Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)

Kod kwalifikacji w ZRK: 5C341800020 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 8 listopada 2018 r., poz. 1090).

Kwalifikacja skierowana jest zarówno do specjalistów ds. marketingu, public relations, mediów społecznościowych, jak i informatyków, którzy zajmują się tworzeniem zawartości witryn internetowych, mediów społecznościowych oraz osób zajmujących się tworzeniem blogów internetowych. Kwalifikacja jest także odpowiednia dla webdeweloperów, administratorów stron i serwisów www, fotografów, operatorów filmowych, tłumaczy, lingwistów oraz specjalistów do spraw eksportu pracowników działów HR, copywriterów. Ponadto kwalifikacja adresowana jest do redaktorów, dziennikarzy, reporterów oraz studentów kierunków humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i technicznych.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing):

 • jest przygotowany do samodzielnego podejmowania działań związanych z planowaniem, tworzeniem i rozpowszechnianiem treści marketingowych,
 • analizuje potrzeby i preferencje odbiorców treści marketingowych,
 • przygotowuje i dystrybuuje treści marketingowe: tekstowe i multimedialne (zdjęcia, grafiki, filmy, poradniki, artykuły),
 • jest przygotowany do prowadzenia projektów content marketingowych,
 • w ramach podejmowanych zadań projektowych planuje i deleguje zadania zespołu oraz dostawców.

Certyfikat zachowuje ważność przez 5 lat. Po tym czasie konieczna jest ponowna weryfikacja efektów uczenia się. W celu odnowienia certyfikatu kandydat poddawany jest weryfikacji, w której dopuszczalne są metody: analiza dowodów, test wiedzy, symulacja, rozmowa z komisją.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 128

Czas trwania egzaminu

 • 54 min. - część teoretyczna
 • 300 min. - część praktyczna
Wymagania poprzedzające dla kandydatów

Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać wykształcenie minimum średnie (bez konieczności posiadania świadectwa dojrzałości).

W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Program szkolenia
 1. Analiza strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
 2. Działania marketingowe służące przygotowaniu treści marketingowych.
 3. Narzędzia marketingowe stosowane w przedsiębiorstwie.
 4. Analiza działań marketingowych podejmowanych w przedsiębiorstwach o zbliżonym profilu działalności.
 5. Prezentacja strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
 6. Harmonogram działań.
 7. Działania związane z opracowaniem i dystrybucją treści marketingowych.
 8. Charakterystyka potrzeb klienta na podstawie przeprowadzonego wywiadu.
 9. Kanały dystrybucji treści marketingowych.
 10. Identyfikacja docelowej grupy odbiorców treści marketingowych.
 11. Dobór kanału dystrybucji do grupy odbiorców oraz rodzaju treści marketingowych.
 12. Tematy do tworzenia treści marketingowych.
 13. Zasady tworzenia treści marketingowych w zależności od kanału dystrybucji i grupy docelowej.
 14. Przepisy prawa autorskiego w zakresie korzystania z utworu.
 15. Planowanie wykorzystania innych zasobów do realizacji contentu.
 16. Cele działań w zakresie treści marketingowych i wskaźniki ich realizacji.
 17. Harmonogram i budżet opracowania i dystrybucji treści marketingowych.
 18. Sporządzanie planu działania związanego z treściami marketingowymi.
 19. Redakcja tekstu dostosowana do kanału dystrybucji.
 20. Sporządzanie tekstu odpowiedniego do kanału dystrybucji na podstawie tekstu źródłowego.
 21. Rodzaje i gatunki tekstów tworzonych dla wybranych kanałów dystrybucji.
 22. Opracowywanie materiałów graficznych.
 23. Rodzaje materiałów graficznych.
 24. Formaty plików graficznych.
 25. Opracowywanie materiałów audiowizualnych.
 26. Rodzaje materiałów audiowizualnych.
 27. Publikowanie treści marketingowych.
 28. Tworzenie stron internetowych – html 5 i css 3.
 29. Systemy zarządzania treścią.
 30. Systemy sprzedażowe.
 31. Marketing automation, czyli automatyzacja marketingu.
 32. Monitorowanie efektów wdrożenia treści marketingowych.
 33. Programy do monitorowania ruchu w internecie.
 34. Publikowane treści a wskaźniki zaangażowania.
 35. Optymalizacja treści marketingowych.
Efekty uczenia się

Content marketing_umiejętności i egzamin

Wyposażenie sali szkoleniowej

Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych:

 1. komputer z dostępem do internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową na egzaminie teoretycznym/pisemnym oraz praktycznym,
 2. oprogramowanie do analizy treści, do monitorowania ruchu w internecie, do obróbki zdjęć.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Do przeprowadzenia egzaminu potrzebny jest:

 • komputer z dostępem do internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową na egzaminie teoretycznym/pisemnym oraz praktycznym;
 • oprogramowanie do analizy treści, do monitorowania ruchu w internecie, do obróbki zdjęć.
Wymagania dla Trenera
 1. posiada minimum wykształcenie średnie;
 2. posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w zakresie zarządzania treściami marketingowymi lub posiada minimum 3 lata doświadczenia praktycznego z prowadzenia zajęć w obszarze PRu, dziennikarstwa internetowego lub marketingu (wymagane tworzenie treści oraz zarządzanie treściami marketingowymi).
Wymagania dla Egzaminatora
 1. posiada minimum wykształcenie średnie;
 2. posiada minimum 5 doświadczenie zawodowe na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w zakresie zarządzania treściami marketingowymi;
 3. stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;
 4. stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Wymagania dla Operatora Systemu Egzaminacyjnego
 1. posiada wykształcenie minimum średnie;
 2. posiada znajomość obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;
 3. posiada umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.
Zasady przeprowadzania egzaminu i kryteria oceny

Walidacja dla kwalifikacji „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)” przeprowadzana jest przez Fundację VCC.

Uczestnicy chcący przystąpić do egzaminu zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu do akredytowanych Akademii Edukacyjnych lub do Fundacji VCC.

1. Metody stosowane w walidacji

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, obejmuje minimum 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces egzaminowania polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów. Analizy dowodów nie wolno stosować do weryfikowania umiejętności „Monitoruje efekty wdrożenia treści marketingowych”.

Część teoretyczna i praktyczna egzaminu może odbywać się w jednym dniu lub w dwóch różnych terminach.

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie dostarczonych potwierdzeń egzaminu wraz z wynikami potwierdzonymi przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego (dla części teoretycznej) i Egzaminatorów (dla części praktycznej). Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik z obu części egzaminu. Certyfikaty są wystawiane w terminie maksymalnie 30 dni od daty egzaminu.

Uczestnicy mają prawo do złożenia odwołania od wyniku egzaminu. Procedura odwoławcza znajduje się na stronie http://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/opis-systemu-certyfikacji/procedury-egzaminacyjne/

2. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej:

Każdy uczestnik przystępuje do etapu weryfikacji w postaci egzaminu VCC. Ocena merytoryczna posiadanej wiedzy i umiejętności zgodnej z efektami uczenia się dla kwalifikacji „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)” dokonywana jest podczas dwuetapowego egzaminu:

 • Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line na stronie exams.vccsystem.eu. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, obejmuje minimum 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, wybieranych losowo przez system. Za każdą prawidłową odpowiedź system przyznaje 1 pkt. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora Systemu Egzaminacyjnego. W momencie zakończenia testu System Egzaminacyjny wyświetla uczestnikowi na ekranie wynik egzaminu.
 • Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań weryfikujących wszystkie wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się mające wymiar praktycznych umiejętności. Część praktyczną egzaminu ocenia 2 Egzaminatorów VCC, z których każdy ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez Fundację VCC arkusza oceny. W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji: symulacja, rozmowa z komisją oraz analiza dowodów. Analizy dowodów nie wolno stosować do weryfikowania umiejętności „Monitoruje efekty wdrożenia treści marketingowych”.

Proces zgłoszenia i obsługi egzaminu:

 1. Zgłoszenie egzaminu z listą uczestników egzaminu, na podstawie której Fundacja VCC nadaje loginy i hasła do systemu egzaminacyjnego na czas części teoretycznej egzaminu. Zgłoszenie przesyłane jest do Fundacji VCC dwiema drogami: w systemie CRM (partner.vccsystem.eu) oraz na adres mailowy egzaminy@vccsystem.eu. Wzór zgłoszenia opracowywany jest przez Fundację VCC i przesyłany partnerom.
 2. Pracownik Fundacji nadaje uczestnikom egzaminu loginy i hasła według przyjętego klucza oraz wypełnia dla Partnera Egzaminacyjnego Potwierdzenia Egzaminu Teoretycznego i Praktycznego. Dokumenty wysyłane są do Partnera Egzaminacyjnego przed dzień przed lub w dniu egzaminu.
 3. Przed egzaminem uczestnikom odczytywane są „Zasady uczestnictwa w egzaminie”, gdzie uczestnicy są informowani o formie egzaminu, liczbie pytań i zadań oraz zasadach oceniania.
 4. Potwierdzenie egzaminu teoretycznego podpisywane przez uczestników egzaminu oraz Operatora Systemu Egzaminacyjnego. Operator Systemu Egzaminacyjnego wpisuje wynik egzaminu odczytany z systemu egzaminacyjnego.
 5. Potwierdzenie egzaminu praktycznego podpisywane przez uczestników egzaminu wraz z wynikiem egzaminu i podpisem Egzaminatora.
 6. Zapis części teoretycznej egzaminu w systemie egzaminacyjnym on-line, do której w każdej chwili ma dostęp Fundacja VCC.
 7. Egzaminatorzy dostarczają arkusze dla egzaminu praktycznego wraz z dokumentacją egzaminu.
 8. Kompletne potwierdzenia egzaminu wraz z dokumentacją egzaminu Egzaminatorzy przesyłają w oryginałach do Fundacji.
 9. Od momentu otrzymania dokumentacji z realizacji egzaminu Fundacja VCC w terminie 30 dni wystawia certyfikaty dla uczestników, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu.
 10. Dokumentacja egzaminu jest przechowywana w Fundacji VCC.
Koszty

Koszt przeprowadzenia egzaminu oraz koszt certyfikacji wynosi 2200 zł brutto. Certyfikat wydawany jest wyłącznie osobom, które zakończyły walidację z wynikiem pozytywnym.

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza

Formularz zgłoszenia odwołania

 

Podręczniki
Select

Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)

 • Autor: Dominika Migryt przy współpracy z zespołem Grupy WW Sp. z o.o.
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
358
Opis

Publikacja skierowana jest zarówno do specjalistów ds. marketingu, public relations, mediów społecznościowych, jak i informatyków, którzy zajmują się tworzeniem zawartości witryn internetowych i mediów społecznościowych oraz osób zajmujących się tworzeniem blogów internetowych, a także wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z content marketingiem.