Jezyk angielski dla florystów

Florist_smallModuł przeznaczony jest dla osób, które zawodowo zajmują się florystyką w środowisku anglojęzycznym. Stanowi element składowy zawodu VCC New Competences – florysta, jak również samodzielny moduł VCC Select Competences. Pogłębia znajomość języka angielskiego, przede wszystkim w zakresie umiejętności komunikacyjnych w zawodzie. Florysta powinien porozumieć się z klientami i dostawcami, poradzić sobie w typowych dla tego zawodu sytuacjach takich jak: przyjmowanie zamówienia, adresowanie, przygotowanie bukietów, wybór kwiatów, rozpoznawanie świąt i okazji w danym państwie. Niezbędne są również umiejętności potrzebne przy poszukaniu pracy: pisanie CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i uzgadnianie warunków pracy.

Główny nacisk w module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dla tego zawodu.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min - część teoretyczna
 • 60 min - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Typowe słowa i zwroty wspomagające nauczanie języka angielskiego, zawody, liczby, dane osobowe, kwiaty i ich części
 2. Kolory, kwiaty, pory roku, temperatura
 3. Wyrażanie ilości, narzędzia, sprzęt i pojemniki, oraz dekoracje i opakowanie
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, pierwsza pomoc, urazy i alergie, opieka nad roślinami
 5. Daty, specjalne okazje, kartki okolicznościowe, tradycje oraz ustalenia
 6. Powitanie klienta, ustalanie terminów
 7. Ustalanie terminów, rodzina i przyjaciele
 8. Styl i wygląd kwiatów, sugerowanie klientowi wyboru kwiatów, użycie form grzecznościowych
 9. Rozmowa telefoniczna, dane osobowe i adresowe
 10. Ceny i metody płatności
 11. Godziny i pory dnia
 12. Szukanie pracy, zakres wymagań, rozmowa o pracę
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC prowadzącym zajęcia z języka angielskiego:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:
  • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku filologia angielska oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • wykształcenie kierunkowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Język obcy zawodowy angielski

Florist

 • Autor: Jennifer Marianne Lee
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu florysty w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na poznanie specyfiki środowiska pracy florysty, kontakt i obsługę klienta, badanie potrzeb, uzgadnianie terminów, określanie rodzajów kwiatów i roślin, sprzęty i narzędzia w pracy florysty, a także kluczowe słownictwo związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, udzielaniem pierwszej pomocy. Podręcznik obejmuje również słownictwo przydatne do przygotowania dokumentów aplikacyjnych, udziału w rozmowie rekrutacyjnej i uzgodnienia warunków pracy.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: A1.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie florysty. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences Florysta oraz Language Competences – Florist.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

Vocabulary

Choose the correct answer.

1)      What’s her job?

a)      He’s a florist.

b)      She’s a florist.

c)      He’s florist.

d)     She’s florists.

2)      Choose the word that is not part of a flower.

a)      stem

b)      leaf

c)      petal

d)     water

3)      It’s 10:45.   What time is it?

a)      It’s quarter past ten.

b)      It’s quarter to ten.

c)      It’s quarter to eleven.

d)     It’s half past ten.

4)      It’s £34.50 How much is it?

a)      thirty-four pounds fifty.

b)      forty-three pounds fifty.

c)      forty-four pounds fifty.

d)     Thirty-three pounds fifty.

5)      Choose the word that is not a month.

a)      July

b)      August

c)      Thursday

d)     April

6)      Choose the word that we do not use to cut something.

a)      a stapler

b)      a knife

c)      secateurs

d)     a pair of scissors

7)      What do we use to present flowers?

a)      a box, a bucket, a pot.

b)      a vase, a box, a bucket

c)      a vase, a bowl, a basket

d)     a vase, a bowl, a box

8)      Which sentence is polite?

a)      I need a bunch of daffodils.

b)      I want some roses.

c)      I’d like a bouquet of tulips.

d)     Give me a vase of lilies.

9)      Choose the sentence that does not go with “what.”

a)      ….are you looking for?

b)      ….can I help you?

c)      ….is your favourite colour?

d)     ….price range are you thinking about?

10)  Which title is not for a woman?

a)      Ms

b)      Miss

c)      Mrs

d)     Mr

Writing

Answer the questions. You will receive 2 extra points for correct spelling.

1) What is your favourite season? Why? (3 points)

2) Your customer’s friend has a new baby boy. How will you decorate the bouquet? How should the customer care for the flowers?

Spoken Interaction

Make the sentences polite.

1)      Give me a bouquet of red roses.

2)      What flowers do you want?

3)      I don’t like them. I want something more modern.

Answer the questions.

1)      What’s your job?

2)      What’s your favourite colour?

You are a florist at First Flower Company. Answer the questions.

1)      What do you say when you answer the phone?

2)      You want the customer to buy the orchids. What do you say?

3)      Give three questions you can ask to help the customer. (3 points)