Język angielski dla administratorów sieci i baz danych

AdministratorModuł umożliwia nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim w zakresie nazewnictwa związanego z narzędziami, programami oraz czynnościami właściwymi dla zawodów administratora sieci i administratora baz danych.

Uczestnicy nauczą się poprawnej komunikacji ze współpracownikami oraz pracodawcami, a także w sytuacjach kontaktu z klientem lub dostawcą. Dodatkowo będą posiadali umiejętności pisania CV i listu motywacyjnego oraz uzgadniania warunków pracy.

Główny nacisk w niniejszym module położony jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Podczas szkolenia rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe, receptywne oraz produktywne.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 60

Czas trwania egzaminu

 • 60 min – część teoretyczna
 • 60 min – część praktyczna
Program szkolenia
 1. Części komputera.
 2. Parametry komputera.
 3. Peryferia.
 4. Urządzenia sieciowe.
 5. Media przewodowe.
 6. Media bezprzewodowe.
 7. Rodzaje systemów operacyjnych.
 8. System Linux.
 9. System Microsoft Windows.
 10. Topologie sieciowe.
 11. Sieci LAN.
 12. Oprogramowanie poczty e-mail.
 13. Serwery i protokoły.
 14. Bezpieczeństwo poczty e-mail.
 15. Podstawy środowiska internetowego.
 16. Przeglądarki.
 17. Bezpieczeństwo sieciowe.
 18. Zarządzanie użytkownikami.
 19. Zarządzanie usługami i zasobami.
 20. Planowanie i przeprowadzanie zaplanowanych operacji.
 21. Aplikacje pomocne w pracy administratora.
 22. Tworzenie kopii zapasowej.
 23. Zabezpieczenie hasłem.
 24. Szyfrowanie danych.
 25. Język SQL.
 26. Relacyjne bazy danych.
 27. Instalowanie systemów baz danych.
 28. Tworzenie tabel baz danych.
 29. Korzystanie z zapytań i formularzy baz danych.
 30. Importowanie i eksportowanie danych
 31. Uprawnienia użytkowników
 32. Bezpieczeństwo baz danych.
 33. Tworzenie kopii bezpieczeństwa baz danych i odtwarzanie ich.
 34. Integralność baz danych.
 35. Najczęstsze problemy w komunikacji z użytkownikami.
 36. Udzielanie pomocy przez telefon i pocztę e-mail
 37. Używanie prostego języka do wyjaśniania złożonych problemów.
 38. Dokonywanie zakupów w sklepach stacjonarnych.
 39. Dokonywanie zakupów online.
 40. Negocjowanie cen ze sprzedawcami.
 41. Komunikowanie się wewnątrz firmy.
 42. Wyrażanie grzecznych próśb i odpowiadanie na nie.
 43. Komunikowanie się podczas spotkań.
 44. Poszukiwanie pracy w anglojęzycznym internecie.
 45. Rozumienie wymagań stawianych w ofertach pracy.
 46. Pisanie CV i listu motywacyjnego.
 47. Rozmowa kwalifikacyjna.
 48. Rozumienie warunków pracy i rodzajów umów.
 49. Inne działy w firmie.
 50. Pierwszy dzień w pracy.
Wyposażenie sali szkoleniowej
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • tablica szkolna.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • pomieszczenie o odpowiedniej kubaturze w stosunku do liczby uczestników kursu, spełniająca wymogi obowiązujących przepisów BHP,
 • stanowiska komputerowe dla egzaminowanych (jedno stanowisko dla jednego egzaminowanego) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, z możliwością odtwarzania plików dźwiękowych,
 • słuchawki z mikrofonem.
Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC:

 • spełnia wymogi Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z późn. zm.), w szczególności:
  • legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich w na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanymi treściami programowymi danych kompetencji oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela na stałe lub na czas określony,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • stopień naukowy z dziedzinie uzyskiwanych kompetencji zawodowych,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dorobek naukowy potwierdzający wkład naukowy w rozwój kształcenia zawodowego,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty,
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Język obcy zawodowy angielski

Computer Network and Database Administrator

 • Autor: Marek Marczak
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu administratora sieci i baz danych w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na poznanie specyfiki środowiska pracy administratora, swobodne porozumiewanie się ze współpracownikami, pracę w zespole, kontakt z innymi działami funkcjonującymi w miejscu pracy, konwersację i korespondencję z klientem czy dostawcą, powadzenie spotkań i rozmów biznesowych, kupowanie sprzętu w sklepie stacjonarnym czy Internecie, negocjowanie cen, przyswojenie kluczowej terminologii związanej ze sprzętem, programami, systemami, typologią sieci, a także czynnościami właściwymi dla zawodów administratora sieci i administratora baz danych, takimi jak administrowanie zasobami sieciowymi, monitorowanie sieci i ochrona przed zagrożeniami, porządkowanie zasobów, rozwiązywanie problemów, tworzenie, instalacja, zabezpieczenie i odzyskiwanie danych, zarządzanie użytkownikami, a także użycie słownictwa przydatnego do przygotowania dokumentów aplikacyjnych, udziału w rozmowie rekrutacyjnej i uzgodnienia warunków pracy.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: B1.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie administratora sieci i baz danych. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences Administrator sieci i baz danych oraz Language Competences – Computer Network and Database Administrator.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

Vocabulary

1. If your router is not working properly, you may need to update the____________________________.

A. hardware B. malware C. software D. firmware

2. Before you ________________ this application, you should scan it with anti-virus software.

A. launch B. boot up C. download D. acquire

3. Windows Server systems are not designed for game compatibility but the highest ______________.

A. competency B. promotion C. throughput D. output

4. A PC is not worth much without suitable_________________________________.

A. elements B. requirements C. peripherals D. duties

6. The main wire which connects the nodes is often described as the _________________.

A. backlash B. backbone C. trombone D. backdrop

7. A malicious program that can come in an e-mail is known as a _______________.

A. warm B. worm C. phish D. fish

8. This application has plenty of interesting _________________ , such as creating a backup copy.

A. updates B. features C. elements D. icons

9. Each protocol in network communication is attached to a specific ___________________.

A. loop B. link C. layer D. player

10. If you do not want anyone to read your data, you need to use a suitable _________________ method.

A. scramble B. cipher C. encryption D. secret

11. If you want the system to make a copy of the files that have been modified since the last backup, you need to use_______________________ backup.

A. differential B. full C. incremental D. semi

12. When unpacking this archive the application will verify the _____________to see if it is not corrupted.

A. result B. checksum C. data D. dashboard

13. When logging onto the system you need to to complete____________________procedures.

A. substitution B. verification C. concatenation D. authentication

14. A well-designed network must ensure appropriate _______________in case new computers are joined to the network.

A. susceptibility B. compatibility C. scalability D. possibility

15. The system will make use of several data ____________________ just in case one or more go down.

A. places B. repositories C. inventories D. scores

16. This application is quite flexible but it has one major ______________________________.

A. constraint B. limit C. condition D. exception

17. When running the backup you should not have other applications running in the ___________

A. foreground B. playground C. background D. backlog

18. If your router is ______________________, you should return it to the store.

A. broke B. faulty C. unwell D. still

19. They are looking for a_________________ , i.e. person who does not need to be supervised all the time.

A. self-made B. self-less C. self-educated D. self-starter

20. Every year you need to have an __________________meeting with your boss to talk about your progress.

A. appointment B. verification C. appraisal D. advisory

Listening

1. You are going to hear three conversations between Becka, who is an administrator, and her colleagues. Listen to each conversation and decide if the sentences are true (T) or false (F).

Conversation 1

1. The router is broken. T/F

2. The firmware is old. T/F

3. Adam will have to pay for the firmware. T/F

4. Adam must buy a new router. T/F

5. Becka refuses to help. T/F

Conversation 2

6. James has a problem with his…

 1. laptop
 2. tablet
 3. mobile
 4. desktop

7. When James presses the “on” button…

 1. the BIOS loads
 2. the command line appears
 3. the screen is blinking
 4. nothing happens
 5. James is first asked to:
 6. check if the cables are plugged in
 7. listen if the fans are on
 8. move the mouse
 9. hit a key on the keyboard
 10. The problem is that:
 11. There is no keyboard attached
 12. the graphic card is broken
 13. the monitor is switched off
 14. there is no power supply
 15. Becka is:
 16. angry that she was bothered.
 17. in a hurry.
 18. happy that she could solve the problem.
 19. unable to help.

Conversation 3

Put the stages of attaching a file to an e-mail in the correct order. Then listen and check.

 1. Double click the file. ____5____
 2. Click on the New icon to write your e-mail. ___2______
 3. Browse to the location of the file. ______4_____
 4. Choose the icon that looks like a paperclip. ___3_________
 5. Open Microsoft Outlook. ________1__________

 

Reading

Read this job advert and select the correct answers for the questions that follow.

Senior Network Administrator

Company name: Roswell Inc.

Position: Specialist in data networking. Skilled in network design, operations and troubleshooting in a complex enterprise network.

Skills :

At least 5 years of working knowledge in Cisco technology

Experience and knowledge with Ethernet, LAN-based switching concepts, TCP/IP, Wireless

Strong documentation skills

Requires ability to travel frequently and flexibility to work weekends

Strong verbal and written communication skills

Strongly preferred:

Good presentation

Project management experience

Qualifications:

Bachelor degree in Information Systems (or currently enrolled)

Certified understanding of network topologies, routing, and firewalls is a must

Able to solve immediate problems with a consideration towards long term solutions
Respectful of others with a strong service attitude

Type of job:

Full-time job (half a year contract with a possible extension)

Salary

40,000 -45,000 DoE

Roswell Inc. is using this posting for the purpose of building a pipeline of interested candidates for future anticipated positions with our company. Criminal History Background Check (CHBC) and pre-employment drug screen are required.

1. How many years of experience with Cisco are required for the job?

A Not less than 3.

B 4.

C More than 4.

D More than 5.

2. Which of these skills are NOT mentioned in the advert?

A Network design skills

B Troubleshooting skills

C Documentation skills

D Language skills

3. You must be ready to:

A work at night.

B work 12 hours a day.

C travel on a regular basis.

D work at weekends.

4. In order to get the job you must be able to:

A read and write well.

B speak and write well.

C listen and speak well.

D listen and write well.

5. It will be a plus for you if

A you have a driving license.

B you worked a long time for the previous employer.

C you managed projects before.

D worked for Cisco before.

6. You have to be at least a ___________to get the job:

A MSc

B BSc

C Phd

D student

7. Which of these skills is not mentioned?

A TCP/IP

B Ethernet

C LAN

D VMWare

8. The job is

A full-time

B part-time

C a weekend job

D voluntary

9. The contract you are offered

A is for 6 months

B cannot be renewed

C is for a year

D is for 2 years

10. You don’t have to understand ______________very well to get the job.

A topologies

B routing

C firewalls

D databases

11. The candidate will have to:

A deal with customers

B treat other people with respect

C take care of a very complex infrastructure

D talk on the phone a lot

12. The salary offered is probably:

A weekly

B daily

C monthly

D yearly

13. The amount of money you earn will probably depend on your:

A knowledge

B skills

C intelligence

D experience

14. Before you get the job you will:

A have to take a history test

B have to talk about your family background

C be tested for drugs.

D None of the above.

15. Who will not be able to get the job?

A People who do not have a Master’s degree.

B People who were in prison.

C People who do not have CCNA.

D People who are not Americans.

Writing

Write your answer to the following questions.

1. Think about the last time you had to be creative. Write what solution you came up with and how helpful it was to you and other people.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. What three qualities of yours would you try to highlight in you covering letter. How?

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. What questions would you ask your future employer at a job interview. Write three questions.

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Write an example of a time in your life when you used one of these skills:

 • able to workas part of a team
 • able to work under pressure
 • good interpersonal skills
 • organised
 • self-motivated

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

5. Write your personal profile, as it would appear in your CV.

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Speaking

Listen to the questions and say your answers.

T4 1. Which aspect of networks interests you the most?

T5 2. Patience is an important quality in network administration. Comment in a few sentences.

T6 3. What is the primary function of a switch on the network?

T7 4. Somebody asks you for help with their computer. How do you react?

T8 5. Why do you want to work as a network administrator?