Język angielski dla barmanów

BartenderJęzyk angielski dla barmanów to moduł przeznaczony dla osób, które wiążą swoją karierę z pracą w charakterze barmana przede wszystkim w środowisku anglojęzycznym. Znajomość języka przyda się również barmanom wykonującym swój zawód w Polsce, gdyż ilość obcojęzycznych klientów polskich barów, pubów stale rośnie.

Moduł rozwija znajomość języka angielskiego w zakresie tematycznym związanym z wykonywaniem pracy w barze. Umiejętności komunikacyjne w tego typu pracy są bardzo ważne, dlatego też prezentowany moduł umożliwia nabycie umiejętności komunikacyjnych w zakresie kontaktów ze współpracownikami i przełożonymi dotyczącymi obowiązków oraz metod i organizacji pracy, a także kontaktów z klientami. Uczestnik szkolenia pozna również typowe zwroty oraz odpowiednie branżowe słownictwo potrzebne w pracy barmana. Umiejętności związane z rozwojem kariery obejmują analizę rynku pracy oraz redagowanie CV i listu motywacyjnego, a także prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Konstrukcja modułu kładzie szczególny nacisk na opanowanie słownictwa i zwrotów językowych potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub obsługi klienta posługującego się językiem angielskim. Wszystkie podstawowe umiejętności językowe (słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie) rozwijane są zarówno w zakresie użycia języka, jak i poprawności kulturowej.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Typy i rodzaje barów
 2. Miejsca w barze
 3. Sprzęt w barze
 4. Rodzaje napojów
 5. Jednostki miary
 6. Menu w barze
 7. Ceny
 8. Przyjmowanie zamówienia od klienta
 9. Obowiązki barmana i pomocnika barmana
 10. Strój służbowy barmana
 11. Podstawy bezpieczeństwa w miejscu pracy: ryzykowne sytuacje w pracy, wypadki i urazy, apteczka pierwszej pomocy, oznaczenia na środkach niebezpiecznych
 12. Przybory i środki do sprzątania
 13. Metody produkcji napojów alkoholowych,
 14. Umiejętności i kwalifikacje niezbędne w zawodzie barmana.
 15. Poszukiwanie pracy: ogłoszenia o pracę, przygotowywanie CV i listu motywacyjnego, rozmowa o pracę, negocjowanie warunków umowy o pracę
 16. Pierwszy dzień w pracy
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC prowadzącym zajęcia z języka angielskiego:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:
  • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku filologia angielska oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • wykształcenie kierunkowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z treściami programowymi właściwymi dla tematyki danego kursu,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Język obcy zawodowy angielski

Bartender

 • Autor: Oleksandr Khomutov, Rachel Boardman
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis
Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

Vocabulary

1. People usually leave their coats in the:
a. cloakroom.
b. entrance.
c. speakers.
d. seating area.

2. A dash is:
a. 25/35 ml.
b. 3-5 drops.
c. 568ml.
d. 125ml.

3. Which is not a bar accessory?
a. decanter
b. funnel
c. ice tongs
d. pot

4. What do you use an ice crusher for?
a. pouring liquid into a bottle
b. crushing ice
c. mixing drinks
d. measuring amounts of alcohol

5. Which is not a bartender’s duty?
a. washing glasses
b. helping the barback
c. stocking the bar
d. making a drink

6. Which item of clothing is formal?
a. jeans
b. trainers
c. hat
d. vest

7. Which request can you not make to a barback?
a. Put the bottle back in the right place.
b. Pour a pint of beer.
c. Wipe the bar.
d. Bring a full bottle of whiskey.

8. On a wet floor, you can:
a. cut yourself.
b. get an electric shock.
c. slip.
d. scald yourself.

9. Which word does not describe wine?
a. dry
b. sweet
c. creamy
d. light bodied

10. Someone who is good at basic maths has:
a. resourceful.
b. creative.
c. reliable.
d. arithmetic skills.

Reading

Read the text and mark the statements below with true (T), false (F) or no information (NI).

Jill works as a bartender in a pub. She started working there 4 years ago, and she really likes her job. Her pub is very relaxed, so she wears casual clothes to work. She works every night from Tuesday until Saturday. On Tuesdays and Wednesdays, the pub is very quiet, so she works alone. On Thursdays, Fridays and Saturdays, the bar is busy, so she works with a barback, Mike. When the pub is very busy, Mike also works as a bartender.
Jill starts work at 6 p.m, and she spends her time serving and making drinks and using the till. When there are no customers to serve, she collects and washes glasses and cleans the tables. On Thursdays, Fridays and Saturdays, she is very busy, and only has time to serve drinks. On these days, she asks Mike for help, and he gets ice, brings bottles of spirits, cleans the bar and bar accessories, and does everything he can to help Jill.
When the bar closes, Jill cleans everything – the bar, the tables, the floor, the drip trays…When everything is clean, she goes home.

1. Jill works in a formal pub._____
2. Jill always works with a barback. _____
3. Jill sometimes cleans the bar. _____
4. Mike sometimes serves drinks. _____
5. Jill works until 3 a.m. on Fridays and Saturdays. _____

Listening

Listen to the dialogue between a customer and a bartender and mark the statements with true (T), false (F) or no information (NI).

1. The customer prefers strong drinks. _____
2. The customer wants a creamy drink. _____
3. The customer doesn’t like coffee. _____
4. The bartender thinks that long drinks are usually weaker than short drinks. _____
5. The bartender likes making Tequila Sunrise cocktails. _____

Writing

Write your answer to the following questions.
1. How can you avoid this problem? You serve a glass of wine in a cracked glass.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Imagine that you are a bartender. What duties do you like to do? Why?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Jack works in a nightclub. What should he wear to work and why?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. What are two advantages of normal service in a bar (not flairtending)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Choose one skill:

 • resourceful
 • leadership
 • able to work in a team
 • good communication skills
 • reliable
 • arithmetic skills creative
 • IT skills

Write an example of a time in your life when you used this skill.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Speaking

Listen to the questions/ statements and speak your answer.
1. Excuse me, I asked for cola. This is diet cola.
2. I am a barback. There is no ice in the ice bucket. Ask me to help you.
3. I think a good cocktail doesn’t need a decoration or garnish. What do you think?
4. Can you tell me something about yourself?
5. What questions would you ask in an interview?