

C texture

D pattern

6. An example of a basic colour is:

A blue

B teal

C maroon

D terracotta

7. The kind of printing used for printing large quantities is:

A offset printing

B screen printing

C digital printing

D paper printing

8. Which department in a company manages recruitment and training?

A sales and marketing

B accounting

C purchasing

D human resources

9. The person who leads a meeting is the:

A secretary

B chair

C manager

D participant

10. Someone who is able to work without someone telling them to do so or supervising them is:

A creative

B able to work as part of a team

C self-motivated

D able to work under pressure

Reading

Read this text and select the correct answer for the questions that follow.

Design brief

Company name: Freshfun

Describe your company: We are an online supermarket selling only fresh fruits and vegetables. Every day we receive fresh fruits and vegetables from our suppliers, then we write on our website what products we have, and customers buy them. At the end of the day, any stock that is not sold is thrown out, and the next day it starts again. We are different from our competitors because we are the only online supermarket selling only fresh products.

Aims: We want to attract new customers.

Target audience: Our primary target audience is young female students or young professionals, aged 18 – 24. They live in towns or cities, and usually go to their local supermarket to buy fresh fruit and vegetables at least twice a week. We want to show them that it’s easier to buy fruit and vegetables from us, and we offer better quality products than their supermarket.

What we want: A 600mm x 400mm poster to be displayed at bus stops. We want the following words on it:

Why go to the shop when all the freshest goods are online?

www.freshfun.co.uk Only the freshest.

We want the poster to have pictures of fruit and vegetables on it.

Time-scale: The design for the poster must be completed in 5 days.

Within 2 days: Sketches of at least 3 designs. We will review the sketches and let you know which one we prefer.

Within 3 days: First draft of the poster we like.

Within 5 days: Final version.

Budget:£150

Design examples:

We like the pastel colours and the simple shapes in this design. We would like pictures of fruits and vegetables to be in the same kind of style.

We think that having a young woman in the poster will help attract the attention of our target audience.

1. How often does Freshfun update their website?

A Every day

B When all their fruit and vegetables have been sold

C When a customer buys something

D Never

2. Who is NOT the target audience for this poster?

A Young people

B People who work

C People who live in cities

D People who shop for fruit and vegetables online

3. When is the deadline for the poster design?

A In 5 days’ time

B In 2 days’ time

C In 3 days’ time

D There is no given deadline

4. Why does Freshfun like picture b?

A Because the woman is eating.

B Because the woman is holding fruits and vegetables.

C Because the picture will interest young women.

D Because the picture will interest young men.

5. Which of these sentences is NOT true?

A Freshfun want to see three designs from the graphic designer.

B Freshfun already know what will be written on the poster.

C Freshfun have several competitors that offer exactly the same service as them.

D It is important to Freshfun that the poster has fruit on it.

Listening

Listen to a conversation between a graphic designer and a client, and select the correct answer for the following questions.

1. What did the graphic designer design?

A A brochure

B A logo

C A poster

D A website

2. How did the graphic designer know what to design for the client?

A The client gave him a design brief.

B The client and the graphic designer met previously to discuss the design.

C The client and the graphic designer often spoke to each other during the design process.

D The graphic designer has worked for the client before.

3. Which of these sentences is NOT true?

A The client imagined the design would look different.

B The client isn’t certain about the colours.

C The client wants the graphic designer to make a completely new design.

D The client likes the design overall.

4. What does the graphic designer have to do with the design now?

A He has to change the colours on the design, change the shapes in the design, and rotate the shapes.

B He has to change the colours on the design and rotate the shapes.

C He has to change the shapes in the design and rotate the shapes.

D He has to change the shapes in the design and make the size of the shapes bigger.

5. When will the design be completely ready?

A By the end of today

B By tomorrow morning

C By the end of tomorrow

D By Tuesday morning

Writing

Write your answer to the following questions.

1. Think about the last time you designed something. It could be a project at school or university, something you did in your free time, or something you did at work. Write about the design, explaining the product you designed and the graphic design skills you used.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. You designed a brochure for a client and sent them the first draft 2 days ago. You received this message from them today:

 

Hello,

 

Thanks for your first draft. Could you put the pictures on the page in a more random order, rather than in a list? We think it would look more interesting.

You don’t agree with their idea. Reply to the message, explaining that you don’t agree, and why.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. What questions can you ask a client to find out what kind of design they want? Write three questions.

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Write an example of a time in your life when you used one of these skills:

 • able to multi-task
 • able to workas part of a team
 • able to work under pressure
 • creative
 • good time management
 • good interpersonal skills
 • organised
 • self-motivated

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. Write your personal profile, as it would appear in your CV.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Speaking

Listen to the questions and speak your answer.

T18 1. Which use of graphic design interests you the most? Why?

T19 2. I think visual arts are the most important thing in any design. What do you think?

T20 3. On the computer, what do you use the ‘Save as’ function for?

T21 4. You have a problem with your computer. How do you ask for help?

T22 5. Why do you want to work as a graphic designer?